Zakon o dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju

NN 114/2011 (7.10.2011.), Zakon o dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju

HRVATSKI SABOR

2223

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. rujna 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/179
Urbroj: 71-05-03/1-11-2
Zagreb, 5. listopada 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/04., 92/05., 43/07., 79/07., 35/08., 40/10., 121/10., 130/10. – pročišćeni tekst i 61/11.) u članku 74. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U svotu mirovine određenu prema stavku 1. ovoga članka uračunava se, kao sastavni dio mirovine, dodatak na mirovinu određen na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.«.

Članak 2.

Korisnicima mirovine kojima se na temelju Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju isplaćuje dodatak na mirovinu Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje odredit će po službenoj dužnosti svotu mirovine prema članku 1. ovoga Zakona, bez donošenja rješenja.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012.

Klasa: 140-01/11-01/03
Zagreb, 30. rujna 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.