Zakon o izmjeni Zakona o tržištu plina

NN 114/2011 (7.10.2011.), Zakon o izmjeni Zakona o tržištu plina

HRVATSKI SABOR

2228

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o tržištu plina, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. rujna 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/184

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 5. listopada 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA

Članak 1.

U Zakonu o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 40/07., 152/08., 83/09. i 91/11.) članak 72. mijenja se i glasi:

»Vlada Republike Hrvatske može, na određeno vrijeme, propisati najvišu razinu cijene plina za povlaštene kupce u cilju zaštite gospodarskog interesa Republike Hrvatske i osiguranja međunarodne konkurentnosti, uzimajući u obzir cijenu plina na međunarodnom tržištu za istu ili slične kategorije povlaštenih kupaca.«.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjeni Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 91/11.).

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/11-01/02

Zagreb, 30. rujna 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.