Deklaracija o promicanju europskih vrijednosti u jugoistočnoj Europi

NN 121/2011 (28.10.2011.), Deklaracija o promicanju europskih vrijednosti u jugoistočnoj Europi

HRVATSKI SABOR

2379

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 21. listopada 2011., donio je

DEKLARACIJU

O PROMICANJU EUROPSKIH VRIJEDNOSTI U JUGOISTOČNOJ EUROPI

Osnažena završetkom pristupnih pregovora i ulaskom u Europsku uniju 1. srpnja 2013. godine, Republika Hrvatska će se i dalje zauzimati za promicanje europskih vrijednosti mira, slobode, vladavine prava, demokracije i socijalnog tržišnog gospodarstva.

Kao članica NATO-a i uskoro Europske unije, Republika Hrvatska će posebno brinuti o promicanju navedenih vrijednosti u jugoistočnoj Europi.

Republika Hrvatska smatra politiku proširenja Europske unije jednom od njenih najuspješnijih politika. Republika Hrvatska će se i dalje odlučno zauzimati za nastavak procesa proširenja, temeljenog na individualnom vrednovanju postignuća od strane država kandidata u ispunjavanju kriterija te preuzimanju i provedbi pravne stečevine Europske unije.

Čvrsto je stajalište Republike Hrvatske da otvorena pitanja između država, koja su bilateralnog karaktera, kao što su, na primjer, granična pitanja, ne smiju kočiti pristupanje država kandidata u Europsku uniju, od početka procesa do stupanja na snagu Ugovora o pristupanju.

Za Republiku Hrvatsku je od posebnog interesa da sve zemlje jugoistočne Europe nastave s reformama koje su potrebne za postizanje i primjenjivanje standarda Europske unije i NATO-a. Na temelju vlastitog iskustva, Republika Hrvatska smatra da takav reformski proces ima stabilizirajuću i razvojnu dimenziju.

U tom pogledu, Republika Hrvatska će i dalje pružati potporu svim zemljama jugoistočne Europe u provođenju reformi, pridržavajući se pritom politike striktnog i poštenog procjenjivanja napretka u ostvarivanju europske i euroatlantske perspektive svakog pojedinog kandidata.

Klasa: 910-04/11-01/09

Zagreb, 21. listopada 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.