Pravilnik o načinu prikupljanja podataka te sadržaju i načinu vođenja zbirke podataka

NN 121/2011 (28.10.2011.), Pravilnik o načinu prikupljanja podataka te sadržaju i načinu vođenja zbirke podataka

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2415

Na temelju odredbe članka 34. stavka 1. podstavka 4. Zakona o privatnim detektivima (»Narodne novine« broj: 24/09.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PRIKUPLJANJA PODATAKA TE SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA ZBIRKE PODATAKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način prikupljanja, dokumentiranja i čuvanja podataka, vrsta i sadržaj te način vođenja zbirke podataka kao i korištenje podataka.

I. NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA

Članak 2.

Podaci, u smislu ovoga Pravilnika, su sve dokumentirane činjenice prikupljene tijekom obavljanja detektivskih poslova.

Članak 3.

Privatni detektiv može, na temelju punomoći iz članka 8. stavka 1. Zakona o privatnim detektivima, prikupljati podatke od fizičkih i pravnih osoba, tijela državne uprave i drugih državnih tijela, tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te od pravnih osoba koje imaju javnu ovlast.

Podatke iz stavka 1. ovoga članka privatni detektiv može prikupljati na području Republike Hrvatske i u inozemstvu.

Privatni detektiv smije nuditi i davati nagrade za dobivanje podataka i informacija.

Članak 4.

Privatni detektiv smije objavljivati slike i podatke u sredstvima javnog priopćavanja radi traganja za nestalim osobama i predmetima ili radi pribavljanja podataka i informacija.

Članak 5.

Prilikom obavljanja detektivskih poslova privatni detektiv dokumentira podatke na sljedeći način:

– zapisnikom,

– zabilješkom,

– pisanim izvješćem stranci,

– fotografijom.

Članak 6.

Privatni detektiv sastavlja zapisnik kada postoji potreba za dokumentiranjem obavijesti i podataka koje je prikupio pojedinom radnjom u obavljanju ugovorenog posla.

Privatni detektiv sastavlja pisanu zabilješku kada postoji potreba za dokumentiranjem obavijesti i podataka prikupljenih izjavom osobe koja nije voljna potpisati zapisnik.

Privatni detektiv sve obavijesti i podatke koje je prikupio obavljanjem ugovorenog posla, ako su oni od značaja za ugovoreni posao, dostavlja stranci pisanim izvješćem.

Članak 7.

Prikupljeni podaci mogu se odnositi na:

– nestale osobe ili osobe koje se skrivaju od stranke,

– osobe koje su stranci prouzročile štetu,

– osobni položaj i imovinski status građana,

– uspješnost osoba u obavljanju posla,

– kandidate za zapošljavanje i radnike samo uz njihov pristanak,

– povrede radnih obveza,

– kršenje ugovora i poslovnih tajni,

– uspješnost trgovačkih društava, obrta i drugih pravnih osoba

– kaznena djela za koja se progoni po privatnoj tužbi te na njihove počinitelje

– predmete koji su izgubljeni ili ukradeni

– prijetnje, anonimna pisma, poruke i uznemiravanja,

– povredu intelektualnog vlasništva,

– sivo tržište i rad na crno,

– prijevare u gospodarstvu,

– prijevare pri osiguranju,

– izbjegavanje obveza dužnika po kreditima,

– kršenje bračnih ugovora,

– utvrđivanje stvarne adrese osoba i tvrtki,

– dokaze potrebne za ostvarivanje prava pred sudbenim ili drugim tijelima državne vlasti te društvima i udrugama.

II. SADRŽAJ ZBIRKE PODATAKA

Članak 8.

Pravne osobe i obrtnici koji obavljaju detektivsku djelatnost vode sljedeće zbirke podataka:

– upisnik punomoći stranaka,

– upisnik sklopljenih ugovora,

– upisnik izdanih radnih naloga.

Članak 9.

Upisnik punomoći stranaka sadrži:

– redni broj punomoći,

– datum punomoći,

– podatke o stranci koja je dala punomoć,

– podatke o pravnoj osobi ili obrtniku na koju se punomoć odnosi,

– napomenu.

Upisnik sklopljenih ugovora sadrži:

– redni broj ugovora,

– datum ugovora,

– podatke o stranci s kojom je sklopljen ugovor,

– napomenu.

Upisnik izdanih radnih naloga sadrži:

– redni broj radnog naloga,

– ime i prezime privatnog detektiva na kojeg se radni nalog odnosi,

– ime ili naziv fizičke ili pravne osobe za koju se obavlja posao –
naručitelja posla.

III. NAČIN VOĐENJA I KORIŠTENJA ZBIRKE PODATAKA

Članak 10.

Upisnici se vode za svaku kalendarsku godinu.

Ukoliko se upisnici vode u elektroničkim obliku, ispisivanje listova mora se obavljati mjesečno, a listovi moraju biti ovjereni pečatom i potpisom detektivskog ureda ili obrta.

Upisnici se moraju čuvati najmanje 5 godina nakon isteka kalendarske godine i zaključenja svakog upisnika.

Članak 11.

Voditelj zbirke podataka dužan je, prilikom obrade i korištenja podataka, postupati sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Voditelj zbirke podataka za svaku zbirku podataka koju vodi, uspostavlja i vodi evidenciju koja sadrži temeljne podatke o zbirci, a osobito sljedeće:

– naziv zbirke

– podatke o voditelju zbirke (ime, adresu prebivališta ili boravišta, broj telefona)

– pravni temelj za uspostavu zbirke podataka

– način čuvanja podataka

– vremensko razdoblje čuvanja i uporabe podataka.

Članak 12.

Podaci u zbirci podataka moraju biti na odgovarajući način zaštićeni od zlouporabe, gubitka te neovlaštenih promjena.

Podaci iz stavka 1. ovoga članka moraju biti osigurani u posebnom ormaru sa sigurnosnom, mehaničkom ili numeričkom bravom.

Članak 13.

Privatni detektiv prilikom prikupljanja podataka pri obavljanju detektivskih poslova dužan je postupati sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, a ukoliko ostvari pristup klasificiranim podacima, dužan je postupiti sukladno odredbama posebnih propisa koji se odnose na tajnost podataka.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-56066-2011
Zagreb, 24. listopada 2011.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.