Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi

NN 119/2011 (21.10.2011.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2316

Na temelju članka 112. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), a u vezi s člankom 144. stavkom 2. točkom b) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008 i 49/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. listopada 2011. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSLOVIMA I POSEBNIM UVJETIMA RADA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 74/2002 i 58/2008), u članku 6. podstavku a) Položaji I. vrste, točka 4. briše se.

Dosadašnje točka 5. postaje točka 4.

U podstavku b) Položaji II. vrste, iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2. predstojnik carinske ispostave III«.

Dosadašnja točka 2. koja postaje točka 3. mijenja se i glasi:

»3. voditelj carinskog odjeljka – svi carinski odjeljci«.

Dosadašnja točka 3. postaje točka 4.

U podstavku d) Radna mjesta I. vrste, točka 2. briše se.

U nastavku dosadašnje točke 3. koja postaje točka 2. broj: »10%« briše se.

Dosadašnje točke 4. – 6. postaju točke 3. – 5.

U podstavku e) Radna mjesta II. vrste, u točki 2. zagrada i riječi: »suzbijanje krijumčarenja – nošenje i uporaba vatrenog oružja« brišu se.

U nastavku točke 3. dodaje se broj: »10%«.

Točke 4. – 7. brišu se.

U podstavku f) Radna mjesta III. vrste, u točki 2. u zagradi iza riječi: »prijelazu« dodaju se riječi: »i provozni postupak«.

U nastavku točke 4. broj: »10« zamjenjuje se brojem: »15«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 110-1/11-01/03

Urbroj: 5030106-11-1

Zagreb, 13. listopada 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.