Pravilnik o ljekovitoj hrani za životinje

NN 120/2011 (26.10.2011.), Pravilnik o ljekovitoj hrani za životinje

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2360

Na temelju članka 65. alineja 2., 4., 5., 6. i 7. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 46/07 i 55/11), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O LJEKOVITOJ HRANI ZA ŽIVOTINJE

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti za proizvodnju, stavljanje na tržište i korištenje ljekovite hrane za životinje, i to za životinje koje se koriste za proizvodnju hrane i životinje koje se ne koriste za proizvodnju hrane, uključujući zahtjeve za označavanje i pakiranje ljekovite hrane za životinje.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se ne dovodeći u pitanje odredbe sljedećih propisa:

(a) Pravilnik o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje (»Narodne novine«, broj 72/11)[1];

(b) Pravilnik o dodacima hrani za životinje (»Narodne novine«, broj 86/11)[2];

(c) Pravilnik o veterinarsko-medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 30/09, 73/09, 14/10, 146/10 i 32/11)[3].

Članak 2.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Direktiva Vijeća 90/167/EEZ od 26. ožujka 1990. godine o uvjetima kojima se uređuje pripravljanje, stavljanje na tržište i korištenje ljekovite hrane za životinje u Zajednici (SL, L 92, 7. 4. 1990.).

Pojmovnik

Članak 3.

(1) Za potrebe ovoga Pravilnika primjenjuju se pojmovi:

(a) »hrana za životinje«, »poslovanje s hranom za životinje«, »stavljanje na tržište«, »subjekt u poslovanju s hranom za životinje«, »objekt« i »krajnji potrošač« utvrđeni Zakonom o hrani[4];

(b) »dodatak hrani za životinje«, »premiks« i »dnevni obrok« utvrđeni Pravilnikom o dodacima hrani za životinje2;

(c) »životinja koja se koristi za proizvodnju hrane« i »životinja koja se ne koristi za proizvodnju hrane« utvrđeni Pravilnikom o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje1;

(d) »veterinarsko-medicinski proizvod« (u daljnjem tekstu: VMP), »karencija«, »djelatna tvar« i »dobra proizvođačka praksa« utvrđeni Zakonom o veterinarsko-medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 84/08)[5].

(2) Uz pojmove iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se i sljedeći pojmovi:

(a) »VMP za izradu ljekovite hrane za životinje« (u daljnjem tekstu: odobreni ljekoviti premiks) – VMP proizveden industrijski ili uz primjenu metode koja uključuje određene industrijske procese, a namijenjen je za izradu ljekovite hrane za životinje i ima odobrenje za stavljanje VMP-a u promet izdano sukladno odredbama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima5;

(b) »ljekovita hrana za životinje« mješavina jednog ili više odobrenih ljekovitih premiksa i hrane za životinje, a koja je pripremljena u objektu odobrenom za proizvodnju ljekovite hrane za životinje i prikladna je za hranidbu životinja bez daljnje prerade ili obrade i ima ljekovita ili preventivna svojstva ili druga svojstva VMP-a sukladno odredbama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima5;

(c) »intermedijarni proizvod« – proizvod pripremljen od odobrenih ljekovitih premiksa i od jedne ili više vrsta hrane za životinje u objektu odobrenom za proizvodnju ljekovite hrane za životinje, a koji je namijenjen za daljnju preradu ili obradu u procesu izrade ljekovite hrane za životinje i nije prikladan za izravnu hranidbu životinja;

(d) »objekt u poslovanju s ljekovitom hranom za životinje«objekt odobren od nadležnog tijela u kojem se proizvodi, skladišti i/ili stavlja na tržište ljekovita hrana za životinje, uključujući i objekt na poljoprivrednom gospodarstvu koji izrađuje ljekovitu hranu za životinje za potrebe vlastitog gospodarstva;

(e) »nadležno tijelo« – Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

Odgovornosti i obveze u poslovanju s ljekovitom hranom za životinje

Članak 4.

Objekt za proizvodnju ljekovite hrane za životinje i/ili intermedijarnih proizvoda, mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:

(a) biti odobren od nadležnog tijela;

(b) prostorije i tehnička oprema koja se koristi tijekom cijelog proizvodnog procesa te proizvodno-higijenska pravila i načela moraju udovoljavati odredbama Pravilnika o higijeni hrane za životinje (»Narodne novine«, broj 41/08 i 28/09)[6];

(c) proizvodni proces mora udovoljavati pravilima dobre proizvođačke prakse;

(d) odobreni ljekoviti premiks, intermedijarni proizvod i ljekovita hrana za životinje moraju se skladištiti u prikladnim, odvojenim i sigurnim prostorijama ili hermetički zatvorenim spremnicima koji su posebno izrađeni za skladištenje takvih proizvoda.

Članak 5.

Subjekt u poslovanju s hranom za životinje, odgovoran za objekt u kojem se proizvodi ljekovita hrana za životinje i/ili intermedijarni proizvod, obvezan je osigurati da se u proizvodnji ljekovite hrane za životinje:

(a) koristi jedino odobreni ljekoviti premiks iz članka 3. stavka 2. točke (a) ovoga Pravilnika;

(b) koristi jedino hrana za životinje koja je sukladna odredbama posebnih propisa koji reguliraju korištenje hrane za životinje;

(c) proizvodnja odvija pod nadzorom osobe primjerenog znanja i stručnosti u tehnologiji miješanja hrane za životinje;

(d) postigne homogena i stabilna mješavina između hrane za životinje i odobrenog ljekovitog premiksa;

(e) dnevna doza odobrenog ljekovitog premiksa ugradi u količinu hrane koja odgovara najmanje polovici dnevnog obroka tretiranih životinja, odnosno kod preživača, koja odgovara najmanje polovici dnevne potrebe za nemineralnom dopunskom krmnom smjesom;

(f) odobreni ljekoviti premiks koristi u skladu s uvjetima navedenim u odobrenju za stavljanje u promet, a posebice da:

– se onemogući bilo kakvo nepoželjno međusobno djelovanje između odobrenog ljekovitog premiksa, dodataka hrani za životinje i drugih sastojaka ugrađenih u hranu za životinje;

– ljekovita hrana za životinje zadrži svojstva tijekom navedenog razdoblja za korištenje;

– hrana za životinje korištena u proizvodnji ljekovite hrane ne sadrži isti antibiotik ili isti kokcidiostatik kao i djelatne tvari u ljekovitom premiksu;

(g) u procesu proizvodnje ljekovite hrane za životinje i/ili intermedijarnih proizvoda primjenjuju postupci redovite samokontrole u skladu s načelima HACCP sustava, uključujući odgovarajuća laboratorijska testiranja na homogenost.

Članak 6.

(1) Subjekt u poslovanju s hranom za životinje odgovoran za objekt u kojem se proizvodi ljekovita hrana za životinje i/ili intermedijarni proizvodi obvezan je voditi dnevnu evidenciju o:

(a) vrsti i količini korištenih odobrenih ljekovitih premiksa i vrsti hrane za životinje;

(b) vrsti i količini proizvedene ljekovite hrane za životinje i/ili intermedijarnih proizvoda;

(c) vrsti i količini uskladištene i/ili stavljene na tržište ljekovite hrane za životinje i/ili intermedijarnih proizvoda;

(d) pravnoj ili fizičkoj osobi kojoj je isporučena ljekovita hrana za životinje i/ili intermedijarni proizvod uključujući puno ime, prezime, odnosno naziv, i adresu s poštanskim brojem, s naznakom radi li se o posjedniku životinja ili distributeru ljekovite hrane za životinje i doktoru veterinarske medicine (u daljnjem tekstu: veterinaru), koji je izdao recept za ljekovitu hrane za životinje.

(2) Subjekt u poslovanju s hranom za životinje odgovoran za objekt u kojem se proizvodi ljekovita hrana za životinje i/ili intermedijarni proizvod, obvezan je čuvati najmanje pet godina od datuma posljednjeg zapisa, evidenciju iz stavka 1. ovoga članka, recepte na temelju kojih je isporučena ljekovita hrana za životinje i/ili intermedijarni proizvod.

(3) Subjekt u poslovanju s hranom za životinje odgovoran za objekt u kojem se proizvodi ljekovita hrana za životinje i/ili intermedijarni proizvodi obvezan je nadležnom tijelu dati na uvid dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka za potrebe nadzora i provedbu službenih kontrola.

Članak 7.

(1) Distributer ljekovite hrane za životinje i/ili intermedijarnih proizvoda mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:

(a) imati sjedište u Republici Hrvatskoj;

(b) biti odobren od nadležnog tijela za poslovanje s ljekovitom hranom za životinje;

(c) smije isporučiti ljekovitu hranu za životinje i/ili intermedijarni proizvod isključivo na temelju recepta izdanog na obrascu propisanom u Prilogu I. ovoga Pravilnika, i to u originalnom pakiranju i količini propisanoj na odnosnom receptu izravno:

– u objekt za proizvodnju ljekovite hrane za životinje uključujući i objekt na poljoprivrednom gospodarstvu ukoliko se isporučuje intermedijarni proizvod; ili

– posjedniku životinja ukoliko se isporučuje ljekovita hrana za životinje.

(2) Distributer iz stavka 1. ovoga članka obvezan je voditi ažurnu evidenciju o:

(a) podrijetlu ljekovite hrane za životinje i/ili intermedijarnih proizvoda, uključujući državu podrijetla, naziv i adresu proizvođača i odobreni broj objekta, kako je primjenjivo;

(b) vrsti i količini isporučene i/ili uskladištene ljekovite hrane za životinje i/ili intermedijarnih proizvoda, kako je primjenjivo;

(c) vrsti i kategoriji životinja za koje je namijenjena ljekovita hrana i/ili intermedijarni proizvod;

(d) pravnoj ili fizičkoj osobi kojoj je isporučena ljekovita hrana za životinje i/ili intermedijarni proizvod uključujući puno ime, prezime, odnosno naziv i adresu s poštanskim brojem, s naznakom radi li se o objektu za proizvodnju ljekovite hrane za životinje ili posjedniku životinja i veterinaru koji je izdao recept za ljekovitu hranu za životinje.

(3) Distributer ljekovite hrane za životinje i/ili intermedijarnih proizvoda obvezan je čuvati najmanje pet godina od datuma posljednjeg zapisa evidenciju iz stavka 2. ovoga članka, recepte na temelju kojih je isporučena ljekovita hrana za životinje i/ili intermedijarni proizvod te certifikate na temelju kojih je uvezena ljekovita hrana za životinje.

(4) Distributer ljekovite hrane za životinje i/ili intermedijarnih proizvoda obvezan je nadležnom tijelu dati na uvid dokumentaciju iz stavka 3. ovoga članka za potrebe nadzora i provedbu službenih kontrola.

Članak 8.

(1) Iznimno, nadležno tijelo može na zahtjev izdati posebno ovlaštenje odobrenom distributeru ljekovite hrane za životinje za prepakiravanje ljekovite hrane za životinje iz većih originalno zapakiranih pakiranja ili spremnika u manja pakiranja, koja moraju odgovarati količini propisanoj na odnosnom receptu za ljekovitu hranu za životinje.

(2) Za dobivanje ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka potrebno je udovoljiti sljedećim uvjetima:

(a) odobreni distributer ljekovite hrane za životinje mora u odnosu na vođenje evidencija, uvjete skladištenja, prijevoza i izdavanja ljekovite hrane za životinje udovoljavati uvjetima propisanim za proizvođače ljekovite hrane za životinje;

(b) ljekovita hrana za životinje mora biti podrijetlom isključivo iz objekta koji je odobren za proizvodnju ljekovite hrane za životinje u skladu s odredbama ovoga Pravilnika;

(c) ljekovita hrana za životinje je namijenjena krajnjem korisniku i označena u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, na pakiranju ili spremniku mora imati upute za korištenje i propisano vrijeme karencije za meso i proizvode životinjskog podrijetla.

Posebni zahtjevi u poslovanju s ljekovitom hranom za životinje na poljoprivrednom gospodarstvu

Članak 9.

(1) Objekt za izradu ljekovite hrane za životinje na poljoprivrednom gospodarstvu mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:

(a) biti odobren od nadležnog tijela;

(b) prostorije i tehnička oprema koja se koristi tijekom izrade ljekovite hrane za životinje i proizvodno-higijenska pravila i načela moraju udovoljavati odredbama Priloga II. Pravilnika o higijeni hrane za životinje6.

(2) U objektu iz stavka 1. ovoga članka dopušteno je proizvoditi ljekovitu hranu za životinje koja je isključivo:

(a) namijenjena životinjama na vlastitom poljoprivrednom gospodarstvu;

(b) izrađena na temelju recepta izdanog od veterinara koji provodi liječenje životinja na odnosnom gospodarstvu.

Članak 10.

(1) Subjekt u poslovanju s hranom za životinje odgovoran za objekt za izradu ljekovite hrane za životinje na poljoprivrednom gospodarstvu, ne dovodeći u pitanje odredbe propisa koji se odnose na vođenje evidencije o korištenim VMP-ima na gospodarstvu, obvezan je voditi ažurnu evidenciju o:

(a) nazivu i količini odobrenog ljekovitog premiksa ili intermedijarnog proizvoda i vrsti hrane za životinje korištene pri izradi ljekovite hrane za životinje;

(b) nazivu i adresi proizvođača i serijskom broju odobrenog ljekovitog premiksa ili intermedijarnog proizvoda, kako je primjenjivo;

(c) nazivu i adresi dobavljača odobrenog ljekovitog premiksa ili intermedijarnog proizvoda, kako je primjenjivo;

(d) veterinaru koji je propisao recept za ljekovitu hranu za životinje;

(e) nazivu, količini i datumu proizvodnje ljekovite hrane za životinje;

(f) osobi odgovornoj za primjenu ljekovite hrane za životinje na gospodarstvu;

(g) vrsti, kategoriji i broju tretiranih životinja;

(h) trajanju terapijskog ciklusa (datum početka i završetka terapije);

(i) karenciji za meso i proizvode životinjskog podrijetla, kako je primjenjivo;

(j) neutrošenoj ljekovitoj hrani za životinje (naziv, količina i datum proizvodnje);

(k) načinu zbrinjavanja neutrošene ljekovite hrane za životinje i pakiranja.

(2) Subjekt u poslovanju s hranom za životinje odgovoran za objekt za izradu ljekovite hrane za životinje na poljoprivrednom gospodarstvu obvezan je čuvati najmanje pet godina od datuma posljednjeg zapisa, evidenciju iz stavka 1. ovoga članka i recepte na temelju kojih je izrađena ljekovita hrana za životinje.

(3) Subjekt u poslovanju s hranom za životinje odgovoran za objekt za izradu ljekovite hrane za životinje na poljoprivrednom gospodarstvu obvezan je nadležnom tijelu dati na uvid dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka za potrebe nadzora i provedbu službenih kontrola.

Članak 11.

(1) Dopušteno je na poljoprivrednom gospodarstvu koristiti ljekovitu hranu za životinje jedino ukoliko je dopremljena na gospodarstvo:

(a) na temelju recepta za ljekovitu hranu koji je propisao veterinar koji provodi liječenje životinja na odnosnom gospodarstvu;

(b) izravno iz objekta za proizvodnju ljekovite hrane za životinje ili putem distributera ljekovite hrane za životinje iz članka 7. ovoga Pravilnika;

(c) u originalnom pakiranju i količini propisanoj na odnosnom receptu, a koja ne prelazi jednomjesečnu potrebu za propisani terapijski ciklus.

(2) Posjednik životinje koja se koristi za proizvodnju hrane, a koja je tretirana ljekovitom hranom, obvezan je osigurati da se odnosna životinja te meso i proizvodi životinjskog podrijetla od iste, ne stavljaju u promet i ne koriste za potrebe vlastitog gospodarstva prije isteka propisane karencije.

Stavljanje na tržište, označavanje i pakiranje ljekovite hrane za životinje

Članak 12.

(1) Ljekovitu hranu za životinje i/ili intermedijarni proizvod dopušteno je stavljati na tržište ukoliko su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a) proizvedeni su u skladu s odredbama ovoga Pravilnika;

(b) pakiranja ili spremnici s ljekovitom hranom za životinje su:

– zatvoreni ili zapečaćeni na način koji će osigurati da se prilikom otvaranja pakiranja ili spremnika pečat ili zatvarač ošteti tako da se onemogući njihovo ponovno korištenje;

– označeni u skladu s posebnim propisima o označavanju hrane za životinje;

– označeni na način da je jasno i vidljivo naveden tekst: »Ljekovita hrana za životinje«.

(2) Dopušteno je ljekovitu hranu za životinje prevoziti u rasutom stanju jedino u slučaju kada se ljekovita hrana za životinje isporučuje krajnjem korisniku izravno iz objekta za proizvodnju ljekovite hrane, a za prijevoz se koriste autocisterne ili slični spremnici koji moraju biti čisti i u kojima je onemogućena kontaminacija i kros-kontaminacija ljekovite hrane za životinje.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka propisani podaci o označavanju ljekovite hrane za životinje upisuju se u prateće dokumente.

Članak 13.

Iznimno od članka 5. stavka 1. točke (a) ovoga Pravilnika, nadležno tijelo može u znanstvene svrhe odobriti proizvodnju ljekovite hrane za životinje iz neodobrenih ljekovitih premiksa pod uvjetom da je korištenje takve hrane za životinje pod nadzorom nadležnog tijela.

Recept za ljekovitu hranu za životinje

Članak 14.

(1) Recept za ljekovitu hranu za životinje izdaje se na obrascu propisanom u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

(2) Veterinarska organizacija, veterinarska praksa i veterinarska služba mogu naručiti blok recepata iz stavka 1. ovoga članka od nadležnog tijela, a o njihovoj nabavi obvezni su voditi ažurnu evidenciju.

(3) Evidencija iz stavka 2. ovoga članka i izdani recepti za ljekovitu hranu za životinje moraju se čuvati najmanje pet godina od datuma posljednjeg zapisa.

(4) Veterinarska organizacija, veterinarska praksa i veterinarska služba obvezna je nadležnom tijelu dati na uvid dokumentaciju iz stavka 3. ovoga članka za potrebe nadzora i provedbu službenih kontrola.

(5) Recept iz stavka 1. ovoga članka:

(a) tiskan je u bloku od pedeset recepata, formata A4 s perforiranim stranicama označenim serijskim brojem;

(b) izdaje se u tri istovjetna primjerka, od kojih je:

– prvi primjerak, izvornik (original) sa crnim tiskom na bijeloj podlozi namijenjen proizvođaču ili distributeru ljekovite hrane za životinje;

– drugi primjerak, preslika sa crnim tiskom na žutoj podlozi namijenjena posjedniku životinja;

– treći primjerak, preslika sa crnim tiskom na zelenoj podlozi namijenjena veterinaru koji je izdao recept;

(c) može izdati isključivo veterinar koji je nadležan za zdravlje životinja kojima je namijenjena, odnosnim receptom propisana ljekovita hrana u količini potrebnoj samo za jedan terapijski ciklus, i to kada utvrdi da:

– je korištenje ljekovite hrane stručno opravdano u odnosu na životinje kojima je namijenjena;

– sastav ljekovite hrane nije u suprotnosti s prijašnjom terapijom i ne postoje kontraindikacije ili interakcija između djelatnih tvari kada se u proizvodnji ljekovite hrane koristi više različitih odobrenih ljekovitih premiksa;

– ljekovita hrana za životinje i hrana za životinje koja se trenutno upotrebljava za hranjenje tretiranih životinja ne sadrži iste antibiotike i iste kokcidiostatike kao djelatne tvari u ljekovitoj hrani za životinje.

Uvoz ljekovite hrane za životinje

Članak 15.

(1) Uvoz ljekovite hrane za životinje u Republiku Hrvatsku dozvoljen je jedino ukoliko su ispunjeni uvjeti propisani ovim Pravilnikom i ukoliko pošiljku:

(a) ljekovite hrane za životinje koja sadrži sastojke životinjskog podrijetla pri uvozu prati:

– ispunjen i ovjeren propisani obrazac certifikata za tu vrstu hrane za životinje životinjskog podrijetla; i

– ispunjen i ovjeren propisani obrazac pratećeg certifikata iz Priloga II. ovoga Pravilnika

(b) ljekovite hrane za životinje koja ne sadrži sastojke životinjskog podrijetla pri uvozu prati:

– ispunjen i ovjeren propisani obrazac pratećeg certifikata iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

(2) Obrasci certifikata iz stavka 1. ovoga članka objavljeni su na službenoj internetskoj stranici nadležnog tijela na adresi: http://www.mps.hr/.

(3) Certifikati iz stavka 1. ovoga članka moraju udovoljavati odredbama Pravilnika o izdavanju certifikata za žive životinje i proizvode životinjskog podrijetla u međunarodnom prometu (»Narodne novine«, broj 137/08 i 97/09)[7] i odredbama Priloga IV. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na proizvodnju, preradu, stavljanje u promet i unošenje hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 75/09)[8].

Članak 16.

(1) Dopušten je uvoz ljekovite hrane za životinje jedino distributerima ljekovite hrane za životinje odobrenim u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Dopušteno je uvoziti ljekovitu hranu za životinje koja je podrijetlom iz objekta koje je odobrilo nadležno tijelo zemlje podrijetla i koja je proizvedena i stavljena na tržište na način koji ispunjava zahtjeve propisane ovim Pravilnikom.

(3) Pored zahtjeva iz stavka 1. i 2. ovoga članka dopušteno je da ljekovita hrana za životinje podrijetlom iz uvoza smije sadržavati odobreni ljekoviti premiks koji ima iste djelatne tvari i sličan količinski i kvalitativni sastav kao i ljekoviti premiks koji je odobrilo nadležno tijelo Republike Hrvatske na temelju Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima5.

Članak 17.

(1) Svaka uvozna pošiljka ljekovite hrane za životinje mora biti označena sukladno odredbama ovoga Pravilnika, a oznaka mora sadržavati sve propisane podatke na hrvatskom jeziku.

(2) Svaka uvozna pošiljka ljekovite hrane za životinje koja sadrži sastojke životinjskog podrijetla sukladno Pravilniku o popisu pošiljka koje podliježu veterinarskom pregledu u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 97/07, 142/08 i 106/11)[9] podliježe dokumentacijskom i identifikacijskom pregledu graničnog veterinarskog inspektora na graničnoj veterinarskoj postaji, a pošiljke ljekovite hrane za životinje koje ne sadrže sastojke životinjskog podrijetla podliježu pregledu službenog veterinara na mjestu odredišta.

(3) Pregled iz stavka 2. ovoga članka uključuje i uzimanje službenog uzorka i određivanje metode analize u skladu s odredbama posebnih provedbenih propisa o organizaciji i provedbi službenih kontrola.

Nadzor

Članak 18.

Nadzor nad proizvodnjom, prometom i korištenjem ljekovite hrane za životinje provodi nadležno tijelo za provedbu službenih kontrola hrane za životinje, i to:

(a) redovitim službenim kontrolama radi utvrđivanja jesu li ispunjeni uvjeti za proizvodnju ljekovite hrane za životinje propisani ovim Pravilnikom, je li ljekovita hrana za životinje korištena u skladu s predviđenim uvjetima korištenja, poštuje li se propisana karencija;

(b) službenim uzorkovanjem u okviru provedbe službenih kontrola u svim fazama proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja ljekovite hrane za životinje uključujući poljoprivredna gospodarstva i klaonice;

(c) kontrolom mjera poduzetih od strane subjekta u poslovanju s hranom za životinje u okviru postupaka samokontrola u skladu s načelima HACCP sustava, uključujući odgovarajuća laboratorijska testiranja na homogenost, stabilnost i održivost ljekovite hrane za životinje te za sprečavanje kontaminacije i kros-kontaminacije.

Članak 19.

Prilozi I. i II. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 20.

(1) Ljekovita hrana za životinje označena u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za proizvodnju, stavljanje na tržište i upotrebu ljekovite hrane za životinje (»Narodne novine«, broj 101/05) može se stavljati na tržište do 31. prosinca 2011. godine i ostati na tržištu do isteka roka trajanja.

(2) Dopušteno je do 31. prosinca 2011. godine u svrhu proizvodnje ljekovite hrane za životinje koristiti obrazac »Veterinarski pisani nalog za ljekovitu hranu« sukladno Pravilniku o uvjetima za proizvodnju, stavljanje na tržište i upotrebu ljekovite hrane za životinje (»Narodne novine«, broj 101/05).

(3) Dopušteno je do 31. prosinca 2011. godine u unutarnjem prometu ljekovitom hranom za životinje koristiti obrazac »Potvrda za promet ljekovitom hranom za životinje« sukladno Pravilniku o uvjetima za proizvodnju, stavljanje na tržište i upotrebu ljekovite hrane za životinje (»Narodne novine«, broj 101/05).

Članak 21.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za proizvodnju, stavljanje na tržište i upotrebu ljekovite hrane za životinje (»Narodne novine«, broj 101/05).

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/98

Urbroj: 525-06-2-0261/11-12

Zagreb, 12. listopada 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG I.

Serijski broj recepta:

RECEPT ZA LJEKOVITU HRANU ZA ŽIVOTINJE1

Naziv i adresa veterinarske organizacije/veterinarske prakse/veterinarske službe2:

...................................................................................................................

Naziv i adresa pošiljatelja ljekovite hrane za životinje/intermedijarnog proizvoda2

(proizvođač/distributer)2: .....................................................................................

Odobreni broj objekta podrijetla ljekovite hrane za životinje/intermedijarnog proizvoda2

(proizvođač/distributer)2: .............................................................................................

Podaci o primatelju ljekovite hrane za životinje/inermedijarnog proizvoda2 (posjedniku životinja):

Ime prezime i adresa posjednika životinja: .........................................

JIBG (jedinstveni identifikacijski broj gospodarstava): ......................

IKG (identifikacijska kartica gospodarstva) ........................................

Odobreni broj objekta za proizvodnju ljekovite hrane za životinje na gospodarstvu3: ............

...........................................................................................................................................

Vrsta, kategorija i ukupan broj životinja: .............................................................................

Identifikacijska oznaka životinja/kaveza2: ............................................................................

Dijagnoza bolesti4: .............................................................................................................

Naziv odobrenog ljekovitog premiksa: ................................................................................

Naziv ljekovite hrane za životinje/intermedijarnog proizvoda2: .............................................

..........................................................................................................................................

Količina ljekovite hrane za životinje/intermedijarnog proizvoda2 .................................... kg

Uputa posjedniku životinja:

Udio ljekovite hrane za životinje u dnevnom obroku: ............................................................

Učestalost hranjenja ljekovitom hranom: .............................................................................

Trajanje terapije u danima: .................................................................................................

Uputa za izradu ljekovite hrane za životinje posjedniku životinja koji proizvodi ljekovitu

hranu za životinje na vlastitom gospodarstvu:

Naziv odobrenog ljekovitog premiksa: ...............................................................................

Uputa za izradu ljekovite hrane za životinje: .......................................................................

..........................................................................................................................................

Potrebna količina ljekovite hrane za jedan terapijski ciklus: .............................................kg

Udio ljekovite hrane za životinje u dnevnom obroku: ...........................................................

Učestalost hranjenja ljekovitom hranom: .............................................................................

Trajanje terapijskog ciklusa u danima: ................................................................................

Trajanje karencije za meso i proizvode životinjskog podrijetla5:
..........................................................................................................................................

Ime i prezime veterinara6

...........................................

Vlastoručni potpis veterinara M.P.               Mjesto i datum izdavanja
                                                                                 recepta

                                                                 .............................................

Ispunjava pošiljatelj ljekovite hrane za životinje/intermedijarnog proizvoda, proizvođ/distributer:2 ....

.....................................................................................................................................................

Naziv odobrenog ljekovitog premiksa: ................................................

Naziv ljekovite hrane za životinje/intermedijarnog proizvoda:

...................................................................................................................

Količina isporučene ljekovite hrane za životinje/intermedijarnog proizvoda2........................................

................................................................................................................................................... kg

Minimalni rok trajanja (navesti točan datum): ....................................................................................

Trajanje karencije za meso i proizvode životinjskog podrijetla5:

........................................................................................................................................................

Mjesto i datum isporuke ljekovite hrane za životinje/intermedijarnog proizvoda2: ................................

.........................................................................................................................................................

...................................................................................................................

Ime i prezime odgovorne osobe subjekta 6,7

...................................................................................................................

Vlastoručni potpis odgovorne osobe subjekta 6,7

..........................................................                                   M.P.

1 Ovaj recept je neponovljiv i namijenjen je isključivo za jedan terapijski ciklus.

2 Nepotrebno precrtati

3 Upisuje se ukoliko se na gospodarstvo doprema odobreni ljekoviti premiks ili intermedijarni proizvod

4 Upisuje se samo na primjerku namijenjenom veterinaru

5 Meso i proizvodi životinjskog podrijetla (kako je primjenjivo)

6 Ispuniti velikim tiskanim slovima

7 Proizvođača ili distributera ljekovite hrane za životinje


PRILOG II.

VETERINARSKI CERTIFIKAT ZA IZVOZ LJEKOVITE HRANE ZA ŽIVOTINJE U REPUBLIKU HRVATSKU

Referentni broj certifikata:

Podaci o pošiljatelju ljekovite hrane za životinje:

Naziv, adresa, poštanski broj pošiljatelja: ..............................................................................

.............................................................................................................................................

Podaci o primatelju ljekovite hrane za životinje (odobreni distributer/posjednik životinja):

Naziv, adresa, poštanski broj primatelja: ................................................................................

.............................................................................................................................................

Odobreni broj objekta u poslovanju s hranom za životinje: ....................................................

Podaci o proizvođaču/podrijetlu ljekovite hrane za životinje:

Naziv, adresa, poštanski broj proizvođača ljekovite hrane za životinje: ....................................

............................................................................................................................................

Odobreni broj objekta za proizvodnju hrane za životinje: ......................................................

...........................................................................................................................................

Država podrijetla/ISO kod:................................................................................................

Identifikacija pošiljke:

Naziv i sastav odobrenog ljekovitog premiksa: ..................................................................

Naziv i sastav ljekovite hrane za životinje: ...........................................................................

Udio odobrenog ljekovitog premiksa u ljekovitoj hrani za životinje: .......................................

Vrsta i kategorija životinja kojima je namijenjena ljekovita hrana: ...........................................

Namjena:

Za izravnu hranidbu životinja ☐

Za proizvodnju ljekovite hrane za životinje ☐

Neto težina ljekovite hrane za životinje: ........................................ kg

Ja, dolje potpisani službeni veterinar, potvrđujem da je gore opisana pošiljka ljekovite hrane za životinje proizvedena u odobrenom objektu u poslovanju s hranom za životinje u skladu s odredbama Direktive Vijeća 90/167/EEZ od 26. ožujka 1990. godine o uvjetima kojima se uređuje pripravljanje, stavljanje na tržište i korištenje ljekovite hrane za životinje u Zajednici.

Datum: ..........................................

Službeni veterinar                                                    Kvalifikacija i titula

.................................                                         .....................................

Ime i prezime (tiskanim slovima)      Pečat                Vlastoručni potpis

.........................................................                     .................................

[1]Pravilnikom o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje (»Narodne novine«, broj 72/11) preuzete su odredbe Uredbe (EZ) br. 767/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. godine o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje, kao i odredbe Direktive Komisije 82/475/EEZ od 23. lipnja 1982. godine kojom se utvrđuju kategorije sastojaka koji se smiju koristiti u svrhu označavanja krmnih smjesa za kućne ljubimce.

[2] Pravilnikom o dodacima hrani za životinje (»Narodne novine«, broj 86/11) preuzete su odredbe Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2003. godine o dodacima hrani za životinje.

[3] Pravilnikom o veterinarsko-medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 30/09) preuzete su odredbe Direktive Europskog parlamenta i Vijeća 2001/82/EZ od 6. studenoga 2001. godine o kodeksu Zajednice koji se odnosi na veterinarsko-medicinske proizvode.

[4]Zakonom o hrani (»Narodne novine«, broj 46/07) preuzete su odredbe Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskoga parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. godine kojom se utvrđuju opća načela i uvjeti zakona o hrani, osniva Europska agencija za sigurnost hrane, te utvrđuju postupci u predmetu zdravstvene ispravnosti hrane.

[5] Zakonom o veterinarsko-medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 84/08) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 81/851/EEZ od 28. rujna 1981. godine o usklađivanju zakonodavstva država članica o veterinarsko-
-medicinskim proizvodima.

[6]Pravilnikom o higijeni hrane za životinje (»Narodne novine«, broj 41/08 i 28/09) preuzete su odredbe Uredbe (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. godine kojom se utvrđuju uvjeti za higijenu hrane za životinje.

[7]Pravilnikom o izdavanju certifikata za žive životinje i proizvode životinjskog podrijetla u međunarodnom prometu (»Narodne novine«, broj 137/08 i 97/09) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 96/93/EZ od 17. prosinca 1996. o certificiranju životinja i proizvoda životinjskog podrijetla

[8]Pravilnikom o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na proizvodnju, preradu, stavljanje u promet i unošenje hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 75/09) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. kojom se utvrđuju uvjeti zdravlja životinja koji se primjenjuju na proizvodnju, preradu, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi

[9] Pravilnikom o popisu pošiljka koje podliježu veterinarskom pregledu u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 97/07, 142/08 i 106/11) preuzete su odredbe Odluke Komisije 2007/275/EZ od 17. travnja 2007. o popisu pošiljaka živih životinja i proizvoda koje podliježu veterinarskom pregledu na graničnim veterinarskim postajama prema Direktivama Vijeća 91/496/EEZ i 97/78/EZ.