Zakon o izmjeni Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

NN 114/2011 (7.10.2011.), Zakon o izmjeni Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

HRVATSKI SABOR

2225

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. rujna 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/181
Urbroj: 71-05-03/1-11-2
Zagreb, 5. listopada 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

U Zakonu o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 49/99., 63/00., 103/03., 177/04., 71/07. i 124/10.) u članku 40. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 3., iza brojke: »1.« riječi: »i 2.« brišu se.

Dosadašnji stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 4.

U dosadašnjem stavku 7., koji postaje stavak 5., brojka: »6.« zamjenjuje se brojkom: »4.«.

Dosadašnji stavci 8. i 9. postaju stavci 6. i 7.

Članak 2.

(1) Član obveznog mirovinskog fonda koji je po svom izboru pristupio u obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, može istupiti iz toga osiguranja s danom ostvarivanja prava na mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ako zahtjev za istup podnese Središnjem registru osiguranika izjavom u postupku ostvarivanja prava na mirovinu.

(2) Po istupu iz obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje prema stavku 1. ovoga članka, bivši član obveznog fonda svoja prava iz mirovinskog osiguranja ostvaruje na temelju Zakona o mirovinskom osiguranju, kao osiguranik koji je osiguran samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, obvezni fond će putem Središnjeg registra osiguranika u roku od 30 dana po zahtjevu prenijeti u državni proračun ukupna kapitalizirana sredstva s osobnog računa toga člana fonda.

(4) Odredbe stavka 1., 2. i 3. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se, na njegov zahtjev, i na člana obveznog fonda iz stavka 1. ovoga članka, koji je korisnik osnovne mirovine i koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona nije sklopio ugovor o mirovini s mirovinskim osiguravajućim društvom.

(5) Odredbe stavka 1. do 4. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i na zahtjev korisnika obiteljske mirovine ostvarene nakon smrti osiguranika, člana fonda, ako sredstva kapitaliziranih doprinosa s osobnog računa umrlog člana fonda nisu naslijeđena.

(6) Član obveznog mirovinskog fonda iz stavka 4. i korisnik obiteljske mirovine iz stavka 5. ovoga članka mogu podnijeti zahtjev za istup iz obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(7) Mirovina određena na temelju Zakona o mirovinskom osiguranju, kao da je osiguranik bio osiguran samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti, pripada od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon mjeseca u kojem je član obveznog mirovinskog fonda iz stavka 4. i 5. ovoga članka podnio zahtjev za istup.

Članak 3.

Središnji registar osiguranika osigurava prijenos sredstava s osobnih računa u slučajevima iz članka 2. ovoga Zakona i o tome mjesečno izvještava Ministarstvo financija i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 402-09/11-01/03
Zagreb, 30. rujna 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.