Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama

NN 120/2011 (26.10.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2362

Na temelju članka 7. stavka 3, članka 8. stavka 2., članka 10. stavka 4., članka 11. stavka 5., članka 34. stavka 9. i 10., članka 38. stavka 3., članka 39. stavka 3., 7. i 8., članka 41. stavka 3., članka 45. stavka 2., članka 46. stavka 4. i članka 47. stavka 5. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05 i 55/11), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA 1 ŠIRENJA ORGANIZAMA ŠTETNIH ZA BILJE, BILJNE PROIZVODE I DRUGE NADZIRANE PREDMETE I MJERAMA SUZBIJANJA TIH ORGANIZAMA

Članak 1.

U Pravilniku o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama (»Narodne novine«, br. 74/06 i 84/10), u članku 6. stavku 1. točka 2. zamjenjuje se točkama 2. i 3., koje glase:

»2. U slučajevima kad bilje, biljni proizvodi ili drugi nadzirani predmeti moraju udovoljavati i određenim posebnim fitosanitarnim zahtjevima propisanima Popisom IV., dijelom A, odjeljkom I. ili Popisom IV. dijelom B, a unutar pojedine točke u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I. ili Popisu IV., dijelu B postoji mogućnost odabira između dvaju ili više posebnih fitosanitarnih zahtjeva, u rubrici »Dopunska izjava« mora biti jasno navedeno kojem je od posebnih zahtjeva udovoljeno. Spomenuti navod mora biti upisan u fitosanitarni certifikat u vidu brojčane ili slovne oznake jednog ili više posebnih fitosanitarnih zahtjeva navedenih u Popisu IV., za koji se fitosanitarnim certifikatom potvrđuje da je ispunjen ili, u slučajevima kad je to izrijekom propisano, navođenjem određenog podatka ili teksta u rubrici »Dopunska izjava« ili nekoj drugoj rubrici. Ispravno pozivanje na određeni posebni fitosanitarni zahtjev kojem je udovoljeno uključuje navođenje pripadajuće oznake ili reference odgovarajućeg popisa, dijela, odjeljka, pododjeljka, točke, podtočke i podstavka Popisa IV. te brojčane oznake ili naziva odgovarajućeg propisa Republike Hrvatske iz područja biljnog zdravstva odnosno propisa Europske unije.

3. U slučajevima kad su posebni fitosanitarni zahtjevi propisani posebnim propisima koji se odnose samo na pojedine štetne organizme, fitosanitarni certifikat mora biti izdan u skladu s odredbama tih propisa.«

Članak 2.

U članku 9., iza stavka 1., dodaje se stavak 2., koji glasi:

»(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka primjenjuju se na istovjetan način i u slučajevima kad su opći ili posebni fitosanitarni zahtjevi propisani drugim posebnim propisima koji se odnose samo na pojedine štetne organizme, kako one navedene u Popisu I i II iz Priloga 1. i 2. ovoga Pravilnika, tako i one regulirane samo tim posebnim propisima.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Direktiva Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o mjerama zaštite od unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i njihova širenja unutar Zajednice kako je izmijenjena i dopunjena (SL L 169, 10. 7. 2000).

Stupanje na snagu

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 20-20/08-01/113

Urbroj: 525-02-2-0022/11-12

Zagreb, 13. listopada 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.