Pravilnik o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

NN 116/2011 (14.10.2011.), Pravilnik o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

2264

Na temelju članka 108. stavka 1. točke 12. i članka 108. stavka 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 174/2004., 92/2005., 02/2007.,107/2007., 65/2009., 137/2009., 146/2010. i 55/2011.), uz suglasnost potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra zdravstva i socijalne skrbi, ministar obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, donosi

PRAVILNIK

O RADU LIJEČNIČKIH POVJERENSTAVA U POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA PO ZAKONU O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način rada vijeća liječničkih povjerenstava koja u postupku za rješavanje o pravima po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: Zakon) daju nalaz i mišljenje:

1. da li je smrt hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata uslijed bolesti, pogoršanjem bolesti, odnosno pojavom bolesti uzročno vezana sa sudjelovanjem hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,

2. da li je smrt HRVI iz Domovinskog rata I. skupine s priznatim pravom na doplatak za njegu i pomoć druge osobe posljedica rane ili ozljede zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ili je umro uslijed bolesti koja je nastala kao posljedica oštećenja organizma uslijed rane ili ozljede na temelju koje mu je bio priznat status HRVI iz Domovinskog rata I. skupine.

3. da li je samoubojstvo hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata posljedica psihičke bolesti uzrokovane sudjelovanjem u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,

4. o postotku oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata, stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe i stupnju ortopedskog doplatka,

5. o nesposobnosti za privređivanje,

6. o potrebi za doplatkom za pripomoć u kući,

7. o primjeni članka 17. Pravilnika o utvrđivanju postotka oštećenja organizma

8. o oštećenju funkcije ekstremiteta HRVI iz Domovinskog rata od II. do IV. skupine ili oštećenju kralježnice ili drugih organa čije oštećenje utječe na funkciju ekstremiteta te oštećenju vida HRVI iz Domovinskog rata II. do IV. skupine,

Članak 2.

(1) Nalaz i mišljenje o činjenicama iz članka 1. točka 1 do 7. ovoga Pravilnika na temelju kojeg nadležno tijelo priznaje hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Zakonom utvrđena prava daju:

1. vijeća liječničkog povjerenstva iz članka 127. stavak 1. Zakona (u daljnjem tekstu: vijeće PLP) nadležnom tijelu koje rješava o pravima po ovom Zakonu u prvom stupnju;

2. vijeća liječničkog povjerenstva iz članka 127. stavak 2. Zakona (u daljnjem tekstu: vijeće DLP) nadležnom tijelu koje rješava o pravima po ovom Zakonu u drugom stupnju.

(2) Nalaz i mišljenje o činjenicama iz članka 1. točka 8. ovoga Pravilnika daje vijeće DLP na temelju dokaza iz spisa predmeta u pravilu bez osobnog pregleda HRVI II. do IV. skupine.

Članak 3.

(1) Vijeća liječničkih povjerenstava daju nalaz i mišljenje da li je smrt hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u uzročno posljedičnoj vezi s bolesti, pogoršanjem bolesti, odnosno pojavom bolesti u izravnom sudjelovanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, na temelju Pravilnika o utvrđivanju postotka oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata i prema načelima medicinske znanosti, a uzimajući u obzir trajanje i vrste tegoba kojima je hrvatski branitelj bio izložen prema navodima nadležne postrojbe u opisu ratnog puta i drugim dokazima o sudjelovanju u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sukladno Zakonu o općem upravnom postupku.

(2) Vijeća liječničkih povjerenstava daju nalaz i mišljenje da li je smrt HRVI iz Domovinskog rata I. skupine s priznatim pravom na doplatak za njegu i pomoć druge osobe posljedica rane ili ozljede zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ili je umro uslijed bolesti koja je nastala kao posljedica oštećenja organizma uslijed rane ili ozljede na temelju koje mu je bio priznat status HRVI iz Domovinskog rata I. skupine na temelju Pravilnika o utvrđivanju postotka oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata i prema načelima medicinske znanosti, a osobito uzimajući u obzir medicinsku dokumentaciju neposredno prije smrti HRVI iz Domovinskog rata I. skupine te prijavu činjenice smrti izdanu od nadležne zdravstvene ustanove.

(3) Vijeća liječničkih povjerenstava daju nalaz i mišljenje da li je samoubojstvo hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata posljedica psihičke bolesti uzrokovane sudjelovanjem u obrani suvereniteta Republike Hrvatske na temelju Pravilnika o utvrđivanju postotka oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata i prema načelima medicinske znanosti, a uzimajući u obzir trajanje i vrste tegoba kojima je hrvatski branitelj bio izložen prema navodima nadležne postrojbe u opisu ratnog puta i drugim dokazima o sudjelovanju u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sukladno Zakonu o općem upravnom postupku

Članak 4.

(1) Vijeća liječničkih povjerenstava daju nalaz i mišljenje o postotku oštećenja organizma za utvrđivanje statusa HRVI iz Domovinskog rata na temelju Pravilnika o utvrđivanju postotka oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata i prema načelima medicinske znanosti.

(2) Kada se utvrđuje postotak oštećenja organizma na osnovi rane ili ozljede koju je hrvatski branitelj zadobio u obrani suvereniteta Republike Hrvatske moraju se uzeti u obzir navodi iz Potvrde o okolnostima stradavanja o ranjavanju ili ozljedi pojedinih dijelova tijela, medicinska dokumentaciju o liječenju neposredno nakon ranjavanja ili ozljeđivanja te u kontinuitetu do ocjene oštećenja organizma.

(3) Kada se utvrđuje postotak oštećenja organizma uslijed zatočeništva u neprijateljskom logoru ili zatvoru ne može se cijeniti manji postotak oštećenja organizma propisan člankom 5. stavkom 1. Zakona, a sva oštećenja organizma koja su posljedica psihofizičkog zlostavljanja u zatočeništvu cijene se pod točkom 1. nalaza i mišljenja.

(4) Kada se utvrđuje postotak oštećenja organizma na osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti mora se uzeti u obzir trajanje i vrste tegoba kojima je hrvatski branitelj bio izložen u obrani suvereniteta Republike Hrvatske prema navodima nadležne postrojbe u opisu ratnog puta i drugim dokazima o sudjelovanju u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sukladno Zakonu o općem upravnom postupku.

Članak 5.

Vijeća liječničkih povjerenstava daju nalaz i mišljenje o potrebi za njegom i pomoći druge osobe i stupnju te potrebe na temelju Pravilnika o medicinskim indikacijama za razvrstavanje HRVI iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine prema stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe.

Članak 6.

Vijeća liječničkih povjerenstava daju nalaz i mišljenje o oštećenju organizma koje povlači pravo na ortopedski doplatak i stupnju toga doplatka na temelju Pravilnika o oštećenjima organizma na osnovi kojih HRVI iz Domovinskog rata ima pravo na ortopedski doplatak i o razvrstavanju tih oštećenja u stupnjeve.

Članak 7.

Vijeća liječničkih povjerenstava daju nalaz i mišljenje o sposobnosti za privređivanje prema utvrđenim kriterijima medicinske znanosti vodeći računa o zanimanju i godinama života pregledane osobe i drugim okolnostima važnim za donošenje pravilnog nalaza i mišljenja.

Članak 8.

Vijeća liječničkih povjerenstava daju nalaz i mišljenje o potrebi za doplatkom za pripomoć u kući prema težini trajnih promjena u zdravstvenom stanju korisnika opskrbnine, a na temelju utvrđenih kriterija medicinske znanosti.

Članak 9.

Vijeća liječničkih povjerenstava daju nalaz i mišljenje o oštećenju funkcije ekstremiteta HRVI iz Domovinskog rata od II. do IV. skupine ili oštećenju kralježnice ili drugih organa čije oštećenje utječe na funkciju ekstremiteta te oštećenju vida HRVI iz Domovinskog rata II. do IV. skupine.

Članak 10.

Vijeća liječničkih povjerenstava daju nalaz i mišljenje o nastanku oštećenja organizma propisanog člankom 17. Pravilnika o utvrđivanju postotka oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata na osnovu kojeg HRVI iz Domovinskog rata može podnijeti zahtjev za utvrđivanje postotka oštećenja organizma i prije isteka roka iz članka 134. stavka 1. Zakona.

Članak 11.

(1) Vijeća liječničkih povjerenstava mogu dati nalaz i mišljenje samo kada rade u punom sastavu i to većinom glasova svojih članova.

(2) Član vijeća liječničkog povjerenstva koji se ne slaže s mišljenjem većine može priložiti svoje posebno mišljenje s obrazloženjem.

Članak 12.

(1) Vijeće liječničkog povjerenstva daje nalaz i mišljenje na odgovarajućim obrascima što su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegovim su sastavnim dijelom.

(2) Nalazi i mišljenje vijeća liječničkog povjerenstva trebaju biti potpuni, jasni i dovoljno obrazloženi, te sadržavati sve činjenice koje su s medicinskog stajališta važne za donošenje pravilnog rješenja.

(3) Obrazloženje nalaza i mišljenja o postotku oštećenja organizma smatrat će se potpunim ako je u njemu spomenuto da se radi o lakšem, srednjem, težem ili najtežem obliku oštećenja organizma. Vijeće liječničkog povjerenstva mora posebno obrazložiti mišljenje o postotku oštećenja organizma kada je za pojedino oštećenje u Listi postotaka oštećenja organizma postotak predviđen u rasponu.

Članak 13.

(1) Vijeće PLP daje nalaz i mišljenje na pismeni zahtjev nadležnog tijela koji rješava o pravima po Zakonu u prvom stupnju, a Vijeće DLP na pismeni zahtjev nadležnog tijela koji rješava o pravima po Zakonu u drugom stupnju.

(2) U nalazu i mišljenju, u svezi sa zahtjevom iz stavka 1. ovog članka, vijeće liječničkog povjerenstva dužno je izjasniti se o svim činjenicama i okolnostima spomenutim u tom zahtjevu, uzimajući u obzir i svu dokumentaciju priloženu uz zahtjev, ali samo onu dokumentaciju koja se odnosi na oštećenje organizma koje je predmet postupka.

Članak 14.

(1) Vijeće PLP daje nalaz i mišljenje na osnovi pregleda osobe za koju se nalaz i mišljenje traži i medicinske i druge dokumentacije (opisa ratnog puta) koja je uz taj zahtjev priložena.

(2) Pregled iz stavka 1. ovoga članka je sastavni dio vještačenja i tajnica/tajnik povjerenstva vodi zapisnik o vještačenju na odgovarajućem obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 15.

(1) Vijeće DLP daje nalaz i mišljenje, u pravilu na osnovi medicinske i druge dokumentacije pribavljene u prvostupanjskom postupku, osim u slučaju kada prosudi da je za donošenje nalaza i mišljenja potreban i pregled osobe. Ako predsjednik Vijeća DLP utvrdi da u zaprimljenoj medicinskoj dokumentaciji nedostaju određeni podaci neophodni za donošenje nalaza i mišljenja, zatražit će dopunu medicinske dokumentacije od odgovarajuće službe ili medicinske ustanove odnosno od stručnjaka konzultanta.

(2) Tajnica/tajnik povjerenstva u pismenom obliku zatražit će dopunu tražene medicinske dokumentacije od odgovarajuće službe ili medicinske ustanove ili od stručnjaka konzultanta.

(3) Vijeće DLP daje nalaz i mišljenje isključivo nakon pregleda osobe u sljedećim slučajevima:

1. O postotku oštećenja organizma koje nalazom i mišljenjem vijeća PLP ocijenjeno sa 100%- 80%

2. O pravu na doplatak za njegu i pomoć druge osobe

3. U žalbenom postupku po žalbi koja je izjavljena i odnosi se na nalaz i mišljenje vijeća PLP

4. Kada Vijeće DLP ocijeni da je pregled potreban.

(4) U žalbenom postupku po žalbi koja je izjavljena i odnosi se na nalaz i mišljenje vijeća PLP kod priznavanja statusa člana obitelji i prava na obiteljsku invalidninu iza umrloga hrvatskog branitelja i branitelja koji je počinio samoubojstvo, u postupku vještačenja sudjelovati će stranka, odnosno njezin opunomoćenik.

(5) Pregled iz stavka 3. ovoga članka i sudjelovanje stranke iz stavka 4. ovoga članaka su sastavni dio vještačenja i tajnica/tajnik povjerenstva vodi zapisnik o vještačenju na odgovarajućim obrascima koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 16.

Stručnjake – konzultante imenuje ministar obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, a oni mogu biti liječnici različitih specijalnosti, diplomirani pravnici, psiholozi i drugi.

Članak 17.

Za osobu koja je na liječenju u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, vijeća liječničkih povjerenstava mogu dati nalaz i mišljenje na osnovi nalaza i izvješća (dijagnoze, povijesti bolesti i sl.) te ustanove i bez pregleda, ako smatraju da pregled nije potreban.

Članak 18.

Osobu koja zbog zdravstvenog stanja duže vrijeme nije sposobna putovati može se, na prijedlog ordinirajućeg liječnika i zahtjeva tijela koji vodi postupak, pregledati u njegovom stanu. Takav pregled obavlja član vijeća liječničkog povjerenstva i na osnovi njegovog nalaza i izvješća vijeće liječničkog povjerenstva daje nalaz i mišljenje.

Članak 19.

Za osobu koja ima prebivalište u inozemstvu vijeće liječničkog povjerenstva može dati nalaz i mišljenje i na osnovi dijagnoze i izvješća odgovornoga liječnika iz inozemstva ako smatra da nije potreban pregled.

Članak 20.

Ako vijeće liječničkog povjerenstva utvrdi da je za davanje nalaza i mišljenja osobu, za koju se traži nalaz i mišljenje, potrebno pregledati u specijalističkoj zdravstvenoj ustanovi, uputit će ju u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu putem nadležnog liječnika.

Članak 21.

(1) Medicinske izraze u nalazu i mišljenju vijeće liječničkog povjerenstva upisuje na latinskom ili hrvatskom jeziku, a obrazloženje nalaza i mišljenja obvezno je na hrvatskom jeziku uz navođenje odgovarajuće odredbe Pravilnika odnosno točke Liste postotaka oštećenja organizma.

(2) Postotak oštećenja organizma upisuje se brojkom i slovima, s tim što se u slučaju oštećenja organizma 100% obavezno naznačuje i skupina oštećenja. Uz postotak oštećenja organizma obavezno se naznačuje da je utvrđen za trajno ili privremeno.

(3) Kada se utvrdi da oštećenje organizma iznosi manje od 20% u mišljenju se naznačuje da oštećenje organizma iznosi manje od 20%.

(4) Kod utvrđivanja doplatka za njegu i pomoć druge osobe, odnosno ortopedskoga doplatka u mišljenju se naznačuje stupanj doplatka i nalaz se mora obrazložiti.

Članak 22.

Jedan primjerak nalaza i mišljenja dostavlja se stranci uz rješenje koje je donijeto na temelju toga nalaza i mišljenja.

Članak 23.

Tajnica/tajnik liječničkog povjerenstva obavlja za liječničko povjerenstvo sve administrativno – stručne poslove, a naročito: poziva osobu na pregled, vodi zapisnik o sjednicama vijeća liječničkog povjerenstva i zapisnik o vještačenju, u pismenom obliku potražuje nadopunu medicinske dokumentacije od odgovarajuće službe ili medicinske ustanove, a na temelju mišljenja vijeća liječničkog povjerenstva. Tajnica/tajnik liječničkog povjerenstva osobito vodi brigu da se vijeće liječničkog povjerenstva u nalazu i mišljenju izjasni o svim zahtjevima nadležnog tijela te će vratiti na ispravak svaki nalaz i mišljenje koji nije sukladan ovom Pravilniku, Pravilniku o utvrđivanju oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata, Pravilniku o medicinskim indikacijama za razvrstavanje HRVI iz Domovinskog rata I. do IV. skupine prema stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe te Pravilniku o oštećenjima organizma po osnovi kojih HRVI iz Domovinskog rata ima pravo na ortopedski doplatak i razvrstavanju tih oštećenja u stupnjeve. Vodi knjigu nalaza i mišljenja, popunjava obrazac »nalaz i mišljenje« i obavlja i druge poslove po nalogu povjerenstva.

Članak 24.

Liječnička povjerenstva rade u pravilu u mjestu svoga sjedišta, a po potrebi mogu raditi i izvan sjedišta rada.

Članovima i predsjedniku vijeća liječničkih povjerenstava pripada naknada za rad u visini koju određuje ministar obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 43/2005.).

Članak 26.

U predmetima u kojima nisu doneseni nalazi i mišljenja, a zaprimljeni su na liječničkim povjerenstvima do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, nalazi i mišljenja donijet će se sukladno odredbama Pravilnika o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 43/2005.).

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/05-0001/22

Urbroj: 519-04/3-11/3

Zagreb, 29. rujna 2011.

Ministar
Tomislav Ivić, prof., v. r.

OBRAZAC BR. 1

PRVOSTUPANJSKO LIJEČNIČKO POVJERENSTVO ZA PREGLED HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I OSOBA OBUHVAĆENIM ZAKONOM O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

................ VIJEĆE

Broj: .....................                  Broj predmeta: .......................

Dana ....................                   Klasa: ....................................

U ..........................                   Urbroj: ..................................

...........Vijeće Prvostupanjskog liječničkog povjerenstva za pregled hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i osoba obuhvaćenih Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji pregledalo je dana .................200 ............... spis predmeta člana obitelji ...............smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

                   ..................................................
                          prezime (očevo ime) ime

iz......................, općina ........................ rođenog/e .................................

Na temelju članka 3. Pravilnika o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:

MIŠLJENJE:

– Smrt hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata JE – NIJE u uzročno posljedičnoj vezi s bolesti, pogoršanjem bolesti odnosno pojavom bolesti u izravnom sudjelovanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

– Smrt HRVI iz Domovinskog rata I. skupine s priznatim pravom na doplatak za njegu i pomoć druge osobe posljedica JE – NIJE rane ili ozljede zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, umro JE – NIJE uslijed bolesti koja je nastala kao posljedica oštećenja organizma uslijed rane ili ozljede na temelju koje mu je bio priznat status HRVI iz Domovinskog rata I. skupine.

– Smrt uslijed samoubojstva hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata posljedica JE – NIJE psihičke bolesti uzrokovane sudjelovanjem u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,

                                                      Obrazloženje

Članovi Vijeća:                               Predsjednik Vijeća:

1. ........................                          ..................................

2. ........................OBRAZAC BR. 2

DRUGOSTUPANJSKO LIJEČNIČKO POVJERENSTVO ZA PREGLED HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I OSOBA OBUHVAĆENIM ZAKONOM O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

................ VIJEĆE

Broj: .....................                        Broj predmeta: .......................

Dana ....................                         Klasa: ....................................

U ..........................                        Urbroj: ..................................

.........Vijeće Drugostupanjskog liječničkog povjerenstva za pregled hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i osoba obuhvaćenih Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji pregledalo je dana 200 . spis predmeta člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

                    ..................................................
                          prezime (očevo ime) ime

iz......................, općina ........................ rođenog/e .................................

Na temelju članka 3. Pravilnika o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:

MIŠLJENJE:

– Smrt hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata JE – NIJE u uzročno posljedičnoj vezi s bolesti, pogoršanjem bolesti odnosno pojavom bolesti u izravnom sudjelovanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

– Smrt HRVI iz Domovinskog rata I. skupine s priznatim pravom na doplatak za njegu i pomoć druge osobe posljedica JE – NIJE rane ili ozljede zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, umro JE – NIJE uslijed bolesti koja je nastala kao posljedica oštećenja organizma uslijed rane ili ozljede na temelju koje mu je bio priznat status HRVI iz Domovinskog rata I. skupine.

– Smrt uslijed samoubojstva hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata posljedica JE – NIJE psihičke bolesti uzrokovane sudjelovanjem u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,

                                                 Obrazloženje

Članovi Vijeća:                          Predsjednik Vijeća:

1. ........................                     ..................................

2. ........................

3. ........................

4. ........................


OBRAZAC BR. 3

PRVOSTUPANJSKO LIJEČNIČKO POVJERENSTVO ZA PREGLED HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I OSOBA OBUHVAĆENIM ZAKONOM O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

................ VIJEĆE

Broj: .....................                  Broj predmeta: .......................

Dana ....................                   Klasa: ....................................

U ..........................                  Urbroj: ..................................

.........Vijeće Prvostupanjskog liječničkog povjerenstva za pregled hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i osoba obuhvaćenih Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji pregledalo je dana..................... 200 ...............

                    ..................................................
                          prezime (očevo ime) ime

iz......................, općina ........................ rođenog/e .................................

osobna iskaznica broj......................., izdana u .....................................

te na temelju članka 4., 5. i 6. Pravilnika o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji daje

NALAZ I MIŠLJENJE

Liječničko povjerenstvo utvrdilo je:

1) da postoje RANE, OZLJEDE koje se UZIMAJU kao osnova za priznavanje postotka oštećenja organizma

...................................................................................................................

...................................................................................................................

2) da postoje BOLESTI koje se UZIMAJU kao osnova za priznavanje postotka oštećenja organizma

...................................................................................................................

...................................................................................................................

3) da postoje RANE, OZLJEDE, BOLESTI koje se NE UZIMAJU u obzir za priznavanje postotka oštećenja organizma

...................................................................................................................

...................................................................................................................

4) da oštećenje organizma iznosi.........................% i slovima

...................................................................................................................

STALNO – PRIVREMENO DO

...................................................................................................................

5) da je imenovanom-oj potrebna njega i pomoć druge osobe ........................ stupnja u skladu s odredbama Pravilnika o medicinskim indikacijama za razvrstavanje HRVI iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine prema stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe.

6) da se spomenuto oštećenje organizma može razvrstati u ...................... stupanj oštećenja prema članku 1. točki ....... Pravilnika o oštećenju organizma po osnovi kojih HRVI iz Domovinskog rata imaju pravo na ortopedski doplatak i o razvrstavanju tih oštećenja u stupnjeve.

                                         Obrazloženje

Članovi Vijeća:                  Predsjednik Vijeća:

1. ........................             ..................................

2. ........................

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ....................... 200 ..................

                     ................................................................
                         (Nadnevak i potpis pregledane osobe)


OBRAZAC BR. 4

DRUGOSTUPANJSKO LIJEČNIČKO POVJERENSTVO ZA PREGLED HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I OSOBA OBUHVAĆENIM ZAKONOM O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

................ VIJEĆE

Broj: .....................                    Broj predmeta: ......................

Dana ....................                    Klasa: ....................................

U ..........................                   Urbroj: ..................................

............Vijeće Drugostupanjskog liječničkog povjerenstva za pregled hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i osoba obuhvaćenih Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji pregledalo je dana............ 200 ...........

                      ..................................................
                            prezime (očevo ime) ime

iz......................, općina ........................ rođenog/e .................................

osobna iskaznica broj......................., izdana u .....................................

te na temelju članka 4., 5. i 6. Pravilnika o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji daje

NALAZ I MIŠLJENJE

Liječničko povjerenstvo utvrdilo je:

1) da postoje RANE, OZLJEDE koje se UZIMAJU kao osnova za priznavanje postotka oštećenja organizma

...................................................................................................................

...................................................................................................................

2) da postoje BOLESTI koje se UZIMAJU kao osnova za priznavanje postotka oštećenja organizma

...................................................................................................................

...................................................................................................................

3) da postoje RANE, OZLJEDE, BOLESTI koje se NE UZIMAJU u obzir za priznavanje postotka oštećenja organizma

...................................................................................................................

...................................................................................................................

4) da oštećenje organizma iznosi...............% i slovima

...................................................................................................................

STALNO – PRIVREMENO DO

...................................................................................................................

5) da je imenovanom-oj potrebna njega i pomoć druge osobe ............... stupnja u skladu s odredbama Pravilnika o medicinskim indikacijama za razvrstavanje HRVI iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine prema stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe.

6) da se spomenuto oštećenje organizma može razvrstati u ............ stupanj oštećenja prema članku 1. točki ....... Pravilnika o oštećenju organizma po osnovi kojih HRVI iz Domovinskog rata imaju pravo na ortopedski doplatak i o razvrstavanju tih oštećenja u stupnjeve.

                                                Obrazloženje

Članovi Vijeća:                         Predsjednik Vijeća:

1. ........................                     ..................................

2. ........................

3. ........................

4. ........................

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ....................... 200 .................

                   ................................................................
                    (Nadnevak i potpis pregledane osobe)


OBRAZAC BR. 5

PRVOSTUPANJSKO LIJEČNIČKO POVJERENSTVO ZA PREGLED HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I OSOBA OBUHVAĆENIM ZAKONOM O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

................ VIJEĆE

Broj: .....................               Broj predmeta: .......................

Dana ....................                Klasa: ....................................

U ..........................               Urbroj: ..................................

.............Vijeće Prvostupanjskog liječničkog povjerenstva za pregled hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i osoba obuhvaćenih Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji pregledalo je dana............ 200 ...........

                     ..................................................
                          prezime (očevo ime) ime

iz......................, općina ........................ rođenog/e .................................

osobna iskaznica broj......................., izdana u .....................................

te na temelju članka 7. Pravilnika o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:

MIŠLJENJE:

Prema članku 90. Zakona pregledana osoba NIJE SPOSOBNA – SPOSOBNA JE za privređivanje.

Nesposobnost je trajna – privremena do........................., a potječe od dana ...........................................

                                         Obrazloženje

Članovi Vijeća:                  Predsjednik Vijeća:

1. ........................              ..................................

2. ........................

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ....................... 200 ..................

                 ................................................................
                   (Nadnevak i potpis pregledane osobe)


OBRAZAC BR. 6

DRUGOSTUPANJSKO LIJEČNIČKO POVJERENSTVO ZA PREGLED HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I OSOBA OBUHVAĆENIM ZAKONOM O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

................ VIJEĆE

Broj: .....................                Broj predmeta: ....................

Dana ....................                Klasa: ....................................

U ..........................               Urbroj: ..................................

..........Vijeće Drugostupanjskog liječničkog povjerenstva za pregled hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i osoba obuhvaćenih Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji pregledalo je dana............ 200 ...........

                    ..................................................
                        prezime (očevo ime) ime

iz......................, općina ........................ rođenog/e .................................

osobna iskaznica broj......................., izdana u .....................................

te na temelju članka 7. Pravilnika o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:

MIŠLJENJE:

Prema članku 90. Zakona pregledana osoba NIJE SPOSOBNA – SPOSOBNA JE za privređivanje.

Nesposobnost je trajna – privremena do........................., a potječe od dana...........................................

                                             Obrazloženje

Članovi Vijeća:                      Predsjednik Vijeća:

1. ........................                 ..................................

2. ........................

3. ........................

4. ........................

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ....................... 200 ..................

                    ................................................................
                       (Nadnevak i potpis pregledane osobe)


OBRAZAC BR. 7

PRVOSTUPANJSKO LIJEČNIČKO POVJERENSTVO ZA PREGLED HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I OSOBA OBUHVAĆENIM ZAKONOM O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

................ VIJEĆE

Broj: .....................              Broj predmeta: ....................

Dana ....................               Klasa: ....................................

U ..........................              Urbroj: ..................................

..........Vijeće Prvostupanjskog liječničkog povjerenstva za pregled hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i osoba obuhvaćenih Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji pregledalo je dana............ 200 ...........

                      ..................................................
                           prezime (očevo ime) ime

iz......................, općina ........................ rođenog/e .................................

osobna iskaznica broj......................., izdana u .....................................

te na temelju članka 8. Pravilnika o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:

MIŠLJENJE:

Prema članku 101. Zakona pregledanom korisniku opskrbnine JE – NIJE potreban doplatak za pripomoć u kući.

                                      Obrazloženje

Članovi Vijeća:               Predsjednik Vijeća:

1. ........................           ..................................

2. ........................

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ....................... 200 ..................

                 ................................................................
                    (Nadnevak i potpis pregledane osobe)


OBRAZAC BR. 8

DRUGOSTUPANJSKO LIJEČNIČKO POVJERENSTVO ZA PREGLED HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I OSOBA OBUHVAĆENIM ZAKONOM O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

................ VIJEĆE

Broj: .....................               Broj predmeta: ....................

Dana ....................               Klasa: ....................................

U ..........................              Urbroj: ..................................

.............Vijeće Drugostupanjsko liječničko povjerenstvo za pregled hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i osoba obuhvaćenih Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji pregledalo je dana............ 200 ...........

                      ..................................................
                            prezime (očevo ime) ime

iz......................, općina ........................ rođenog/e .................................

osobna iskaznica broj......................., izdana u .....................................

te na temelju članka 8. Pravilnika o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:

MIŠLJENJE:

Prema članku 101. Zakona pregledanom korisniku opskrbnine JE – NIJE potreban doplatak za pripomoć u kući.

                                        Obrazloženje

Članovi Vijeća:                 Predsjednik Vijeća:

1. ........................            ..................................

2. ........................

3. ........................

4. ........................

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ....................... 200 ..................

              ................................................................
                 (Nadnevak i potpis pregledane osobe)


OBRAZAC BR. 9

DRUGOSTUPANJSKO LIJEČNIČKO POVJERENSTVO ZA PREGLED HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I OSOBA OBUHVAĆENIM ZAKONOM O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

................ VIJEĆE

Broj: .....................                 Broj predmeta: ....................

Dana ....................                 Klasa: ....................................

U ..........................                Urbroj: ..................................

...........Vijeće Drugostupanjskog liječničkog povjerenstva za pregled hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i osoba obuhvaćenih Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji pregledalo je dana............ 200 ...........

                   ..................................................
                           prezime (očevo ime) ime

iz......................, općina ........................ rođenog/e .................................

osobna iskaznica broj......................., izdana u .....................................

te na temelju članka 9. Pravilnika o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:

MIŠLJENJE:

HRVI iz Domovinskog rata od II. do IV. ima utvrđeno oštećenje funkcije ekstremiteta ili oštećenju kralježnice ili drugih organa čije oštećenje utječe na funkciju ekstremiteta odnosno radi se o oštećenju vida HRVI iz Domovinskog rata II. do IV. skupine u visini od _____%.

Obrazloženje

Članovi Vijeća:                   Predsjednik Vijeća:

1. ........................               ..................................

2. ........................

3. ........................

4. ........................

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ....................... 200 ..................

                    ................................................................
                         (Nadnevak i potpis pregledane osobe)


OBRAZAC BR. 10

PRVOSTUPANJSKO LIJEČNIČKO POVJERENSTVO ZA PREGLED HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I OSOBA OBUHVAĆENIM ZAKONOM O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

................ VIJEĆE

Broj: .....................              Broj predmeta: ....................

Dana ....................              Klasa: ....................................

U ..........................             Urbroj: ..................................

...........Vijeće Prvostupanjskog liječničkog povjerenstva za pregled hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i osoba obuhvaćenih Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji pregledalo je dana............ 200 ...........

                    ..................................................
                          prezime (očevo ime) ime

iz......................, općina ........................ rođenog/e .................................

osobna iskaznica broj......................., izdana u .....................................

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:

MIŠLJENJE:

Oštećenje organizma NASTALO JE – NIJE NASTALO kod HRVI iz Domovinskog rata u svezi s utvrđenim oštećenjem organizma propisanim člankom 17. Pravilnika o utvrđivanju postotka oštećenja organizma: kirurško odstranjivanje organa, kirurški zahvati na vitalnim organima, dekompezacija srca, jetre, pluća, bubrega, gušterače i paralize živaca, aktivna tuberkuloza te gubitak ili teško oštećenje parnog organa na osnovi kojeg može podnijeti zahtjev za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma i prije isteka roka iz članka 134. stavak 1. Zakona.

                                        Obrazloženje

Članovi Vijeća:                 Predsjednik Vijeća:

1. ........................             ..................................

2. ........................

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ....................... 200 ..................

                 ................................................................
                       (Nadnevak i potpis pregledane osobe)


OBRAZAC BR. 11

DRUGOSTUPANJSKO LIJEČNIČKO POVJERENSTVO ZA PREGLED HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I OSOBA OBUHVAĆENIM ZAKONOM O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

................ VIJEĆE

Broj: .....................              Broj predmeta: ....................

Dana ....................              Klasa: ....................................

U ..........................             Urbroj: ..................................

............ Vijeće Drugostupanjskog liječničkog povjerenstva za pregled hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i osoba obuhvaćenih Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji pregledalo je dana............ 200 ...........

                  ..................................................
                        prezime (očevo ime) ime

iz......................, općina ........................ rođenog/e .................................

osobna iskaznica broj......................., izdana u .....................................

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:

MIŠLJENJE:

Oštećenje organizma NASTALO JE – NIJE NASTALO kod HRVI iz Domovinskog rata u svezi s utvrđenim oštećenjem organizma propisanim člankom 17. Pravilnika o utvrđivanju postotka oštećenja organizma: kirurško odstranjivanje organa, kirurški zahvati na vitalnim organima, dekompezacija srca, jetre, pluća, bubrega, gušterače i paralize živaca, aktivna tuberkuloza te gubitak ili teško oštećenje parnog organa na osnovi kojeg može podnijeti zahtjev za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma i prije isteka roka iz članka 134. stavak 1. Zakona.

                                       Obrazloženje

Članovi Vijeća:                Predsjednik Vijeća:

1. ........................           ..................................

2. ........................

3. ........................

4. ........................

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ....................... 200 ..................

                  ................................................................
                       (Nadnevak i potpis pregledane osobe)


OBRAZAC BR. 12

OBRAZAC BR. 13

PRVOSTUPANJSKO LIJEČNIČKO POVJERENSTVO ZA PREGLED HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I OSOBA OBUHVAĆENIM ZAKONOM O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

................ VIJEĆE

Klasa: ....................................

Urbroj: ..................................

U ..........................................

Datum: ..................................

ZAPISNIK O VJEŠTAČENJU

sastavljen dana ___________________________ u prostorijama _________________ s početkom u ____________sati.

Nazočni:

Stranka __________________, ime roditelja _____________, rođen__________________ godine u __________________, iz _______________, adresa_____________, osobna iskaznica broj __________________ izdana od _________________nadnevka__________,

Opunomoćenik __________________, rođen _______________ godine u ________________, iz _______________, adresa_____________, osobna iskaznica broj__________________ izdana od _________________ nadnevka __________ (punomoć u spisu predmeta), __________ vijeće Prvostupanjskog liječničkog povjerenstva u sastavu:

_________________________, predsjednik

_________________________, član

_________________________, član, svi ovlašteni vještaci, te su upozoreni da su predmet vještačenja dužni brižljivo razmotriti i u svom nalazu dužni su navesti sve što zapažaju i utvrde, a dužni su obrazloženo mišljenje iznijeti nepristrano i u skladu s pravilima medicinske znanosti i sukladno propisima, s tim da nalaz mogu dati i pojedinačno u slučaju međusobnog neslaganja, i

Tajnica/tajnik liječničkog povjerenstva ______________________, voditelj postupka.

Voditelj postupka upoznaje stranku s upravnom stvari i predmetom vještačenja:_______ i postavlja joj pitanje da li je suglasna sa sastavom vijeća Drugostupanjskog liječničkog povjerenstva.

Stranka izjavljuje da je suglasna /nije suglasna/ sa sastavom vijeća Prvostupanjskog liječničkog povjerenstva.

Kako stranka nije suglasna sa sastavom vijeća Prvostupanjskog liječničkog povjerenstva, vještačenje se odlaže, a stranci će naknadno biti dostavljen poziv za novo vještačenje.

Stranka ističe da nije suglasna sa sastavom vijeća Prvostupanjskog liječničkog povjerenstva iz razloga ________________________.

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Kako je stranka suglasna sa sastavom vijeća Prvostupanjskog liječničkog

povjerenstva, predsjednik Vijeća priopćava i obrazlaže nalaz i mišljenje koje

glasi: ________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Stranka izjavljuje da je suglasna s iznesenim nalazom i mišljenjem i da nema pitanja.

Stranka izjavljuje da nije suglasna s iznesenim nalazom i mišljenjem i da ima sljedeća

pitanja:_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Na postavljena pitanja sljedeće je odgovorio predsjednik Vijeća________________, odnosno član Vijeća ___________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Predsjednik Vijeće priopćava da Vijeće i dalje ostaje pri navodima iz nalaza i mišljenja uz sljedeće obrazloženje:________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Predsjednik Vijeće priopćava da je potrebno izmijeniti nalaz i mišljenje u dijelu koji se odnosi na ___________________, te da izmijenjeni

nalaz i mišljenje glasi:_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

uz sljedeće obrazloženje predsjednika Vijeća __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Prije zaključenja zapisnik je pročitan i na isti zapisnik nazočni nisu stavili primjedbe/ ______________ stavio je sljedeće primjedbe:

____________________________________________________________________________________________________.

Vještačenje je završeno u ______sati.

Stranka:             Predsjednik Vijeća:    Članovi Vijeća:     Tajnica/tajnik:

________           ______________    ___________     ___________

                                                           ___________


OBRAZAC BR. 14

DRUGOSTUPANJSKO LIJEČNIČKO POVJERENSTVO ZA PREGLED HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I OSOBA OBUHVAĆENIM ZAKONOM O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

................ VIJEĆE

Klasa: ....................................

Urbroj: ..................................

U ..........................................

Datum: ..................................

ZAPISNIK O VJEŠTAČENJU

sastavljen dana ___________________________ u prostorijama _________________ s početkom u ____________sati.

Nazočni:

Stranka _________________, ime roditelja _______________, rođen____________ godine u _______________________, iz _______________, adresa_____________, osobna iskaznica broj__________________ izdana od _________________nadnevka__________,

Opunomoćenik ____________________, rođen____________ godine u __________________, iz _______________, adresa_____________, osobna iskaznica broj__________________ izdana od _________________ nadnevka__________ (punomoć u spisu predmeta), __________ vijeće Drugostupanjskog liječničkog povjerenstva u sastavu:

_________________________, predsjednik

_________________________, član

_________________________, član

_________________________, član

_________________________, član, svi ovlašteni vještaci, te su upozoreni da su predmet vještačenja dužni brižljivo razmotriti i u svom nalazu dužni su navesti sve što zapažaju i utvrde, a dužni su obrazloženo mišljenje iznijeti nepristrano i u skladu s pravilima medicinske znanosti i sukladno propisima, s tim da nalaz mogu dati i pojedinačno u slučaju međusobnog neslaganja, i

Tajnica/ tajnik liječničkog povjerenstva _________________, voditelj postupka.

Voditelj postupka upoznaje stranku s upravnom stvari i predmetom vještačenja: ________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

i postavlja joj pitanje da li je suglasna sa sastavom vijeća Drugostupanjskog liječničkog povjerenstva.

Stranka izjavljuje da je suglasna /nije suglasna/ sa sastavom vijeća Drugostupanjskog liječničkog povjerenstva.

Kako stranka nije suglasna sa sastavom vijeća Drugostupanjskog liječničkog, vještačenje se odlaže, a stranci će naknadno biti dostavljen poziv za novo vještačenje.

Stranka ističe da nije suglasna sa sastavom vijeća Drugostupanjskog liječničkog povjerenstva iz razloga_______________________

____________________________________________________________________________________________________.

Kako je stranka suglasna sa sastavom vijeća Drugostupanjskog liječničkog povjerenstva, predsjednik Vijeća priopćava i obrazlaže nalaz i mišljenje: ____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Stranka izjavljuje da je suglasna s iznesenim nalazom i mišljenjem i da nema pitanja.

Stranka izjavljuje da nije suglasna s iznesenim nalazom i mišljenjem iz sljedećih razloga i postavlja sljedeća pitanja: _______________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________.

Na postavljena pitanja sljedeće je odgovorio predsjednik Vijeća _________________, odnosno član Vijeća __________________________________________________________:__________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________.

Predsjednik Vijeća priopćava da i dalje ostaje pri navodima iz priopćenog nalaza i mišljenja uz obrazloženje: ____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________.

Predsjednik Vijeća priopćava da je potrebno izmijeniti nalaz i mišljenje u dijelu koji se odnosi na ____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________,

te da izmijenjeni nalaz i mišljenje glasi: _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

uz sljedeće obrazloženje predsjednika Vijeća __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________.

Prije zaključenja zapisnik je pročitan i na isti zapisnik nazočni nisu stavili primjedbe/___________________stavio je sljedeće primjedbe:

___________________________________________________________________________________________________.

Vještačenje je završeno u ______sati.

Stranka:         Predsjednik Vijeća:        Članovi Vijeća:        Tajnica/tajnik:

________        ______________         ___________       ___________

                                                             ___________

                                                              ___________

                                                              ___________