Pravilnik o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije o promjeni spola

NN 121/2011 (28.10.2011.), Pravilnik o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije o promjeni spola

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2418

Na temelju članka 127. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« br. 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011 i 84/2011) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PRIKUPLJANJA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE O PROMJENI SPOLA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način prikupljanja medicinske dokumentacije o promjeni spola.

Članak 2.

Mišljenje Nacionalnog zdravstvenog vijeća o promjeni spola predstavlja dokumentaciju na temelju koje se provodi postupak upisa promjene podatka o spolu u matici rođenih osobe.

Obrazac mišljenja iz stavka 1. ovoga članka tiskan je u Prilogu I. ovoga Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Zahtjev za davanje mišljenja Nacionalnog zdravstvenog vijeća podnosi se na obrascu koji je tiskan u Prilogu II. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

Osobne podatke na obrascu iz članka 3. ovoga Pravilnika upisuje i potpisuje podnositelj/ica zahtjeva, a za maloljetnu osobu roditelji ili skrbnik.

Članak 5.

Ako je podnositelj/ica maloljetna osoba osobne podatke o roditeljima ili skrbniku upisuju i potpisuju roditelji ili skrbnik.

Članak 6.

Razlog podnošenja zahtjeva upisuje podnositelj/ica ili roditelj, odnosno skrbnik maloljetne osobe.

Članak 7.

Podatak o načinu promjene spola upisuje podnositelj/ica ili roditelj, odnosno skrbnik maloljetne osobe o čemu uz obrazac iz članka 3. ovoga Pravilnika prilaže presliku medicinske dokumentacije.

Članak 8.

Zdravstveni radnici uključeni u postupak promjene spola daju i ovjeravaju mišljenje o promjeni spola na odgovarajućem mjestu u obrascu iz članka 3. ovoga Pravilnika.

Mišljenje o promjeni spola daju i ovjeravaju na odgovarajućem mjestu u obrascu iz članka 3. ovoga Pravilnika i psiholog i socijalni radnik.

Članak 9.

Evidenciju o izdanim mišljenjima Nacionalnog zdravstvenog vijeća iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika vodi ministarstvo nadležno za zdravstvo.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-06/129

Urbroj: 534-07-11-1

Zagreb, 20. listopada 2011.

Potpredsjednik Vlade i
ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

PRILOG I.

MIŠLJENJE NACIONALNOG ZDRAVSTVENOG VIJEĆA O PROMJENI SPOLA

Osobni podaci podnositelja/ice zahtjeva

Ime:

Prezime:

Dan, mjesec i godina rođenja:

Mjesto rođenja (za rođene izvan Republike Hrvatske i država rođenja):

MBG:

OIB:

Mjesto prebivališta i adresa
stanovanja:

Mišljenje:

Datum:

Potpis predsjednika/ice Nacionalnog zdravstvenog vijeća


PRILOG II.

ZAHTJEV ZA DAVANJE MIŠLJENJA NACIONALNOG ZDRAVSTVENOG VIJEĆA O PROMJENI SPOLA

Osobni podaci

Ime:

Prezime:

Dan, mjesec i godina rođenja:

Mjesto rođenja (za rođene izvan Republike Hrvatske i država rođenja):

MBG:

OIB:

Mjesto prebivališta i adresa stanovanja:

Državljanstvo Narodnost:

Datum podnošenja prijave:

Potpis:

Podaci o roditeljima ili skrbniku (ako je podnositelj/ica zahtjeva maloljetna osoba)

Majka

Otac

Skrbnik

Ime, prezime i prezime prije sklapanja braka

Ime i prezime:

Ime i prezime:

Mjesto prebivališta i adresa stanovanja:

Mjesto prebivališta i adresa stanovanja:

Mjesto prebivališta i adresa stanovanja:

MBG

MBG

MBG

OIB

OIB

OIB

Potpis:

Potpis:

Potpis:

Razlog podnošenja zahtjeva (upisuje podnositelj/ica ili roditelj, odnosno skrbnik)

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Način promjene spola (zaokružiti broj)

1. medicinskim liječenjem

2. kirurškim zahvatom uz prateću terapiju

3. na drugi način (opisati način)

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Mišljenje liječnika specijalista endokrinologije (u slučaju maloljetne osobe specijalista pedijatrije – endokrinologije)

Ustanova:

Liječnik: (upisati i liječnički broj)

Mišljenje:

Datum:

Potpis i faksimil liječnika:

Mišljenje psihologa

Ustanova:

Psiholog

Mišljenje:

Datum:

Potpis i faksimil psihologa:

Mišljenje socijalnog radnika:

Ustanova:

Socijalni radnik:

Mišljenje:

Datum:

Potpis socijalnog radnika:

Mišljenje izabranog doktora opće/obiteljske medicine podnositelja/ice zahtjeva

Ustanova:

Liječnik: (upisati i liječnički broj)

Mišljenje:

Datum:

Potpis i faksimil liječnika: