Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija iz područja zaštite od požara

NN 118/2011 (19.10.2011.), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija iz područja zaštite od požara

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2278

Na temelju članka 11. stavka 4. i članka 50. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, br. 92/2010.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja evidencija i statistike iz područja zaštite od požara koji se vode u Ministarstvu unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu Ministarstvo), sadržaj, oblik i način vođenja očevidnika o inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektora za zaštitu od požara te sadržaj i način vođenja evidencija pravnih osoba o požarima na njihovom vlasništvu.

Članak 2.

Ministarstvo na informacijskom sustavu vodi evidencije i statistike o:

1. ovlaštenjima za izdavanje isprava o ispravnosti i podobnosti proizvoda za zaštitu od požara;

2. ovlaštenjima za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti izvedenih stabilnih sustava zaštite od požara;

3. ovlaštenjima za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti prijenosnih i prijevoznih aparata za gašenje požara;

4. stručnim ispitima djelatnika službe za zaštitu od požara;

5. stručnim ispitima za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti izvedenih stabilnih sustava zaštite od požara;

6. ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara;

7. ovlaštenjima za provjeru tehničkog rješenja iz zaštite od požara (revidenti).

Članak 3.

Evidencija o ovlaštenjima za izdavanje isprava o ispravnosti i podobnosti proizvoda za zaštitu od požara sadrži: redni broj, naziv, sjedište i adresu pravne osobe, OIB, broj i datum izdanog rješenja o ovlaštenju, broj i datum rješenja kojim se izmjenjuje, dopunjuje ili stavlja izvan snage rješenje o ovlaštenju te napomenu.

Evidencija iz stavka 1. ovoga Pravilnika vodi se i u obliku knjige s brojkom označenim stranicama čiji izgled je sadržan u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 4.

Evidencija o ovlaštenjima za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti izvedenih stabilnih sustava zaštite od požara sadrži: redni broj, naziv, sjedište i adresu pravne osobe, OIB, broj i datum izdanog rješenja o ovlaštenju, broj i datum rješenja kojim se izmjenjuje, dopunjuje ili stavlja izvan snage rješenje o ovlaštenju te napomenu.

Evidencija iz stavka 1. ovoga Pravilnika vodi se i u obliku knjige s brojkom označenim stranicama čiji izgled je sadržan u Prilogu 2. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 5.

Evidencija o ovlaštenjima za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti prijenosnih i prijevoznih aparata za gašenje požara sadrži: redni broj, naziv, sjedište i adresu pravne/fizičke osobe, obrtnika ili stručne službe, OIB, broj i datum izdanog rješenja o ovlaštenju, broj i datum rješenja kojim se izmjenjuje, dopunjuje ili stavlja izvan snage rješenje o ovlaštenju te napomenu.

Evidencija iz stavka 1. ovoga Pravilnika vodi se i u obliku knjige s brojkom označenim stranicama čiji izgled je sadržan u Prilogu 3. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 6.

Evidencija o stručnim ispitima djelatnika službe za zaštitu od požara sadrži: redni broj, ime i prezime, OIB, datum, mjesto i državu rođenja te stručnu spremu i zanimanje osobe/kandidata, naziv, sjedište i adresu pravne osobe ili obrtnika kod koje je kandidat na radu, datum polaganja i ocjenu stručnog ispita, datum polaganja i ocjenu popravnog stručnog ispita, broj i datum izdanog rješenja o stručnom ispitu te napomenu.

Evidencija iz stavka 1. ovoga Pravilnika vodi se i u obliku knjige s brojkom označenim stranicama čiji izgled je sadržan u Prilogu 4. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 7.

Evidencija o stručnim ispitima za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti izvedenih stabilnih sustava zaštite od požara sadrži: redni broj, ime i prezime, OIB, datum, mjesto i državu rođenja te stručnu spremu i zanimanje osobe/kandidata, naziv, sjedište i adresu pravne osobe ili obrtnika kod koje je kandidat na radu, datum polaganja i ocjenu stručnog ispita, datum polaganja i ocjenu popravnog stručnog ispita, broj i datum izdanog rješenja o stručnom ispitu te napomenu.

Evidencija iz stavka 1. ovoga Pravilnika vodi se i u obliku knjige s brojkom označenim stranicama čiji izgled je sadržan u Prilogu 5. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 8.

Evidencija o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara sadrži: redni broj, ime i prezime te adresu, OIB, datum, mjesto i državu rođenja te zvanje osobe/kandidata, broj i datum izdanog rješenja o ovlaštenju, rok važenja rješenja o ovlaštenju, upisni broj te napomenu.

Evidencija iz stavka 1. ovog članka vodi se i u obliku knjige s brojkom označenim stranicama čiji izgled je sadržan u Prilogu 6. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio..

Članak 9.

Evidencija o ovlaštenjima za provjeru tehničkog rješenja iz zaštite od požara (revidenti) sadrži: redni broj, ime i prezime te adresu, OIB, datum, mjesto i državu rođenja te zvanje osobe/kandidata, broj i datum izdanog rješenja o ovlaštenju, rok važenja rješenja o ovlaštenju, upisni broj te napomenu.

Evidencija iz stavka 1. ovog članka vodi se i u obliku knjige s brojkom označenim stranicama čiji izgled je sadržan u Prilogu 7. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio..

Članak 10.

Inspektor zaštite od požara vodi očevidnik o inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama koji sadrži: redni broj, broj predmeta i datum zaduženja, ime i prezime, OIB, datum, mjesto i državu rođenja nadzirane fizičke osobe i adresu ili opis mjesta inspekcijskog nadzora, naziv i sjedište nadzirane pravne osobe i adresu ili opis mjesta inspekcijskog nadzora, naziv i sjedište nadzirane pravne osobe i adresa ili opis mjesta inspekcijskog nadzora, datum izvršenog inspekcijskog nadzora, ocjena stanja, utvrđene nepravilnosti i rokovi otklanjanja iz zapisnika, podaci o otklonjenim nepravilnostima, broj i datum izdavanja rješenja s naređenim mjerama, krajnji rok za provedbu mjera iz rješenja s naređenim mjerama, datum i način obavljenog kontrolnog nadzora, ocjenu izvršenih mjera, broj i datum izdavanja prekršajnog naloga, podnesenog optužnog prijedloga ili izricanja novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja; postupanje po pravnom lijeku te napomenu.

Očevidnik iz stavka 1. ovoga Pravilnika vodi se u obliku knjige s brojkom označenim stranicama čiji je izgled sadržan u Prilogu 8. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 11.

Evidencija fizičkih osoba koje su kažnjene za prekršaj izazivanja požara propisan odredbom članka 61. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara sadrži: ime i prezime, OIB, datum, mjesto i državu rođenja te adresu.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka vodi se u obliku knjige s brojkom označenim stranicama čiji izgled je sadržan u Prilogu 9. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 12.

Pravne osobe vode evidenciju o požarima na svom vlasništvu koja sadrži: datum i sat nastanka požara, kada je i od koga požar lokaliziran, mjesto i uzrok nastanka požara, materijalna šteta nastala od požara, povrat troškova vatrogasne intervencije te napomenu.

Evidencija se vodi u obliku knjige s brojkom označenim stranicama čiji izgled je sadržan u prilogu 10. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o upisnicima iz područja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (»Narodne novine«, br. 56/1994.).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-23197/2011.

Zagreb, 10. listopada 2011.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

PRILOG 1.

Red. broj

Naziv, sjedište i adresa pravne osobe te OIB

Broj i datum izdanog rješenja o ovlaštenju

Broj i datum rješenja kojim se izmjenjuje, dopunjuje ili stavlja izvan snage rješenje o ovlaštenju

Napomena

PRILOG 2.

Red. broj

Naziv, sjedište i adresa pravne osobe te OIB

Broj i datum izdanog rješenja o ovlaštenju

Broj i datum rješenja kojim se izmjenjuje, dopunjuje ili stavlja izvan snage rješenje o ovlaštenju

Napomena

PRILOG 3.

Red. broj

Naziv, sjedište i adresa pravne osobe, fizičke osobe obrtnika ili stručne službe

te OIB

Broj i datum izdanog rješenja o ovlaštenju

Broj i datum izdanog rješenja kojim se izmjenjuje, dopunjuje ili stavlja izvan snage rješenje o ovlaštenju

Napomena

PRILOG 4.

Red. broj

Ime i prezime

OIB

Datum, mjesto, država rođenja te stručna sprema i zanimanje osobe/kandidata

Naziv, sjedište i adresa pravne osobe ili obrtnika kod koje je kandidat na radu

Datum polaganja stručnog ispita

Ocjena

stručnog ispita

Datum polaganja popravnog
stručnog ispita

Ocjena popravnog stručnog ispita

Broj i datum izdanog rješenja o stručnom ispitu

Napomena

položio

nije položio

položio

nije položio

PRILOG 5.

Redni broj

Ime i prezime

OIB

Datum, mjesto, država rođenja te stručna sprema i zanimanje osobe/kandidata

Naziv, sjedište i adresa pravne osobe ili obrtnika kod koje je kandidat na radu

Datum polaganja stručnog ispita

Ocjena

stručnog ispita

Datum polaganja popravnog stručnog ispita

Ocjena popravnog stručnog ispita

Broj i datum izdanog rješenja o stručnom ispitu

Napomena

položio

nije položio

položio

nije položio

PRILOG 6. (ELABORATI)

Redni broj

Ime i prezime te adresa

OIB

Datum, mjesto i
država rođenja te zvanje osobe/kandidata

Broj i datum izdanog rješenja o ovlaštenju

Rok važenja rješenja o ovlaštenju

Upisni broj

Napomena

PRILOG 7. (REVIDENTI)

Redni broj

Ime i prezime te adresa

OIB

Datum, mjesto i
država rođenja te zvanje osobe/kandidata

Broj i datum izdanog rješenja o ovlaštenju

Rok važenja rješenja o ovlaštenju

Upisni broj

Napomena

PRILOG 8.

Redni broj

Broj predmeta i datum zaduženja

nadzirana fizička osoba

nadzirana pravna osoba

Datum izvršenog inspekcijskog nadzora

Ocjena stanja

Utvrđene nepravilnosti i rokovi otklanjanja iz zapisnika

Podaci o otklonjenim nepravilnostima

Broj i datum izdavanja rješenja s naređenim mjerama

Krajnji rok za provedbu mjera iz rješenja s naređenim mjerama

Datum i način obavljanja kontrolnog nadzora

Ocjena izvršenih mjera

Broj i datum izdavanja prekršajnog naloga, podnesenog optužnog prijedloga ili izricanja novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja

Postupanje po pravnom lijeku

Napomena

Ime i prezime

OIB

Datum, mjesto i država rođenja

adresa Ili opis mjesta inspekcijskog nadzora

Naziv, sjedište i adresa

OIB

adresa Ili opis mjesta inspekcijskog nadzora

PRILOG 9.

Ime i prezime

OIB

Datum, mjesto i država rođenja

Adresa

PRILOG 10.

Datum i sat nastanka požara

Kada je i od koga požar lokaliziran

Mjesto i uzrok nastanka požara

Materijalna šteta nastala od požara

Povrat troškova vatrogasne intervencije

Napomena