Pravilnik o očevidniku inspektora elektroničkih komunikacija

NN 113/2011 (5.10.2011.), Pravilnik o očevidniku inspektora elektroničkih komunikacija

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

2216

Na temelju članka 111. stavka 9. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08. i 90/11.) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O OČEVIDNIKU INSPEKTORA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju sadržaj i način vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima koji vodi inspektor elektroničkih komunikacija u provedbi poslova inspekcijskog nadzora, u okviru ovlasti utvrđenih Zakonom o elektroničkim komunikacijama i drugim propisima.

(2) Izrazi uporabljeni u ovom Pravilniku za osobe u muškom rodu neutralni su i odnose se jednako na muške i ženske osobe.

Očevidnik o obavljenim inspekcijskim pregledima

Članak 2.

Inspektor elektroničkih komunikacija obvezan je voditi očevidnik o obavljenim inspekcijskim pregledima (u daljnjem tekstu: očevidnik o inspekcijskim pregledima) u provedbi poslova inspekcijskog nadzora.

Članak 3.

(1) Očevidnik o inspekcijskim pregledima vodi se u obliku uredske knjige veličine formata A4, prema obrascu propisanom u Dodatku 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(2) Na naslovnoj stranici očevidnika o inspekcijskim pregledima otiskan je grb Republike Hrvatske, ispod kojeg je otiskan naslov: »REPUBLIKA HRVATSKA / HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE / Očevidnik o obavljenim inspekcijskim pregledima inspektora elektroničkih komunikacija / za razdoblje ____________ / Inspektor elektroničkih komunikacija ____________________«.

(3) Ostale stranice očevidnika o inspekcijskim pregledima u zaglavlju sadrže naslov: »HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE / Očevidnik o obavljenim inspekcijskim pregledima inspektora elektroničkih komunikacija / za razdoblje ____________«, ispod kojega se upisuje ime i prezime inspektora elektroničkih komunikacija, prema obrascu propisanom u Dodatku 1. Sve stranice očevidnika moraju biti označene rednim brojevima.

(4) U tablični dio očevidnika o inspekcijskim pregledima upisuju se sljedeći podaci:

1. redni broj,

2. klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj,

3. naziv i sjedište, odnosno ime i prezime i adresa nadzirane osobe,

4. nadnevak inspekcijskog nadzora,

5. predmet inspekcijskog pregleda,

6. rješenje inspektora elektroničkih komunikacija,

7. kontrola izvršenja rješenja,

8. upravna mjera,

9. upravni spor,

10. prekršajni nalog, prijedlog za podnošenje optužnog prijedloga i/ili prijava nadležnom državnom tijelu,

11. napomene.

(5) Podaci iz stavka 4. ovoga članka temelje se na podacima iz zapisnika o izvršenom inspekcijskom pregledu, utvrđenom činjeničnom stanju i poduzetim ili naređenim mjerama i radnjama.

(6) Očevidnik o inspekcijskim pregledima vodi se posebno za svaku kalendarsku godinu, s točnim podacima koji moraju biti uredno upisani neizbrisivim otiskom, na način da u svakom trenutku daju potpuni uvid u broj i predmet obavljenih inspekcijskih pregleda te u poduzete ili naređene mjere i radnje inspektora elektroničkih komunikacija.

(7) Očevidnik o inspekcijskim pregledima mora se zaštititi od neovlaštenog pristupa, gubitka, uništenja ili oštećenja.

Vođenje očevidnika na računalu

Članak 4.

(1) Očevidnik o inspekcijskim pregledima može se voditi na računalu, i to u obliku baze podataka ili na drugi prikladan način.

(2) Podaci u očevidniku o inspekcijskim pregledima, koji su uneseni u računalo, moraju omogućiti naknadni prikaz, pretraživanje i ispis očevidnika u obliku i sadržaju propisanom odredbama ovoga Pravilnika. Podaci moraju biti zaštićeni od neovlaštenog pristupa, upisivanja, mijenjanja ili brisanja.

(3) Svi računalni podaci iz stavka 2. ovoga članka moraju imati izrađenu svoju sigurnosnu kopiju, koja se obnavlja najmanje jedanput mjesečno te pohranjuje na sigurnom mjestu, izvan prostorije u kojoj se nalazi računalo s izvornim računalnim podacima.

(4) Očevidnik o inspekcijskim pregledima, koji se vodi isključivo na računalu, inspektor elektroničkih komunikacija mora ispisati najkasnije do 31. siječnja svake godine za prethodnu kalendarsku godinu, a ispisani primjerak očevidnika obvezan je uvezati i pohraniti.

Propis koji prestaje važiti

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o očevidnicima inspektora elektroničkih komunikacija i nadzornika elektroničkih komunikacija (»Narodne novine«, br. 131/09.).

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 6.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 10. listopada 2011.

Klasa: 011-01/11-02/75

Urbroj: 530-10-11-1

Zagreb, 29. rujna 2011.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

DODATAK 1.

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

Očevidnik o obavljenim inspekcijskim pregledima inspektora elektroničkih komunikacija
za razdoblje ________________

Ime i prezime: _______________________________
                       (inspektora elektroničkih komunikacija)

R. br.

Klasa i urbroj

Naziv i sjedište, odnosno ime i prezime i adresa nadzirane osobe

Nadnevak inspekcijskog nadzora

Predmet inspekcijskog pregleda

Rješenje inspektora elektroničkih
komunikacija

Kontrola izvršenja rješenja

Upravna mjera

Upravni spor

Prekršajni nalog, prijedlog za podnošenje optužnog prijedloga i/ili prijava nadležnom državnom tijelu

Napomene

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11