Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Opuzena

NN 121/2011 (28.10.2011.), Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Opuzena

GRAD OPUZEN

2422

Na temelju članka 29., 30. i 30a. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 147/03, 132/06 i 73/08 i članka 32. Statuta Grada Opuzena (»Neretvanski glasnik« 6/09, »Službeni glasnik Grada Opuzena« 1/10), Gradsko vijeće Grada Opuzena na XX. sjednici održanoj 5. listopada 2011. godine, donijelo je

ODLUKU

O PRIREZU POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se obveznici, stopa te način obračuna i plaćanja prireza porezu na dohodak koji su vlastiti izvori prihoda Proračuna Grada Opuzena.

Članak 2.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Članak 3.

Obveznici prireza porezu na dohodak su fizičke osobe koje imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području Grada Opuzena, a obveznici su poreza na dohodak prema Zakonom o porezu na dohodak.

Članak 4.

Osnovica prireza porezu na dohodak iz članka 3. Ove Odluke je porez na dohodak.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak prihod je Proračuna Grada Opuzena i uplaćuje se na prijelazni račun poreza i prireza na dohodak 1001005-1730612004.

Članak 6.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. studenoga 2011. godine.

Ova Odluka objavit će se i u »Službenom glasniku Grada Opuzena«.

Klasa: 410-01/11-01/01

Urbroj: 2148-03-01-11-1

Opuzen, 5. listopada 2011.

Predsjednik
Mladen Šiljeg, v. r.