Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvješ­ćivanju u sektoru šećera

NN 114/2011 (7.10.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvješ­ćivanju u sektoru šećera

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2235

Na temelju članka 6. stavka 8. i članka 28. stavka 11. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 149/09, 22/11), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVJEŠĆIVANJU U SEKTORU ŠEĆERA

Članak 1.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničkog uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode, kako je izmijenjena i dopunjena. (Jedinstvena uredba o ZUT-u) (SL L 299, 16. 11. 2007.);

– Uredba Komisije (EZ) br. 967/2006 od 29. lipnja 2006. o detaljnim pravilima za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 318/2006 o proizvodnji šećera izvan kvote, kako je izmijenjena i dopunjena (SL L 176, 30. 6. 2006.).

Članak 2.

(1) U Pravilniku o izvješćivanju u sektoru šećera (»Narodne novine« br. 95/10) u članku 1. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Korisnici mjera uređenja tržišta u sektoru šećera u smislu ovoga Pravilnika su šećerane i tvrtke za preradu šećera odobrene u skladu s člankom 10. Pravilnika o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera (»Narodne novine« br. 78/11).

(3) Šećerane imaju obvezu dostaviti podatke u skladu s člancima 3., 4., 5. i 5.b. ovoga Pravilnika Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).«

(2) Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Šećerane i tvrtke za preradu šećera imaju obvezu dostaviti podatke u skladu s člankom 5.a. ovoga Pravilnika Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (dalje u tekstu Agencija).«

Članak 3.

Iza članka 5. dodaju se novi članci 5.a. i 5.b. koji glase:

»Članak 5.a.

(1) Po svakom ugovoru o isporuci iz članka 23. Pravilnika o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera (»Narodne novine« br. 78/11) dostavljaju se sljedeći podaci:

(a) Šećerane na obrascu iz Priloga 5. ovoga Pravilnika dostavljaju podatke o količinama isporučenog industrijskog šećera.

(b) Tvrtke za preradu šećera na obrascu iz Priloga 6. ovoga Pravilnika dostavljaju podatke o proizvedenim količinama za svaki pojedinačni industrijski proizvod te pisani dokaz kojim se potvrđuje da je količina industrijskog šećera koju mu je proizvođač šećera isporučio iskorištena u cilju prerade u industrijske proizvode za koje ima odobrenje. Navedeni se dokazi sastoje od elektronički vođene evidencije o količinama predmetnih proizvoda tijekom ili krajem proizvodnog postupka.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članaka dostavljaju se do 20-og svakog mjeseca za prethodni mjesec.

Članak 5.b.

Podaci o upotrebi šećera proizvedenog u količini većoj od količine za koju je dodijeljena proizvodna kvota iz članka 15. stavka 1. Pravilnika o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera (»Narodne novine« br. 78/11) dostavljaju se na obrascu iz Priloga 7. ovoga Pravilnika do 1. svibnja tekuće tržišne godine.«

Članak 4.

Članak 8. mijenja se i glasi:

„(1) Podaci iz članaka 3., 4., 5. i 5.b. ovoga Pravilnika dostavljaju se Ministarstvu poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, uz naznaku »Podaci o sektoru šećera« ili elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte: secer@mps.hr.

(2) Podaci iz članka 5.a. ovoga Pravilnika dostavljaju se Agenciji poštom na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269 d, 10 000 Zagreb, uz naznaku »Podaci o sektoru šećera« ili elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte: secer@apprrr.hr.«

Članak 5.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija provodi administrativnu kontrolu podataka dostavljenih u skladu s člankom 5.a. ovoga Pravilnika.

(2) Agencija provodi kontrolu na terenu s ciljem utvrđivanja točnosti i cjelovitosti podataka dostavljenih u skladu s člancima 3., 4., 5., 5.a. i 5.b., pri čemu se kontrola na terenu posebno odnosi na analizu dosljednosti podataka o količini dostavljene sirovine i količini proizvedenih gotovih proizvoda te kontrolu usklađenosti dostavljenih podataka s komercijalnim ili drugim relevantnim dokumentima.

(3) Ministarstvo vodi evidenciju izvješća dostavljenih u skladu s člancima 3., 4., 5. i 5.b. ovoga Pravilnika.

(4) Agencija vodi evidenciju izvješća dostavljenih u skladu s člankom 5.a. ovoga Pravilnika.«

Članak 6.

Članci 10. i 11. brišu se.

Članak 7.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»(1) Podatke iz članaka 3., 4., 5., i 5.b. ovoga Pravilnika Ministarstvo dostavlja Agenciji bez odgode.

(2) Podatke iz članka 5.a. ovoga Pravilnika Agencija dostavlja Ministarstvu bez odgode.«

Članak 8.

Obrazac iz Priloga 1. zamjenjuje se novim obrascem iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

U Prilogu 4. riječi »2.1. Sirovi šećer od šećerne trske« zamjenjuju se riječima »1.2. Sirovi šećer od šećerne trske«.

Članak 10.

Iza Priloga 4. dodaju se Prilozi 5. – 7.

Članak 11.

Prilozi 1., 5., 6. i 7. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/154

Urbroj: 525-05-2-0223/11-1

Zagreb, 29. rujna 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG 1.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROIZVODNJI ŠEĆERNE REPE

Šećerana:

 

Tržišna godina:

 

Referenca:

Pravilnik o izvješćivanju u sektoru šećera, čl. 3.

prethodna tržišna godina (konačni podaci)

Ukupna proizvodnja šećerne repe:

površina (ha)

 

proizvodnja (t)

 

– od toga:

 

1. Repa za proizvodnju šećera unutar dodijeljene proizvodne kvote

površina (ha)

 

proizvodnja (t)

 

sadržaj šećera

 

2. Repa za proizvodnju šećera izvan dodijeljene proizvodne kvote

površina (ha)

 

proizvodnja (t)

 

sadržaj šećera

3. Ostalo

površina (ha)

 

proizvodnja (t)

 

tekuća tržišna godina (procjena podataka)

Ukupna proizvodnja šećerne repe:

površina (ha)

 

proizvodnja (t)

 

– od toga:

 

1. Repa za proizvodnju šećera unutar dodijeljene proizvodne kvote

površina (ha)

 

proizvodnja (t)

 

sadržaj šećera

 

2. Repa za proizvodnju šećera izvan dodijeljene proizvodne kvote

površina (ha)

 

proizvodnja (t)

 

sadržaj šećera

3. Ostalo

površina (ha)

 

proizvodnja (t)

 

Datum:                         Odgovorna osoba:
                               ____________________

PRILOG 5.

MJESEČNO IZVJEŠĆE O ISPORUCI INDUSTRIJSKOG ŠEĆERA

Šećerana:

Tržišna godina:

Referenca:

Pravilnik o izvješćivanju u sektoru šećera, članak 5.a.

Izvješće za mjesec:

 

Jedinica mjere:

tona, izraženo kao bijeli šećer, suha tvar

Ukupno isporučeno industrijskog šećera (I. + II.+ III.):

 

– od toga:

 

1. Sirovi šećer

 

2. Bijeli šećer

 

3. Sirup

 

I. Ukupno isporučeno industrijskog šećera prema ugovoru o isporuci br.:

 

(upisati referentnu oznaku/broj ugovora)

– od toga:

 

1. Sirovi šećer

 

2. Bijeli šećer

 

3. Sirup

 

II. Ukupno isporučeno industrijskog šećera prema ugovoru o isporuci br.:

 

(upisati referentu oznaku/ broj ugovora)

– od toga:

 

1. Sirovi šećer

 

2. Bijeli šećer

 

3. Sirup

 

III. Ukupno isporučeno industrijskog šećera prema ugovoru o isporuci br.:

 

(upisati referentnu oznaku/ broj ugovora)

– od toga:

 

1. Sirovi šećer

 

2. Bijeli šećer

 

3. Sirup

 


Datum:                         Odgovorna osoba:
                               ____________________

PRILOG 6.

Prilog: elektronički vođena evidencija o količinama industrijskog proizvoda tijekom ili krajem proizvodnog postupka[1]


PRILOG 7.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O UPOTREBI ŠEĆERA PROIZVEDENOG U KOLIČINI VEĆOJ OD DODIJELJENE PROIZVODNE KVOTE

Šećerana:

Tržišna godina:

Referenca:

Pravilnik o izvješćivanju u sektoru šećera, članak 5.b.

Rok za dostavljanje izvješća:

1. svibnja tekuće tržišne godine

Jedinica mjere:

tona, izraženo kao bijeli šećer, suha tvar

Ukupna proizvodnja šećera u količini većoj od dodijeljene proizvodne kvote (1. + 2.+ 3. + 4. + 5.)

 

od toga:

1. Isporuka na preradu u industrijske proizvode (industrijski šećer)

 

2. Prijenos u iduću tržišnu godinu

 

3. Izvoz

 

4. Uništeno

UKUPNO (1. + 2. + 3. + 4.)

5. Prekoračene količine2


Datum:                         Odgovorna osoba:
                               ____________________

2 Proizvodnja šećera u količini većoj od dodijeljene proizvodne kvote, a s kojom nije postupno u skladu s člankom 22. Pravilnika o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera (»Narodne novine« br. 78/2011)

[1] Dostaviti za svaki proizvedeni industrijski proizvod