Uredba o pripajanju Društvenog veleučilišta u Zagrebu Sveučilištu u Zagrebu

NN 116/2011 (14.10.2011.), Uredba o pripajanju Društvenog veleučilišta u Zagrebu Sveučilištu u Zagrebu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2253

Na temelju članka 69. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. listopada 2011. godine donijela

UREDBU

O PRIPAJANJU DRUŠTVENOG VELEUČILIŠTA U ZAGREBU SVEUČILIŠTU U ZAGREBU

Članak 1.

Ovom Uredbom pripaja se javna ustanova:

– Društveno veleučilište u Zagrebu, Zagreb, Gundulićeva 10, čiji je osnivač Republika Hrvatska, javnoj ustanovi:

– Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Trg maršala Tita 14, čiji je osnivač Republika Hrvatska.

Postupak pripajanja Društvenog veleučilišta u Zagrebu Sveučilištu u Zagrebu, organizacijske promjene, preuzimanje zaposlenih, te ustrojstvo studijskih programa, detaljnije su uređeni Sporazumom o organizacijskim promjenama, klase: 602-04/11-09/00012, urbroja: 533-04-11-0001, od 9. lipnja 2011. godine, sklopljenim između Sveučilišta u Zagrebu, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstva uprave, Društvenog veleučilišta u Zagrebu, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Članak 2.

Danom upisa pripajanja u sudski registar Društveno veleučilište u Zagrebu pripaja se Sveučilištu u Zagrebu i prestaje s radom.

Danom upisa pripajanja u sudski registar Sveučilište u Zagrebu preuzima sve poslove, te sve zaposlenike zatečene na preuzetim poslovima, opremu, pismohranu, sredstva za rad, financijska sredstva, kao i prava i obveze Društvenog veleučilišta u Zagrebu, sukladno Sporazumu iz članka 1. stavka 2. ove Uredbe.

Danom upisa pripajanja u sudski registar studenti Društvenog veleučilišta u Zagrebu postaju studenti Sveučilišta u Zagrebu, sukladno Sporazumu iz članka 1. stavka 2. ove Uredbe.

Članak 3.

Danom upisa pripajanja u sudski registar prestaje mandat dekana, prodekana i ostalih tijela Društvenog veleučilišta u Zagrebu, utvrđenih Uredbom o osnivanju Društvenog veleučilišta u Zagrebu (»Narodne novine«, br. 75/98, 51/2005 i 57/2007) i Statutom Društvenog veleučilišta u Zagrebu.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o osnivanju Društvenog veleučilišta u Zagrebu (»Narodne novine«, br. 75/98, 51/2005 i 57/2007).

Članak 5.

Sveučilište u Zagrebu i njegove sastavnice uskladit će svoje poslovanje i opće akte s ovom Uredbom i odredbama Sporazuma iz članka 1. stavka 2. ove Uredbe u roku 90 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-04/11-01/08

Urbroj: 5030104-11-1

Zagreb, 6. listopada 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.