Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini

NN 114/2011 (7.10.2011.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini

HRVATSKI SABOR

2222

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVINI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. rujna 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/178

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 5. listopada 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVINI

Članak 1.

U Zakonu o trgovini (»Narodne novine«, br. 87/08., 116/08. i 76/09. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u članku 2. iza točke 4. dodaju se nove točke 5., 6. i 7. koje glase:

»5. »Prodavač« je osoba koja neposredno prodaje ili slaže robu u trgovini te savjetuje kupca o svojstvima i namjeni robe.

6. »Trgovački poslovođa« je osoba koja rukovodi materijalno-
-financijskim poslovanjem trgovine.

7. »Fizička osoba – građanin« je svaka osoba koja nije registrirana za obavljanje kupnje i prodaje robe i/ili pružanja usluga u trgovini. «.

Dosadašnje točke 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14. postaju točke 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. i 17.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»– nositelj i/ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u skladu s posebnim propisima, kada svoje poljoprivredne proizvode prodaje na malo izvan prodavaonica na način iz članka 10. stavka 1. podstavka 1., 2., 4., 5., 8., 9. i 10. ovoga Zakona, kao i na tržnicama na veliko iz članka 7. stavka 3. ovoga Zakona, «.

Iza podstavka 6. dodaje se podstavak 7. koji glasi:

»– pravne osobe (udruge, zadruge, ustanove i sl.) koje prema posebnim propisima radi ostvarivanja svojih ciljeva, a sukladno odredbama statuta ili drugih općih akata, svoje proizvode prodaju na malo izvan prodavaonica na način iz članka 10. stavka 1. podstavka 2., 3., 4., 9. i 13. ovoga Zakona. «.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno, odredba stavka 2. ovoga članka ne odnosi se na osobe iz stavka 1. podstavka 1., 2., 3., 4. i 6. ovoga članka kada se prodaja robe i/ili usluga obavlja prigodnom prodajom (sajmovi, izložbe i sl.). «.

Članak 3.

U članku 10. stavku 1. podstavku 10. riječi: »seljačkih ili« brišu se.

Iza podstavka 12. dodaje se podstavak 13. koji glasi:

»– u prostorima kulturnih, sakralnih, obrazovno-pedagoških, znanstvenih i drugih javnih ustanova te prostorima koji se smatraju zaštićenim područjem prirode.«.

U stavku 3. riječi: »predstavničko tijelo mjesno nadležnog grada ili općine.« zamjenjuju se riječima: »predstavničko tijelo grada ili općine.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Prodaja robe na način iz stavka 1. podstavka 5. ovoga članka (pokretna prodaja), može se obavljati samo uz uvjete propisane odlukom predstavničkog tijela grada ili općine na čijem području se pokretna prodaja obavlja. «.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., riječi: »nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave« zamjenjuju se riječima: »predstavničko tijelo grada ili općine«.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 6., riječi: »Nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave« zamjenjuju se riječima: »Predstavničko tijelo grada ili općine«.

Članak 4.

U članku 11. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) U trgovini na malo zabranjeno je oglašavanje, kao i izlaganje i prodaja robe pornografskog sadržaja, osim tiskovina, osobama mlađim od 18 godina.«.

Dosadašnji stavak 4., koji postaje stavak 5., mijenja se i glasi:

»(5) Prodavač mora uskratiti prodaju robe iz stavka 1., 3. i 4. ovoga članka kupcu ako procijeni da je mlađi od 18 godina, a kupac dobrovoljno ne dokaže da nije mlađi od 18 godina davanjem na uvid prodavaču neke od osobnih isprava.«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Odredbe stavka 2. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju na oglašavanje, izlaganje i prodaju robe pornografskog sadržaja. «.

Članak 5.

U članku 13. iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, bez novog rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine, djelatnost trgovine može se obavljati u prodajnim objektima sukladno odredbama ovoga Zakona, ukoliko je za isti prodajni objekt već izdano rješenje nadležnog tijela o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine ako se radi o nastavku obavljanja djelatnosti trgovine, a u međuvremenu nije došlo do bitnih promjena vezanih uz prodajni objekt, opremu i sredstva kojima se obavlja djelatnost trgovine.«.

Članak 6.

Članak 14. briše se.

Članak 7.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Osobe koje su zaposlene u trgovačkom društvu ili obrtu registriranom za obavljanje djelatnosti trgovine na radnom mjestu prodavača ili trgovačkog poslovođe, moraju imati najmanje završeno srednje obrazovanje u trogodišnjem trajanju. «.

Članak 8.

U članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako se isprave o stanju robe iz stavka 1. ovoga članka ne nalaze u prodajnom objektu, trgovac ih je dužan dostaviti najkasnije u roku od 24 sata nakon zahtjeva nadležnog inspektora ili druge ovlaštene osobe.«.

Članak 9.

Iza članka 16. dodaje se naslov i članak 16.a koji glase:

»STAVLJANJE ROBE NA TRŽIŠTE

Članak 16.a

(1) Trgovac koji stavlja na tržište tehničke proizvode, motorna i druga vozila, njihove dijelove dužan je osigurati jamstveni list.

(2) Trgovac iz stavka 1. ovoga članka dužan je, tijekom jamstvenog roka, osigurati servis i rezervne dijelove za proizvode iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 10.

U članku 19. stavak 4. briše se.

Članak 11.

U članku 53. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Ukoliko se radi o robi za koju je potrebna dozvola sukladno propisima o nadzoru robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstva radnje iz stavka 1. ovoga članka, mogu se obavljati sukladno propisima o nadzoru robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava.«.

Članak 12.

Članci 58., 58.a i 62. brišu se.

Članak 13.

U članku 64. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Nepoštenim trgovanjem ne podrazumijeva se prodaja robe ispod njezine nabavne cijene s porezom na dodanu vrijednost kada se radi o skorom isteku roka valjanosti, povlačenju robe iz asortimana, potpunoj rasprodaji zbog zatvaranja objekta te stečaja i likvidacije trgovačkog društva, odnosno zatvaranja obrta ili drugim razlozima kojima trgovac ne čini radnje kojima se sprječava, ograničava ili narušava tržišno natjecanje.«.

Članak 14.

U članku 68. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»– djelatnost trgovine obavlja bez registracije, odobrenja ili dozvole izdane od nadležnog tijela (članak 4., 7., 8. i 9.),«.

Podstavak 4. mijenja se i glasi:

»– prodaje alkoholna pića i pića koja sadrže alkohol ili duhanske proizvode te oglašava, izlaže i prodaje robu pornografskog sadržaja, osim tiskovina, osobama mlađim od 18 godina (članak 11.), «.

Podstavak 5. mijenja se i glasi:

»– djelatnost trgovine obavlja u prodajnom objektu za koji nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba nije izdalo rješenje kojim se utvrđuje da prodajni objekt, oprema i sredstva ispunjavaju propisane uvjete za obavljanje djelatnosti trgovine (članak 13.),«.

Iza podstavka 5. dodaje se novi podstavak 6. koji glasi:

»– trgovac učini neku radnju koja se smatra nepoštenim trgovanjem (članak 64.),«.

Dosadašnji podstavak 6. postaje podstavak 7.

Dosadašnji podstavak 7., koji postaje podstavak 8., mijenja se i glasi:

»– ne istakne ili se ne pridržava istaknutog radnog vremena (članak 61.),«.

Dosadašnji podstavak 8. postaje podstavak 9.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Iznimno, mjera pečaćenja iz stavka 1. za radnje iz stavka 1. podstavka 1., 2., 4., 5., 6., 7. i 8. ovoga članka neće se provesti ako trgovac najkasnije u roku od pet radnih dana od dana donošenja usmenog rješenja o zabrani obavljanja djelatnosti trgovine nadležnom inspektoru dostavi dokaze da su utvrđeni nedostaci iz podstavka 1., 2., 4., 5., 6., 7. i 8. ovoga članka otklonjeni, kao i o izvršenoj uplati novčanog iznosa od 30.000,00 kuna u državni proračun. U protivnom, rješenje će se provesti pečaćenjem sljedeći radni dan nakon isteka roka za dostavu propisanih dokaza.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, nadležni inspektor rješenjem će obustaviti upravni postupak i poništiti usmeno rješenje iz stavka 1. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 5., 6. i 7.

U dosadašnjem stavku 7., koji postaje stavak 8., u uvodnoj rečenici riječi: »ili zabraniti prodaju robe« brišu se.

Podstavak 1. mijenja se i glasi:

»– nema istaknute oznake o zabrani prodaje alkoholnih pića i pića koja sadrže alkohol ili duhanskih proizvoda ili zabrane oglašavanja, izlaganja i prodaje robe pornografskog sadržaja, osim tiskovina, osobama mlađim od 18 godina (članak 11.),«.

Podstavak 3. mijenja se i glasi:

»– trgovac ne dostavi najkasnije u roku od 24 sata nakon zahtjeva nadležnog inspektora ili druge ovlaštene osobe isprave o stanju robe (članak 16.),«.

Podstavak 4. mijenja se i glasi:

»– proizvodi stavljeni u promet tijekom jamstvenog roka nemaju osigurani servis i rezervne dijelove (članak 16.a).«.

Podstavak 5. briše se.

Dosadašnji stavci 8. i 9. postaju stavci 9. i 10.

Članak 15.

U članku 70. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»– djelatnost trgovine obavlja u prodajnom objektu za koji nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba nije izdalo rješenje kojim se utvrđuje da prodajni objekt, oprema i sredstva ispunjavaju propisane uvjete za obavljanje djelatnosti trgovine (članak 13.),«.

Podstavak 3. briše se.

Dosadašnji podstavci 4., 5., 6., 7. i 8. postaju podstavci 3., 4., 5., 6. i 7.

Dosadašnji podstavak 9., koji postaje podstavak 8., mijenja se i glasi:

»– ne istakne na jasan, vidljiv i čitljiv način na ulazu u prodavaonicu radno vrijeme prodavaonice ili se ne pridržava istaknutog radnog vremena prodavaonice (članak 61.),«.

Dosadašnji podstavak 10. postaje podstavak 9.

Članak 16.

U članku 71. stavku 1. podstavku 5. riječi: »predstavničko tijelo mjesno nadležnog grada ili općine« zamjenjuju se riječima: »predstavničko tijelo grada ili općine«.

Iza podstavka 5. dodaje se novi podstavak 6. koji glasi:

»– prodaje robu putem pokretne prodaje protivno uvjetima propisanima odlukom predstavničkog tijela grada ili općine na čijem području se pokretna prodaja obavlja (članak 10. stavak 4.),«.

Dosadašnji podstavak 6., koji postaje podstavak 7., mijenja se i glasi:

»– obavlja trgovinu na malo izvan prodavaonica ako taj oblik trgovine obavlja na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, putem kioska, putem automata i prigodnom prodajom na površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine, za koje predstavničko tijelo grada ili općine nije dalo odobrenje (članak 10. stavak 5.).

Dosadašnji podstavak 7., koji postaje podstavak 8., mijenja se i glasi:

»– prodaje u trgovini na malo alkoholna pića i druga pića koja sadržavaju alkohol te duhan i duhanske proizvode suprotno odredbama ovoga Zakona kao i odredbama posebnih propisa osobama mlađim od 18 godina te ako na prodajnim mjestima, oglašava, izlaže i prodaje robu pornografskog sadržaja osobama mlađim od 18 godina (članak 11.),«.

Dosadašnji podstavak 8. postaje podstavak 9.

Dosadašnji podstavak 9., koji postaje podstavak 10., mijenja se i glasi:

»– se isprave o stanju robe ne nalaze u prodajnom objektu ili ih trgovac u propisanom roku od 24 sata ne dostavi nadležnom inspektoru ili drugoj ovlaštenoj osobi na njegov zahtjev (članak 16.),«.

Dosadašnji podstavci 10., 11., 12. i 13. postaju podstavci 11., 12., 13 i 14.

Dosadašnji podstavak 14., koji postaje podstavak 15., mijenja se i glasi:

»– suprotno ovom Zakonu ili propisima donesenim na temelju ovoga Zakona uvozi i izvozi robu bez odobrenog kontingenta (članak 38.), ili bez dozvole ili suprotno uvjetima u dozvoli (članak 49. i 50.),«.

Dosadašnji podstavci 15., 16., 17. i 18. postaju podstavci 16., 17., 18. i 19.

Članak 17.

Članak 73. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba – građanin ako prodaje robu izvan prodavaonica iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona te ako prodaje proizvode koji se prema posebnim propisima ne mogu prodavati na otvorenim prostorima.«.

Članak 18.

U članku 75. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Za prekršaje iz članka 70. stavka 1. podstavka 1., 2., 5., 6., 7., 8. i 9. i članka 71. stavka 1. podstavka 2., 7., 8. i 14., članka 71. stavka 3. koji se odnosi na prekršaje iz članka 71. stavka 1. podstavka 1., 2., 5., 6., 7., 8., 9., 11. i 15., osim novčane kazne, izvršit će se i oduzimanje imovinske koristi ostvarene izvršenjem prekršaja i oduzimanje predmeta koji su uporabljeni ili namijenjeni za izvršenje prekršaja ili su nastali izvršenjem prekršaja.

(2) Za prekršaj iz članka 71. stavka 1. podstavka 15. i članka 71. stavka 3. koji se odnosi na prekršaj iz članka 71. stavka 1. podstavka 15. ovoga Zakona, osim novčane kazne može se izvršiti i oduzimanje predmeta koji su uporabljeni ili namijenjeni za izvršenje prekršaja ili su nastali izvršenjem prekršaja. «.

Članak 19.

Članak 76. mijenja se i glasi:

»(1) Prekršajni postupak za prekršaje iz članka 70. stavka 1. podstavka 5. ovoga Zakona vodi Financijski inspektorat Republike Hrvatske – Ministarstvo financija.

(2) Prekršajni postupak za prekršaje iz članka 71. stavka 1. podstavka 13., 14., 15., 16. i 17. i članka 72. ovoga Zakona vodi Ministarstvo financija – Carinska uprava. «.

Članak 20.

Predstavničko tijelo grada ili općine na čijem području se pokretna prodaja obavlja, dužno je donijeti provedbeni propis na osnovi ovlaštenja iz članka 3. stavka 4. ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 21.

Na osobe koje su zatečene na radnim mjestima prodavača ili trgovačkog poslovođe prije stupanja na snagu ovoga Zakona ne primjenjuje se odredba članka 7. ovoga Zakona.

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona, prestaje važiti:

– Uredba o posebnim uvjetima za obavljanje trgovine na malo u određenim vrstama prodavaonica (»Narodne novine«, br. 105/01.),

– Popis vezanih i povlaštenih obrta koji je sastavni dio Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (»Narodne novine«, br. 31/95., 87/01., 47/05. i 42/08.) u dijelu koji se odnosi na stručnu spremu pod G. Trgovina na veliko i na malo.

Članak 23.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama ovoga Zakona.

Članak 24.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 11. ovoga Zakona koja stupa na snagu 1. srpnja 2012.

Klasa: 330-01/11-01/03

Zagreb, 30. rujna 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.