Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o istraživanju pomorskih nesreća

NN 118/2011 (19.10.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o istraživanju pomorskih nesreća

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

2281

Na temelju članka 1023. stavka 1. alineje 3. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04, 76/07, 146/08 i 61/11) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ISTRAŽIVANJU POMORSKIH NESREĆA

Članak 1.

U Pravilniku o istraživanju pomorskih nesreća (»Narodne novine« br. 9/07) u članku 1. točka (a) iza riječi: »nezgoda« dodaju se riječi: »radi utvrđivanja njihovih uzroka«.

U točki (b) riječ: »poboljšanja« zamjenjuje se riječju: »unaprjeđenja«, iza riječi plovidbe dodaje se zarez i riječi: »zaštite morskog okoliša«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu s Direktivom 2009/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. godine o određivanju temeljnih načela koja se odnose na istraživanje nesreća u području pomorskog prometa i o izmjenama i dopunama Direktive Vijeća 1999/35/EZ i Direktive 2002/59/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća (SL L 131, 28.5.2009., str. 114–127).«

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Članak 2.

Za potrebe ovog Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:

1. IMO Kodeks je kodeks za istrage pomorskih nesreća i nezgoda, kojeg je usvojila Međunarodna pomorska organizacija Rezolucijom Skupštine A.849 od 27. studenoga 1997. godine, sa svim izmjenama i dopunama;

2. Direktiva Europske unije je Direktiva 2009/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. godine kojom se uspostavljaju temeljna načela ispitivanja nesreća u području pomorskog prometa i kojom se izmjenjuje Direktiva 1999/35/EZ i Direktiva 2002/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća;

3. SOLAS Konvencija je Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru, 1974., (SOLAS 74). kako je izmijenjena i dopunjena,

4. ISPS Pravilnik je Međunarodni pravilnik o sigurnosnoj zaštiti brodova i lučkih prostora, 2002., kako je izmijenjen i dopunjen;

5. Istražno tijelo je agencija, funkcionalno i organizacijski neovisna od svih tijela nadležnih za područje pomorstva i od svih pravnih i fizičkih osoba s kojima bi mogla doći u sukob interesa, koja na temelju javne ovlasti provodi sigurnosnu istragu kao djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku Agencija obavlja i druge poslove u skladu s odredbama Pomorskog zakonika i propisima donesenim na temelju istog te u skladu sa Statutom Agencije;

6. Povjerenstvo je tim istražitelja za istraživanje pomorske nesreće, imenovan od strane ministra, kojeg vodi glavni istražitelj, nadležno za provedbu sigurnosne istrage do uspostave Istražnog tijela;

7. Glavni istražitelj je istražitelj imenovan za vođenje pomorske sigurnosne istrage;

8. Istražitelj je osoba koja sudjeluje u pomorskoj sigurnosnoj istrazi i koja aktivno istražuje pomorsku nesreću ili nezgodu;

9. Pomorska sigurnosna istraga je istraživanje pomorske nesreće ili nezgode s osnovnim ciljem da se unaprijedi pomorska sigurnost i zaštita morskog okoliša. Pomorska sigurnosna istraga se obavlja kako bi se utvrdili uzroci pomorske nesreće s ciljem da se kroz pouke spriječi ili smanji vjerojatnost ponavljanja sličnih pomorskih nesreća ili nezgoda u budućnosti, a obuhvaća prikupljanje i analizu dokaza, utvrđivanje uzročnih faktora i, prema potrebi, izradu sigurnosnih preporuka;

10. Upravna istraga je istraživanje pomorske nesreće ili nezgode s ciljem utvrđivanja odgovornosti za pomorsku nesreću ili nezgodu, a gdje je primjenjivo obuhvaća i sve elemente pomorske sigurnosne istrage;

11. Pomorska nesreća je događaj ili slijed događaja koji za posljedicu ima:

(a) smrt ili ozbiljnu ozljedu osobe, koja je uzrokovana ili je u svezi s izvedbom ili radom broda, ili

(b) gubitak osobe s broda koji je uzrokovan ili je u svezi s izvedbom broda ili radom broda, ili

(c) gubitak, pretpostavljeni gubitak broda ili njegovo napuštanje, ili

(d) bitnu štetu na brodu, ili

(e) nasukavanje ili onesposobljavanje broda, ili sudjelovanje broda u sudaru, ili

(f) bitnu štetu objekata pomorske infrastrukture koja je uzrokovana ili je u svezi s radom broda i koja bi mogla ozbiljno ugroziti sigurnost broda, drugog broda ili pojedine osobe, ili

(g) štetu pomorskom okolišu izazvanu oštećenjem broda ili brodova, a koje je uzrokovano ili je u svezi s radom broda ili brodova;

12. Vrlo ozbiljna nesreća je pomorska nesreća koja uključuje potpuni gubitak broda, smrtni slučaj ili ozbiljno onečišćenje uzrokovano ili u svezi s radom broda;

13. Ozbiljna nesreća je pomorska nesreća koja se ne razvrstava kao vrlo ozbiljna nesreća, a koja uključuje požar, eksploziju, sudar, nasukavanje, udar, oštećenje od nevremena, oštećenje ledom, napuknuće trupa ili pretpostavljeni nedostatak na trupu, itd., koji ima za posljedicu:

(a) nemogućnost rada glavnih strojeva, veće oštećenje nadgrađa, ozbiljno oštećenje strukture (kao što je probijanje podvodnog dijela trupa) što čini brod nesposobnim za nastavak plovidbe;

(b) onečišćenje (veće od od 50 tona), pomorskog okoliša; i/ili

(c) kvar/oštećenje koje zahtijeva tegljenje ili pomoć s obale;

14. Pomorska nezgoda je događaj povezan s radom broda, osim pomorske nesreće, koji je ugrozio ili bi, ako se ne poduzmu odgovarajuće radnje za sprječavanje ili ublažavanje neželjenih posljedica, mogao ugroziti sigurnost broda, osoba na brodu ili bilo koje druge osobe ili pomorski okoliš;

15. Bitno zainteresirana država je država:

(a) čiju zastavu vije brod uključen u pomorsku nesreću ili nezgodu;

(b) u čijem se teritorijalnom moru ili unutarnjim morskim vodama dogodila pomorska nesreća ili nezgoda;

(c) čiji je okoliš ozbiljno oštećen posljedicama pomorske nesreće (uključujući i okoliš njenog teritorija priznatog međunarodnim pravom;

(d) kojoj bi se kao rezultat pomorske nesreće moglo dogoditi ozbiljno oštećenje okoliša (uključujući i okoliš njenog teritorija priznatog međunarodnim zakonima);

(e) gdje posljedice pomorske nesreće uzrokuju ili prijete bitnom štetom za tu državu, njene umjetne otoke, postrojenja ili konstrukcije nad kojima ima jurisdikciju; ili

(f) čiji građani su, kao posljedicu pomorske nesreće, izgubili živote ili pretrpjeli ozbiljne ozljede; ili

(g) koja ima na raspolaganju informacije korisne za istragu; ili

(h) koja je iz opravdanog razloga zainteresirana za provedbu istrage;

16. Država koja vodi istragu je država koja preuzima odgovornost za provođenje pomorske sigurnosne istrage, kako je dogovoreno između bitno zainteresiranih država;

17. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za pomorstvo;

18. Ministar je ministar nadležan za poslove pomorstva;

19. MRCC je Nacionalna središnjica za traganje i spašavanje na moru. Za potrebe ovog Pravilnika MRCC Republike Hrvatske obavlja i poslove Pomorske službe za podršku (Maritime Assistance Service – MAS) sukladno Rezoluciji IMO-a A.950(23);

20. Inspektor jest inspektor sigurnosti plovidbe ili ovlašteni djelatnik Ministarstva ili ovlašteni djelatnik lučke kapetanije;

21. Uzbuna zbog pogibli je signal s broda ili informacija iz bilo kojeg izvora koja ukazuje da su u opasnoj (pogibeljnoj) situaciji na moru brod i/ili osobe na brodu i/ili osobe s broda;

22 VDR – zapisivač podataka o putovanju – je uređaj čija je svrha da pomogne prilikom utvrđivanju uzroka pomorske nesreće. Funkcionalni zahtjevi kojima mora udovoljavati VDR dani su u IMO rezoluciji A.861(20) i MSC.163(78);

23. SZZ – Sredstvo zadnjeg zapisa – je uređaj za pohranu podataka o plovidbi broda, koji moraju biti dostupni i nakon potonuća broda (»crna kutija«);

24. EMCIP (European Marine Casualty Information Platform) je Europska elektronska baza podataka uspostavljena od strane Komisije, za pohranjivanje i analizu podataka o pomorskim nesrećama i nezgodama;

25. Ro-Ro putnički brod jest putnički brod koji ima mogućnost ukrcaja ili iskrcaja cestovnih ili željezničkih vozila na brod ili s broda i koji prevozi više od 12 putnika;

26. Sigurnosna preporuka je svaki prijedlog, uključujući i prijedlog u svrhu upisa i nadzora, koji daje:

(a) istražno tijelo države koja provodi ili vodi sigurnosnu istragu, na temelju podataka dobivenih iz te istrage; ili ako je potrebno,

(b) Komisija, na temelju dokumentirane analize podataka i rezultata obavljenih sigurnosnih istraga.

27. IMO smjernice za korektan odnos prema pomorcima u slučaju pomorski nesreće su smjernice navedene dodatkom u Rezoluciji LEG.3(91) IMO Legal Committee od 27. travnja 2006. godine odobrene od Upravnog tijela Međunarodne organizacije rada na 29. sjednici od 12.do 16. lipnja 2006. godine

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Članak 3.

Ovaj se Pravilnik primjenjuje na pomorske nesreće i nezgode u kojima sudjeluju pomorski objekti hrvatske državne pripadnosti ili su nastale u unutarnjim morskim vodama ili teritorijalnom moru Republike Hrvatske ili koje uključuju druge bitne interese Republike Hrvatske bez obzira na mjesto nesreće i državnu pripadnost broda ili brodova uključenih u nesreću.

U slučaju vrlo ozbiljne nesreće provest će se sigurnosna istraga.

U slučaju ozbiljne nesreće, istražno tijelo će provesti preliminarnu istragu sa svrhom da procijeni je li potrebno provesti sigurnosnu istragu.

Ako istražno tijelo po provođenju preliminarne istrage iz stavka 3. odluči da nije potrebno provesti sigurnosnu istragu, razlozi takve odluke će biti zabilježeni i proslijeđena obavijest Komisiji sukladno članku 18. ovoga Pravilnika.

Za sve ostale pomorske nesreće i nezgode istražno tijelo će na prijedlog glavnog istražitelja odlučiti da li provesti sigurnosnu istragu ili ne.

U slučaju gubitka ljudskog života, pomorskim objektom se smatraju i objekti koji nemaju obvezu upisivanja u odgovarajuće upisnike ili očevidnike.

Ovaj Pravilnik se ne primjenjuje na pomorske nesreće, nezgode i uzbune zbog pogibli u kojima sudjeluju samo ratni brodovi, te kada su pomorske nesreće i nezgode posljedica radnji ili namjere da se počini šteta na pomorskom objektu ili pomorskom okolišu (npr. terorizam, piratstvo i sl.).

Glava I. ovog Pravilnika ne primjenjuje se na pomorske nesreće, nezgode i uzbune zbog pogibli koje uključuju samo:

– javne plovne objekte

– pomorske objekte bez vlastitog poriva (osim ako ne prevoze više od 12 putnika)

– drvene brodove jednostavne gradnje (osim ako ne prevoze više od 12 putnika)

– jahte i brodice za osobne potrebe

– ribarske brodove duljine manje od 15 m

– nepomične odobalne objekte za eksploataciju podmorja.

Za pomorske nesreće, nezgode i uzbune zbog pogibli koje uključuju objekte navedene u stavku 8. ovog članka, i koje su se dogodile u teritorijalnom moru i unutarnjim morskim vodama Republike Hrvatske, primjenjuju se odredbe navedene u Glavi II. ovog Pravilnika.

Članak 4.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Kada se pomorska nesreća dogodi brodu hrvatske državne pripadnosti izvan teritorijalnog mora Republike Hrvatske, brod mora čim je prije moguće, u pisanom obliku, izvijestiti MRCC koji će navedenu obavijest bez odgode proslijediti glavnom istražitelju, odnosno istražnom tijelu.«

Članak 5.

U članku 7. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»Kada se pomorska nesreća ili nezgoda dogodi u teritorijalnom moru i unutarnjim morskim vodama Republike Hrvatske, kao i vodama pod jurisdikcijom Republike Hrvatske, sudionici pomorske nesreće ili nezgode, njihovi predstavnici, kao i tijela državne uprave koja imaju informaciju o pomorskoj nesreći ili nezgodi, moraju bez odgode izvijestiti MRCC.

MRCC će zaprimljene informacije iz stavka 1. ovog članka proslijediti glavnom istražitelju, odnosno istražnom tijelu, Ministarstvu i nadležnoj lučkoj kapetaniji.

Članak 6.

U članku 8. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Pomorska sigurnosna istraga će biti pokrenuta u najkraćem mogućem roku nakon pomorske nesreće i nezgode, a u svakom slučaju ne kasnije od dva mjeseca nakon nesreće ili nezgode.«

Članak 7.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Članak 9.

Pomorsku sigurnosnu istragu do uspostave samostalnog Istražnog tijela provodi neovisno Povjerenstvo koje na prijedlog glavnog istražitelja imenuje Ministar posebnim rješenjem za svaki pojedini slučaj.

Članovi Povjerenstva iz stavka 1. ovog članka su neovisni stručnjaci primjereno kvalificirani za istražitelje, upisani u listu koju vodi Ministarstvo i imenovani od Ministra.

Ministar može osnovati Povjerenstvo za provođenje pomorske sigurnosne istrage i u slučajevima pomorskih nesreća u koje su uključeni pomorski objekti osim broda, a koje za posljedicu imaju potpuni gubitak ili ozbiljno oštećenje pomorskog objekta, smrtni slučaj ili ozbiljno onečišćenje morskog okoliša uzrokovano ili u svezi s radom pomorskog objekta.

Povjerenstvo određuje opseg i praktična rješenja za provedbu pomorske sigurnosne istrage, uključujući i suradnju s odgovarajućim tijelima drugih bitno zainteresiranih država, sukladno odredbama ovog Pravilnika, na najpogodniji način za ostvarivanje ciljeva i svrhe sigurnosne istrage.«

Članak 8.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Članak 11.

Članovi Povjerenstva nakon imenovanja potpisuju izjavu na temelju koje preuzimaju sve ovlasti i odgovornosti sukladno ovom Pravilniku, uključujući i obvezu poštivanja odredbi u svezi neovisnosti, nepristranosti i povjerljivosti.

Članovi Povjerenstva moraju imati stručno znanje i praktično iskustvo u područjima koja su uključena u istražne zadatke.

Povjerenstvo može u pomorsku sigurnosnu istragu uključiti stručnjake iz pojedinih područja koja nisu u dovoljnoj mjeri zastupljena u stručnim kompetencijama članova Povjerenstva. U tom slučaju se na uključene stručnjake primjenjuju odredbe u svezi neovisnosti, nepristranosti i povjerljivosti, što svaki stručnjak prihvaća potpisivanjem izjave iz stavka 1. ovog članka.

Ovlasti i nadležnosti Povjerenstva mogu se proširiti na prikupljanje i analizu podataka vezanih uz pomorsku sigurnost, posebno u svrhu prevencije, ako ove aktivnosti ne utječu na neovisnost članova Povjerenstva ili ne uključuju odgovornosti u upravnim, administrativnim ili normizacijskim poslovima.

Članovi Povjerenstva imaju sljedeće ovlasti:

1. slobodan pristup bilo kojem relevantnom području ili mjestu nesreće, kao i svakom brodu, olupini ili objektu uključujući teret, putnike, opremu ili ostatke, bez sudskog naloga i uz predočenje odgovarajuće propusnice.

2. osigurati žurno evidentiranje (popisivanje, fotografiranje, snimanje, itd.) i zaštitu dokaza; osigurati nadzor nad potragom, prikupljanjem ili pomicanjem dokaza, kao što su olupina, ostaci ili drugi dijelovi i tvari za potrebe analize i istrage;

3. zahtijevati pregled ili analizu stavki navedenih u točki 2. i slobodan pristup rezultatima takvih pregleda ili analiza;

4. slobodan pristup, izradu preslika i korištenje svih relevantnih informacija i zabilježenih podataka, uključujući podatke iz VDR-a ili SZZ-a, koji se odnose na brod, putovanje, teret, posadu ili neku drugu osobu, objekt, stanje ili okolnosti;

5. slobodan pristup rezultatima pregleda žrtava ili ispitivanja obavljenim na uzorcima uzetih s tijela žrtava;

6. zahtijevati i imati slobodan pristup rezultatima pregleda ili ispitivanja obavljenim na uzorcima uzetih s osoba koje su radile na brodu ili neke druge relevantne osobe;

7. ispitati svjedoke, bez prisutnosti osobe čiji interesi, po procjeni istražitelja, mogu ometati sigurnosnu istragu;

8. dobiti izvješća o pregledu i relevantne informacije koje ima država pod čijom zastavom je brod plovio, vlasnik, brodar ili kompanija, priznata organizacija ili druga relevantna strana, ako te strane ili njihovi predstavnici imaju sjedište u Republici Hrvatskoj;

9. zatražiti ostvarivanje potrebne suradnje putem Ministarstva, kada je potrebno zatražiti pomoć relevantnih tijela u drugim državama, uključujući inspektore države zastave i lučkih vlasti, službenike obalne straže, službe nadzora i upravljanja pomorskim prometom, službe traganja i spašavanja, peljare ili drugo lučko ili pomorsko osoblje;

10. zahtijevati suradnju vlasnika, brodara ili kompanije, zapovjednika, upravitelja stroja ili njihovih ovlaštenih zamjenika u istražnim radnjama neophodnim za provedbu istrage.

Za neovisno obavljanje poslova Povjerenstva, Ministarstvo će na svojim pozicijama u državnom proračunu Republike Hrvatske osigurati dovoljno sredstava, sukladno članku 15. ovog Pravilnika.

Članovima Povjerenstva i stručnjacima uključenim u istragu za rad pripada naknada iskazana u bruto iznosu po cjeniku sadržanom u Dodatku IV. koji je sastavni dio ovog Pravilnika, kao i naknada materijalnih troškova uključujući troškove prijevoza, troškove smještaja i dnevnice. Naknada za rad se isplaćuje po završenoj istrazi na temelju evidencije radnih sati i vrijednosti izrađenih skica, nalaza i mišljenja utvrđenih i ovjerenih od strane glavnog istražitelja.

Ako se istraga pomorske nesreće obavlja pod otežanim uvjetima (noću od 22 do 06 sati, u iznimno nepovoljnim vremenskim uvjetima i sl.) te za rad u dane tjednog odmora, državnog praznika, blagdana odnosno neradnog dana, iznos naknade za rad iz cjenika uvećava se za 50%.

Prijevozni troškovi predstavljaju naknadu za prijevoz sredstvima javnog prometa (tramvaj, vlak, autobus, brod i zrakoplov) ili korištenje osobnog automobila, obuhvaćajući izdatke za dolazak iz mjesta prebivališta odnosno boravišta do mjesta gdje treba obaviti radnju za potrebe istrage kao i za povratak u prebivalište odnosno boravište, te izdatke za prijevoz sredstvima javnog prometa ili korištenje osobnog automobila u mjestu prebivališta ili boravišta uz uvjet da je putovanje izvršeno najekonomičnijim prometnim sredstvom. Prijevozni troškovi obračunavaju se na temelju ispunjenog i ovjerenog putnog naloga i priloženih isprava (računa).

Za vrijeme zadržavanja izvan mjesta prebivališta, odnosno boravišta u trajanju od 8 do12 sati, vještaku pripada naknada u visini polovice dnevnice, a za vrijeme zadržavanja izvan mjesta prebivališta, odnosno boravišta u trajanju od 12 do 24 sata cijela dnevnica u iznosu utvrđenom za državne službenike.

Izdaci za smještaj priznaju se u punom iznosu prema priloženom računu.«

Članak 9.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Članak 16.

Ministarstvo će surađivati sa zainteresiranim državama na istraživanju pomorskih nesreća.

Ministarstvo će bitno zainteresiranim državama odobriti sudjelovanje u sigurnosnoj istrazi pomorske nesreće koju vodi Povjerenstvo, pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i to u bilo kojoj fazi istrage.

Prilikom sudjelovanja Povjerenstva u pomorskoj sigurnosnoj istrazi koju vodi druga zainteresirana država, neće se dovoditi u pitanje način provedbe istrage i postupak izvješćivanja o pomorskoj nesreći u odnosu na odredbe ovog Pravilnika, niti se pokretati paralelna istraga, sve dok se istraga provodi sukladno odredbama IMO Kodeksa i Direktive Europske unije.

Članak 10.

U članku 18. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Istražno tijelo će izvještavati Komisiju o pomorskim nesrećama i nezgodama prema obrascu iz Dodatka III. koji je sastavni dio ovog Pravilnika, te dostavljati podatke o rezultatima sigurnosnih istraga u skladu sa shemom EMCIP baze podataka.«

Članak 11.

U članku 25. stavak 1. briše se.

Članak 12.

U članku 26. stavku 1. riječi »i IMO Kodeksu« brišu se.

Članak 13.

U članku 32. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Obrazac izvješća iz stavka 1. ovog članka daje se u Dodatku II. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.«

Članak 14.

Članak 33. mijenja se i glasi:

»Članak 33.

Kad inspektor u istraživanju pomorske nesreće utvrdi da postoje osnove sumnje da je počinjeno kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti podnijet će kaznenu prijavu, a ako utvrdi da postoji osnovana sumnja da je počinjen prekršaj pokrenut će prekršajni postupak.«

Članak 15.

Iza Dodatka I. Dodaju se Dodaci II., III. i IV. koji glase:

DODATAK II.

(u svezi članka 32. stavak 1.)

OBLIK I SADRŽAJ IZVJEŠĆA POMORSKE UPRAVNE ISTRAGE

Predgovor

U izvješću pomorske upravne istrage navoditi će se pretpostavke o mogućoj krivnji i izvješće će biti sastavljeno na način da može poslužiti u svrhu utvrđivanja pravne odgovornosti. U ovom izvješću nije zabranjeno identificiranje svjedoka.

1. Sažetak činjeničnog stanja pomorski nesreće

Ovaj dio sadrži osnovne činjenice pomorske nesreće; što, kada, gdje i kako se dogodila nesreća; i navodi je li bilo poginulih, ozlijeđenih, oštećenja broda/plovila, tereta, ili onečišćenja okoliša, kao posljedice nesreće.

2. Činjenice

Ovaj dio izvješća sadrži istinite činjenice utvrđene od strane istražitelja, i to najmanje sljedeće podatke:

2.1 Podaci o unesrećenim osobama:

2.2. Podaci o posadi (zapovjedniku plovila/voditelju brodice/voditelju ronjenja/ostalim):

2.3 Podaci o plovilu (brod/jahta/brodica/ostala plovila)

– Zastava/registar

– Ime/oznaka

– Vrsta plovila

– Glavne karakteristike /dimenzije plovila:

– dužina:

– GT:

– Gaz: Pramac= Sredina= Krma=

– Visina:

– Širina

– Godina gradnje:

– Materijal gradnje:

– Glavni motor:

– Područje plovidbe:

– Valjanost svjedodžbe /dozvole:

– Vlasnik /Kompanija

– Konstrukcijski detalji

– Najmanji broj članova posade

– Dozvoljeni teret

2.4 Podaci o putovanju

– Luke boravka/isplovljenja

– Vrsta putovanja

– Podaci o teretu

2.5 Podaci o pomorskoj nesreći:

– Vrsta pomorske nesreće (sudar, udar, nasukanje, požar, eksplozija, potonuće i ostalo)

– Datum i vrijeme

– Lokacija pomorske nesreće ili nezgode

– Vanjski i unutarnji okoliš /vremenske prilike

– Operacije broda/plovila i dio putovanja

– Mjesto na brodu/plovilu

– Podaci o ljudskim postupcima

– Vrijeme provedeno na tom plovilu

– Posljedice (za ljude, brod, teret, okoliš, ostalo)

2.6 Pomoć s obale i spremnost za djelovanje u nuždi:

– Tko je sudjelovao

– Korištena sredstva

– Brzina djelovanja

– Poduzete mjere

– Postignuti rezultat.

3. Detaljan opis okolnosti pomorski nesreće

Ovaj dio rekonstruira pomorsku nesreću kroz sve segmente nesreće, u kronološkom tijeku događaja koji su prethodili nesreći i nastupili tijekom pomorske nesreće, te umiješanost svih bitnih faktora – osoba, okoliša, opreme, vanjskih intervencija.

4. Zaključak – mogući uzrok nesreće uz prijedlog mjera prevencije

Ovaj dio sadrži detaljnije obrađene elemente nesreće, te daje analizu svakog događaja, dokumentiranu rezultatima testiranja i ispitivanja obavljenih tijekom vođenja istrage, s predloženim mjerama za sprečavanje budućih pomorskih nesreća, povezanih s propisima, postupcima, inspekcijskom nadzoru, upravljanjem, zdravljem i zaštitom na radu, održavanjem i popravcima, uvježbavanjem, pomoći s obale i spremnosti za nuždu.

Ovaj dio trebao bi obuhvatiti odlučujuće faktore koji su doprinijeli pomorskoj nesreći (ljudski faktor, neispravnost ili nedostatak opreme, propusti u postupcima, neodgovarajući materijali i sl.), koji se moraju ispraviti radi unapređenja i razvoja sigurnosti, te zbog prevencije budućih nesreća.

5. Dodaci

Kada je to moguće, sljedeće informacije prilažu se izvješću u pisanom ili u elektroničkom obliku:

– fotografije, filmovi, audio snimci, pomorske karte, crteži, skice,

– primjenjivi standardi,

– tehnički izrazi i kratice,

– posebne studije,

– ostale informacije.

DODATAK III.

(u svezi članka 18. stavka 4.)

MARINE CASUALTY OR INCIDENT NOTIFICATION DATA

(Part of the European Marine Casualty Information Platform)

Note: Underlined numbers mean that data should be provided for each ship if more than one ship is involved in the marine casualty or incident.

1. Member Sate responsible/contact person

2. Member Sate investigator

3. Member State role

4. Coastal state affected

5. Number of substantially interested States

6. Substantially interested States

7. Notification entity

8. Time of the notification

9. Date of the notification

10. Name of the ship

11. IMO number/distinctive letters

12. Ship flag

13. Type of marine casualty or incident

14. Type of ship

15. Date of the marine casualty or incident

16. Time of the marine casualty or incident

17. Position – Latitude

18. Position – Longitude

19. Location of the marine casualty or incident

20. Port of departure

21. Port of destination

22. Traffic separation scheme

23. Voyage segment

24. Ship operation

25. Place on board

26. Lives lost:

Crew

Passengers

Other

27. Serious injuries:

Crew

Passengers

Other

28. Pollution

29. Ship damage

30. Cargo damage

31. Other damage

32. Brief description of the marine casualty or incident

33. Brief description of the reasons not to undertake a safety investigation.


DODATAK IV.

(u svezi članka 11. stavka 7.)

CJENIK NAKNADA

Vrsta naknade

Iznos naknade

1. Vrijednost radnog sata

70,00 kuna

2. Crtanje skica

200,00 – 600,00 kuna

3. Izrada pisanog nalaza i mišljenja

500,00 – 6.000,00 kuna

4. Korištenje vlastitog vozila

1 km=30% stvarne cijene benzina od 95 oktana

5. Javni prijevoz

U visini stvarnog troška

6. Cestarina, tunelarina, mostarina, trajekt, parkiranje

U visini stvarnog troška

7. Dnevnica

U visini dnevnice državnih službenika (uključujući i propisane dnevnice za strane države)

8. Hotelski račun

U visini stvarnog troška

«

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-02/51
Urbroj: 530-04-11-2
Zagreb, 29. rujna 2011.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.