Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu

NN 118/2011 (19.10.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu

MINISTARSTVO TURIZMA

2284

Na temelju odredbi članka 38. stavka 7. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj: 138/06., 152/08., 43/09. i 88/10.), ministar nadležan za ugostiteljstvo i turizam (dalje u tekstu: Ministar) uz suglasnost ministra nadležnog za poljoprivredu, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRUŽANJU UGOSTITELJSKIH USLUGA U SELJAČKOM DOMAĆINSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (»Narodne novine«, broj 5/08., 46/08. – ispravak i 44/11.) u članku 3. stavku 1. točki 2. riječi: »poljoprivredni proizvodi« zamjenjuju se riječima: »poljoprivredno – prehrambeni proizvodi«, a riječ: »obiteljsko« briše se.

Članak 2.

U članku 4. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Seljačko domaćinstvo koje pruža ugostiteljske usluge na dodatnoj – višoj razini od minimalno propisanih sukladno stavku 1. ovog članka može, na vlastiti zahtjev, zatražiti razvrstavanje u vrste s oznakom kvalitete, a u cilju stalnog podizanja kvalitete te kao podloge za institucionalnu i drugu podršku razvoju seoskog turizma.«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. iza riječi: »objekata« dodaje se riječ: »(obvezne)«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Vrste objekata s oznakom kvalitete (neobvezne) u seljačkom domaćinstvu mogu biti:

1. Izletište s oznakom kvalitete,

2. Soba s oznakom kvalitete,

3. Apartman s oznakom kvalitete,

4. Ruralna kuća za odmor s oznakom kvalitete,

5. Kamp s oznakom kvalitete.«.

Članak 4.

U članku 6. stavku 1. riječi: »prethodnom članku« zamjenjuju se riječima: »stavku 1. članka 5.,«.

U stavku 2. iza riječi »objekt« dodaje se zarez i rečenica: »sukladno stavku 1. članka 5.,«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako domaćinstvo zatraži razvrstavanje, sukladno stavku 2. članka 5., u neku od vrsta: Izletište s oznakom kvalitete, Soba s oznakom kvalitete, Apartman s oznakom kvalitete, Ruralna kuća za odmor s oznakom kvalitete i Kamp s oznakom kvalitete, ovisno o vrsti objekt mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. iz stavka 1. i 2. ovog članka za odgovarajuću vrstu,

2. za vrstu Izletište s oznakom kvalitete iz Priloga V. Uvjeti za razvrstavanje i kategorizaciju vrsta s oznakom kvalitete u seljačkom domaćinstvu – B. Izletište s oznakom kvalitete, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.«.

Članak 5.

U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U blizini objekta ili na glavnom ulazu u objekt te na izdvojenom objektu izvan seljačkog domaćinstva mora biti vidno istaknuta oznaka izrađena od prirodnog materijala iz kraja u kojem se objekt nalazi (domaći prirodni materijal) s nazivom »seljačko domaćinstvo«, imenom domaćinstva (nije obvezno), propisanim nazivom utvrđene vrste, oznakom kategorije ako se objekt kategorizira te oznakom kvalitete za vrste s oznakom kvalitete.«.

U stavku 2. iza točke na kraju stavka dodaje se rečenica koja glasi:

»Za vrste s oznakom kvalitete, na ploči iz stavka 1. ovog članka mora se istaći simbol koji prezentira ponudu seljačkog domaćinstva sukladno Prilogu VI. – Simboli ponude, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Simboli ponude mogu biti izrađeni od prirodnih ili drugih materijala«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako seljačko domaćinstvo u jednoj građevini ima više objekata iste ili različitih vrsta i kategorija, tada je dovoljno na jednoj ploči istaknuti naziv svake vrste, oznaku svake kategorije i oznaku kvalitete.«.

Članak 6.

U članku 29. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ovisno o dodatnoj razini usluga, uređenja, opreme, uređaja i održavanja mogu se kategorizirati sljedeće vrste objekata:

1. Soba s oznakom kvalitete,

2. Apartman s oznakom kvalitete,

3. Ruralna kuća za odmor s oznakom kvalitete,

4. Kamp s oznakom kvalitete.«

Dosadašnji stavci 2., 3., i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Objekt neprestano za vrijeme rada mora u cijelosti ispunjavati uvjete propisane ovim Pravilnikom za utvrđenu kategoriju i oznaku kvalitete.«.

U stavku 5. broj »3.« zamjenjuje se brojem »4.«, a iza riječi: »kategoriju« dodaju se riječi: »i oznaku kvalitete«.

Članak 7.

U članku 30. dodaju se novi stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»(2) Vrste Soba s oznakom kvalitete, Apartman s oznakom kvalitete, Ruralna kuća za odmor s oznakom kvalitete i Kamp s oznakom kvalitete mogu se kategorizirati u tri kategorije:

1. dva sunca s oznakom kvalitete,

2. tri sunca s oznakom kvalitete ,

3. četiri sunca s oznakom kvalitete .

(3) Oznaka za kategoriju je sunce , ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(4) Oznaka za kvalitetu je Q.«.

Članak 8.

U članku 31. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

» (4) Ako domaćinstvo zatraži kategorizaciju u vrstu s oznakom kvalitete u seljačkom domaćinstvu uvjeti koji u objektu moraju biti ispunjeni, utvrđeni su u:

1. Prilozima iz stavka 3. ovog članka za odgovarajuću vrstu,

2. Prilogu V. Uvjeti za razvrstavanje i kategorizaciju vrsta s oznakom kvalitete u seljačkom domaćinstvu – A. Soba s oznakom kvalitete, Apartman s oznakom kvalitete, Ruralna kuća za odmor s oznakom kvalitete i Kamp s oznakom kvalitete, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.«.

Članak 9.

U članku 32. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Pored naziva iz stavka 2. ovog članka na ploči iz stavka 1. ovog članka stavlja se odgovarajuća kategorija, a za vrste s oznakom kvalitete: oznaka kvalitete (Q) i određeni simboli koji prezentiraju ponudu domaćinstva. Simbole koji će biti istaknut na ploči određuje povjerenstvo.«.

Članak 10.

U članku 34. stavku 3. riječi: »koja je utvrđena« zamjenjuju se riječima: »ili »PRIMJEDBE« koji su utvrđeni«.

Članak 11.

U članku 35. stavku 1. iza riječi: »objektu« dodaje se zarez i rečenica: »za vrste bez oznake kvalitete,«.

U članku 35. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Očevid u objektu za vrste koje imaju oznaku kvalitete obavlja povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka te po jedan član povjerenstva iz:

1. županije (županijskog upravnog odjela zaduženog za turizam, razvojne agencije ili drugo),

2. županijske turističke zajednice i

3. županijske gospodarske komore,

koje imenuju čelnici tih tijela.«.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-02/13

Urbroj: 529-03-11-7

Zagreb, 13. listopada 2011.

Ministar
Damir Bajs, v. r.

PRILOG V.

UVJETI ZA RAZVRSTAVANJE I KATEGORIZACIJU VRSTA S OZNAKOM KVALITETE U SELJAČKOM DOMAĆINSTVUPRILOG VI.

SIMBOLI PONUDE