Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole

NN 115/2011 (12.10.2011.), Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2250

Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 92/10) ministar unutarnjih poslova uz suglasnost ministra zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

O ZAHVATIMA U PROSTORU U KOJIMA TIJELO NADLEŽNO ZA ZAŠTITU OD POŽARA NE SUDJELUJE U POSTUPKU IZDAVANJA RJEŠENJA O UVJETIMA GRAĐENJA ODNOSNO LOKACIJSKE DOZVOLE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se zahvati u prostoru za koje se ne izdaju posebni uvjeti građenja iz područja zaštite od požara, odnosno propisuju građevine za koje Ministarstvo unutarnjih poslova odnosno nadležna policijska uprava ne sudjeluju u postupcima izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole.

Članak 2.

Zahvati u prostoru, u smislu ovoga Pravilnika, su privremena ili trajna djelovanja ljudi u prostoru kojima se određuje ili mijenja stanje u prostoru i za koje se ne izdaju posebni uvjeti građenja iz područja zaštite od požara, a odnose se na:

1. stambene zgrade s jednim ili dva stana, kao što su samostojeće zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade u nizu spojene zidom čija pojedinačna građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2;

2. nestambene zgrade:

2.1. nestambene poljoprivredne gospodarske zgrade, kao što su:

– poljoprivredne pomoćne zgrade, vinarije, vinski podrumi,

– zgrade za smještaj poljoprivrednih strojeva i poljoprivrednih proizvoda u kojima se ne stvaraju zapaljive i/ili eksplozivne prašine,

– slične građevine;

2.2. zgrade za obavljanje vjerskih i drugih obreda u kojima se zadržava ili boravi manje od 50 osoba, kao što su:

– crkve,

– kapele,

– džamije,

– sinagoge,

– prostorije za ispraćaj,

– krematoriji,

– slične građevine;

2.3. ostale nestambene zgrade, kao što su:

– praonice cestovnih vozila,

– javni zahodi,

– slične građevine;

3. ostale građevine:

3.1. prometne građevine:

3.1.1. prometnice koje nemaju prateće objekte, mostove, tunele i slično, kao što su:

– autoceste,

– ceste za promet motornim vozilima,

– ceste za međugradski promet, uključujući raskrižja i čvorišta,

– slične građevine;

3.1.2. ulice i ceste koje nemaju prateće objekte, mostove, tunele, kao što su:

– ulice unutar gradova i sela,

– seoske ceste i staze (uključujući otvorena parkirališta, raskrižja, čvorišta, obilaznice i kružne tokove), avenije, aleje, prometne trake, asfaltirane ceste, sporedne ceste, prilazne ceste, seoske ili šumske putove, pješačke staze, jahaće i biciklističke staze, trgove, pješačke putove i zone,

– slične građevine;

3.1.3. željezničke pruge i gradske željeznice (ako ne sadržavaju mjesta za skladištenje i pretovar zapaljivih tekućina i/ili plinova ili tunele duže od 500 metara) i njihove instalacije, kao što su:

– glavne željezničke pruge, sporedni kolosijeci, željeznička stajališta i prijelazi,

– mreža nadzemne i uzdignute željeznice ili tramvaja,

– instalacije za rasvjetu, signalizaciju, sigurnost i elektrifikaciju,

– slične građevine;

3.1.4. staze i instalacije u zračnim lukama, kao što su:

– staze za polijetanje, slijetanje ili rulanje,

– instalacije za rasvjetu, signalizaciju i sigurnost,

– slične građevine;

3.1.5. hidro-građevinski objekti, kao što su:

– plovni kanali,

– brane i slične konstrukcije za zadržavanje vode za potrebe hidroelektrana, navodnjavanje, regulaciju protoka, sprječavanje poplava,

– nasipi i građevine za zaštitu obale,

– slične građevine;

3.1.6. hidro-građevinski objekti za odvodnju i navodnjavanje, kao što su:

– kanali za navodnjavanje i druge građevine za opskrbu vodom radi kultiviranja zemljišta,

– akvadukti,

– nefekalna kanalizacija i otvorene jame za odvodnju,

– slične građevine;

3.2. vodne građevine kao što su:

3.2.1. magistralni vodovodi, telekomunikacijski i električni vodovi, kao što su:

– magistralne nadzemne, podzemne ili podmorske cijevi za vodu,

– stanice za crpljenje, filtriranje i ustavu vode,

– magistralni nadzemni, podzemni ili podmorski telekomunikacijski vodovi,

– relejni sustavi radijske i televizijske ili kabelske mreže, relejni tornjevi,

– telekomunikacijski stupovi i infrastruktura za radio komunikaciju,

– slične građevine;

3.2.2. lokalni cjevovodi i kabeli, kao što su:

– lokalni vodovodi izvan naselja,

– lokalni cjevovodi za toplu vodu, paru ili komprimirani zrak,

– vodotornjevi, izvorišta,

– nefekalna kanalizacijska mreža i kolektori,

– lokalni električni i telekomunikacijski kabeli (nadzemni ili podzemni),

– transformatorske stanice i podstanice niskog napona na otvorenom do uključujući 20 kV,

– telegrafski stupovi,

– lokalni televizijski kabeli, zajedničke antene,

– slične građevine;

3.3. građevine za sport i rekreaciju na otvorenom, kao što su:

– tereni za nogomet, ragbi, golf, trčanje, automobilske, biciklističke ili konjske utrke,

– zabavni parkovi,

– skijaški liftovi i vučnice bez zgrada za prihvat ljudi,

– uzletišta, objekti za morske sportove i sportove na plažama, bez zgrada za prihvat ljudi,

– javni vrtovi i parkovi,

– zoološki i botanički vrtovi na otvorenom bez zgrada za prihvat ljudi,

– slične građevine;

3.4. ostale građevine (osim zgrada), kao što su:

– vojne utvrde,

– stražarnice,

– bunkeri,

– jednostavni granični prijelazi kontejnerskog tipa,

– otvoreni bazeni,

– slične građevine.

Zahvati iz stavka 1. ovog članka odnose se također i na sve jednostavne građevine koje su kao takve određene posebnim propisom iz područja građenja.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o građevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete građenja glede zaštite od požara (»Narodne novine«, broj 35/94).

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-29142-2011

Zagreb, 4. listopada 2011.

Ministar
unutarnjih poslova
Tomislav Karamarko, v. r.