Izmjene i dopune Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti

NN 118/2011 (19.10.2011.), Izmjene i dopune Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

2312

Na temelju članka stavka 2. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine« br. 107/03.) Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 29. lipnja 2011. godine, donio je

IZMJENE I DOPUNE

STATUTA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Članak 1.

U Statutu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine« br. 193/03, 73/04, 116/08 i 101/09) članak 11. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»U Fondu se ustrojavaju unutarnje ustrojstvene jedinice:

– Ured direktora,

– Sektor za pravne poslove,

– Sektor zaštite okoliša,

– Sektor energetike,

– Sektor za fondove Europske unije,

– Sektor za financije,

– Samostalni odjel za nabavu,

– Samostalni odjel za unutarnju reviziju,

– Tajništvo Fonda.

U sklopu unutarnjih ustrojstvenih jedinica iz stavka 1. ovoga članka Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost mogu se osnivati službe, samostalni odjeli, odjeli i druge uže ustrojstvene jedinice čiji se djelokrug utvrđuje tim Pravilnikom.«

Članak 2.

U članku 15. stavak 2. podstavak 4. mijenja se i glasi: »– imenovanju i razrješenju pomoćnika direktora sektora,«

Članak 3.

U članku 21. stavak 1. podstavak 12. mijenja se i glasi:

» – predlaže imenovanje i razrješenje pomoćnika direktora sektora Upravnom odboru i imenuje ostale čelnike unutarnjih ustrojstvenih jedinica Fonda,«

Članak 4.

U članku 26. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Za direktora Fonda može biti imenovana osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje 10 godina radnog iskustva u struci te dokazane stručne, radne i organizacijske sposobnosti.«

Članak 5.

Naslov ispred članka 34. i članak 34. mijenjaju se i glase: »4. Pomoćnik direktora Sektora za pravne poslove

Članak 34.

Pomoćnik direktora Sektora za pravne poslove vodi, organizira i koordinira poslove ugovaranja, upravno-pravne i normativne poslove te poslove u svezi naplate naknada i posebne naknade.

Za pomoćnika direktora Sektora može biti imenovana osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog smjera i najmanje 10 godina radnog iskustva na upravno-pravnim poslovima te položen državni stručni ispit.«

Članak 6.

Naslov ispred članka 34.a i članak 34. a mijenjaju se i glase:

»5. Pomoćnik direktora Sektora za zaštitu okoliša

Članak 34.a

Pomoćnik direktora Sektora za zaštitu okoliša vodi, organizira i koordinira poslove u svezi pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i drugih aktivnosti u području zaštite okoliša i uspostave sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada, obavlja stručni nadzor u realizaciji programa, projekata i drugih aktivnosti u području zaštite okoliša i sustava gospodarenja posebnih kategorija otpada te planira rashode od naknada za posebne kategorije otpada.

Za pomoćnika direktora Sektora za zaštitu okoliša može biti imenovana osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prirodoslovnog, tehničko ili tehnološkog smjera, 10 godina radnog iskustva u struci i stečena znanja na poslovima u području zaštite okoliša.«

Članak 7.

Naslov ispred članka 34.b i članak 34.b mijenjaju se i glase:

»6. Pomoćnik direktora Sektora energetike

Članak 34.b

Pomoćnik direktora Sektora energetike vodi, organizira i koordinira poslove u svezi pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i drugih aktivnosti u području energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije te poticanja racionalnog gospodarenja energijom i energetskom učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije i obavlja stručni nadzor u realizaciji programa, projekata i drugih aktivnosti iz područja energetike.

Za pomoćnika direktora Sektora energetike može biti imenovana osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehničkog ili tehnološkog smjera, 10 godina radnog iskustva u struci i stečena znanja na poslovima na području energetike.«

Članak 8.

Naslov ispred članka 34.e i članak 34.c. mijenjaju se i glase:

»7. Pomoćnik direktora Sektora za fondove Europske unije

Pomoćnik direktora Sektora za fondove Europske unije vodi, organizira i koordinira poslove u svezi uloge Fonda kao korisničkog tijela u području gospodarenja otpadom, kakvoće zraka i energetike sukladno Operativnom programu za okoliš i energetiku.

Za pomoćnika direktora Sektora za fondove Europske unije može biti imenovana osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehničkog ili društvenog smjera, 10 godina radnog iskustva u struci i stečena znanja na poslovima na području zaštite okoliša i fondova Europske unije.«

Članak 9.

Naslov ispred članka 34.d. i članak 34.d mijenjaju se i glase:

»6. Pomoćnik direktora Sektora za financije

Članak 34.d

Pomoćnik direktora Sektora za financije vodi, organizira i koordinira poslove u svezi planiranja i analize izvršenja plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Fonda, prati izvršenje financijskih obveza korisnika sredstva Fonda, predlaže način korištenja sredstava Fonda i provodi nadzor nad namjenskim korištenjem sredstava Fonda.

Za pomoćnika direktora Sektora za financije može biti imenovana osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog smjera, 10 godina radnog iskustva u struci i stečena znanja na poslovima financija.«

Članak 10.

Članak 34e. mijenja se i glasi:

»Pomoćnik direktora sektora odgovara za svoj rad i poslovanje sektora direktoru Fonda i Upravnom odboru.

Pomoćnika direktora sektora imenuje Upravni odbor na prijedlog direktora Fonda. Pomoćnik direktora sektora razriješit će se u slučaju:

1. ako to sam zatraži,

2. ako počini osobito tešku povredu dužnosti opisanu u općim aktima Fonda,

3. ako postupa suprotno propisima iz materijalno-financijskog poslovanja,

4. ako postupa suprotno Programu rada Fonda,

5. trajnog gubitka sposobnosti obavljanja dužnosti,

6. pravomoćne osude za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim obavljanja dužnosti.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Pomoćnici direktora službi se danom stupanja na snagu ovoga Statuta raspoređuju imenovanjem na poslove načelnika službi u djelokrugu poslova koje su vodili.

Do imenovanja pomoćnika direktora sektora, poslove pomoćnika direktora sektora privremeno obavljaju zaposlenici Fonda koje odredi direktor Fonda.

Članak 12.

Nakon stupanja na snagu ovoga Statuta direktor Fonda dužan je u roku od 60 dana predložiti Upravnom odboru Fonda Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Članak 13.

Ove Izmjene i dopune Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost stupaju na snagu, nakon pribavljene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 024-04/11-03/08

Urbroj: 563-01/07-11/03

Zagreb, 29. lipnja 2011.

Predsjednik
Upravnog odbora
Davor Mrduljaš, dipl. iur., v. r.