Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dohodak

NN 114/2011 (7.10.2011.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dohodak

HRVATSKI SABOR

2227

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dohodak, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. rujna 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/183

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 5. listopada 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

U Zakonu o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 177/04., 73/08. i 80/10.) u članku 14. stavku 3. riječi: »4% godišnje« zamjenjuju se riječima: »3% godišnje«.

Članak 2.

U članku 60. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Isplatitelji dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu iz članka 9. stavka 1. točke 2. i članka 68. stavka 2. ovoga Zakona obvezni su voditi evidenciju o obračunanim i isplaćenim dividendama i udjelima u dobiti na temelju udjela u kapitalu po svakoj fizičkoj osobi – dioničaru, odnosno članu društva, te dostavljati Poreznoj upravi propisano izvješće.«.

Članak 3.

U članku 61. ispred stavka 1. oznaka »(1)« briše se.

Stavak 2. briše se.

Članak 4.

(1) Ovlašćuje se ministar financija da najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona propiše sadržaj evidencije, te oblik i sadržaj izvješća o obračunanim i isplaćenim dividendama i udjelima u dobiti na temelju udjela u kapitalu, te način i rokove dostavljanja tog izvješća.

(2) Ovlašćuje se ministar financija uskladiti provedbene propise iz članka 64. Zakona o porezu na dohodak s odredbama ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/11-01/04

Zagreb, 30. rujna 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.