Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora elektroničkih komunikacija

NN 113/2011 (5.10.2011.), Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora elektroničkih komunikacija

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2215

Na temelju članka 111. stavka 7. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08. i 90/11.) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI INSPEKTORA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju oblik i sadržaj obrasca službene iskaznice i značke te način izdavanja, uporabe i vođenja upisnika o izdanim službenim iskaznicama i značkama inspektora elektroničkih komunikacija.

(2) Izrazi uporabljeni u ovom Pravilniku za osobe u muškom rodu neutralni su i odnose se jednako na muške i ženske osobe.

Oblik i sadržaj obrasca službene iskaznice i značke

Članak 2.

(1) lužbena iskaznica inspektora elektroničkih komunikacija otiskana je na punijem papiru bijele boje, pravokutnog oblika veličine 90×60 mm, koji se nalazi u prozirnom uvezu od plastične mase.

(2) Službena iskaznica iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

a) na prednjoj strani:

1. grb Republike Hrvatske u boji,

2. natpis: »REPUBLIKA HRVATSKA«,

3. natpis: »Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije«,

4. naziv: »ISKAZNICA INSPEKTORA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA«,

5. broj iskaznice,

6. mjesto za sliku nositelja iskaznice, veličine 28×32 mm,

7. ime i prezime nositelja iskaznice;

b) na poleđini:

8. opis ovlasti nositelja iskaznice,

9. mjesto i nadnevak izdavanja iskaznice,

10. mjesto za vlastoručni potpis nositelja iskaznice,

11. mjesto za pečat i potpis predsjednika Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije.

(3) Obrazac službene iskaznice iz stavka 1. ovoga članka propisan je u Dodatku 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(4) Službena značka inspektora elektroničkih komunikacija okruglog je oblika, promjera 60 mm, a izrađena je od kovine, s mjedenom ili kromiranom podlogom. Na vanjskom rubu izveden je hrvatski pleter u mjedenom reljefu zlatne boje, na kojem su istaknuta slova »RH« (Republika Hrvatska), veličine 6 mm. U središtu službene značke na zrakasto srebrnastom okruglom polju nalazi se grb Republike Hrvatske izveden u crvenom i bijelom emajlu, visine 20 mm. Ispod grba proviruje stilizirani znak munje zlatne boje, s vrhom usmjerenim u gornji lijevi kut središnjega polja. U gornjem dijelu kružnoga poniklanog prstena, između hrvatskoga pletera i središnjega polja, plavim emajlom ispisane su riječi: »INSPEKTOR ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA«. Donjim dijelom službene značke proteže se poniklana lenta koja djelomično pokriva hrvatski pleter i na kojoj je plavim emajlom upisan troznamenkasti serijski broj službene značke. Službena značka izrađena je u niskom reljefu, tako da su hrvatski pleter i grb Republike Hrvatske izbočeni, dok se serijski broj službene značke utiskuje. Na stražnjoj strani službene značke nalazi se lisnata opruga od perne bronce. Službena značka pričvršćuje se na stražnjoj strani na kožni povez uz pomoć navoja s maticom ili na drugi prikladan način.

(5) Obrazac službene značke iz stavka 4. ovoga članka propisan je u Dodatku 2. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

(1) Inspektor elektroničkih komunikacija nosi službenu iskaznicu i značku iz članka 2. ovoga Pravilnika, kojima dokazuje svoje službeno svojstvo, identitet i ovlasti u obavljanju poslova inspekcijskog nadzora, u kožnom povezu.

(2) Kožni povez iz stavka 1. ovoga članka crne je boje i trostrukoga pregiba, a veličina svakoga pregiba je 80×120 mm. U prednjem pregibu kožnoga poveza, s unutarnje strane, smještena je službena iskaznica, a na unutarnjem pregibu kožnoga poveza, u donjem dijelu, smještena je službena značka.

(3) Na prednjoj strani kožnoga poveza iz stavka 1. ovoga članka zlatnom je bojom utisnut grb Republike Hrvatske, ispod kojega su utisnute riječi: »REPUBLIKA HRVATSKA – INSPEKTOR ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA«.

Izdavanje i uporaba službene iskaznice i značke

Članak 4.

(1) Službenu iskaznicu i značku inspektora elektroničkih komunikacija s pripadajućim kožnim povezom izdaje Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (u daljnjem tekstu: Agencija).

(2) Službenu iskaznicu inspektora elektroničkih komunikacija potpisuje predsjednik Vijeća Agencije.

Članak 5.

(1) Službena iskaznica i značka inspektora elektroničkih komunikacija smije se upotrebljavati samo u svrhu obavljanja poslova inspekcijskog nadzora u okviru ovlasti utvrđenih Zakonom o elektroničkim komunikacijama i drugim propisima, a svaka zlouporaba službene iskaznice i značke povlači odgovornost u skladu s posebnim propisima.

(2) Službenu iskaznicu i značku inspektora elektroničkih komunikacija zabranjeno je davati na uporabu drugim osobama.

Vraćanje službene iskaznice i značke

Članak 6.

(1) Inspektor elektroničkih komunikacija kojemu prestane radni odnos u Agenciji, ili koji je raspoređen na drugo radno mjesto, obvezan je danom prestanka radnog odnosa, navedenim u aktu o prestanku radnog odnosa, odnosno danom raspoređivanja na drugo radno mjesto, navedenim u odluci o rasporedu na drugo radno mjesto, službenu iskaznicu i značku predati ravnatelju Agencije ili osobi koju za to ovlasti ravnatelj Agencije.

(2) Vraćena službena iskaznica i značka iz stavka 1. ovoga članka poništava se i pohranjuje u Agenciji.

Privremeno oduzimanje službene iskaznice i značke

Članak 7.

(1) Inspektoru elektroničkih komunikacija privremeno će se oduzeti službena iskaznica i značka ako je protiv njega pokrenuta istraga ili je podignuta optužnica bez pokretanja istrage, i to do okončanja postupka.

(2) Inspektoru elektroničkih komunikacija može se privremeno oduzeti službena iskaznica i značka ako postoji opravdana sumnja u zlouporabu službene iskaznice i značke.

(3) Privremeno oduzeta službena iskaznica i značka pohranjuje se i čuva u Agenciji do okončanja postupaka iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

Gubitak ili nestanak službene iskaznice i značke

Članak 8.

(1) Inspektor elektroničkih komunikacija koji izgubi službenu iskaznicu ili značku, ili na drugi način ostane bez službene iskaznice ili značke, mora o tome bez odgode izvijestiti ravnatelja Agencije.

(2) Inspektoru elektroničkih komunikacija iz stavka 1. ovoga članka izdat će se nova službena iskaznica i/ili značka, nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala službena iskaznica i/ili značka oglašena nevažećom u »Narodnim novinama«.

(3) U slučaju kada je gubitak ili nestanak službene iskaznice ili značke posljedica namjere ili krajnje nepažnje inspektora elektroničkih komunikacija, troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« i troškove izdavanja nove službene iskaznice ili značke snosi inspektor elektroničkih komunikacija iz stavka 1. ovoga članka.

Vođenje upisnika izdanih i vraćenih službenih iskaznica i značaka

Članak 9.

(1) Agencija vodi upisnik izdanih i vraćenih službenih iskaznica i značaka inspektora elektroničkih komunikacija, koji sadrži upisni broj, ime i prezime nositelja iskaznice, naziv radnog mjesta nositelja iskaznice, broj iskaznice i značke, nadnevak izdavanja iskaznice i značke, potpis nositelja iskaznice, nadnevak vraćanja iskaznice i značke te prostor za upis napomena.

(2) Podatke iz upisnika iz stavka 1. ovoga članka Agencija će dostaviti ministarstvu nadležnom za elektroničke komunikacije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), na njegov zahtjev.

Zamjena službenih iskaznica i značaka

Članak 10.

(1) Službene iskaznice i značke inspektora elektroničkih komunikacija i nadzornika elektroničkih komunikacija, koje su izdane prema Pravilniku o službenim iskaznicama i značkama inspektora elektroničkih komunikacija i nadzornika elektroničkih komunikacija (»Narodne novine«, br. 131/09.), zamijenit će se službenim iskaznicama i značkama propisanima ovim Pravilnikom u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Do izdavanja službenih iskaznica i značaka propisanih ovim Pravilnikom, inspektori elektroničkih komunikacija mogu, u svrhu provedbe poslova inspekcijskog nadzora, upotrebljavati službene iskaznice i značke inspektora elektroničkih komunikacija, odnosno nadzornika elektroničkih komunikacija, koje su izdane prema Pravilniku iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Inspektor elektroničkih komunikacija, kojemu je službenu iskaznicu i značku inspektora elektroničkih komunikacija izdalo Ministarstvo prema Pravilniku iz stavka 1. ovoga članka, obvezan je tu službenu iskaznicu i značku vratiti nadležnom ravnatelju u Ministarstvu danom prestanka državne službe u Ministarstvu, navedenim u rješenju o prestanku državne službe.

(4) Vraćena službena iskaznica i značka iz stavka 3. ovoga članka poništava se i pohranjuje u Ministarstvu.

(5) Radnik Agencije, kojemu je službenu iskaznicu i značku nadzornika elektroničkih komunikacija izdala Agencija prema Pravilniku iz stavka 1. ovoga članka, obvezan je tu službenu iskaznicu i značku vratiti ravnatelju Agencije ili osobi koju za to ovlasti ravnatelj Agencije, odmah po primitku službene iskaznice i značke izdane na temelju ovoga Pravilnika, odnosno danom raspoređivanja na drugo radno mjesto, navedenim u odluci o rasporedu na drugo radno mjesto.

(6) Vraćena službena iskaznica i značka iz stavka 5. ovoga članka poništava se i pohranjuje u Agenciji.

Propis koji prestaje važiti

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o službenim iskaznicama i značkama inspektora elektroničkih komunikacija i nadzornika elektroničkih komunikacija (»Narodne novine«, br. 131/09.).

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 12.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 10. listopada 2011.

Klasa: 011-01/11-02/61

Urbroj: 530-10-11-4

Zagreb, 29. rujna 2011.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

DODATAK 1.

Prednja strana

Poleđina

Službena iskaznica inspektora elektroničkih komunikacija


DODATAK 2.

Službena značka inspektora elektroničkih komunikacija