Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Krka"

NN 119/2011 (21.10.2011.), Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Krka"

NACIONALNI PARK KRKA

2353

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« br. 70/05, 139/08 i 57/11), pribavljenog prethodnog mišljenja Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva i suglasnosti Ministarstva kulture (klasa: 612-07/10-04/0002, urbroj: 532-10-03/4-11-07 od 14. rujna 2011.), Upravo vijeće Javne ustanove »Nacionalni park Krka« na 37. sjednici održanoj 11. listopada 2011. donosi

PRAVILNIK

O UNUTARNJEM REDU U NACIONALNOM PARKU »KRKA«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se pitanja zaštite, očuvanja, unaprjeđenja, promidžbe i korištenja Nacionalnog parka »Krka« (u daljnjem tekstu: Nacionalni park), te propisuju mjere za nepoštivanje odredaba ovog Pravilnika.

Članak 2.

Zaposlenici Javne ustanove »Nacionali park Krka« (u daljnjem tekstu: Ustanova), stanovnici Nacionalnog parka, vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama u Nacionalnom parku, te fizičke i pravne osobe koje na području Nacionalnog parka obavljaju dopuštenu djelatnost i posjetitelji Nacionalnog parka dužni su se pridržavati odredbi ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Vlasnici i nositelji prava na prirodninama unutar granica Nacionalnog parka dužni su dopustiti predstavnicima Ustanove obavljanje djelatnosti javne službe u cilju zaštite prirode, obilazak tih prirodnina u svrhu znanstvenih i stručnih istraživanja te praćenja i nadzora provođenja propisanih uvjeta zaštite prirode.

II. UNUTARNJI RED U NACIONALNOM PARKU

1. Zaštita ekoloških sustava

Članak 4.

Na području Nacionalnog parka sva vlažna staništa (močvarna zemljišta, poplavne šume i cretovi), uključujući vode krškog hidrogeološkog i hidrološkog sustava rijeke Krke te druge vode, prirodne ili umjetne (izvori, lokve, ponori i potoci) prirodna su vrijednost i ekološki značajna područja na kojima, zbog očuvanja biološke raznolikosti, nije dopušteno:

– podizati barijere u vodotoku, sprječavati protok vode ili mijenjati vodni režim;

– isušivati, zatrpavati ili mijenjati izvore, ponore, lokve, potoke i postojeće ljudskim radom izgrađene kanale;

– zahvaćati i koristiti vodu iz vodotoka i drugih prirodnih ležišta površinskih voda te crpsti podzemne vode za navodnjavanje poljoprivrednog i drugog zemljišta (melioracijsko navodnjavanje);

– crpsti podzemne vode za punionicu vode;

– odlagati kruti otpad na obale te ispuštati tekućine i kemijska sredstava kojim se može ugroziti biljni i životinjski svijet, odnosno onečistiti voda.

Članak 5.

Šumama se upravlja na temelju programa zaštite šumskih ekoloških sustava koji sadrži mjere njihove zaštite i unapređenja, uz suglasnost ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 6.

Na području Nacionalnog parka zabranjena je sječa šume bez dopuštenja Ministarstva.

Iznimno, na temelju programa zaštite šumskih ekoloških sustava i uz dopuštenje Ministarstva, dozvoljena je sanitarna sječa, sječa uzgojnog karaktera, korištenje bioloških i biotehničkih sredstava za zaštitu bilja i uzgojni radovi ako služe za očuvanje prirodnih sastava šumskih zajednica.

Članak 7.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je branje, sakupljanje, uništavanje, sječa ili iskopavanje samoniklih biljaka i gljiva i na bilo koji način uništavanje njihova staništa.

Iznimno na području Nacionalnog parka dozvoljeno je branje, sakupljanje, sječa i iskopavanje samoniklih biljaka i gljiva te njihovih dijelova u znanstveno-istraživačke i obrazovne svrhe, radi provođenja sanitarnih mjera i uspostave prirodne ravnoteže uz dopuštenje Ministarstva.

Zabranjeno je unošenje stranih svojti biljaka i gljiva na područje Nacionalnog parka.

Članak 8.

Obavljanje tradicionalne (biološke ili organske) poljoprivrede (vinogradarstvo, maslinarstvo i povrtlarstvo) bez uporabe mineralnih gnojiva, kemijskih sredstava i hormona na području Nacionalnog parka je dozvoljeno, uz očuvanje ugroženih rubnih staništa (živice, pojedinačna stabla, skupine stabala, bare, močvare i livade).

Na području Nacionalnog parka zabranjena je intenzivna poljoprivreda i postavljanje plastenika i staklenika izvan građevnih zona određenih Prostornim planom Nacionalnog parka »Krka« (u daljnjem tekstu: Prostorni plan).

Članak 9.

Radi očuvanja biološke raznolikosti na području Nacionalnog parka košnja i tradicionalna ispaša stoke je dopuštena.

Ispaša stoke dopuštena je samo uz ljudski nadzor.

Ispaša stoke i košnja nije dopuštena na strmim kanjonskim padinama, na lokalitetima Skradinski buk i Roški slap, te svim ostalim lokalitetima namijenjenim organiziranom posjećivanju.

2. Korištenje voda i javnog vodnog dobra

Članak 10.

Vode Nacionalnog parka mogu se koristiti na temelju plana gospodarenja u skladu s mjerama zaštite prirode na način da se ne mijenja kvaliteta vode i živog svijeta u njoj, te prirodni režim voda.

Plan gospodarenja vodom u Nacionalnom parku vlasnici i ovlaštenici prava donose uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

Članak 11.

Pravna osoba nadležna za obavljanje poslova upravljanja vodama dužna je postupati u skladu s odredbama Prostornog plana i Zakona, a osobito:

Hidroelektrana »Jaruga II.« na Skradinskom buku obustavljat će rad u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna tekuće godine, u vremenu od 8 do 20 sati. U istom periodu moguć je noćni rad elektrane (od 20 do 8 sati) uz propuštanje biološkog minimuma od 6 m3/sec preko cijelog slapišta. Hidroelektrana će obustaviti rad i izvan navedenog razdoblja ako na donjem dijelu Skradinskog buka nije osigurana protoka od 13 m3/sec. Navedena dispozicija primjenjuje se i na pogonsku vodu Šibenskog vodovoda na Skradinskom buku.

Hidroelektrana na Roškom slapu može raditi samo s onim vodama koje prelaze biološki minimum od 6 m3/sec, a u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna tekuće godine između 8 i 20 sati hidroelektrana će obustaviti rad bez obzira na količinu vode u koritu Krke.

Hidroelektrana »Miljacka« radit će u vremenu od 8 do 20 sati (dnevni režim) uz protok od min. 8 m3/sec i od 20 do 8 sati (noćni režim) s min. protokom za zadržavanje biološkog minimuma od 4 m3/sec. Hidroelektrana će obustaviti rad i izvan navedenog vremena ako protok na profilu zahvata padne ispod 4 m3/sec.

Izuzetno od navedenih odredbi, prilikom obustave rada hidroelektrane dozvoljeno je korištenje minimalnog protoka za sinkronu vrtnju turbina bez plasiranja energije izvan praga elektrane.

Članak 12.

Korisnici voda i javnog vodnog dobra koji svojim radnjama i djelatnostima ugroze izvornost prirode i prouzrokuju štetu dužni su bez odgađanja i na vlastiti trošak otkloniti štetne posljedice na dijelu prirode na kojem je nastala šteta.

3. Plovidba i privez plovila

Članak 13.

Plovidba u Nacionalnom parku dozvoljena je uz odobrenje Ustanove.

Vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama u Nacionalnom parku imaju pravo korištenja plovila radi pristupa svojim nekretninama ako do njih nije moguće doći cestom ili poljskim putom.

Zabrane i ograničenja plovidbe u Nacionalnom parku ne odnose se na plovila nadležnih tijela Ministarstva i pravnih osoba s javnim ovlastima (policija, vatrogasci, lučka kapetanija, hitna pomoć i sl.) u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

Članak 14.

Prijevoz posjetitelja na vodi u Nacionalnom parku organizira Ustanova.

Zabranjen je prijevoz posjetitelja na vodi bez koncesijskog odobrenja.

Iznimno samostan na otočiću Visovcu ima pravo organizirati prijevoz hodočasnika vlastitim plovilima, pod uvjetima koje propisuje Ustanova.

Članak 15.

Stalni privez plovila, u dijelu rijeke Krke uzvodno od Skradinskog mosta, mogu imati Ustanova, samostan Visovac i manastir »Krka« (Arhanđelovac) u skladu s Prostornim planom Nacionalnog parka »Krka« (u daljnjem tekstu: Prostorni plan) i uvjetima koje utvrđuje Ministarstvo.

Iznimno, stalni ili privremeni, privez plovila mogu imati i druge pravne i fizičke osobe uz odobrenje Ustanove.

Stalni i privremeni privez plovila dopušten je isključivo na posebno označenim i uređenim prostorima (privezištima).

Članak 16.

Fizičkim i pravnim osobama iz članka 20., 21. i 22. ovoga Pravilnika pobliže uvjete za kretanje i privez plovila odlukom određuje ravnatelj Ustanove.

Članak 17.

Radi onemogućavanja nedopuštene plovidbe u vodama Nacionalnog parka Ustanova može postaviti vidljive zapreke i oznake na vodi.

4. Rekreacijski ribolov

Članak 18.

Na području Nacionalnog parka ribolov je zabranjen.

Iznimno na području Nacionalnog parka dopušten je rekreacijski ribolov stanovnicima, vlasnicima i ovlaštenicima prava na nekretninama u Nacionalnom parku za vrijeme dok su otvoreni ulazi u Nacionalni park.

Rekreacijski ribolov dopušten je samo klasičnim ribolovnim priborom (ribolovni štap) i jednokukom udicom bez kontrakuke.

Zabranjen je ribolov na slapovima (Skradinskom buku, Roškom slapu, Miljacka slapu, Rošnjaku, Manojlovačkim slapovima, Brljanu i Bilušića buku), sto metara udaljenosti oko otoka Visovca, obali uz manastira Krka, pješačkim stazama, pristanima za plovila i obalama namijenjenim za kupanje.

Zabranjen je ribolov:

1. visovačke pastrve (Salmo visovacensis Taler, 1950);

2. zlouste (Salmothymus obtusirostris krkensis Karaman, 1926);

3. glavatice (Salmo marmoratus Cuvier, 1829);

4. turskog klena (Telestes turskyi Heckel, 1843);

5. zrmanjskog klena (Squalius zrmanjae Karaman, 1928);

6. oštrulje (Aulopyge huegelii Heckel, 1842);

7. dalmatinske gaovice (Phoxinellus dalmaticus Zupancic & Bogutskaya, 1999);

8. koljuške (Gasterosteus gymnurus Cuvier, 1829);

9. visovačkog glavočića (Knipowitschia mrakovcici Miller, 1990);

10. glavočića crnotrusa (Pomatoschistus canestrinii Ninni, 1883);

11. primorskog peša (Cottus ferrugineus Heckel & Kner, 1858).

Određuje se lovostaj za:

1. primorsku pastrvu (Salmo faroides Karaman, 1938) od 1. listopada do 31. ožujka;

2. lipljena (Thymallus thymallus Linnaeus, 1758) od 1. siječnja do 15. svibnja;

3. ilirskog klena (Squalius illyricus Heckel & Kner, 1858) od 1. travnja do 15. lipnja;

4. mrenu (Barbus plebejus Bonaparte 1839) od 1. travnja do 15. lipnja;

5. primorsku ukliju (Alburnus albidus Costa 1838) od 1. svibnja do 15. kolovoza;

Određuje se najmanja dužina za:

1. primorsku pastrvu (Salmo faroides Karaman, 1938) – 30 cm;

2. kalifornijsku pastrvu (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) – 30 cm;

3. lipljena (Thymallus thymallus Linnaeus, 1758) – 30 cm;

4. ilirskog klena (Squalius illyricus Heckel & Kner, 1858) – 25 cm;

5. mrenu (Barbus plebejus Bonaparte 1839) – 28 cm;

6. šarana (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) – 40 cm;

7. linjaka (Tinca tinca Linnaeus, 1758) – 20 cm;

8. primorsku ukliju (Alburnus albidus Costa 1838) – 10 cm;

9. jegulju (Anguilla anguilla Linnaeus) – 60 cm.

U lovljene zabranjene ribe određene stavkom 5. ovoga članka, ribe ulovljene za vrijeme lovostaja određenog stavkom 6. ovoga članka i ribe ulovljene ispod najmanje dužine određene stavkom 7. ovoga članka moraju se odmah osloboditi i vratiti neoštećene u stanište.

Zabranjen je lov podvodnom puškom, mrežom, vršom i ostalim ribolovnim alatima.

Zabranjen je rekreacijski ribolov iz plovila.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je organiziranje ribolovnih športskih natjecanja.

U rekreacijskom ribolovu dozvoljen je dnevni ulov od kilogram ribe po dozvoli.

Ulovljene ribe ne smiju se stavljati u promet.

Količina ulova iz stavka 12. ovoga članka može biti veća ako se radi o ulovu jedne ribe teže od jednog kilograma.

Članak 19.

Za rekreacijski ribolov u Nacionalnom parku mora se ishoditi dozvola koju izdaje Ustanova.

Dozvola se izdaje za godinu dana.

Za dozvolu se plaća propisana naknada.

Visinu naknade za obavljanje rekreacijskog ribolova utvrđuje ravnatelj Ustanove.

Članak 20.

Zabranjen je lov, sakupljanje i vađenje školjkaša i drugih vodenih organizama na području Nacionalnog parka.

Iznimno je dozvoljen lov, sakupljanje i vađenje školjkaša i drugih vodenih organizama u znanstveno-istraživačke i obrazovne svrhe uz dopuštenje Ministarstva.

5. Kupanje i obavljanje podvodnih aktivnosti

Članak 21.

U Nacionalnom parku kupanje je dozvoljeno samo na označenim mjestima za vrijeme dok su ulazi u Nacionalni park otvoreni.

Znakove i natpise te označavanje granica kupališta iz stavka 1. ovoga članka određuje i postavlja Ustanova.

Zabranjeno je kupanje na sedrenim barijerama slapova rijeke Krke.

Članak 22.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je obavljanje podvodnih aktivnosti (športsko-rekreacijsko ronjenje, podvodno snimanje, podvodna natjecanja i podučavanje u ronjenju).

Podvodne aktivnosti dozvoljene su u znanstveno-istraživačke svrhe uz dopuštenje Ministarstva.

6. Zahvati i radnje na zaštićenom području

Članak 23.

Na području Nacionalnog parka dopušteni su oni zahvati koji ga ne oštećuju i ne mijenjaju svojstva zbog kojih je zaštićen.

Na području Nacionalnog parka nije dopušteno:

– graditi objekte i izvoditi druge građevinske radove bez potrebnih dozvola temeljem propisa iz područja gradnje i rješenja o dopuštenju zahvata u prirodi Ministarstva;

– graditi ili postavljati privremene objekte bez utvrđenih uvjeta zaštite prirode nadležnog Ministarstva;

– postavljati vanjsku opremu za prodaju kokica, kandiranih proizvoda, kompjutorsku izradu fotografija, izradu slikarskih portreta, prodaju bižuterije i igračaka i sl.

Članak 24.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je izgrađivati pristupe obali, obalu, lučice, vezove i druge vrste pristana na svim obalama na području Nacionalnog parka, osim za to Prostornim planom predviđenim mjestima uz dopuštenje i uvjete zaštite prirode Ministarstva.

Članak 25.

Na području Nacionalnog parka zabranjuje se kampiranje izvan organiziranih kampova utvrđenih Prostornim planom.

Dozvolu za kampiranje izdaje Ustanova uz dopuštenje i uvjete zaštite prirode Ministarstva.

Članak 26.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je splavarenje (rafting), vožnja brdskih bicikla (mountainbike), zmajarenje (paraglaiding) i ostali ekstremni sportovi, svi grupni sportovi i sportske pripreme i natjecanja.

U organizaciji Ustanove dopušteno je organizirano korištenje kajaka i kanua na Prostornim planom predviđenim mjestima uz dopuštenje i uvjete zaštite prirode Ministarstva.

Članak 27.

Nadlijetanje letjelica ispod 400 m nije dopušteno, osim u svrhu snimanja ili praćenja životinjskog svijeta uz dopuštenje Ministarstva.

Let ispod 400 m dopušten je u službene svrhe, gašenja požara te spašavanja života i imovine.

Članak 28.

Unutar granica Nacionalnog parka na nerazvrstanim cestama na kojima je promet ograničen, ravnatelj Ustanova utvrđuje uvjete prometa za sve korisnike.

Dopuštena maksimalna brzina na cestama iz stavka 1. ovoga članka je do 50 km/h.

Fizičke i pravne osobe koje imaju trajnu potrebu za prometovanjem po cestama iz stavka 1. ovoga članka moraju za prometovanje imati odobrenje Ustanove.

Iznimno, u slučaju da fizičke i pravne osobe imaju potrebu za jednokratnim prometovanjem na cestama gdje je promet ograničen, ovlaštena službena osoba Ustanove može im usmeno dopustiti prometovanje.

Ograničenja u svezi prometovanja utvrđena stavkom 1., 2. i 3. ovoga članka ne odnose se na javne prometnice koje prolaze kroz Nacionalni park.

Teretna i druga tehnička vozila na cestama s ograničenjem prometovanja na području Nacionalnog parka mogu se kretati samo s opravdanim razlogom uz odobrenje Ustanove.

Zabranjeno je zadržavanje i parkiranje vozila izvan označenih parkirališta.

Zabrane i ograničenja prometovanja u Nacionalnom parku ne odnose se na vozila Ustanove, nadležnih tijela Ministarstva i pravnih osoba s javnim ovlastima (policija, vatrogasci, hitna pomoć i dr.) u obavljanju poslova iz njihovog djelokruga.

7. Obavljanje djelatnosti i koncesijska odobrenja

Članak 29.

Za obavljanje dopuštene djelatnosti na području Nacionalnog parka pravnim i fizičkim osobama Ustanova može dati koncesijsko odobrenje na vrijeme do tri godine na način propisan Zakonom ili prema posebnim propisima, uz suglasnost Ministarstva.

Djelatnosti za koje se može dati koncesijsko odobrenje, uvjete i način obavljanja djelatnosti i visinu nadoknade utvrđuje Ustanova uz suglasnost Ministarstva.

Odluka o koncesijskom odobrenju donosi se na temelju provedenog javnog prikupljanja ponuda ili na zahtjev.

U postupku javnog prikupljanja ponuda navode se uvjeti za izdavanje koncesijskog odobrenja, kao i druga pitanja od značenja za ostvarivanje prava i obveza pristupnika javnom prikupljanju ponuda, u skladu s ovim Pravilnikom i Zakonom.

Temeljem odluke o koncesijskom odobrenju davatelj koncesijskog odobrenja (Ustanova) i ovlaštenik sklapaju ugovor o koncesijskom odobrenju u skladu s Zakonom i uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

Za izdavanje koncesijskog odobrenja plaća se naknada u skladu sa Zakonom, a sredstva ostvarena od naknade prihod su Ustanove i namijenjena su zaštiti prirode.

Članak 30.

S pravnim osobama koje obavljaju djelatnost na području Nacionalnog parka, a koje koriste prirodna dobra, ugovorom između Ustanove i tih pravnih osoba uređuju se međusobna prava i obveze prema uvjetima koje utvrđuje Ministarstvo.

Članak 31.

Zabranjeno je snimanje ili fotografiranje u Nacionalnom parku u komercijalne svrhe bez dozvole Ustanove.

Na području Nacionalnog parka nije dopušteno snimanje i fotografiranje materijala koji je u suprotnosti s načelima zaštite prirode.

Za izdavanje dozvole plaća se naknada čiji iznos utvrđuje ravnatelj Ustanove.

8. Posjetitelji

Članak 32.

Nacionalni park kao prostor naročite kulturne, znanstvene, odgojne, obrazovne, turističke i rekreativne vrijednosti namijenjen je posjećivanju i razgledavanju svima pod jednakim uvjetima u skladu s Zakonom i ovim Pravilnikom.

U Nacionalni park posjetitelji mogu ući samo na mjestima koja su određena kao službeni ulazi.

Članak 33.

Za ulaz u Nacionalni park plaća se naknada Ustanovi.

Naknadu za ulaz u Nacionalni park i povlastice utvrđuje ravnatelj Ustanove.

Članak 34.

Unutar granica Nacionalnog parka kretanje posjetiteljima dopušteno je samo na područjima i stazama koje su označene i namijenjene razgledavanju i posjećivanju.

Pravce kretanja i mjesta koja se mogu posjećivati u Nacionalnom parku utvrđuje Ustanova.

Kretanje posjetitelja izvan područja i staza iz stavka 1. ovoga članka dopušteno je samo uz pratnju službenika Ustanove.

Članak 35.

Stanovnicima, vlasnicima i ovlaštenicima prava na nekretninama na području Nacionalnog parka Ustanova će izdati iskaznicu za povlašteni ulaz i neometano kretanje do njihovih nekretnina.

Iskaznice se izdaju i zaposlenicima pravnih osoba i fizičkim osobama koje obavljaju dopuštenu djelatnost u Nacionalnom parku.

U iskaznici se utvrđuju uvjeti i način neometanog kretanja u Nacionalnom parku.

III. OZNAKE UNUTAR NACIONALNOG PARKA

Članak 36.

Uvjete označavanja na području Nacionalnog parka odlukom utvrđuje ravnatelj Ustanove uz dopuštenje Ministarstva.

Jezično označavanje obvezno je na hrvatskom i engleskom jeziku.

Jezično označavanje može biti i na nekom drugom svjetskom jeziku o čemu odlučuje ravnatelj Ustanove.

Na području Nacionalnog parka pravnim i fizičkim osobama postavljanje reklamnih oznaka dopušteno je uz odobrenje Ustanove.

Na području Nacionalnog parka, izvan naseljenih mjesta, zabranjeno je postavljanje svjetlećih reklamnih oznaka.

Članak 37.

Granice Nacionalnog parka označavaju se informativnim pločama s logotipom Ustanove i natpisom Nacionalni park »Krka”, i to na mjestima gdje prometnice ulaze u Nacionalni park, gdje ceste čine granicu toga zaštićenog dijela prirode i na mjestima gdje su drugi ulazi u Nacionalni park.

U šumskim i na drugim predjelima granica se označava uobičajenim šumskim oznakama na stablima ili stijenama, te na drugi prikladan način.

IV. NADZOR I UPRAVNE MJERE

1. Upravni nadzor

Članak 38.

Nadzor nad primjenom odredaba ovoga Pravilnika obavlja Ustanova te nadležna tijela Ministarstva sukladno svom djelokrugu.

2. Neposredni nadzor

Članak 39.

Neposredni nadzor u Nacionalnom parku obavljaju glavni nadzornik i nadzornici Ustanove.

Glavni nadzornik i nadzornici imaju ovlaštenja propisana Zakonom i ovim Pravilnikom.

Članak 40.

Neposrednu zaštitu i poslove čuvanja i promicanja Nacionalnog parka obavljaju i čuvari prirode Ustanove.

Čuvari prirode imaju ovlaštenja propisana Zakonom i ovim Pravilnikom.

Čuvari prirode mogu obavljati poslove nadzornika s ovlaštenjima propisanim Zakonom i ovim Pravilnikom.

Članak 41.

Glavni nadzornik, nadzornik i čuvar prirode, s posebnim ovlaštenjem, Nacionalnog parka u obavljanju poslova nadzora i provođenja mjera zaštite nose Znak zaštite prirode u skladu s Pravilnikom o znaku zaštite prirode i Ustanove koja upravlja zaštićenim područjem.

Glavni nadzornik, nadzornik i čuvar prirode, s posebnim ovlaštenjem, Nacionalnog parka u obavljanju poslova nadzora nose službenu iskaznicu koju izdaje Ministarstvo u skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu izdavanja službene iskaznice za glavnog nadzornika i nadzornika.

Službenom iskaznicom dokazuje se službeno svojstvo, identitet i ovlasti glavnog nadzornika, nadzornika i čuvara prirode, s posebnim ovlaštenjem, Ustanove.

Članak 42.

Glavni nadzornik, nadzornik i čuvar prirode, s posebnim ovlaštenjem, Nacionalnog parka za vrijeme obavljanja službe nose službenu odoru.

Vrsta, oblik i kroj službene odore, odjeća i obuća, rokovi trajanja te vrijeme i nošenja odore propisana je odredbama Pravilnika o izgledu odore glavnog nadzornika i nadzornika.

Članak 43.

Ako se glavnom nadzorniku, nadzorniku i čuvaru prirode, s posebnim ovlaštenjem, u obavljanju nadzora i poduzimanju mjera i radnji za koje je ovlašten pruži otpor silom ili prijetnjom da će se izravno uporabiti sila, ili ako se takav otpor osnovano očekuje, glavni nadzornik, nadzornik i čuvar prirode, s posebnim ovlaštenjem, može zatražiti pomoć ovlaštenih službenih osoba nadležne policijske uprave.

Članak 44.

Glavni nadzornik, nadzornik i čuvar prirode, s posebnim ovlaštenjem, u obavljanju nadzora odgovoran je ravnatelju Ustanove i Upravno vijeću ako propusti poduzeti, odnosno odrediti mjere ili radnje koje je po Zakonu ili ovom Pravilniku bio dužan poduzeti, odnosno odrediti, ako prekorači svoje Zakonom i ovim Pravilnikom utvrđene ovlasti, odnosno ne obavijesti ravnatelja Ustanove i Upravno vijeće, a po potrebi i drugo tijelo, o nedostacima koje je utvrdio u provođenju nadzora u Nacionalnom parku.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

Ravnatelj Ustanove donijet će provedbene akte, prema odredbama ovoga Pravilnika, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 46.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku »Krka« (»Narodne novine«, br. 77/2000).

Članak 47.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 01-353/19-2009

Šibenik, 11. listopada 2011.

Predsjednik Upravnog vijeća Nacionalnog parka »Krka«
prof. dr. sc. Mladen Kerovec, v. r.