Pravilnik o načinu rada Nacionalne kontaktne točke za prijenos i analizu droga

NN 115/2011 (12.10.2011.), Pravilnik o načinu rada Nacionalne kontaktne točke za prijenos i analizu droga

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2249

Na temelju članka 25a. stavka 4. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (»Narodne novine« broj: 107/2001, 87/2002, 163/2003, 141/2004, 40/2007, 149/2009 i 84/2011) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O NAČINU RADA NACIONALNE KONTAKTNE TOČKE ZA PRIJENOS I ANALIZU UZORAKA DROGA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način rada Nacionalne kontaktne točke za prijenos i analizu uzoraka droga (u daljnjem tekstu: NKT), način zaprimanja i slanja uzoraka droge te način razmjene podataka o analiziranim uzorcima.

Članak 2.

Nositelj svih aktivnosti u svrhu provedbe ovog Pravilnika je Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja »Ivan Vučetić« u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Ministar unutarnjih poslova imenovat će odgovorne osobe Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja »Ivan Vučetić« koje će biti zadužene za provedbu zadaća NKT-a.

Članak 3.

Zadaća NKT-a je slanje uzoraka droge i razmjena podataka o analiziranim uzorcima.

Količina pojedinačnog uzorka droge ne smije biti veća od 2 grama.

Članak 4.

Za najavljivanje slanja, prihvaćanje i potvrđivanje primitka uzoraka droge koristi se Obrazac za slanje uzoraka (Obrazac 1) koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Obrazac 1 može se dostaviti redovnom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom.

Članak 5.

Nakon što nadležna carinska služba obavijesti NKT o prispijeću pošiljke uzoraka droge odgovorna osoba iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika popunjava Izjavu (Prilog 13a) koja je sastavni dio Dopune Naputka za provedbu carinskog postupka u poštanskom prometu, klasa: 910-01/10-01/84, urbroj: 513-02-1270/1-11-3 od 20. siječnja 2011.g.

Dva primjerka Izjave iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se nadležnoj carinskoj službi radi ovjere nakon čega jedan ovjereni primjerak zadržava NKT.

Izjava iz stavka 1. ovoga članka prilaže se i uz pošiljku koju NKT dostavlja nadležnim inozemnim nacionalnim kontaktnim tijelima.

Članak 6.

Nakon što odgovorna osoba NKT-a zaprimi pošiljku uzoraka droga utvrđuje da li zaprimljeni uzorci droge odgovaraju najavljenima uzorcima na Obrascu iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika, a ukoliko ne odgovaraju dužna je obavijestiti inozemnu nacionalnu kontaktnu točku-pošiljatelja.

Članak 7.

Pošiljke s uzorcima droga NKT dostavlja nadležnoj inozemnoj kontaktnoj točki zajedno s Izjavom iz članka 5. ovog Pravilnika te Obrascem 1 i to preporučenom poštom uz povratnicu.

Članak 8.

Podaci o profiliranju droga NKT dostavlja Upravi kriminalističke policije, Odjelu kriminaliteta droga i Odsjeku Europola te inozemnim nacionalnim kontaktnim točkama.

Članak 9.

NKT vodi upisnik o vrstama droge, neto masi uzoraka, masi djelatne tvari, masi koja je iskorištena za analizu, masi uzoraka preostaloj nakon analize te masi koja se pohranjuje nakon analize.

Uzorci droga mogu se uništiti nakon proteka roka od 3 godine od dana primitka, sukladno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga.

Sva pismena vezana uz rad NKT čuvaju se najmanje 5 godina.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-41302-2011.

Zagreb, 6. listopada 2011.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

Obrazac 1

OBRAZAC ZA SLANJE UZORAKA

SAMPLE TRANSMISSION FORM

Cf. Council Decision 2001/419/JHA of 28 May 2001 on the transmission of contrilled substances (OJ L 150 06.06.2001.P1)

A.

Poslovni broj (šifra zemlje od dva slova/godina/redni broj):

Reference number (Two-letter country code/year/consecutive number)

B.

Nacionalno kontaktno mjesto odgovorno za slanje uzorka

National contact point responsible for sending the sample

B.1

Ime:

Name

B.2

Adresa:

Address

Tel:

Fax:

B.3

Pečat:

Stamp

B.4

Potpis i datum:

Signature and date:

C.

Pošiljatelj, primatelj i namjena uporabe uzorka

Sending authority, receiving authority and intended use

C.1

Uzorak je podrijetlom iz:

The sample originates from (sent by):

C.1.1

Naziv/ime:

Name:

C.1.2

Adresa:

Address

Tel:

Fax:

C.2

Uzorak je namijenjen za:

The sample is intended for:

C.2.1

Naziv/ime:

Name:

C.2.2

Adresa:

Address

Tel:

Fax:

C.3

Uzorak je namijenjen za uporabu:

The sample is intended to be used for:

o a

o b


o c

o d

o e

Otkrivanje kaznenih djela/Detection of criminal offences

Istragu za kaznenih djela/Investigation of criminal offences

Kazneni progon/Prosecution of criminal offences

Forenzičku analizu/ Forensic analysis

Drugu uporabu (navesti koju)/Other use (please specify)

D.

Vrsta i količina uzorka

Nature and quantity of sample

D.1

Vrsta uzorka (naznačiti sastav):

The sample is of the following nature (e.g. amphetamine, powder, purity):

D.2

Količina uzorka ((naznačiti točnu količinu, tj. grame, broj pilula, itd.):

The sample is of the following quantity(indicate exact quantity, i.e. grams, number of pills, etc.)

A.1

Poslovni broj (šifra zemlje od dva slova/godina/redni broj):

Reference number (Two-letter country code/year/consecutive number)

E

Koristit će se sljedeći načini slanja:

Means of transport and route to be used

E.1

o


o

o

o

slanje putem službenika države pošiljatelja ili primatelja

transport by an official of the sending or recieving member state

slanje putem dostavljača

transport by courier

slanje diplomatskom poštom

transport by diplomatic bag

slanje preporučenom (žurnom) poštom,

transport by registrated (express mail)

E.2

Sljedeća ruta koristit će se (naznačite početno mjesto, odredište i opću rutu koja će se koristiti između ta dva mjesta):

The following route will be used (indicate starting point, destination, and general route to be used between those two points)

E.3

Tamo gdje se slanje obavlja putem službenika države države pošiljatelja ili primatelja, naznačiti namjeravano prijevozno sredstvo (vlak, automobil, itd.):

Where transport is to be by an official of the sending or recieving Member State, indicate the intended means of transport (train, car, etc.):

E.4

Nacionalna kontaktna mjesta države članice koje treba izvijestiti prema članku 4. stavku (2):

National Contact points Of Member States to be informed pursuant to Article 4 (2):

F

Nacionalno kontaktno mjesto koje treba primiti uzorak:

National contact point recieving the sample

Prihvaća poslani uzorak

Acceptance of transportation sample

F.1

Ime:

Name:

F.2

Adresa:

Address:

Tel:

Fax:

F.3

Pečat:

Stamp:

F.4

Potpis i datum:

Signature and date:

G

Uzorak primio

Recipient of the sample

G.1

Ime:

Name

G.2

Adresa:

Address:

Tel:

Fax:

G.3

Pečat:

Stamp

G.4

Potpis i datum:

Signature and date