Pravilnik o uvjetima priznavanja uzgojnih organizacija koje vode ili uspostavljaju matičnu knjigu za uzgojno valjane kopitare

NN 114/2011 (7.10.2011.), Pravilnik o uvjetima priznavanja uzgojnih organizacija koje vode ili uspostavljaju matičnu knjigu za uzgojno valjane kopitare

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2232

Na temelju članka 41. stavka 3. i članka 43. stavka 2. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine« 70/97., 36/98., 151/03. i 132/06) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA PRIZNAVANJA UZGOJNIH ORGANIZACIJA KOJE VODE ILI USPOSTAVLJAJU MATIČNU KNJIGU ZA UZGOJNO VALJANE KOPITARE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti za priznavanje udruga uzgajivača, saveza uzgajivača i središnjih saveza uzgajivača (u daljnjem tekstu: uzgojne organizacije) koje vode ili uspostavljaju matičnu knjigu za uzgojno valjane kopitare te oblik i sadržaj očevidnika uzgojnih organizacija koje vode matičnu knjigu za uzgojno valjane kopitare.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Odlukom Komisije (EEZ) br. 92/353 od 11. lipnja 1992. godine kojom se utvrđuju uvjeti za priznavanje ili odobravanje organizacija i udruga koje vode ili uspostavljaju matične knjige za registrirane kopitare (SL L 192, 11. 06. 1992.);

– Odlukom Komisije (EEZ) br. 92/354 od 11. lipnja 1992. godine kojom se utvrđuju pravila koordinacije između organizacija i udruga koje vode ili uspostavljaju matične knjige za registrirane kopitare (SL L 192, 11. 06. 1992.).

Članak 3.

Uzgojne organizacije Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) podnose zahtjev za priznavanje radi dobivanja suglasnosti za vođenje matičnih knjiga i bavljenje uzgojem uzgojno valjanih kopitara (u daljnjem tekstu: suglasnost) uz koji je potrebno priložiti podatke i isprave iz Priloga I. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 4.

(1) Ministarstvo će uzgojnoj organizaciji dati suglasnost, ako utvrdi da uzgojna organizacija ispunjava uvjete iz Priloga II. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(2) Ako za određenu pasminu ili uzgojni tip već postoji jedna ili više priznatih uzgojnih organizacija, Ministarstvo će uzgojnoj organizaciji odbiti zahtjev za priznavanje:

– ako se na taj način ugrožava očuvanje pasmine ili ugrožava djelovanje ili provedba uzgojnog programa postojeće uzgojne organizacije, ili

– ako se kopitari te pasmine ili uzgojnog tipa mogu upisati u posebni dio matične knjige uzgojne organizacije za koji se primjenjuju pravila koja je utvrdila uzgojna organizacija koja vodi izvornu matičnu knjigu te pasmine ili uzgojnog tipa u skladu s podtočkom 3. b) Priloga II. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Ministarstvo će rješenjem ukinuti rješenje o davanju suglasnosti uzgojnoj organizaciji ako se utvrdi da ne ispunjava uvjete iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Uzgojna organizacija koja vodi izvornu matičnu knjigu mora osigurati dobru suradnju s uzgojnim organizacijama koje vode matične knjige ili dijelove matične knjige iste pasmine ili uzgojnog tipa, posebno u svrhu sprječavanja nesporazuma.

Članak 7.

(1) Uzgojne organizacije koje vode matičnu knjigu za uzgojno valjane kopitare upisuju se u očevidniku uzgojnih organizacija (u daljnjem tekstu: očevidnik) koji se u elektroničkom obliku vodi u Ministarstvu.

(2) U očevidnik se upisuju sve uzgojne organizacije iz stavka 1. ovoga članka koje su dobile suglasnost.

(3) Ministarstvo će dostaviti Europskoj komisiji podatke o svim izdanim suglasnostima te o odbijenim zahtjevima.

Članak 8.

U očevidniku uzgojnih organizacija upisuju se sljedeći podaci o uzgojnim organizacijama koje vode matične knjige za uzgojno valjane kopitare:

1. redni broj uzgojne organizacije,

2. naziv i sjedište uzgojne organizacije (mjesto, ulica i broj),

3. datum izdavanja suglasnosti,

4. broj rješenja o registraciji pri tijelu državne uprave,

5. teritorijalno područje djelovanja,

6. broj članova,

7. broj uzgojno valjanih kopitara prema pasmini ili uzgojnom tipu na dan podnošenja zahtjeva za suglasnost,

8. ime stručne osobe koja će obavljati poslove uzgoja uzgojno valjanih kopitara, odnosno raditi na provedbi uzgojnog programa,

9. imena osoba ovlaštenih za zastupanje (ime, prezime i svojstvo).

Članak 9.

(1) Uzgojne organizacije koje su dobile suglasnost za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih kopitara po prijašnjim propisima dužne su se uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika i dostaviti Ministarstvu dokaze o usklađenosti do 31. prosinca 2012. godine.

(2) Uzgojnim organizacijama koje ne postupe u skladu sa stavkom 1. ovoga članka Ministarstvo će rješenjem ukinuti suglasnost za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih kopitara.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgojne organizacije za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, te sadržaju očevidnika uzgojnih organizacija (»Narodne novine«, broj 164/04) koje se odnose na uzgojne organizacije koje vode ili uspostavljaju matičnu knjigu za uzgojno valjane kopitare.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama« osim odredbe članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika i točke 2. Priloga II. ovoga Pravilnika koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 011-02/11-01/126

Urbroj: 525-02-1-0725/11-2

Zagreb, 20. rujna 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG I.

Uzgojna organizacija je pri podnošenju zahtjeva dužna priložiti:

– rješenje o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske,

– uzgojni program,

– statut,

– popis članova udruge,

– popis udruga koje čine savez,

– popis udruga i/ili saveza koji čine središnji savez,

– broj uzgojno valjanih kopitara u vlasništvu članova uzgojne organizacije koji pripadaju pasmini ili uzgojnom tipu za koje se traži suglasnost,

– podatak o teritorijalnom području djelovanja,

– podatak o broju i dokaz o stručnoj osposobljenosti osoba zaduženih za provođenje poslova uzgoja uzgojno valjanih kopitara,

– dokaz o ispunjavanju prostornih i tehničkih uvjeta za obavljanje poslova uzgoja uzgojno valjanih životinja.


PRILOG II.

1) U svrhu priznavanja i dobivanja suglasnosti uzgojna organizacija koja vodi ili uspostavlja matičnu knjigu za uzgojno valjane kopitare mora:

1. imati pravnu osobnost;

2. dokazati da:

– će djelovati učinkovito,

– poštovati pravila koja su u skladu s podtočkom 3. b) ovoga Priloga utvrdile uzgojne organizacije koje vode izvornu matičnu knjigu, ako se ne radi o uzgojnoj organizaciji koja sama vodi izvornu matičnu knjigu,

– može provoditi provjere potrebne za upisivanje rodoslovlja,

– postoji dovoljno velika populacija za provođenje uzgojnog programa ili postoji dovoljno velika populacija za očuvanje pasmine u slučajevima kada je to potrebno,

– raspolaže podacima o praćenju proizvodnosti potrebnim za provedbu uzgojnog programa;

3. imati utvrđena pravila za:

a) sustav prikupljanja i primjene podataka o praćenju proizvodnosti životinja radi unapređenja pasmine, selekcije i očuvanja pasmine,

b) ako se radi o uzgojnoj organizaciji koja vodi izvornu matičnu knjigu:

– sustav registracije podrijetla životinja,

– određivanje osobina pasmine ili uzgojnog tipa,

– načela sustava identifikacije i registracije,

– određivanje uzgojnih ciljeva,

– podjelu matične knjige na glavni i dodatni dio odnosno na razrede unutar glavnog odnosno dodatnog dijela, ako postoje različiti uvjeti za upis kopitara u matičnu knjigu,

– rodoslovlje upisano u jednu ili više drugih matičnih knjiga, kada je to potrebno;

4. imati utvrđena pravila, usvojena statutom udruge koja uvažavaju načelo nediskriminacije između članova;

5. imati stručnu osobu za obavljanje poslova uzgoja odnosno provedbe uzgojnog programa, koja ima završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja stočarstva. Udruga može poslove uzgoja i provedbe uzgojnog programa povjeriti savezu, središnjem savezu ili ovlaštenoj ustanovi.

2) Ako na području Europske unije za jednu pasminu postoji nekoliko uzgojnih organizacija koje međusobno pokrivaju cjelokupno područje, pravilima uzgojne organizacije mora biti određeno da kopitari moraju biti oždrebljeni na točno određenom području kako bi mogli biti upisani na temelju prijave o oždrebljenju. Ovo se ograničenje ne primjenjuje na upis u svrhu razmnožavanja.