Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2011. godinu

NN 122/2011 (31.10.2011.), Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2011. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2425

Na temelju članka 7. stavka 1. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu (»Narodne novine«, broj 140/2010), a u vezi s člankom 46. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. listopada 2011. godine donijela

ODLUKU

O PRERASPODJELI SREDSTAVA PLANIRANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2011. GODINU

I.

Vlada Republike Hrvatske preraspodjeljuje sredstva unutar proračunskih razdjela u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2011. godinu (»Narodne novine«, broj 140/2010).

II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke preraspodijelit će se kod proračunskih korisnika prema sljedećem rasporedu:

PLAN
2011

POVEĆANJE

SMANJENJE

NOVI PLAN
2011

Ukupno

95.364.157.898

1.575.151.422

-1.575.151.422

95.364.157.898

010

HRVATSKI SABOR

309.942.000

50.703.500

-101.103.500

259.542.000

01005

Hrvatski sabor

128.709.000

1.321.000

-2.321.000

127.709.000

2101

PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI

128.709.000

1.321.000

-2.321.000

127.709.000

A501000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

124.169.000

150.000

-1.820.000

122.499.000

311

Plaće (Bruto)

81.511.000

0

-620.000

80.891.000

313

Doprinosi na plaće

14.142.000

0

-80.000

14.062.000

323

Rashodi za usluge

16.703.000

0

-200.000

16.503.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.490.000

100.000

0

10.590.000

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

90.000

50.000

0

140.000

422

Postrojenja i oprema

1.233.000

0

-920.000

313.000

A501032

SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH

500.000

0

-251.000

249.000

381

Tekuće donacije

500.000

0

-251.000

249.000

K501013

INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA

350.000

1.000

0

351.000

412

Nematerijalna imovina

350.000

1.000

0

351.000

K501027

SABORSKA TELEVIZIJA

50.000

920.000

0

970.000

422

Postrojenja i oprema

50.000

920.000

0

970.000

T501035

ZASJEDANJE PARLAMENTARNE SKUPŠTINE OESS-a

3.640.000

250.000

-250.000

3.640.000

323

Rashodi za usluge

2.490.000

0

-250.000

2.240.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.150.000

250.000

0

1.400.000

01015

Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

3.030.500

35.000

-435.000

2.630.500

2102

ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

3.030.500

35.000

-435.000

2.630.500

A847003

RAD POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

15.000

10.000

0

25.000

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

15.000

10.000

0

25.000

A847004

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

2.995.500

15.000

-435.000

2.575.500

311

Plaće (Bruto)

2.102.000

0

-350.000

1.752.000

313

Doprinosi na plaće

368.000

0

-50.000

318.000

321

Naknade troškova zaposlenima

137.500

15.000

0

152.500

323

Rashodi za usluge

388.000

0

-35.000

353.000

K847002

INFORMATIZACIJA UREDA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

20.000

10.000

0

30.000

422

Postrojenja i oprema

20.000

10.000

0

30.000

01020

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske

178.202.500

49.347.500

-98.347.500

129.202.500

2103

PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA

178.202.500

49.347.500

-98.347.500

129.202.500

A501002

PROVEDBA IZBORA

127.012.500

49.312.500

-49.312.500

127.012.500

322

Rashodi za materijal i energiju

150.000

200.000

0

350.000

323

Rashodi za usluge

18.655.000

3.310.000

0

21.965.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

44.207.500

44.802.500

0

89.010.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

3.500.000

1.000.000

0

4.500.000

381

Tekuće donacije

60.500.000

0

-49.312.500

11.187.500

A501024

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

1.150.000

28.000

-35.000

1.143.000

321

Naknade troškova zaposlenima

140.000

0

-35.000

105.000

322

Rashodi za materijal i energiju

245.000

10.000

0

255.000

323

Rashodi za usluge

510.000

4.000

0

514.000

422

Postrojenja i oprema

255.000

14.000

0

269.000

A501034

PROVEDBA REFERENDUMA

50.000.000

0

-49.000.000

1.000.000

321

Naknade troškova zaposlenima

5.000

0

-5.000

0

322

Rashodi za materijal i energiju

100.000

0

-100.000

0

323

Rashodi za usluge

9.505.000

0

-9.505.000

0

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

1.000

0

-1.000

0

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

39.387.000

0

-38.387.000

1.000.000

343

Ostali financijski rashodi

2.000

0

-2.000

0

363

Pomoći unutar općeg proračuna

1.000.000

0

-1.000.000

0

K501030

INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

40.000

7.000

0

47.000

422

Postrojenja i oprema

40.000

7.000

0

47.000

013

URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

831.000

23.000

-23.000

831.000

01305

Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

831.000

23.000

-23.000

831.000

2105

DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

831.000

23.000

-23.000

831.000

A845001

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

808.500

23.000

-12.000

819.500

321

Naknade troškova zaposlenima

111.000

2.000

0

113.000

322

Rashodi za materijal i energiju

143.000

0

-7.000

136.000

323

Rashodi za usluge

441.000

15.000

0

456.000

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

9.500

0

-5.000

4.500

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

104.000

6.000

0

110.000

K845003

INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

22.500

0

-11.000

11.500

422

Postrojenja i oprema

10.000

0

-7.000

3.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

12.500

0

-4.000

8.500

015

URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

7.690.000

500.000

-500.000

7.690.000

01505

Ured Predsjednika Republike Hrvatske

7.690.000

500.000

-500.000

7.690.000

2104

DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

7.690.000

500.000

-500.000

7.690.000

A504001

TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA

7.340.000

0

-500.000

6.840.000

323

Rashodi za usluge

7.340.000

0

-500.000

6.840.000

K504004

INFORMATIZACIJA

350.000

500.000

0

850.000

422

Postrojenja i oprema

350.000

500.000

0

850.000

017

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

2.760.000

100.000

-100.000

2.760.000

01705

Ustavni sud Republike Hrvatske

2.760.000

100.000

-100.000

2.760.000

2106

DJELOVANJE USTAVNOG SUDA

2.760.000

100.000

-100.000

2.760.000

A506000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

2.560.000

0

-100.000

2.460.000

323

Rashodi za usluge

2.560.000

0

-100.000

2.460.000

A506037

MEĐUNARODNA SURADNJA

200.000

100.000

0

300.000

323

Rashodi za usluge

200.000

100.000

0

300.000

018

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

4.213.996

68.140

-68.140

4.213.996

01805

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

4.213.996

68.140

-68.140

4.213.996

3212

ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA

4.213.996

68.140

-68.140

4.213.996

A507008

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

3.683.720

50.640

-67.000

3.667.360

321

Naknade troškova zaposlenima

706.000

15.640

0

721.640

322

Rashodi za materijal i energiju

289.000

35.000

0

324.000

323

Rashodi za usluge

2.638.720

0

-61.000

2.577.720

343

Ostali financijski rashodi

5.000

0

-1.000

4.000

422

Postrojenja i oprema

45.000

0

-5.000

40.000

K507005

INFORMATIZACIJA

86.000

0

-1.140

84.860

426

Nematerijalna proizvedena imovina

86.000

0

-1.140

84.860

T507013

PODRŠKA PROCESU PRIVATIZACIJE BRODOGRADNJE U REPUBLICI HRVATSKOJ- IPA 2008

444.276

17.500

0

461.776

323

Rashodi za usluge

444.276

17.500

0

461.776

020

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

75.773.400

1.363.000

-2.063.000

75.073.400

02005

Vlada Republike Hrvatske

17.176.500

480.000

-640.000

17.016.500

2107

PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

17.176.500

480.000

-640.000

17.016.500

A508000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

8.181.500

165.000

-280.000

8.066.500

321

Naknade troškova zaposlenima

804.000

0

-100.000

704.000

323

Rashodi za usluge

6.892.500

0

-130.000

6.762.500

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

10.000

10.000

0

20.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

425.000

155.000

0

580.000

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

50.000

0

-50.000

0

A508015

NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA

7.900.000

0

-150.000

7.750.000

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7.900.000

0

-150.000

7.750.000

A508025

OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

250.000

200.000

0

450.000

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

250.000

200.000

0

450.000

K508012

INFORMATIZACIJA I ZAŠTITNI SUSTAVI U VLADI RH

845.000

115.000

-210.000

750.000

323

Rashodi za usluge

295.000

0

-70.000

225.000

422

Postrojenja i oprema

150.000

115.000

0

265.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

400.000

0

-140.000

260.000

02010

Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge

2.813.000

100.000

-100.000

2.813.000

2108

RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

2.813.000

100.000

-100.000

2.813.000

A509000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

2.813.000

100.000

-100.000

2.813.000

311

Plaće (Bruto)

1.767.000

0

-100.000

1.667.000

321

Naknade troškova zaposlenima

200.000

80.000

0

280.000

323

Rashodi za usluge

846.000

20.000

0

866.000

02021

Savjet za nacionalne manjine

394.400

20.000

-20.000

394.400

2109

ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

394.400

20.000

-20.000

394.400

A732005

RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

394.400

20.000

-20.000

394.400

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

40.000

20.000

0

60.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

354.400

0

-20.000

334.400

02025

Ured za nacionalne manjine

3.342.900

114.000

-114.000

3.342.900

2109

ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

3.342.900

114.000

-114.000

3.342.900

A513000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

1.438.000

29.000

-34.000

1.433.000

311

Plaće (Bruto)

1.108.000

0

-29.000

1.079.000

313

Doprinosi na plaće

191.000

0

-5.000

186.000

321

Naknade troškova zaposlenima

102.000

22.000

0

124.000

322

Rashodi za materijal i energiju

37.000

7.000

0

44.000

A513002

PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE

528.900

25.000

-50.000

503.900

321

Naknade troškova zaposlenima

25.000

15.000

0

40.000

323

Rashodi za usluge

50.000

10.000

0

60.000

381

Tekuće donacije

453.900

0

-50.000

403.900

A513013

PROGRAMI ZA ROME

1.376.000

60.000

-30.000

1.406.000

321

Naknade troškova zaposlenima

41.000

40.000

0

81.000

323

Rashodi za usluge

190.000

0

-20.000

170.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

45.000

20.000

0

65.000

381

Tekuće donacije

1.100.000

0

-10.000

1.090.000

02030

Ured za zakonodavstvo

3.867.500

60.000

-150.000

3.777.500

2404

USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE

3.867.500

60.000

-150.000

3.777.500

A514000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

3.844.500

55.000

-144.000

3.755.500

311

Plaće (Bruto)

2.866.000

0

-80.000

2.786.000

313

Doprinosi na plaće

494.000

0

-10.000

484.000

321

Naknade troškova zaposlenima

284.000

0

-50.000

234.000

322

Rashodi za materijal i energiju

87.000

22.000

0

109.000

323

Rashodi za usluge

108.500

33.000

0

141.500

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

5.000

0

-4.000

1.000

K514012

INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO

23.000

5.000

-6.000

22.000

412

Nematerijalna imovina

18.000

0

-6.000

12.000

422

Postrojenja i oprema

5.000

5.000

0

10.000

02035

Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske

28.425.600

140.000

-336.000

28.229.600

2110

OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

28.425.600

140.000

-336.000

28.229.600

A515000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

28.425.600

140.000

-336.000

28.229.600

311

Plaće (Bruto)

19.576.600

0

-90.000

19.486.600

321

Naknade troškova zaposlenima

2.565.000

0

-100.000

2.465.000

323

Rashodi za usluge

6.014.000

0

-146.000

5.868.000

422

Postrojenja i oprema

270.000

140.000

0

410.000

02040

Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske

3.117.000

140.000

-270.000

2.987.000

2407

SREDIŠNJA JAVNA NABAVA

3.117.000

140.000

-270.000

2.987.000

A846001

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

2.977.000

140.000

-130.000

2.987.000

311

Plaće (Bruto)

2.227.000

0

-130.000

2.097.000

323

Rashodi za usluge

680.000

85.000

0

765.000

422

Postrojenja i oprema

70.000

55.000

0

125.000

K846003

INFORMATIZACIJA UREDA ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

140.000

0

-140.000

0

323

Rashodi za usluge

140.000

0

-140.000

0

02042

Ured za protokol Vlade RH

1.141.000

76.000

0

1.217.000

2107

PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

1.141.000

76.000

0

1.217.000

A686000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

1.141.000

76.000

0

1.217.000

311

Plaće (Bruto)

973.000

65.000

0

1.038.000

313

Doprinosi na plaće

168.000

11.000

0

179.000

02046

Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom

5.428.500

60.000

-60.000

5.428.500

2406

ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI

5.428.500

60.000

-60.000

5.428.500

A691000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

5.428.500

60.000

-60.000

5.428.500

311

Plaće (Bruto)

3.702.000

0

-45.000

3.657.000

312

Ostali rashodi za zaposlene

68.000

0

-5.000

63.000

313

Doprinosi na plaće

1.131.000

0

-10.000

1.121.000

323

Rashodi za usluge

527.500

60.000

0

587.500

02050

Ured za odnose s javnošću

4.552.000

30.000

-150.000

4.432.000

2107

PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

4.552.000

30.000

-150.000

4.432.000

A518000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

4.552.000

30.000

-150.000

4.432.000

311

Plaće (Bruto)

2.367.000

0

-50.000

2.317.000

323

Rashodi za usluge

2.175.000

0

-100.000

2.075.000

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

10.000

30.000

0

40.000

02087

Ured za ljudska prava

1.627.500

24.000

-24.000

1.627.500

2111

PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA

1.627.500

24.000

-24.000

1.627.500

A681000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

428.500

7.000

-12.500

423.000

321

Naknade troškova zaposlenima

93.500

7.000

0

100.500

323

Rashodi za usluge

335.000

0

-12.500

322.500

A681022

DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA

1.035.000

8.400

-9.000

1.034.400

323

Rashodi za usluge

20.000

0

-9.000

11.000

381

Tekuće donacije

1.015.000

8.400

0

1.023.400

A681023

PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA

164.000

8.600

-2.500

170.100

321

Naknade troškova zaposlenima

57.000

8.000

0

65.000

323

Rashodi za usluge

105.000

0

-2.500

102.500

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

2.000

600

0

2.600

02089

Ured za socijalno partnerstvo

1.080.500

30.000

-70.000

1.040.500

2112

SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO

1.080.500

30.000

-70.000

1.040.500

A685000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

922.000

7.000

-58.000

871.000

311

Plaće (Bruto)

791.000

0

-40.000

751.000

321

Naknade troškova zaposlenima

63.000

0

-18.000

45.000

323

Rashodi za usluge

68.000

7.000

0

75.000

T685012

JAČANJE SOCIJALNOG DIJALOGA I PARTNERSTVA U RH

138.000

0

-12.000

126.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

138.000

0

-12.000

126.000

T685016

MIRENJE U RADNIM SPOROVIMA

20.500

23.000

0

43.500

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

20.500

23.000

0

43.500

02090

Ured za suzbijanje zlouporabe droga

1.572.000

49.000

-49.000

1.572.000

3607

SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI

1.572.000

49.000

-49.000

1.572.000

A530000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

554.000

22.000

-9.000

567.000

321

Naknade troškova zaposlenima

207.000

20.000

0

227.000

322

Rashodi za materijal i energiju

66.000

0

-5.000

61.000

323

Rashodi za usluge

276.000

0

-4.000

272.000

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

5.000

2.000

0

7.000

A530001

PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA

937.000

0

-40.000

897.000

323

Rashodi za usluge

417.000

0

-10.000

407.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

520.000

0

-30.000

490.000

A530020

NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE

81.000

27.000

0

108.000

321

Naknade troškova zaposlenima

81.000

27.000

0

108.000

02092

Ured za ravnopravnost spolova

1.235.000

40.000

-80.000

1.195.000

2113

ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA

1.235.000

40.000

-80.000

1.195.000

A532004

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

1.180.000

0

-80.000

1.100.000

311

Plaće (Bruto)

946.000

0

-65.000

881.000

313

Doprinosi na plaće

164.000

0

-5.000

159.000

321

Naknade troškova zaposlenima

70.000

0

-10.000

60.000

A532016

PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U PODRUČJU RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

55.000

40.000

0

95.000

321

Naknade troškova zaposlenima

55.000

40.000

0

95.000

023

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU

3.950.865

31.700

-31.700

3.950.865

02305

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU

3.950.865

31.700

-31.700

3.950.865

2201

STRATEŠKO PLANIRANJE I KOORDINACIJA

3.950.865

31.700

-31.700

3.950.865

A680012

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

3.622.532

30.200

0

3.652.732

323

Rashodi za usluge

3.618.882

29.200

0

3.648.082

343

Ostali financijski rashodi

3.650

1.000

0

4.650

A758008

KOORDINACIJA PROGRAMA EU

91.350

0

-13.000

78.350

323

Rashodi za usluge

91.350

0

-13.000

78.350

A758015

PRIPREMA STRATEŠKIH DOKUMENATA I PRAĆENJE NJIHOVE PROVEDBE

113.982

0

-18.700

95.282

323

Rashodi za usluge

113.982

0

-18.700

95.282

K758004

INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU

123.001

1.500

0

124.501

422

Postrojenja i oprema

123.001

1.500

0

124.501

025

MINISTARSTVO FINANCIJA

5.595.509.203

129.831.278

-153.730.500

5.571.609.981

02505

Ministarstvo financija

198.658.750

2.600.000

-59.600.000

141.658.750

2203

UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA

20.658.750

800.000

-1.800.000

19.658.750

A538000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

17.958.750

800.000

-200.000

18.558.750

312

Ostali rashodi za zaposlene

1.503.750

100.000

0

1.603.750

322

Rashodi za materijal i energiju

3.420.000

0

-200.000

3.220.000

323

Rashodi za usluge

13.035.000

700.000

0

13.735.000

K538003

INFORMATIZACIJA

2.700.000

0

-1.600.000

1.100.000

323

Rashodi za usluge

1.300.000

0

-600.000

700.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

1.400.000

0

-1.000.000

400.000

2207

DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

178.000.000

1.800.000

-57.800.000

122.000.000

A538035

ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA

47.800.000

1.800.000

-100.000

49.500.000

322

Rashodi za materijal i energiju

13.000.000

0

-100.000

12.900.000

323

Rashodi za usluge

34.800.000

1.800.000

0

36.600.000

K538036

OPREMANJE

4.000.000

0

-1.400.000

2.600.000

422

Postrojenja i oprema

4.000.000

0

-1.400.000

2.600.000

K538043

IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA

126.200.000

0

-56.300.000

69.900.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

2.600.000

0

-300.000

2.300.000

421

Građevinski objekti

123.600.000

0

-56.000.000

67.600.000

02506

Ministarstvo financija – ostali izdaci države

4.497.884.018

116.071.278

-75.200.000

4.538.755.296

2202

MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE

3.000.000

0

-2.800.000

200.000

A538029

INTRASTAT – IZGRADNJA SUSTAVA

3.000.000

0

-2.800.000

200.000

323

Rashodi za usluge

500.000

0

-400.000

100.000

412

Nematerijalna imovina

500.000

0

-500.000

0

426

Nematerijalna proizvedena imovina

2.000.000

0

-1.900.000

100.000

2203

UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA

22.339.200

2.600.000

-2.300.000

22.639.200

A538019

USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

13.339.200

0

-2.300.000

11.039.200

323

Rashodi za usluge

13.339.200

0

-2.300.000

11.039.200

A539231

USLUGE BANAKA – NAKNADE HBOR-u

9.000.000

2.600.000

0

11.600.000

343

Ostali financijski rashodi

9.000.000

2.600.000

0

11.600.000

2204

FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA

1.610.062.426

15.000.000

0

1.625.062.426

A539150

DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

1.610.062.426

15.000.000

0

1.625.062.426

363

Pomoći unutar općeg proračuna

1.610.062.426

15.000.000

0

1.625.062.426

2206

UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA

62.581.330

2.000.000

-33.000.000

31.581.330

A539298

UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU

62.581.330

2.000.000

-33.000.000

31.581.330

323

Rashodi za usluge

10.500.000

0

-7.000.000

3.500.000

343

Ostali financijski rashodi

33.000.000

0

-26.000.000

7.000.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

19.081.330

2.000.000

0

21.081.330

2403

PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

14.975.000

0

-2.000.000

12.975.000

A539005

OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

14.975.000

0

-2.000.000

12.975.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

14.975.000

0

-2.000.000

12.975.000

2813

NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA

77.000.000

0

-11.000.000

66.000.000

A539287

OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU

75.000.000

0

-10.000.000

65.000.000

383

Kazne, penali i naknade štete

75.000.000

0

-10.000.000

65.000.000

A539294

ZASTUPANJE PRED INOZEMNIM SUDOVIMA

2.000.000

0

-1.000.000

1.000.000

323

Rashodi za usluge

2.000.000

0

-1.000.000

1.000.000

3210

KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU

240.000.000

0

-2.600.000

237.400.000

A544001

PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-a

240.000.000

0

-2.600.000

237.400.000

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

240.000.000

0

-2.600.000

237.400.000

3506

POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE

197.650.000

0

-8.000.000

189.650.000

A539042

POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE

197.650.000

0

-8.000.000

189.650.000

386

Kapitalne pomoći

197.650.000

0

-8.000.000

189.650.000

3914

RAZVOJ ŠPORTA – RUKOMETNE ŠPORTSKE DVORANE

55.000.000

0

-1.500.000

53.500.000

A544018

REALIZACIJA SPORAZUMA O FINANCIRANJU ZAKUPNINE ZA GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU

55.000.000

0

-1.500.000

53.500.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

55.000.000

0

-1.500.000

53.500.000

4004

POTPORE ORGANIZACIJAMA KUĆANSTVIMA I GOSPODARSTVU

154.000.000

0

-12.000.000

142.000.000

T538034

STRUKTURNE POTPORE SEKTORU STANOVNIŠTVA I GOSPODARSTVA

154.000.000

0

-12.000.000

142.000.000

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

154.000.000

0

-12.000.000

142.000.000

4202

SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

2.061.276.062

96.471.278

0

2.157.747.340

A539153

IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU

2.061.276.062

96.471.278

0

2.157.747.340

341

Kamate za izdane vrijednosne papire

2.061.276.062

96.471.278

0

2.157.747.340

02510

Carinska uprava

540.066.950

2.370.000

-9.970.000

532.466.950

2207

DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

540.066.950

2.370.000

-9.970.000

532.466.950

A540000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE

414.907.950

2.000.000

-5.185.000

411.722.950

311

Plaće (Bruto)

307.850.000

0

-1.000.000

306.850.000

312

Ostali rashodi za zaposlene

12.200.000

2.000.000

0

14.200.000

321

Naknade troškova zaposlenima

27.572.000

0

-150.000

27.422.000

322

Rashodi za materijal i energiju

19.798.050

0

-1.270.000

18.528.050

323

Rashodi za usluge

45.212.900

0

-1.910.000

43.302.900

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

2.265.000

0

-850.000

1.415.000

343

Ostali financijski rashodi

10.000

0

-5.000

5.000

A540005

ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE

123.671.000

0

-4.745.000

118.926.000

321

Naknade troškova zaposlenima

15.000

0

-10.000

5.000

323

Rashodi za usluge

105.167.000

0

-3.675.000

101.492.000

412

Nematerijalna imovina

1.590.000

0

-210.000

1.380.000

422

Postrojenja i oprema

16.899.000

0

-850.000

16.049.000

K310009

MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE

1.488.000

370.000

-40.000

1.818.000

422

Postrojenja i oprema

1.408.000

370.000

0

1.778.000

425

Višegodišnji nasadi i osnovno stado

80.000

0

-40.000

40.000

02515

Porezna uprava

326.616.400

8.100.000

-8.100.000

326.616.400

2207

DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

326.616.400

8.100.000

-8.100.000

326.616.400

A541000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE

301.816.400

8.100.000

0

309.916.400

321

Naknade troškova zaposlenima

34.900.000

200.000

0

35.100.000

322

Rashodi za materijal i energiju

37.816.400

1.000.000

0

38.816.400

323

Rashodi za usluge

229.100.000

6.900.000

0

236.000.000

K270151

OPREMANJE

6.000.000

0

-1.200.000

4.800.000

422

Postrojenja i oprema

6.000.000

0

-1.200.000

4.800.000

K270160

INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE

18.800.000

0

-6.900.000

11.900.000

412

Nematerijalna imovina

2.000.000

0

-400.000

1.600.000

422

Postrojenja i oprema

14.800.000

0

-6.000.000

8.800.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

2.000.000

0

-500.000

1.500.000

02520

Financijska policija

1.416.573

250.000

-250.000

1.416.573

2207

DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

1.416.573

250.000

-250.000

1.416.573

A542000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FINANCIJSKE POLICIJE

1.316.573

250.000

-200.000

1.366.573

312

Ostali rashodi za zaposlene

450.000

250.000

0

700.000

322

Rashodi za materijal i energiju

866.573

0

-200.000

666.573

K542004

OBJEKTI ZA POTREBE FINANCIJSKE POLICIJE

100.000

0

-50.000

50.000

412

Nematerijalna imovina

100.000

0

-50.000

50.000

02535

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

29.062.512

424.000

-424.000

29.062.512

2206

UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA

29.062.512

424.000

-424.000

29.062.512

A825001

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE

28.202.512

424.000

-248.000

28.378.512

311

Plaće (Bruto)

19.227.818

0

-150.000

19.077.818

312

Ostali rashodi za zaposlene

440.000

150.000

0

590.000

321

Naknade troškova zaposlenima

868.231

143.000

0

1.011.231

323

Rashodi za usluge

7.185.463

98.000

0

7.283.463

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

260.000

0

-98.000

162.000

422

Postrojenja i oprema

221.000

33.000

0

254.000

K825004

INFORMATIZACIJA

860.000

0

-176.000

684.000

422

Postrojenja i oprema

490.000

0

-136.000

354.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

370.000

0

-40.000

330.000

02540

Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

1.804.000

16.000

-186.500

1.633.500

2206

UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA

1.804.000

16.000

-186.500

1.633.500

A829002

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE

1.704.000

0

-117.500

1.586.500

322

Rashodi za materijal i energiju

253.000

0

-10.000

243.000

323

Rashodi za usluge

1.369.000

0

-77.500

1.291.500

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

82.000

0

-30.000

52.000

A829005

REVIZIJA PROJEKATA

70.000

0

-69.000

1.000

323

Rashodi za usluge

70.000

0

-69.000

1.000

K829001

INFORMATIZACIJA

30.000

16.000

0

46.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

30.000

16.000

0

46.000

027

RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA

315.130.200

4.566.000

-4.566.000

315.130.200

030

MINISTARSTVO OBRANE

4.383.248.690

224.852.021

-79.852.021

4.528.248.690

03005

Ministarstvo obrane

4.383.248.690

224.852.021

-79.852.021

4.528.248.690

2501

ZAŠTITA SUVERENITETA I TERITORIJALNE CJELOVITOSTI REPUBLIKE HRVATSKE

3.863.106.690

219.845.904

-61.334.731

4.021.617.863

A545019

FUNKCIONIRANJE ORUŽANIH SNAGA RH

2.554.581.175

0

-41.025.905

2.513.555.270

311

Plaće (Bruto)

1.857.792.000

0

-2.200.000

1.855.592.000

312

Ostali rashodi za zaposlene

83.397.000

0

-8.880.000

74.517.000

321

Naknade troškova zaposlenima

67.688.500

0

-648.200

67.040.300

322

Rashodi za materijal i energiju

253.031.280

0

-10.042.393

242.988.887

323

Rashodi za usluge

287.076.995

0

-17.877.712

269.199.283

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.254.400

0

-1.307.600

3.946.800

383

Kazne, penali i naknade štete

341.000

0

-70.000

271.000

A545023

IZOBRAZBA I PROFESIONALNI RAZVOJ

39.754.000

0

-2.995.823

36.758.177

321

Naknade troškova zaposlenima

2.145.000

0

-525.000

1.620.000

322

Rashodi za materijal i energiju

13.421.000

0

-247.823

13.173.177

323

Rashodi za usluge

15.233.000

0

-706.000

14.527.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

430.000

0

-99.000

331.000

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

8.525.000

0

-1.418.000

7.107.000

A545025

OPREMANJE I MODERNIZACIJA

585.233.615

208.559.374

-2.933.510

790.859.479

321

Naknade troškova zaposlenima

2.124.405

0

-544.300

1.580.105

322

Rashodi za materijal i energiju

565.737.210

208.559.374

0

774.296.584

323

Rashodi za usluge

17.372.000

0

-2.389.210

14.982.790

A545027

OBJEKTI I INFRASTRUKTURA

83.605.800

30.000

-5.178.694

78.457.106

321

Naknade troškova zaposlenima

350.000

30.000

0

380.000

322

Rashodi za materijal i energiju

33.980.000

0

-793.694

33.186.306

323

Rashodi za usluge

49.275.800

0

-4.385.000

44.890.800

A545029

UPRAVNI I OPĆI POSLOVI

579.186.600

11.256.530

-6.086.999

584.356.131

311

Plaće (Bruto)

308.135.375

9.410.000

0

317.545.375

312

Ostali rashodi za zaposlene

8.824.000

0

-1.370.000

7.454.000

313

Doprinosi na plaće

70.533.000

0

-225.000

70.308.000

321

Naknade troškova zaposlenima

11.980.690

0

-505.200

11.475.490

322

Rashodi za materijal i energiju

43.466.100

0

-433.769

43.032.331

323

Rashodi za usluge

89.215.435

0

-3.532.030

85.683.405

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

6.496.000

146.530

0

6.642.530

343

Ostali financijski rashodi

40.015.000

1.700.000

0

41.715.000

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

521.000

0

-21.000

500.000

A545031

OBUKA I OSTALE AKTIVNOSTI OS

20.745.500

0

-3.113.800

17.631.700

321

Naknade troškova zaposlenima

6.208.700

0

-179.000

6.029.700

322

Rashodi za materijal i energiju

3.941.800

0

-1.457.000

2.484.800

323

Rashodi za usluge

10.595.000

0

-1.477.800

9.117.200

2502

DOPRINOS KOLEKTIVNOJ OBRANI I MEĐUNARODNOJ SIGURNOSTI

400.454.000

2.956.117

-13.847.290

389.562.827

A545008

MEĐUNARODNA SURADNJA

63.786.000

1.380.000

-7.285.000

57.881.000

321

Naknade troškova zaposlenima

11.021.000

0

-4.013.000

7.008.000

322

Rashodi za materijal i energiju

1.042.000

0

-190.000

852.000

323

Rashodi za usluge

16.048.000

1.355.000

0

17.403.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

34.075.000

0

-3.082.000

30.993.000

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

1.600.000

25.000

0

1.625.000

A545037

TROŠKOVI MIROVNIH MISIJA

336.668.000

1.576.117

-6.562.290

331.681.827

313

Doprinosi na plaće

46.207.000

1.576.117

0

47.783.117

321

Naknade troškova zaposlenima

181.633.000

0

-1.922.917

179.710.083

322

Rashodi za materijal i energiju

45.298.200

0

-759.873

44.538.327

323

Rashodi za usluge

39.989.800

0

-479.500

39.510.300

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

23.540.000

0

-3.400.000

20.140.000

2503

OSTALE ZADAĆE ORUŽANIH SNAGA

119.688.000

2.050.000

-4.670.000

117.068.000

A545035

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

91.885.000

1.860.000

-4.120.000

89.625.000

321

Naknade troškova zaposlenima

4.565.000

0

-90.000

4.475.000

322

Rashodi za materijal i energiju

21.105.000

1.860.000

0

22.965.000

323

Rashodi za usluge

66.215.000

0

-4.030.000

62.185.000

A545039

OBALNA STRAŽA

27.803.000

190.000

-550.000

27.443.000

321

Naknade troškova zaposlenima

597.500

0

-60.000

537.500

322

Rashodi za materijal i energiju

11.315.000

0

-490.000

10.825.000

323

Rashodi za usluge

15.890.500

190.000

0

16.080.500

040

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

3.835.500.898

151.993.000

-66.993.000

3.920.500.898

04005

Ministarstvo unutarnjih poslova

3.479.713.197

147.034.000

-62.034.000

3.564.713.197

2601

JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI

3.375.173.197

139.034.000

-52.034.000

3.462.173.197

A553131

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

3.176.786.197

137.034.000

-6.114.000

3.307.706.197

311

Plaće (Bruto)

1.849.507.896

52.000.000

0

1.901.507.896

312

Ostali rashodi za zaposlene

64.500.000

24.200.000

0

88.700.000

313

Doprinosi na plaće

455.360.000

16.900.000

0

472.260.000

321

Naknade troškova zaposlenima

131.891.000

17.000.000

0

148.891.000

322

Rashodi za materijal i energiju

232.216.801

0

-4.000.000

228.216.801

323

Rashodi za usluge

416.452.500

26.934.000

0

443.386.500

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

24.520.000

0

-2.000.000

22.520.000

343

Ostali financijski rashodi

2.338.000

0

-114.000

2.224.000

K260056

IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA

26.270.000

1.000.000

-2.840.000

24.430.000

421

Građevinski objekti

15.006.000

0

-2.840.000

12.166.000

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

11.264.000

1.000.000

0

12.264.000

K553009

POLICIJSKA OPREMA

131.921.000

0

-35.284.000

96.637.000

322

Rashodi za materijal i energiju

99.957.000

0

-25.000.000

74.957.000

323

Rashodi za usluge

3.000.000

0

-3.000.000

0

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

2.000.000

0

-1.000.000

1.000.000

422

Postrojenja i oprema

26.664.000

0

-6.200.000

20.464.000

425

Višegodišnji nasadi i osnovno stado

300.000

0

-84.000

216.000

K553026

IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA

2.428.000

0

-1.700.000

728.000

322

Rashodi za materijal i energiju

50.000

0

-50.000

0

323

Rashodi za usluge

650.000

0

-200.000

450.000

422

Postrojenja i oprema

578.000

0

-500.000

78.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

1.150.000

0

-950.000

200.000

K553087

MIROVNE MISIJE

2.850.000

1.000.000

0

3.850.000

321

Naknade troškova zaposlenima

2.850.000

1.000.000

0

3.850.000

K553129

KOMUNIKACIJSKA OPREMA

6.336.000

0

-686.000

5.650.000

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

3.000.000

0

-350.000

2.650.000

422

Postrojenja i oprema

3.336.000

0

-336.000

3.000.000

K553132

INFORMATIZACIJA

28.582.000

0

-5.410.000

23.172.000

323

Rashodi za usluge

17.092.000

0

-4.000.000

13.092.000

412

Nematerijalna imovina

6.000.000

0

-500.000

5.500.000

422

Postrojenja i oprema

4.300.000

0

-350.000

3.950.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

1.190.000

0

-560.000

630.000

2602

UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA

104.540.000

8.000.000

-10.000.000

102.540.000

K553074

IZGRADNJA KAPACITETA U SUSTAVU SCHENGENSKE GRANICE

104.540.000

8.000.000

-10.000.000

102.540.000

322

Rashodi za materijal i energiju

11.500.000

0

-460.000

11.040.000

323

Rashodi za usluge

5.000.000

0

-4.000.000

1.000.000

422

Postrojenja i oprema

40.040.000

0

-3.540.000

36.500.000

423

Prijevozna sredstva

45.000.000

8.000.000

0

53.000.000

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

3.000.000

0

-2.000.000

1.000.000

04030

Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja

151.179.677

3.185.000

-3.185.000

151.179.677

21908

Hrvatska vatrogasna zajednica

4.413.370

585.000

-585.000

4.413.370

2603

ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

4.413.370

585.000

-585.000

4.413.370

A554000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

3.717.000

15.000

-369.000

3.363.000

322

Rashodi za materijal i energiju

1.961.000

0

-80.000

1.881.000

323

Rashodi za usluge

1.530.000

0

-269.000

1.261.000

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

196.000

0

-20.000

176.000

422

Postrojenja i oprema

30.000

15.000

0

45.000

A554001

PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)

296.070

0

-120.000

176.070

322

Rashodi za materijal i energiju

61.000

0

-15.000

46.000

323

Rashodi za usluge

157.500

0

-90.000

67.500

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

77.570

0

-15.000

62.570

A554002

OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE

272.300

565.000

-67.000

770.300

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

134.300

0

-60.000

74.300

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

48.000

0

-7.000

41.000

412

Nematerijalna imovina

90.000

565.000

0

655.000

K554006

INFORMATIZACIJA

80.000

5.000

0

85.000

422

Postrojenja i oprema

80.000

5.000

0

85.000

K554012

IPA – IZGRADNJA, OPREMANJE I ODRŽAVANJE VATROGASNOG VJEŽBALIŠTA

48.000

0

-29.000

19.000

322

Rashodi za materijal i energiju

24.000

0

-9.000

15.000

323

Rashodi za usluge

24.000

0

-20.000

4.000

28305

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

146.766.307

2.600.000

-2.600.000

146.766.307

2603

ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

146.766.307

2.600.000

-2.600.000

146.766.307

A553128

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

115.788.707

301.000

-681.000

115.408.707

311

Plaće (Bruto)

71.220.107

35.000

0

71.255.107

312

Ostali rashodi za zaposlene

2.650.000

0

-435.000

2.215.000

313

Doprinosi na plaće

13.275.000

0

-25.000

13.250.000

321

Naknade troškova zaposlenima

8.146.000

50.000

0

8.196.000

323

Rashodi za usluge

19.201.000

156.000

0

19.357.000

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

20.000

0

-10.000

10.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

976.600

0

-130.000

846.600

343

Ostali financijski rashodi

110.000

0

-11.000

99.000

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

80.000

60.000

0

140.000

412

Nematerijalna imovina

110.000

0

-70.000

40.000

K260089

PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA

29.030.000

2.299.000

-1.179.000

30.150.000

322

Rashodi za materijal i energiju

3.520.000

200.000

0

3.720.000

323

Rashodi za usluge

2.130.000

0

-229.000

1.901.000

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

4.400.000

0

-650.000

3.750.000

381

Tekuće donacije

16.480.000

2.099.000

0

18.579.000

422

Postrojenja i oprema

2.500.000

0

-300.000

2.200.000

K553134

OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

1.947.600

0

-740.000

1.207.600

321

Naknade troškova zaposlenima

165.000

0

-90.000

75.000

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

100.000

0

-50.000

50.000

361

Pomoći inozemnim vladama

100.000

0

-100.000

0

422

Postrojenja i oprema

1.582.600

0

-500.000

1.082.600

04035

Hrvatski centar za razminiranje

204.608.024

1.774.000

-1.774.000

204.608.024

2604

PROTUMINSKO DJELOVANJE

204.608.024

1.774.000

-1.774.000

204.608.024

A672007

RAZMINIRANJE

190.161.000

1.763.000

-155.000

191.769.000

321

Naknade troškova zaposlenima

1.360.000

0

-100.000

1.260.000

323

Rashodi za usluge

188.551.000

1.763.000

0

190.314.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

250.000

0

-55.000

195.000

A672025

POTPORA RADU CENTRA

5.000

0

-5.000

0

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5.000

0

-5.000

0

A672032

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

14.239.024

11.000

-1.581.000

12.669.024

312

Ostali rashodi za zaposlene

885.000

0

-200.000

685.000

321

Naknade troškova zaposlenima

1.908.000

5.000

0

1.913.000

322

Rashodi za materijal i energiju

3.691.024

0

-121.000

3.570.024

323

Rashodi za usluge

4.220.000

0

-140.000

4.080.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.105.000

0

-113.000

992.000

343

Ostali financijski rashodi

18.000

0

-3.000

15.000

383

Kazne, penali i naknade štete

2.285.000

0

-1.004.000

1.281.000

422

Postrojenja i oprema

127.000

6.000

0

133.000

K672008

INFORMATIZACIJA

203.000

0

-33.000

170.000

422

Postrojenja i oprema

193.000

0

-23.000

170.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

10.000

0

-10.000

0

046

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

3.844.240.410

56.226.100

-33.205.700

3.867.260.810

04605

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

3.823.697.600

56.110.100

-32.770.900

3.847.036.800

3911

OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

4.850.000

239.000

-177.800

4.911.200

A522021

OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

1.285.400

82.000

0

1.367.400

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.285.400

82.000

0

1.367.400

A753011

MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR

2.020.000

146.000

0

2.166.000

322

Rashodi za materijal i energiju

66.000

7.000

0

73.000

323

Rashodi za usluge

1.954.000

139.000

0

2.093.000

K558037

OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

1.544.600

11.000

-177.800

1.377.800

323

Rashodi za usluge

48.200

0

-11.000

37.200

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

260.000

11.000

0

271.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

19.800

0

-19.800

0

421

Građevinski objekti

1.216.600

0

-147.000

1.069.600

4005

SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE

2.922.398.800

51.315.000

-16.064.400

2.957.649.400

A558049

PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE

245.000

15.000

-10.000

250.000

323

Rashodi za usluge

191.000

0

-10.000

181.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

54.000

15.000

0

69.000

A653000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

588.500

0

-30.400

558.100

322

Rashodi za materijal i energiju

230.000

0

-10.400

219.600

323

Rashodi za usluge

358.500

0

-20.000

338.500

A653006

AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE

250.500

0

-4.000

246.500

323

Rashodi za usluge

250.500

0

-4.000

246.500

A653012

DOPLATAK ZA DJECU

1.683.399.800

51.300.000

0

1.734.699.800

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

1.683.399.800

51.300.000

0

1.734.699.800

A653028

DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE

1.237.800.000

0

-16.000.000

1.221.800.000

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

1.237.800.000

0

-16.000.000

1.221.800.000

A653029

UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI

115.000

0

-20.000

95.000

323

Rashodi za usluge

115.000

0

-20.000

95.000

4006

SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

26.346.100

3.000.000

-40.000

29.306.100

A522019

KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

90.000

0

-20.000

70.000

323

Rashodi za usluge

90.000

0

-20.000

70.000

A558051

AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

132.600

0

-10.000

122.600

323

Rashodi za usluge

132.600

0

-10.000

122.600

A754005

GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE

26.000.000

3.000.000

0

29.000.000

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

26.000.000

3.000.000

0

29.000.000

A754019

ODOBRAVANJE FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM

123.500

0

-10.000

113.500

323

Rashodi za usluge

123.500

0

-10.000

113.500

4007

SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

861.013.200

1.534.000

-15.724.800

846.822.400

A522022

STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

2.565.700

0

-320.000

2.245.700

322

Rashodi za materijal i energiju

50.500

0

-30.000

20.500

323

Rashodi za usluge

2.515.200

0

-290.000

2.225.200

A558041

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

35.817.900

177.000

-762.000

35.232.900

311

Plaće (Bruto)

16.127.000

0

-75.000

16.052.000

312

Ostali rashodi za zaposlene

520.000

75.000

0

595.000

321

Naknade troškova zaposlenima

1.164.000

79.000

0

1.243.000

322

Rashodi za materijal i energiju

2.401.000

0

-231.000

2.170.000

323

Rashodi za usluge

14.947.900

0

-406.000

14.541.900

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

388.000

20.000

0

408.000

343

Ostali financijski rashodi

23.000

3.000

0

26.000

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

72.000

0

-20.000

52.000

422

Postrojenja i oprema

175.000

0

-30.000

145.000

A558043

JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA

38.660.300

0

-435.000

38.225.300

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

38.660.300

0

-435.000

38.225.300

A753003

ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI

2.000.000

0

-90.000

1.910.000

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2.000.000

0

-90.000

1.910.000

A753004

REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA

400.000

0

-50.000

350.000

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

400.000

0

-50.000

350.000

A753008

TRAJNA PRAVA ( OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)

749.490.000

25.000

-12.000.000

737.515.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

400.000

0

-200.000

200.000

343

Ostali financijski rashodi

90.000

25.000

0

115.000

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

749.000.000

0

-11.800.000

737.200.000

A753009

ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA

22.418.000

1.282.000

-1.517.000

22.183.000

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

4.400.000

0

-450.000

3.950.000

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6.650.000

0

-1.067.000

5.583.000

381

Tekuće donacije

11.368.000

1.282.000

0

12.650.000

A753014

NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA

6.076.300

0

-65.800

6.010.500

322

Rashodi za materijal i energiju

246.000

0

-21.800

224.200

323

Rashodi za usluge

5.830.300

0

-44.000

5.786.300

A753015

UDRUGE BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

500.000

50.000

0

550.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

500.000

50.000

0

550.000

A754011

POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI

2.400.000

0

-375.000

2.025.000

323

Rashodi za usluge

200.000

0

-60.000

140.000

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2.200.000

0

-315.000

1.885.000

K558061

OBNOVA VOZNOG PARKA

160.000

0

-40.000

120.000

323

Rashodi za usluge

160.000

0

-40.000

120.000

K558062

INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA

525.000

0

-70.000

455.000

323

Rashodi za usluge

305.000

0

-20.000

285.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

220.000

0

-50.000

170.000

4008

ZATOČENI I NESTALI

7.934.500

0

-732.600

7.201.900

A522013

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

191.000

0

-32.600

158.400

322

Rashodi za materijal i energiju

70.000

0

-12.600

57.400

323

Rashodi za usluge

121.000

0

-20.000

101.000

A522014

EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

7.743.500

0

-700.000

7.043.500

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

7.743.500

0

-700.000

7.043.500

4103

MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST

1.155.000

22.100

-31.300

1.145.800

A754000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

260.000

100

-9.300

250.800

313

Doprinosi na plaće

201.000

100

0

201.100

322

Rashodi za materijal i energiju

30.000

0

-9.200

20.800

323

Rashodi za usluge

29.000

0

-100

28.900

A754002

IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE ZA STARIJE

185.000

7.000

-15.000

177.000

321

Naknade troškova zaposlenima

25.000

0

-10.000

15.000

323

Rashodi za usluge

40.000

7.000

0

47.000

381

Tekuće donacije

120.000

0

-5.000

115.000

A754006

RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

710.000

15.000

-7.000

718.000

321

Naknade troškova zaposlenima

30.000

0

-5.000

25.000

323

Rashodi za usluge

80.000

0

-1.000

79.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

100.000

0

-1.000

99.000

381

Tekuće donacije

500.000

15.000

0

515.000

04630

Obiteljski centri

20.542.810

116.000

-434.800

20.224.010

4005

SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE

20.542.810

116.000

-434.800

20.224.010

A558065

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

18.352.660

56.100

-405.600

18.003.160

311

Plaće (Bruto)

11.523.800

0

-330.600

11.193.200

313

Doprinosi na plaće

2.007.900

0

-53.700

1.954.200

321

Naknade troškova zaposlenima

1.083.110

0

-12.700

1.070.410

322

Rashodi za materijal i energiju

744.400

7.800

0

752.200

323

Rashodi za usluge

2.672.800

48.300

0

2.721.100

343

Ostali financijski rashodi

9.700

0

-400

9.300

422

Postrojenja i oprema

310.950

0

-8.200

302.750

A754021

PROVEDBA NACIONALNIH DOKUMENATA VLADE RH

1.493.950

10.000

-20.400

1.483.550

321

Naknade troškova zaposlenima

141.550

10.000

0

151.550

322

Rashodi za materijal i energiju

215.000

0

-5.100

209.900

323

Rashodi za usluge

1.051.700

0

-15.000

1.036.700

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

85.700

0

-300

85.400

A754022

SAVJETODAVNI RAD U ZAJEDNICI

438.500

600

-8.800

430.300

321

Naknade troškova zaposlenima

74.000

600

0

74.600

322

Rashodi za materijal i energiju

65.100

0

-2.500

62.600

323

Rashodi za usluge

263.800

0

-3.000

260.800

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

35.600

0

-3.300

32.300

K754008

OPREMANJE OBITELJSKIH CENTARA

257.700

49.300

0

307.000

412

Nematerijalna imovina

257.700

49.300

0

307.000

048

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

457.356.352

14.804.000

-14.804.000

457.356.352

04805

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija

457.356.352

14.804.000

-14.804.000

457.356.352

2301

PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE

135.755.000

810.000

-4.235.000

132.330.000

A777046

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

123.690.000

810.000

-2.050.000

122.450.000

311

Plaće (Bruto)

79.900.000

0

-1.010.000

78.890.000

312

Ostali rashodi za zaposlene

3.800.000

0

-170.000

3.630.000

313

Doprinosi na plaće

13.950.000

0

-170.000

13.780.000

321

Naknade troškova zaposlenima

10.520.000

0

-520.000

10.000.000

323

Rashodi za usluge

15.200.000

800.000

0

16.000.000

343

Ostali financijski rashodi

140.000

10.000

0

150.000

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

180.000

0

-180.000

0

K776053

USPOSTAVA ŠENGENSKOG AKCIJSKOG PLANA

2.500.000

0

-500.000

2.000.000

323

Rashodi za usluge

2.500.000

0

-500.000

2.000.000

K777042

INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

7.145.000

0

-530.000

6.615.000

322

Rashodi za materijal i energiju

400.000

0

-100.000

300.000

323

Rashodi za usluge

3.780.000

0

-80.000

3.700.000

422

Postrojenja i oprema

2.965.000

0

-350.000

2.615.000

K777043

OPREMANJE I ADAPTACIJA

985.000

0

-455.000

530.000

422

Postrojenja i oprema

985.000

0

-455.000

530.000

T776044

NATO AKTIVNOSTI

495.000

0

-300.000

195.000

323

Rashodi za usluge

495.000

0

-300.000

195.000

T776049

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA CROATIA SUMMIT

940.000

0

-400.000

540.000

323

Rashodi za usluge

940.000

0

-400.000

540.000

2302

DIPLOMATSKO-KONZULARNA DJELATNOST

293.896.352

13.659.000

-7.269.000

300.286.352

A777000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

291.691.352

13.659.000

-7.145.000

298.205.352

311

Plaće (Bruto)

195.417.025

0

-6.780.000

188.637.025

312

Ostali rashodi za zaposlene

2.765.000

0

-365.000

2.400.000

323

Rashodi za usluge

93.509.327

13.659.000

0

107.168.327

K777044

ADAPTACIJA I OPREMANJE

2.205.000

0

-124.000

2.081.000

422

Postrojenja i oprema

2.205.000

0

-124.000

2.081.000

2303

HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA

27.705.000

335.000

-3.300.000

24.740.000

A777045

INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE O EU

19.565.000

0

-2.261.670

17.303.330

323

Rashodi za usluge

19.565.000

0

-2.261.670

17.303.330

A778002

PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH

4.960.000

335.000

0

5.295.000

321

Naknade troškova zaposlenima

100.000

35.000

0

135.000

323

Rashodi za usluge

4.860.000

300.000

0

5.160.000

A778023

STIPENDIJE ZA EUROPSKE POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE U INOZEMSTVU I RH

1.130.000

0

-238.330

891.670

323

Rashodi za usluge

95.000

0

-93.000

2.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

25.000

0

-12.000

13.000

343

Ostali financijski rashodi

10.000

0

-2.000

8.000

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

1.000.000

0

-131.330

868.670

A778051

KOORDINACIJA ISPUNJAVANJA OBVEZA IZ ČLANSTVA U EU I TAJNIŠTVO PREGOVARAČKE SKUPINE

2.050.000

0

-800.000

1.250.000

321

Naknade troškova zaposlenima

1.520.000

0

-400.000

1.120.000

323

Rashodi za usluge

530.000

0

-400.000

130.000

050

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

33.088.238.606

203.233.353

-247.226.852

33.044.245.107

05005

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

404.758.426

39.245.401

-57.677.101

386.326.726

3201

UPRAVLJANJE PROGRAMIMA POTICANJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI

94.321.255

3.675.000

-12.250.817

85.745.438

A560000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

46.318.594

3.675.000

-2.279.481

47.714.113

312

Ostali rashodi za zaposlene

1.300.000

200.000

0

1.500.000

322

Rashodi za materijal i energiju

7.393.654

230.000

0

7.623.654

323

Rashodi za usluge

30.703.016

0

-2.231.481

28.471.535

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

6.295.480

3.200.000

0

9.495.480

343

Ostali financijski rashodi

486.444

0

-48.000

438.444

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

140.000

45.000

0

185.000

A560004

PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA

4.090.000

0

-2.590.000

1.500.000

323

Rashodi za usluge

90.000

0

-90.000

0

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

4.000.000

0

-2.500.000

1.500.000

A817006

IPA III C – OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST

335.000

0

-170.381

164.619

321

Naknade troškova zaposlenima

100.000

0

-30.000

70.000

323

Rashodi za usluge

235.000

0

-140.381

94.619

A817012

POTICANJE IZVOZA

26.350.000

0

-1.030.200

25.319.800

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

22.350.000

0

-230.200

22.119.800

381

Tekuće donacije

4.000.000

0

-800.000

3.200.000

A822025

RAZVITAK ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA

3.800.000

0

-2.800.000

1.000.000

323

Rashodi za usluge

3.800.000

0

-2.800.000

1.000.000

K310113

INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78

1.465.147

0

-300.000

1.165.147

323

Rashodi za usluge

1.465.147

0

-300.000

1.165.147

K406386

INFORMATIZACIJA

96.475

0

-95.000

1.475

422

Postrojenja i oprema

96.475

0

-95.000

1.475

K560021

OPREMANJE

1.885.456

0

-847.000

1.038.456

422

Postrojenja i oprema

1.885.456

0

-847.000

1.038.456

K817019

IPA III C 3. TEHNIČKA POMOĆ

9.980.583

0

-2.138.755

7.841.828

323

Rashodi za usluge

9.980.583

0

-2.138.755

7.841.828

3202

JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

116.635.005

24.258.441

-3.984.017

136.909.429

A560087

POTICANJE EDUKACIJE

4.000.000

0

-200.000

3.800.000

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

4.000.000

0

-200.000

3.800.000

A560089

POTICANJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE

49.000.000

2.000.000

0

51.000.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

49.000.000

2.000.000

0

51.000.000

A560091

SUBVENCIJE KAMATA ZA KREDITE I POTPORE

35.736.495

0

-3.305.517

32.430.978

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

1.536.495

0

-268.855

1.267.640

363

Pomoći unutar općeg proračuna

34.200.000

0

-3.036.662

31.163.338

A560093

PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA

1.200.000

400.000

0

1.600.000

323

Rashodi za usluge

1.200.000

400.000

0

1.600.000

A560113

POTICANJE ULAGANJA U CLUSTERE

108.900

0

-53.500

55.400

321

Naknade troškova zaposlenima

100.000

0

-50.000

50.000

323

Rashodi za usluge

8.900

0

-3.500

5.400

A563018

NACIONALNO SAVJETOVANJE O MALOM GOSPODARSTVU

1.469.652

7.330

-236.000

1.240.982

321

Naknade troškova zaposlenima

100.000

7.330

0

107.330

323

Rashodi za usluge

1.369.652

0

-236.000

1.133.652

A563116

POTICANJE PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA

1.500.000

12.000.000

0

13.500.000

386

Kapitalne pomoći

1.500.000

12.000.000

0

13.500.000

A648006

POTICANJE RAZVOJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ORIJENTIRANIH NA IZVOZ I NOVO ZAPOŠLJAVANJE

4.357.652

5.000.000

0

9.357.652

343

Ostali financijski rashodi

4.357.652

5.000.000

0

9.357.652

A817018

PODUZETNIŠTVO ŽENA

8.925.000

4.809.316

0

13.734.316

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

8.925.000

4.809.316

0

13.734.316

A822015

IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE ZA PODUZETNIŠTVO I INOVACIJE – EIP

7.871.966

41.795

0

7.913.761

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

7.871.966

41.795

0

7.913.761

K105579

RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH

2.465.340

0

-189.000

2.276.340

323

Rashodi za usluge

2.115.340

0

-89.000

2.026.340

422

Postrojenja i oprema

350.000

0

-100.000

250.000

3203

POTICANJE INDUSTRIJSKOG RAZVITAKA I RESTRUKTURIRANJA

174.252.267

9.200.000

-34.702.267

148.750.000

A560050

SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE

38.000.000

0

-16.950.000

21.050.000

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

38.000.000

0

-16.950.000

21.050.000

A817028

RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI BRODOGRADNJE

36.252.267

0

-17.752.267

18.500.000

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

36.252.267

0

-17.752.267

18.500.000

A822028

RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI INDUSTRIJE

100.000.000

9.200.000

0

109.200.000

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

100.000.000

9.200.000

0

109.200.000

3204

REFORMA ENERGETSKOG SEKTORA

14.741.699

2.096.960

-6.150.000

10.688.659

A560063

DRŽAVNE POTPORE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE

4.000.000

0

-4.000.000

0

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

4.000.000

0

-4.000.000

0

A560112

IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE – IEE

4.839.449

404.090

0

5.243.539

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

4.839.449

404.090

0

5.243.539

A817026

KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA

4.641.000

0

-1.890.000

2.751.000

323

Rashodi za usluge

4.071.000

0

-1.690.000

2.381.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

570.000

0

-200.000

370.000

K310121

INFORMATIZACIJA KATASTRA ISTRAŽNIH PROSTORA I EKSPLOATACIJSKIH POLJA

261.250

0

-260.000

1.250

323

Rashodi za usluge

261.250

0

-260.000

1.250

K817014

IPA I 2007 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE PODACIMA U PODRUČJU ENERGETIKE

1.000.000

1.692.870

0

2.692.870

323

Rashodi za usluge

1.000.000

1.692.870

0

2.692.870

3206

ZAŠTITA POTROŠAČA

2.588.200

0

-590.000

1.998.200

A560054

NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

2.588.200

0

-590.000

1.998.200

323

Rashodi za usluge

688.200

0

-140.000

548.200

381

Tekuće donacije

1.900.000

0

-450.000

1.450.000

4010

JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI

2.220.000

15.000

0

2.235.000

A822013

IPA I 2011 – PROGRAM ZAJEDNICE ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST – PROGRESS

2.220.000

15.000

0

2.235.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

2.220.000

15.000

0

2.235.000

05010

Ravnateljstvo za robne zalihe

6.016.954

100.000

-100.000

6.016.954

4302

STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA

6.016.954

100.000

-100.000

6.016.954

A561000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE

1.628.800

100.000

0

1.728.800

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.628.800

100.000

0

1.728.800

A561001

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA

4.388.154

0

-100.000

4.288.154

323

Rashodi za usluge

4.388.154

0

-100.000

4.288.154

05020

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

30.730.107.645

59.250.000

-183.250.000

30.606.107.645

4101

PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

464.230.000

6.900.000

-4.900.000

466.230.000

A688026

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

437.086.000

6.400.000

-3.300.000

440.186.000

311

Plaće (Bruto)

285.400.000

1.500.000

0

286.900.000

312

Ostali rashodi za zaposlene

11.000.000

2.000.000

0

13.000.000

313

Doprinosi na plaće

53.000.000

0

-3.000.000

50.000.000

321

Naknade troškova zaposlenima

14.550.000

200.000

0

14.750.000

322

Rashodi za materijal i energiju

17.650.000

500.000

0

18.150.000

323

Rashodi za usluge

44.966.000

1.450.000

0

46.416.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

9.070.000

650.000

0

9.720.000

343

Ostali financijski rashodi

630.000

100.000

0

730.000

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

320.000

0

-100.000

220.000

421

Građevinski objekti

500.000

0

-200.000

300.000

K688055

DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

17.044.000

0

-500.000

16.544.000

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

17.044.000

0

-500.000

16.544.000

K688056

INFORMATIZACIJA

10.100.000

500.000

-1.100.000

9.500.000

422

Postrojenja i oprema

4.500.000

500.000

0

5.000.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

5.600.000

0

-1.100.000

4.500.000

4102

MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA

30.265.877.645

52.350.000

-178.350.000

30.139.877.645

A688022

NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA

86.944.000

20.800.000

0

107.744.000

343

Ostali financijski rashodi

86.944.000

20.800.000

0

107.744.000

A688025

OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA

10.000.000

1.050.000

0

11.050.000

371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

10.000.000

1.050.000

0

11.050.000

A688037

MIROVINE HRVATSKE VOJSKE

447.000.000

2.500.000

0

449.500.000

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

447.000.000

2.500.000

0

449.500.000

A688038

MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA

61.500.000

300.000

0

61.800.000

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

61.500.000

300.000

0

61.800.000

A688039

MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA

360.000.000

11.600.000

0

371.600.000

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

360.000.000

11.600.000

0

371.600.000

A688040

MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO-UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA

25.700.000

5.000.000

0

30.700.000

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

25.700.000

5.000.000

0

30.700.000

A688041

MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA

115.000.000

0

-3.500.000

111.500.000

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

115.000.000

0

-3.500.000

111.500.000

A688042

MIROVINE HAZU

13.700.000

0

-300.000

13.400.000

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

13.700.000

0

-300.000

13.400.000

A688043

MIROVINE BORACA NOR-A

482.000.000

0

-22.000.000

460.000.000

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

482.000.000

0

-22.000.000

460.000.000

A688044

MIROVINE MUP-A

395.000.000

11.100.000

0

406.100.000

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

395.000.000

11.100.000

0

406.100.000

A688045

MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE

125.000.000

0

-4.700.000

120.300.000

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

125.000.000

0

-4.700.000

120.300.000

A688046

MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – STAROSNE MIROVINE

17.444.943.645

0

-79.000.000

17.365.943.645

371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

17.444.943.645

0

-79.000.000

17.365.943.645

A688047

MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – INVALIDSKE MIROVINE

5.900.000.000

0

-43.850.000

5.856.150.000

371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

5.900.000.000

0

-43.850.000

5.856.150.000

A688048

MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – OBITELJSKE MIROVINE

4.799.090.000

0

-25.000.000

4.774.090.000

371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

4.799.090.000

0

-25.000.000

4.774.090.000

05025

Hrvatski zavod za zapošljavanje

1.775.001.344

102.864.793

-3.054.793

1.874.811.344

3301

AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

335.001.344

53.864.793

-3.054.793

385.811.344

A689013

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

52.234.574

1.323.993

-513.993

53.044.574

312

Ostali rashodi za zaposlene

3.200.000

810.000

0

4.010.000

321

Naknade troškova zaposlenima

6.980.983

237.697

0

7.218.680

322

Rashodi za materijal i energiju

7.414.590

205.173

0

7.619.763

323

Rashodi za usluge

29.222.381

0

-124.278

29.098.103

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

5.000

0

-1.000

4.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.466.270

63.356

0

1.529.626

343

Ostali financijski rashodi

1.811.900

0

-9.330

1.802.570

412

Nematerijalna imovina

523.000

0

-283.000

240.000

422

Postrojenja i oprema

465.100

7.767

0

472.867

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

1.109.350

0

-95.385

1.013.965

452

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

36.000

0

-1.000

35.000

A689023

AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

236.762.900

49.640.000

0

286.402.900

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

65.200.000

5.000.000

0

70.200.000

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

171.562.900

44.640.000

0

216.202.900

A689027

AKCIJSKI PLAN DESETLJEĆA ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2005. – 2015.

6.705.000

360.000

0

7.065.000

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6.705.000

360.000

0

7.065.000

A813020

OSPOSOBLJAVANJE ZA ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA KOJIMA PRIJETI NEZAPOSLENOST I DUGOTRAJNO NEZAPOSLENIH OSOBA

1.909.200

1.240.800

0

3.150.000

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

1.909.200

1.240.800

0

3.150.000

K813009

IPA – KOMPONENTA IV – PRIORITET 1 – POBOLJŠANJE PRISTUPA ZAPOŠLJAVANJU I ODRŽIVO UKLJUČIVANJE U TRŽIŠTE RADA

26.947.946

0

-2.412.800

24.535.146

323

Rashodi za usluge

17.327.946

0

-1.172.000

16.155.946

422

Postrojenja i oprema

9.620.000

0

-1.240.800

8.379.200

K813011

IPA – KOMPONENTA IV – PRIORITET 4 – TEHNIČKA POMOĆ

8.478.224

0

-128.000

8.350.224

323

Rashodi za usluge

8.478.224

0

-128.000

8.350.224

T813008

AKADEMIJA TRŽIŠTA RADA HZZ-A

1.560.000

128.000

0

1.688.000

323

Rashodi za usluge

1.560.000

128.000

0

1.688.000

T813015

RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA

403.500

1.172.000

0

1.575.500

321

Naknade troškova zaposlenima

60.000

32.000

0

92.000

322

Rashodi za materijal i energiju

12.000

105.750

0

117.750

323

Rashodi za usluge

228.000

984.600

0

1.212.600

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

101.000

49.050

0

150.050

343

Ostali financijski rashodi

2.500

600

0

3.100

4011

MATERIJALNO-PRAVNA ZAŠTITA

1.440.000.000

49.000.000

0

1.489.000.000

A689014

NAKNADE NEZAPOSLENIMA

1.440.000.000

49.000.000

0

1.489.000.000

371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

1.440.000.000

49.000.000

0

1.489.000.000

05030

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

66.985.549

362.571

-862.571

66.485.549

3301

AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

66.985.549

362.571

-862.571

66.485.549

A741003

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

4.285.306

272.571

0

4.557.877

311

Plaće (Bruto)

1.578.820

2.571

0

1.581.391

322

Rashodi za materijal i energiju

187.068

40.000

0

227.068

323

Rashodi za usluge

2.517.977

229.000

0

2.746.977

343

Ostali financijski rashodi

1.441

1.000

0

2.441

A741006

OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

43.611.408

0

-500.000

43.111.408

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

43.611.408

0

-500.000

43.111.408

A741007

OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD

16.992.420

50.000

-50.000

16.992.420

323

Rashodi za usluge

692.420

50.000

0

742.420

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

16.300.000

0

-50.000

16.250.000

K741004

OPREMANJE

82.000

35.000

0

117.000

422

Postrojenja i oprema

82.000

35.000

0

117.000

K741008

INFORMATIZACIJA

1.979.415

0

-312.571

1.666.844

426

Nematerijalna proizvedena imovina

1.979.415

0

-312.571

1.666.844

K741009

OBNOVA VOZNOG PARKA

35.000

5.000

0

40.000

323

Rashodi za usluge

35.000

5.000

0

40.000

05045

Središnji registar osiguranika

70.052.548

376.916

-564.916

69.864.548

4101

PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

70.052.548

376.916

-564.916

69.864.548

A539048

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA

3.322.133

247.766

-227.200

3.342.699

322

Rashodi za materijal i energiju

575.148

68.720

0

643.868

323

Rashodi za usluge

2.084.794

0

-194.200

1.890.594

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

509.123

0

-20.000

489.123

343

Ostali financijski rashodi

9.383

0

-3.000

6.383

422

Postrojenja i oprema

105.555

179.046

0

284.601

454

Dodatna ulaganja za ostalu nefinan. imovinu

38.130

0

-10.000

28.130

A772002

TEHNIČKA PODRŠKA II. STUPU I RAZMJENA PODATAKA

66.013.484

0

-201.186

65.812.298

323

Rashodi za usluge

66.013.484

0

-201.186

65.812.298

K539301

INFORMATIZACIJA

651.053

123.000

-136.530

637.523

323

Rashodi za usluge

252.507

61.500

0

314.007

422

Postrojenja i oprema

311.527

0

-136.530

174.997

426

Nematerijalna proizvedena imovina

87.019

61.500

0

148.519

K772001

OBNOVA VOZNOG PARKA

65.878

6.150

0

72.028

323

Rashodi za usluge

65.878

6.150

0

72.028

05065

Agencije u gospodarstvu

8.970.217

396.000

-1.179.799

8.186.418

44014

Agencija za javno-privatno partnerstvo

3.337.000

11.000

-91.000

3.257.000

3201

UPRAVLJANJE PROGRAMIMA POTICANJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI

3.337.000

11.000

-91.000

3.257.000

A775008

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO

2.962.000

11.000

-51.000

2.922.000

321

Naknade troškova zaposlenima

417.000

11.000

0

428.000

322

Rashodi za materijal i energiju

222.000

0

-15.000

207.000

323

Rashodi za usluge

2.163.000

0

-21.000

2.142.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

100.000

0

-10.000

90.000

422

Postrojenja i oprema

60.000

0

-5.000

55.000

A775009

PROMIDŽBA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA

235.000

0

-5.000

230.000

323

Rashodi za usluge

235.000

0

-5.000

230.000

K775011

INFORMATIZACIJA

140.000

0

-35.000

105.000

422

Postrojenja i oprema

90.000

0

-20.000

70.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

50.000

0

-15.000

35.000

44389

Agencija za opremu pod tlakom

2.280.900

285.000

-285.000

2.280.900

3205

STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU

2.280.900

285.000

-285.000

2.280.900

A817022

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM

1.980.900

285.000

-35.000

2.230.900

321

Naknade troškova zaposlenima

605.000

200.000

0

805.000

322

Rashodi za materijal i energiju

282.000

20.000

0

302.000

323

Rashodi za usluge

822.000

65.000

0

887.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

240.000

0

-10.000

230.000

343

Ostali financijski rashodi

31.900

0

-25.000

6.900

K822030

OBNOVA VOZNOG PARKA

300.000

0

-250.000

50.000

323

Rashodi za usluge

300.000

0

-250.000

50.000

46237

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo

3.352.317

100.000

-803.799

2.648.518

3202

JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

3.352.317

100.000

-803.799

2.648.518

A563025

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO

2.465.018

100.000

-100.000

2.465.018

323

Rashodi za usluge

1.610.000

45.000

0

1.655.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

329.618

55.000

0

384.618

343

Ostali financijski rashodi

95.400

0

-20.000

75.400

412

Nematerijalna imovina

80.000

0

-20.000

60.000

422

Postrojenja i oprema

200.000

0

-30.000

170.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

150.000

0

-30.000

120.000

A563117

RAZVOJ OBRTA

887.299

0

-703.799

183.500

323

Rashodi za usluge

262.912

0

-262.912

0

381

Tekuće donacije

624.387

0

-440.887

183.500

05070

Državni zavod za mjeriteljstvo

14.442.405

507.672

-207.672

14.742.405

3205

STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU

14.442.405

507.672

-207.672

14.742.405

A762000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO

14.114.403

389.220

-200.000

14.303.623

311

Plaće (Bruto)

9.310.405

0

-200.000

9.110.405

323

Rashodi za usluge

4.803.998

389.220

0

5.193.218

K762001

OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE

6.002

0

-6.002

0

422

Postrojenja i oprema

6.002

0

-6.002

0

K762002

IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA

22.000

44.652

0

66.652

422

Postrojenja i oprema

22.000

44.652

0

66.652

K762004

INFORMATIZACIJA ZAVODA

300.000

73.800

-1.670

372.130

412

Nematerijalna imovina

270.000

0

-1.670

268.330

426

Nematerijalna proizvedena imovina

30.000

73.800

0

103.800

05075

Državni zavod za intelektualno vlasništvo

1.595.227

0

-100.000

1.495.227

3205

STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU

1.595.227

0

-100.000

1.495.227

A763000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

1.595.227

0

-100.000

1.495.227

323

Rashodi za usluge

1.530.227

0

-90.000

1.440.227

422

Postrojenja i oprema

65.000

0

-10.000

55.000

05080

Hrvatski zavod za norme

2.383.917

0

-100.000

2.283.917

3205

STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU

2.383.917

0

-100.000

2.283.917

A651002

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME

1.822.000

0

-58.310

1.763.690

323

Rashodi za usluge

1.822.000

0

-58.310

1.763.690

K651011

INFORMATIZACIJA

561.917

0

-41.690

520.227

426

Nematerijalna proizvedena imovina

561.917

0

-41.690

520.227

05085

Hrvatska akreditacijska agencija

7.924.374

130.000

-130.000

7.924.374

3205

STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU

7.924.374

130.000

-130.000

7.924.374

A652002

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE

7.924.374

130.000

-130.000

7.924.374

311

Plaće (Bruto)

3.100.000

0

-30.000

3.070.000

312

Ostali rashodi za zaposlene

90.000

30.000

0

120.000

321

Naknade troškova zaposlenima

470.000

44.165

0

514.165

322

Rashodi za materijal i energiju

142.000

5.000

0

147.000

323

Rashodi za usluge

3.703.000

0

-100.000

3.603.000

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

150.000

30.000

0

180.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

269.374

20.835

0

290.209

055

MINISTARSTVO KULTURE

584.054.242

22.700.500

-22.700.500

584.054.242

05505

Ministarstvo kulture

304.753.458

16.278.500

-14.740.000

306.291.958

3401

ZAŠTITA PRIRODE

6.657.750

100.000

-800.000

5.957.750

A779003

FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA

904.400

0

-294.400

610.000

323

Rashodi za usluge

904.400

0

-294.400

610.000

A779006

ZAŠTITA PRIRODE

5.753.350

100.000

-505.600

5.347.750

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

450.000

0

-100.000

350.000

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3.400.000

100.000

0

3.500.000

381

Tekuće donacije

1.903.350

0

-405.600

1.497.750

3901

UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE

77.077.967

2.181.000

-1.240.000

78.018.967

A564000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

73.857.967

2.181.000

-540.000

75.498.967

311

Plaće (Bruto)

45.299.578

610.000

0

45.909.578

312

Ostali rashodi za zaposlene

1.700.000

0

-140.000

1.560.000

313

Doprinosi na plaće

7.843.389

99.000

0

7.942.389

321

Naknade troškova zaposlenima

4.385.000

560.000

0

4.945.000

323

Rashodi za usluge

13.098.015

822.000

0

13.920.015

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

471.985

80.000

0

551.985

343

Ostali financijski rashodi

60.000

10.000

0

70.000

422

Postrojenja i oprema

500.000

0

-130.000

370.000

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

500.000

0

-270.000

230.000

K310252

INFORMATIZACIJA

3.020.000

0

-500.000

2.520.000

422

Postrojenja i oprema

3.020.000

0

-500.000

2.520.000

K402979

OBNOVA VOZNOG PARKA

200.000

0

-200.000

0

423

Prijevozna sredstva

200.000

0

-200.000

0

3904

KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST

28.520.000

0

-1.000.000

27.520.000

A565030

PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO-SCENSKE DJELATNOSTI

28.520.000

0

-1.000.000

27.520.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

6.550.000

0

-500.000

6.050.000

381

Tekuće donacije

21.970.000

0

-500.000

21.470.000

3905

KNJIŽNIČNA DJELATNOST

24.655.000

300.000

-3.000.000

21.955.000

A781002

KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO

15.500.000

0

-3.000.000

12.500.000

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

15.500.000

0

-3.000.000

12.500.000

A781003

PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI

5.000.000

100.000

0

5.100.000

381

Tekuće donacije

5.000.000

100.000

0

5.100.000

A784002

MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA

4.155.000

200.000

0

4.355.000

381

Tekuće donacije

4.155.000

200.000

0

4.355.000

3907

OSTALE DJELATNOSTI KULTURE

58.041.741

50.000

-8.700.000

49.391.741

A565003

OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

5.700.000

50.000

0

5.750.000

381

Tekuće donacije

5.700.000

50.000

0

5.750.000

A565015

ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA

35.215.491

0

-2.200.000

33.015.491

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

35.215.491

0

-2.200.000

33.015.491

K565018

IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE

17.126.250

0

-6.500.000

10.626.250

363

Pomoći unutar općeg proračuna

17.126.250

0

-6.500.000

10.626.250

3908

ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

109.801.000

13.647.500

0

123.448.500

A565010

ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE

54.081.000

6.447.500

0

60.528.500

382

Kapitalne donacije

54.081.000

6.447.500

0

60.528.500

A565036

ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA

8.000.000

200.000

0

8.200.000

381

Tekuće donacije

8.000.000

200.000

0

8.200.000

K565057

ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (ZAJAM CEB-a)

47.720.000

7.000.000

0

54.720.000

382

Kapitalne donacije

47.720.000

7.000.000

0

54.720.000

05530

Nacionalni parkovi i parkovi prirode

41.666.913

1.660.000

0

43.326.913

3401

ZAŠTITA PRIRODE

41.666.913

1.660.000

0

43.326.913

A779000

UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA, PARKOVA PRIRODE I DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE

38.186.913

1.080.000

0

39.266.913

311

Plaće (Bruto)

31.642.807

870.000

0

32.512.807

312

Ostali rashodi za zaposlene

1.100.000

80.000

0

1.180.000

313

Doprinosi na plaće

5.444.106

130.000

0

5.574.106

A779021

ZAŠTITA PRIRODE

3.480.000

580.000

0

4.060.000

323

Rashodi za usluge

3.480.000

580.000

0

4.060.000

05535

Arhivi

66.236.644

1.255.000

-2.190.000

65.301.644

3902

ARHIVSKA DJELATNOST

66.236.644

1.255.000

-2.190.000

65.301.644

A565028

PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI

10.975.000

0

-2.190.000

8.785.000

322

Rashodi za materijal i energiju

1.825.000

0

-150.000

1.675.000

323

Rashodi za usluge

3.650.000

0

-250.000

3.400.000

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

5.500.000

0

-1.790.000

3.710.000

A783000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

55.261.644

1.255.000

0

56.516.644

311

Plaće (Bruto)

45.952.316

1.000.000

0

46.952.316

312

Ostali rashodi za zaposlene

1.400.000

100.000

0

1.500.000

313

Doprinosi na plaće

7.909.328

155.000

0

8.064.328

05540

Muzeji i galerije

22.084.679

130.000

-4.213.000

18.001.679

3903

MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST

22.084.679

130.000

-4.213.000

18.001.679

A780000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

11.884.679

130.000

-113.000

11.901.679

312

Ostali rashodi za zaposlene

1.391.979

0

-113.000

1.278.979

323

Rashodi za usluge

10.492.700

130.000

0

10.622.700

A780001

PROGRAMI MUZEJSKO-GALERIJSKE DJELATNOSTI

10.200.000

0

-4.100.000

6.100.000

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

10.200.000

0

-4.100.000

6.100.000

05565

Ostali proračunski korisnici iz područja kulture

149.312.548

3.377.000

-1.557.500

151.132.048

01046

Ansambl Lado

10.136.872

363.000

0

10.499.872

3904

KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST

10.136.872

363.000

0

10.499.872

A836001

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

10.066.872

328.000

0

10.394.872

311

Plaće (Bruto)

8.519.204

260.000

0

8.779.204

312

Ostali rashodi za zaposlene

200.000

31.000

0

231.000

313

Doprinosi na plaće

1.347.668

37.000

0

1.384.668

A836002

PROGRAMI ANSAMBLA LADO

70.000

35.000

0

105.000

321

Naknade troškova zaposlenima

70.000

35.000

0

105.000

22339

Hrvatski restauratorski zavod

61.193.688

2.109.000

-1.300.000

62.002.688

3908

ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

61.193.688

2.109.000

-1.300.000

62.002.688

A834001

PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA

24.600.000

0

-1.300.000

23.300.000

323

Rashodi za usluge

24.600.000

0

-1.300.000

23.300.000

A834002

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

36.593.688

2.109.000

0

38.702.688

311

Plaće (Bruto)

29.310.239

1.262.000

0

30.572.239

312

Ostali rashodi za zaposlene

700.000

345.000

0

1.045.000

313

Doprinosi na plaće

5.073.449

202.000

0

5.275.449

321

Naknade troškova zaposlenima

1.510.000

300.000

0

1.810.000

23608

Zavod za obnovu Dubrovnika

5.500.000

100.000

0

5.600.000

3908

ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

5.500.000

100.000

0

5.600.000

A833001

PROGRAMI ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA

5.500.000

100.000

0

5.600.000

421

Građevinski objekti

5.500.000

100.000

0

5.600.000

25878

Hrvatsko narodno kazalište

67.650.191

420.000

0

68.070.191

3904

KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST

67.650.191

420.000

0

68.070.191

A832001

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

67.650.191

420.000

0

68.070.191

311

Plaće (Bruto)

57.891.726

340.000

0

58.231.726

313

Doprinosi na plaće

9.758.465

80.000

0

9.838.465

25917

Hrvatska matica iseljenika

3.813.000

0

-257.500

3.555.500

3907

OSTALE DJELATNOSTI KULTURE

3.813.000

0

-257.500

3.555.500

A565022

HRVATSKA MATICA ISELJENIKA

3.813.000

0

-257.500

3.555.500

311

Plaće (Bruto)

3.120.000

0

-150.000

2.970.000

312

Ostali rashodi za zaposlene

150.000

0

-75.000

75.000

313

Doprinosi na plaće

543.000

0

-32.500

510.500

44926

Hrvatski audiovizualni centar

921.097

360.000

0

1.281.097

3906

PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

921.097

360.000

0

1.281.097

A785006

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

921.097

360.000

0

1.281.097

311

Plaće (Bruto)

777.167

310.000

0

1.087.167

312

Ostali rashodi za zaposlene

10.000

5.625

0

15.625

313

Doprinosi na plaće

133.930

44.375

0

178.305

45189

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju

97.700

25.000

0

122.700

3908

ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

97.700

25.000

0

122.700

A843001

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

97.700

25.000

0

122.700

323

Rashodi za usluge

97.700

25.000

0

122.700

060

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3.620.538.454

76.797.775

-77.617.863

3.619.718.366

06005

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

3.430.519.885

74.660.014

-45.228.462

3.459.951.437

3001

UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

224.676.602

3.866.460

-4.315.704

224.227.358

A401136

JAVNA POLJOPRIVREDNA SAVJETODAVNA SLUŽBA

39.192.500

0

-1.000.000

38.192.500

381

Tekuće donacije

39.192.500

0

-1.000.000

38.192.500

A568000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

161.462.886

2.358.460

-1.680.000

162.141.346

311

Plaće (Bruto)

93.312.762

1.434.873

0

94.747.635

312

Ostali rashodi za zaposlene

3.190.398

634.587

0

3.824.985

313

Doprinosi na plaće

16.190.226

49.000

0

16.239.226

322

Rashodi za materijal i energiju

6.747.500

200.000

0

6.947.500

323

Rashodi za usluge

34.328.500

40.000

0

34.368.500

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

250.000

0

-50.000

200.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.843.500

0

-670.000

5.173.500

422

Postrojenja i oprema

1.600.000

0

-960.000

640.000

A568116

POLJOPRIVREDNO-INFORMACIJSKI CENTAR – PROVEDBA I USPOSTAVA

88.480

0

-37.230

51.250

321

Naknade troškova zaposlenima

900

0

-900

0

323

Rashodi za usluge

87.580

0

-36.330

51.250

A568250

TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE

300.000

0

-200.000

100.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

300.000

0

-200.000

100.000

A568268

TRŽIŠNO-INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE

128.340

0

-42.840

85.500

321

Naknade troškova zaposlenima

7.000

0

-7.000

0

322

Rashodi za materijal i energiju

9.500

0

-9.500

0

323

Rashodi za usluge

101.840

0

-16.340

85.500

422

Postrojenja i oprema

10.000

0

-10.000

0

A568306

MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI

945.000

600.000

0

1.545.000

323

Rashodi za usluge

945.000

600.000

0

1.545.000

A650133

SUSTAV POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA (FADN)

251.050

0

-125.634

125.416

321

Naknade troškova zaposlenima

3.000

0

-3.000

0

322

Rashodi za materijal i energiju

15.000

0

-15.000

0

323

Rashodi za usluge

134.500

0

-9.084

125.416

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

98.550

0

-98.550

0

K568070

INFORMATIZACIJA

1.200.000

408.000

0

1.608.000

412

Nematerijalna imovina

1.200.000

408.000

0

1.608.000

K568254

USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE

210.360

0

-130.000

80.360

323

Rashodi za usluge

122.360

0

-42.000

80.360

412

Nematerijalna imovina

88.000

0

-88.000

0

K650046

KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINANCIJSKI LEASING

20.897.986

500.000

-1.100.000

20.297.986

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

1.613.260

0

-1.100.000

513.260

421

Građevinski objekti

19.284.726

500.000

0

19.784.726

3002

POLJOPRIVREDA

2.905.528.459

64.993.554

-19.307.710

2.951.214.303

A568024

POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU

2.805.528.459

64.993.554

0

2.870.522.013

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

2.805.528.459

64.993.554

0

2.870.522.013

A568050

TRŽIŠNE INTERVENCIJE

100.000.000

0

-19.307.710

80.692.290

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

100.000.000

0

-19.307.710

80.692.290

3003

VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

233.859.000

1.210.000

-7.294.800

227.774.200

A401132

MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

950.000

50.000

0

1.000.000

381

Tekuće donacije

950.000

50.000

0

1.000.000

A401134

UNAPREĐENJE HR RASFF SUSTAVA

135.000

0

-135.000

0

323

Rashodi za usluge

135.000

0

-135.000

0

A568001

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA

185.056.500

60.000

-3.685.416

181.431.084

323

Rashodi za usluge

183.818.500

0

-3.625.416

180.193.084

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

338.000

60.000

0

398.000

422

Postrojenja i oprema

900.000

0

-60.000

840.000

A568057

ZBRINJAVANJE – NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE

40.500.000

0

-3.000.000

37.500.000

323

Rashodi za usluge

40.500.000

0

-3.000.000

37.500.000

A650132

POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

95.000

0

-81.884

13.116

381

Tekuće donacije

95.000

0

-81.884

13.116

K401127

SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV

142.500

0

-142.500

0

381

Tekuće donacije

142.500

0

-142.500

0

K650077

SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV

380.000

0

-250.000

130.000

323

Rashodi za usluge

380.000

0

-250.000

130.000

T568081

USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA

6.600.000

1.100.000

0

7.700.000

323

Rashodi za usluge

6.600.000

1.100.000

0

7.700.000

3004

RURALNI RAZVOJ

21.192.000

0

-6.325.000

14.867.000

A401117

RAZVOJ SELA I SEOSKOG PROSTORA

16.575.000

0

-5.630.000

10.945.000

381

Tekuće donacije

5.500.000

0

-630.000

4.870.000

386

Kapitalne pomoći

11.075.000

0

-5.000.000

6.075.000

A650131

MANIFESTACIJE I SAJMOVI

4.617.000

0

-695.000

3.922.000

381

Tekuće donacije

4.617.000

0

-695.000

3.922.000

3005

RIBARSTVO

45.263.824

4.590.000

-7.985.248

41.868.576

A401128

PRILAGODBA RIBARSKE FLOTE

16.500.000

0

-2.840.248

13.659.752

386

Kapitalne pomoći

16.500.000

0

-2.840.248

13.659.752

A650134

INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU PROIZVODA RIBARSTVA

6.007.824

3.500.000

0

9.507.824

386

Kapitalne pomoći

6.007.824

3.500.000

0

9.507.824

K401095

SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA

2.266.000

0

-100.000

2.166.000

422

Postrojenja i oprema

2.266.000

0

-100.000

2.166.000

K401129

PROJEKTI OD ZAJEDNIČKOG INTERESA

3.950.000

0

-3.750.000

200.000

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

3.000.000

0

-2.800.000

200.000

386

Kapitalne pomoći

950.000

0

-950.000

0

K650108

JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE

540.000

90.000

-295.000

335.000

322

Rashodi za materijal i energiju

100.000

90.000

0

190.000

323

Rashodi za usluge

190.000

0

-95.000

95.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

100.000

0

-50.000

50.000

422

Postrojenja i oprema

150.000

0

-150.000

0

K650128

RAZVOJ AKVAKULTURE, GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA SLATKIM VODAMA, PRERADE I MARKETINGA PROIZVODA RIBARSTVA

8.000.000

1.000.000

0

9.000.000

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

8.000.000

1.000.000

0

9.000.000

K650129

ODRŽIVI RAZVITAK PODRUČJA I ZAJEDNICA KOJE OVISE O RIBARSTVU

8.000.000

0

-1.000.000

7.000.000

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

8.000.000

0

-1.000.000

7.000.000

06025

Hrvatska agencija za hranu

4.596.217

327.700

-327.700

4.596.217

3001

UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

4.596.217

327.700

-327.700

4.596.217

A815001

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU

4.336.217

327.700

-127.700

4.536.217

311

Plaće (Bruto)

2.110.990

200.000

0

2.310.990

313

Doprinosi na plaće

369.883

35.700

0

405.583

321

Naknade troškova zaposlenima

395.780

30.000

0

425.780

322

Rashodi za materijal i energiju

150.750

1.000

0

151.750

323

Rashodi za usluge

936.940

0

-127.700

809.240

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

371.874

61.000

0

432.874

K815000

OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU

260.000

0

-200.000

60.000

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

260.000

0

-200.000

60.000

06030

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

145.014.803

250.000

-26.130.000

119.134.803

3001

UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

123.514.803

250.000

-16.130.000

107.634.803

A841001

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

111.014.803

50.000

-12.430.000

98.634.803

311

Plaće (Bruto)

61.300.000

0

-2.300.000

59.000.000

312

Ostali rashodi za zaposlene

3.000.000

0

-1.000.000

2.000.000

313

Doprinosi na plaće

10.400.000

0

-470.000

9.930.000

321

Naknade troškova zaposlenima

5.100.000

0

-650.000

4.450.000

322

Rashodi za materijal i energiju

4.959.803

0

-1.050.000

3.909.803

323

Rashodi za usluge

25.065.000

0

-6.700.000

18.365.000

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

100.000

50.000

0

150.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

950.000

0

-200.000

750.000

343

Ostali financijski rashodi

140.000

0

-60.000

80.000

K841002

INFORMATIZACIJA

12.500.000

200.000

-3.700.000

9.000.000

412

Nematerijalna imovina

2.500.000

200.000

0

2.700.000

422

Postrojenja i oprema

1.500.000

0

-1.000.000

500.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

8.500.000

0

-2.700.000

5.800.000

3002

POLJOPRIVREDA

21.500.000

0

-10.000.000

11.500.000

K650068

USPOSTAVA INTERGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA – LPIS

21.500.000

0

-10.000.000

11.500.000

323

Rashodi za usluge

21.500.000

0

-10.000.000

11.500.000

06035

Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo

24.420.000

214.187

-3.734.275

20.899.912

3001

UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

23.870.000

0

-3.520.088

20.349.912

A842001

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO

23.870.000

0

-3.520.088

20.349.912

311

Plaće (Bruto)

20.385.000

0

-3.030.000

17.355.000

313

Doprinosi na plaće

3.485.000

0

-490.088

2.994.912

3003

VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

550.000

214.187

-214.187

550.000

A842006

OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA

550.000

214.187

-214.187

550.000

321

Naknade troškova zaposlenima

85.000

40.000

0

125.000

322

Rashodi za materijal i energiju

100.000

174.187

0

274.187

323

Rashodi za usluge

365.000

0

-214.187

150.813

06040

Agencija za poljoprivredno zemljište

2.216.449

95.000

-946.552

1.364.897

3001

UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

2.216.449

95.000

-946.552

1.364.897

A850001

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

2.216.449

95.000

-946.552

1.364.897

311

Plaće (Bruto)

429.444

0

-429.444

0

312

Ostali rashodi za zaposlene

25.000

0

-25.000

0

313

Doprinosi na plaće

72.563

0

-72.563

0

321

Naknade troškova zaposlenima

60.000

0

-60.000

0

322

Rashodi za materijal i energiju

165.000

0

-65.000

100.000

323

Rashodi za usluge

779.442

0

-64.545

714.897

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

25.000

25.000

0

50.000

381

Tekuće donacije

80.000

0

-80.000

0

412

Nematerijalna imovina

80.000

10.000

0

90.000

422

Postrojenja i oprema

400.000

0

-150.000

250.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

100.000

60.000

0

160.000

06045

Hrvatska poljoprivredna agencija

13.771.100

1.250.874

-1.250.874

13.771.100

3001

UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

13.771.100

1.250.874

-1.250.874

13.771.100

A852001

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE

13.238.300

1.250.874

-718.074

13.771.100

311

Plaće (Bruto)

7.264.500

1.250.874

0

8.515.374

321

Naknade troškova zaposlenima

5.973.800

0

-718.074

5.255.726

K852006

INFORMATIZACIJA

532.800

0

-532.800

0

425

Višegodišnji nasadi i osnovno stado

532.800

0

-532.800

0

062

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA

988.054.088

57.165.533

-60.294.033

984.925.588

06205

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva

988.054.088

57.165.533

-60.294.033

984.925.588

2901

POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA

278.741.870

7.350.000

-30.876.690

255.215.180

A828001

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

103.441.870

6.560.000

-676.690

109.325.180

311

Plaće (Bruto)

50.351.000

700.000

0

51.051.000

312

Ostali rashodi za zaposlene

1.545.000

400.000

0

1.945.000

313

Doprinosi na plaće

8.700.100

90.000

0

8.790.100

321

Naknade troškova zaposlenima

5.382.500

1.170.000

0

6.552.500

322

Rashodi za materijal i energiju

4.640.000

1.000.000

0

5.640.000

323

Rashodi za usluge

30.521.000

3.200.000

0

33.721.000

381

Tekuće donacije

768.670

0

-200.000

568.670

422

Postrojenja i oprema

1.533.600

0

-476.690

1.056.910

K549024

OBNOVA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA (CEB V)

14.000.000

0

-500.000

13.500.000

421

Građevinski objekti

14.000.000

0

-500.000

13.500.000

K828002

INFORMATIZACIJA

1.700.000

790.000

-100.000

2.390.000

322

Rashodi za materijal i energiju

100.000

0

-100.000

0

323

Rashodi za usluge

1.600.000

790.000

0

2.390.000

K828004

VOZNI PARK

600.000

0

-600.000

0

423

Prijevozna sredstva

600.000

0

-600.000

0

T570346

PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)

159.000.000

0

-29.000.000

130.000.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

159.000.000

0

-29.000.000

130.000.000

2902

RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA

52.710.700

3.300.000

-2.300.000

53.710.700

K549033

OBNOVA U RATU STRADALIH ŠKOLSKIH OBJEKATA

300.000

0

-300.000

0

421

Građevinski objekti

300.000

0

-300.000

0

K549109

RAZVOJ BRDSKO-PLANINSKIH PODRUČJA

5.000.000

300.000

0

5.300.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

5.000.000

300.000

0

5.300.000

K549110

RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

32.410.700

3.000.000

0

35.410.700

363

Pomoći unutar općeg proračuna

32.410.700

3.000.000

0

35.410.700

K549131

OBNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (EIB)

15.000.000

0

-2.000.000

13.000.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

15.000.000

0

-2.000.000

13.000.000

2903

PREKOGRANIČNA I TRANSNACIONALNA SURADNJA

10.000.000

7.000.000

0

17.000.000

A761014

SKRB O PROGNANICIMA U BIH

10.000.000

7.000.000

0

17.000.000

361

Pomoći inozemnim vladama

10.000.000

7.000.000

0

17.000.000

3006

GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI

3.125.000

1.250.000

-1.250.000

3.125.000

A820038

UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA

400.000

1.200.000

0

1.600.000

386

Kapitalne pomoći

400.000

1.200.000

0

1.600.000

K821018

PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU

1.725.000

0

-1.200.000

525.000

321

Naknade troškova zaposlenima

375.000

0

-275.000

100.000

323

Rashodi za usluge

650.000

0

-525.000

125.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

100.000

0

-100.000

0

381

Tekuće donacije

600.000

0

-300.000

300.000

K828038

MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA

1.000.000

50.000

-50.000

1.000.000

323

Rashodi za usluge

750.000

50.000

0

800.000

381

Tekuće donacije

250.000

0

-50.000

200.000

3007

SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA

67.955.000

6.607.000

-6.607.000

67.955.000

K650048

NAVODNJAVANJE BIĐ – BOSUTSKOG POLJA

35.920.000

6.036.000

0

41.956.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

35.920.000

6.036.000

0

41.956.000

K761042

SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPTOL

3.500.000

0

-18.000

3.482.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

3.500.000

0

-18.000

3.482.000

K828014

PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA OPATOVAC

2.400.000

225.000

0

2.625.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

2.400.000

225.000

0

2.625.000

K828015

PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA KAŠTELA-TROGIR-SEGET

2.500.000

0

-183.000

2.317.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

2.500.000

0

-183.000

2.317.000

K828016

PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA

2.600.000

0

-243.000

2.357.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

2.600.000

0

-243.000

2.357.000

K828041

SUSTAV NAVODNJAVANJA POLJOPRIVREDNOG DOBRA POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKE ŠKOLE VINKOVCI

4.200.000

346.000

0

4.546.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

4.200.000

346.000

0

4.546.000

T568108

SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE

16.835.000

0

-6.163.000

10.672.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

16.835.000

0

-6.163.000

10.672.000

3207

POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA

68.097.000

1.471.912

-1.465.412

68.103.500

A819039

AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE

1.147.000

0

-1.115.412

31.588

321

Naknade troškova zaposlenima

156.500

0

-150.000

6.500

323

Rashodi za usluge

390.500

0

-365.412

25.088

382

Kapitalne donacije

600.000

0

-600.000

0

K828006

MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA

66.950.000

1.471.912

-350.000

68.071.912

321

Naknade troškova zaposlenima

200.000

0

-100.000

100.000

323

Rashodi za usluge

1.700.000

0

-200.000

1.500.000

382

Kapitalne donacije

50.000

0

-50.000

0

386

Kapitalne pomoći

65.000.000

1.471.912

0

66.471.912

3406

RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA

8.544.400

554.000

-554.000

8.544.400

A650016

USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU

550.000

60.400

-10.000

600.400

323

Rashodi za usluge

400.000

0

-10.000

390.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

150.000

60.400

0

210.400

A650037

MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA

494.400

0

-44.000

450.400

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

494.400

0

-44.000

450.400

A820014

ISPITIVANJE VODA NA POGRANIČNOM TERITORIJU – HRVATSKE VODE

500.000

0

-500.000

0

363

Pomoći unutar općeg proračuna

500.000

0

-500.000

0

K821013

ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA-JLP(R)S

7.000.000

493.600

0

7.493.600

363

Pomoći unutar općeg proračuna

7.000.000

493.600

0

7.493.600

3508

RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM

8.700.000

700.000

-700.000

8.700.000

A650027

PRIPREMNE RADNJE ZA DODJELU KONCESIJA NA VODAMA

1.000.000

0

-700.000

300.000

323

Rashodi za usluge

1.000.000

0

-700.000

300.000

K820013

VODOOPSKRBA – JLP(R)S

7.700.000

700.000

0

8.400.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

7.700.000

700.000

0

8.400.000

4009

ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA

490.180.118

28.932.621

-16.540.931

502.571.808

A549007

POTICANJE OBNOVE KUĆA I. – III. STUPANJ OŠTEĆENJA

4.000.000

2.065.904

0

6.065.904

382

Kapitalne donacije

4.000.000

2.065.904

0

6.065.904

A761001

SKRB O PROGNANICIMA (REPUBLIČKI FOND »KRALJ ZVONIMIR«)

3.800.000

1.302.000

-1.947

5.100.053

322

Rashodi za materijal i energiju

1.500.000

700.000

0

2.200.000

323

Rashodi za usluge

2.250.000

602.000

0

2.852.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

50.000

0

-1.947

48.053

A761015

NAKNADA ZA ULAGANJE U ZAUZETU IMOVINU

2.000.000

0

-1.500.000

500.000

382

Kapitalne donacije

2.000.000

0

-1.500.000

500.000

K549030

OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA

140.000.000

0

-6.886.198

133.113.802

382

Kapitalne donacije

140.000.000

0

-6.886.198

133.113.802

K549117

STAMBENO ZBRINJAVANJE POVRATNIKA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

3.000.000

0

-1.300.000

1.700.000

322

Rashodi za materijal i energiju

250.000

0

-150.000

100.000

323

Rashodi za usluge

1.750.000

0

-150.000

1.600.000

421

Građevinski objekti

1.000.000

0

-1.000.000

0

K570480

SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRB I (IBRD)

3.834.118

0

-3.128.500

705.618

321

Naknade troškova zaposlenima

20.000

0

-20.000

0

322

Rashodi za materijal i energiju

50.000

0

-12.000

38.000

323

Rashodi za usluge

3.752.118

0

-3.085.000

667.118

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000

0

-10.000

0

343

Ostali financijski rashodi

2.000

0

-1.500

500

K570492

STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

316.046.000

19.673.922

-3.474.286

332.245.636

363

Pomoći unutar općeg proračuna

8.500.000

0

-3.474.286

5.025.714

382

Kapitalne donacije

143.000.000

11.673.922

0

154.673.922

421

Građevinski objekti

164.546.000

8.000.000

0

172.546.000

K761004

KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

500.000

1.000.000

0

1.500.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

500.000

1.000.000

0

1.500.000

K761026

UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NA PPDS – OBITELJSKE KUĆE I STANOVI

9.500.000

0

-250.000

9.250.000

322

Rashodi za materijal i energiju

250.000

0

-50.000

200.000

323

Rashodi za usluge

9.250.000

0

-200.000

9.050.000

K761027

UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO-PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS (INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE)

3.500.000

100.000

0

3.600.000

323

Rashodi za usluge

3.500.000

100.000

0

3.600.000

K820016

FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA

4.000.000

4.790.795

0

8.790.795

386

Kapitalne pomoći

4.000.000

4.790.795

0

8.790.795

065

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2.592.731.195

135.541.085

-135.541.085

2.592.731.195

06505

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

2.206.542.767

111.121.868

-133.986.285

2.183.678.350

3101

UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE

68.532.500

5.505.000

-865.000

73.172.500

A250997

OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

3.825.500

800.000

-185.000

4.440.500

312

Ostali rashodi za zaposlene

85.000

0

-85.000

0

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.208.500

800.000

0

2.008.500

343

Ostali financijski rashodi

2.532.000

0

-100.000

2.432.000

A570000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

64.202.000

4.702.000

-680.000

68.224.000

312

Ostali rashodi za zaposlene

2.500.000

400.000

0

2.900.000

313

Doprinosi na plaće

13.080.000

0

-200.000

12.880.000

321

Naknade troškova zaposlenima

7.210.000

100.000

0

7.310.000

323

Rashodi za usluge

33.047.000

3.330.000

0

36.377.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

6.880.000

757.000

0

7.637.000

343

Ostali financijski rashodi

200.000

60.000

0

260.000

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

100.000

55.000

0

155.000

422

Postrojenja i oprema

1.185.000

0

-480.000

705.000

A570497

SEETO – FINANCIRANJE TAJNIŠTVA SEETO-a

505.000

3.000

0

508.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

505.000

3.000

0

508.000

3102

RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA

1.754.582.205

65.566.220

-86.405.000

1.733.743.425

A570334

ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA

1.055.800.000

30.000.000

0

1.085.800.000

351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

1.055.800.000

30.000.000

0

1.085.800.000

A570491

UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE U PREDPRISTUPNOM PROCESU

480.000

30.000

-180.000

330.000

323

Rashodi za usluge

280.000

0

-180.000

100.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

200.000

30.000

0

230.000

A761011

POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA

330.000.000

30.000.000

0

360.000.000

351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

330.000.000

30.000.000

0

360.000.000

A810009

PRIPREMA PROJEKATA ZA FINANCIRANJE KROZ PROGRAM IPA I I III

500.000

0

-500.000

0

323

Rashodi za usluge

500.000

0

-500.000

0

K761009

OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE

280.850.000

0

-85.000.000

195.850.000

386

Kapitalne pomoći

280.850.000

0

-85.000.000

195.850.000

K761033

RAZVOJ ŽIČARA U HRVATSKOJ

850.000

0

-725.000

125.000

321

Naknade troškova zaposlenima

10.000

0

-5.000

5.000

323

Rashodi za usluge

250.000

0

-145.000

105.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

20.000

0

-15.000

5.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

500.000

0

-500.000

0

422

Postrojenja i oprema

20.000

0

-15.000

5.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

50.000

0

-45.000

5.000

T570365

ISPA 2005 – REHABILITACIJA ŽELJEZNIČKE PRUGE VINKOVCI – TOVARNIK – DRŽAVNA GRANICA

86.102.205

5.536.220

0

91.638.425

386

Kapitalne pomoći

86.102.205

5.536.220

0

91.638.425

3103

RAZVOJ I SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE

53.130.000

9.000.000

-7.593.603

54.536.397

A821001

KAPITALNA ULAGANJA U AUTOCESTE

3.000.000

9.000.000

0

12.000.000

386

Kapitalne pomoći

3.000.000

9.000.000

0

12.000.000

K570344

PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU AUTOCESTE ZAGREB – MACELJ

40.000.000

0

-2.000.000

38.000.000

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

40.000.000

0

-2.000.000

38.000.000

K761028

OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA

450.000

0

-120.000

330.000

422

Postrojenja i oprema

300.000

0

-40.000

260.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

150.000

0

-80.000

70.000

K819028

IPA I 2008 – UČINKOVITO DJELOVANJE SUSTAVA INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA

9.680.000

0

-5.473.603

4.206.397

323

Rashodi za usluge

4.860.000

0

-1.803.029

3.056.971

422

Postrojenja i oprema

3.720.000

0

-3.570.000

150.000

423

Prijevozna sredstva

1.100.000

0

-100.574

999.426

3104

RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE

182.827.565

7.896.265

-30.935.682

159.788.148

A250998

POTICANJE GRADNJE, OBNOVE I MODERNIZACIJE RIBARSKE FLOTE

500.000

0

-500.000

0

386

Kapitalne pomoći

500.000

0

-500.000

0

A570017

SIGURNOST PLOVIDBE

6.430.000

0

-700.000

5.730.000

322

Rashodi za materijal i energiju

4.150.000

0

-200.000

3.950.000

323

Rashodi za usluge

1.330.000

0

-100.000

1.230.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

950.000

0

-400.000

550.000

A570219

SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE I NADGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ŽUPANIJE

27.000.000

0

-500.000

26.500.000

382

Kapitalne donacije

27.000.000

0

-500.000

26.500.000

A570294

POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) – PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA

30.000.000

0

-5.000.000

25.000.000

381

Tekuće donacije

30.000.000

0

-5.000.000

25.000.000

A570325

GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKE PODGRADNJE U LUKAMA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA

7.600.000

0

-894.444

6.705.556

382

Kapitalne donacije

7.600.000

0

-894.444

6.705.556

A570348

UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM

900.000

0

-700.000

200.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

900.000

0

-700.000

200.000

A570350

DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU

497.565

0

-399.973

97.592

323

Rashodi za usluge

250.000

0

-250.000

0

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

247.565

0

-149.973

97.592

A570464

POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD – PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE-DOMAĆA KOMPONENTA

2.500.000

500.000

0

3.000.000

382

Kapitalne donacije

2.500.000

500.000

0

3.000.000

A570503

POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) I EUROPSKE BANKE (EBRD) – PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA

21.500.000

0

-5.000.000

16.500.000

382

Kapitalne donacije

21.500.000

0

-5.000.000

16.500.000

K103278

OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM

3.570.000

100.000

-450.000

3.220.000

323

Rashodi za usluge

3.000.000

0

-350.000

2.650.000

412

Nematerijalna imovina

170.000

0

-100.000

70.000

422

Postrojenja i oprema

400.000

100.000

0

500.000

K250796

USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE

6.980.000

460.000

-900.000

6.540.000

322

Rashodi za materijal i energiju

30.000

10.000

0

40.000

323

Rashodi za usluge

3.250.000

0

-900.000

2.350.000

412

Nematerijalna imovina

700.000

50.000

0

750.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

3.000.000

400.000

0

3.400.000

K570411

OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA

2.900.000

0

-455.000

2.445.000

323

Rashodi za usluge

2.100.000

0

-55.000

2.045.000

422

Postrojenja i oprema

800.000

0

-400.000

400.000

K570413

PROŠIRENJE I PRODUBLJENJE PLOVNOG PUTA MALI ŽDRELAC

3.000.000

1.200.000

0

4.200.000

386

Kapitalne pomoći

3.000.000

1.200.000

0

4.200.000

K587039

IZGRADNJA TRAJEKTNE LUKE GAŽENICA

67.000.000

5.086.265

-15.086.265

57.000.000

381

Tekuće donacije

10.000.000

5.086.265

0

15.086.265

382

Kapitalne donacije

57.000.000

0

-15.086.265

41.913.735

K819013

VTS SUSTAV – USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA

2.450.000

550.000

-350.000

2.650.000

323

Rashodi za usluge

2.100.000

550.000

0

2.650.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

100.000

0

-100.000

0

426

Nematerijalna proizvedena imovina

250.000

0

-250.000

0

3105

RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA

26.352.000

1.243.000

-2.868.000

24.727.000

A570445

POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA

300.000

332.500

0

632.500

363

Pomoći unutar općeg proračuna

300.000

332.500

0

632.500

A570447

GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKIH GRAĐEVINA U LUKAMA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA

21.500.000

910.500

0

22.410.500

381

Tekuće donacije

3.500.000

200.000

0

3.700.000

382

Kapitalne donacije

18.000.000

710.500

0

18.710.500

A570487

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ NOVIH TEHNOLOGIJA I SUSTAVA

332.500

0

-332.500

0

386

Kapitalne pomoći

332.500

0

-332.500

0

A810015

POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU

570.000

0

-40.000

530.000

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

570.000

0

-40.000

530.000

A821014

STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI I UČENIKA SREDNJE ŠKOLE

232.000

0

-13.000

219.000

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

232.000

0

-13.000

219.000

K570257

IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA ZA RAZVITAK RIJEČNOG PROMETA

70.000

0

-70.000

0

323

Rashodi za usluge

47.500

0

-47.500

0

412

Nematerijalna imovina

22.500

0

-22.500

0

K570297

RAD SAVSKE I DUNAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE

500.000

0

-36.000

464.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

500.000

0

-36.000

464.000

K587027

UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA

380.000

0

-380.000

0

321

Naknade troškova zaposlenima

47.500

0

-47.500

0

426

Nematerijalna proizvedena imovina

332.500

0

-332.500

0

K587029

NCC – NACIONALNI KONTROLNI CENTAR

2.420.000

0

-1.949.000

471.000

323

Rashodi za usluge

595.000

0

-455.000

140.000

412

Nematerijalna imovina

100.000

0

-19.000

81.000

422

Postrojenja i oprema

145.000

0

-145.000

0

426

Nematerijalna proizvedena imovina

80.000

0

-80.000

0

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

1.500.000

0

-1.250.000

250.000

K820033

IPA I 2010 – AKCIJSKI PLAN ZA RAZVOJ BRODARSTVA

47.500

0

-47.500

0

323

Rashodi za usluge

47.500

0

-47.500

0

3106

RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE

9.330.000

1.500.000

-1.880.000

8.950.000

A570001

POVEZIVANJE I SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U ZRAKOPLOVSTVU

890.000

0

-430.000

460.000

321

Naknade troškova zaposlenima

40.000

0

-30.000

10.000

322

Rashodi za materijal i energiju

20.000

0

-15.000

5.000

323

Rashodi za usluge

360.000

0

-305.000

55.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

470.000

0

-80.000

390.000

A570193

RAZVOJ INFRASTRUKTURE ZRAČNOG PROMETA

400.000

0

-200.000

200.000

382

Kapitalne donacije

400.000

0

-200.000

200.000

A570296

UREĐENJE AERODROMA U SKLADU S NATO ZAHTJEVIMA

500.000

0

-500.000

0

386

Kapitalne pomoći

500.000

0

-500.000

0

A570312

NACIONALNA POVJERENSTVA IZ PODRUČJA ZRAČNOG PROMETA

720.000

0

-50.000

670.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

720.000

0

-50.000

670.000

A570332

ODRŽAVANJE RAZINE STRUČNOSTI PREMA STANDARDIMA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U ZRAČNOM PROMETU

220.000

0

-100.000

120.000

323

Rashodi za usluge

220.000

0

-100.000

120.000

A570333

OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH

6.000.000

1.500.000

0

7.500.000

351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

6.000.000

1.500.000

0

7.500.000

K271210

STRATEGIJA ZRAČNOG PROMETA

600.000

0

-600.000

0

412

Nematerijalna imovina

600.000

0

-600.000

0

3107

RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

300.000

0

-300.000

0

A820032

POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU

300.000

0

-300.000

0

412

Nematerijalna imovina

300.000

0

-300.000

0

3211

POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI NA OTOCIMA I U PRIOBALJU

40.000

0

-25.000

15.000

A819012

HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD

40.000

0

-25.000

15.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

40.000

0

-25.000

15.000

3403

ZAŠTITA OKOLIŠA U TRANSPORTU

7.783.000

555.000

-10.000

8.328.000

A570501

IPA I 2009 – SUDJELOVANJE U PROGRAMU UNIJE – MARCO POLO II

1.563.000

10.000

-10.000

1.563.000

323

Rashodi za usluge

120.000

0

-10.000

110.000

362

Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU

1.443.000

10.000

0

1.453.000

A576182

PLANOVI INTERVENCIJA

6.220.000

545.000

0

6.765.000

323

Rashodi za usluge

6.220.000

545.000

0

6.765.000

3507

POTICANJE KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA OTOCIMA I U PRIOBALJU

64.665.497

6.656.383

-3.104.000

68.217.880

A570463

RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA

10.000

0

-10.000

0

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000

0

-10.000

0

A820012

RAZVOJ PRIOBALJA I INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA

30.445.497

4.656.383

-30.000

35.071.880

323

Rashodi za usluge

20.000

0

-20.000

0

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000

0

-10.000

0

363

Pomoći unutar općeg proračuna

30.415.497

4.656.383

0

35.071.880

K587038

IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVITKA OTOKA

210.000

0

-64.000

146.000

323

Rashodi za usluge

10.000

0

-10.000

0

412

Nematerijalna imovina

200.000

0

-54.000

146.000

K810028

IZGRADNJA NATKRIVENOG PLIVAČKOG BAZENA U KORČULI

10.000.000

2.000.000

0

12.000.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

10.000.000

2.000.000

0

12.000.000

T570462

IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV)

24.000.000

0

-3.000.000

21.000.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

24.000.000

0

-3.000.000

21.000.000

4012

POBOLJŠANJE ŽIVOTNIH UVJETA STANOVNIŠTVA OTOKA I PRIOBALJA

39.000.000

13.200.000

0

52.200.000

A570352

POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA

26.000.000

10.700.000

0

36.700.000

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

26.000.000

10.700.000

0

36.700.000

A570354

VODOOPSKRBA JADRANSKIH OTOKA

13.000.000

2.500.000

0

15.500.000

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

13.000.000

2.500.000

0

15.500.000

06545

Agencija za obalni linijski promet

362.629.388

22.982.217

-37.800

385.573.805

3104

RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE

362.629.388

22.982.217

-37.800

385.573.805

A570323

POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA

360.000.000

22.794.417

0

382.794.417

351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

360.000.000

22.794.417

0

382.794.417

A587023

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI PROMET

2.629.388

187.800

-37.800

2.779.388

311

Plaće (Bruto)

1.602.327

14.200

0

1.616.527

312

Ostali rashodi za zaposlene

22.250

9.000

0

31.250

313

Doprinosi na plaće

275.611

2.600

0

278.211

322

Rashodi za materijal i energiju

86.000

5.800

0

91.800

323

Rashodi za usluge

299.700

156.200

0

455.900

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

7.000

0

-2.000

5.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

289.000

0

-20.000

269.000

343

Ostali financijski rashodi

2.500

0

-800

1.700

422

Postrojenja i oprema

45.000

0

-15.000

30.000

06550

Agencija za vodne putove

18.335.700

738.000

-738.000

18.335.700

3105

RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA

18.335.700

738.000

-738.000

18.335.700

A570448

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE

5.749.200

227.000

-108.000

5.868.200

311

Plaće (Bruto)

2.670.000

0

-37.000

2.633.000

312

Ostali rashodi za zaposlene

80.000

27.000

0

107.000

321

Naknade troškova zaposlenima

665.000

10.000

0

675.000

322

Rashodi za materijal i energiju

1.070.000

100.000

0

1.170.000

323

Rashodi za usluge

675.000

90.000

0

765.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

575.000

0

-58.000

517.000

343

Ostali financijski rashodi

14.200

0

-13.000

1.200

K810001

GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA

12.380.000

500.000

-630.000

12.250.000

412

Nematerijalna imovina

3.100.000

100.000

0

3.200.000

421

Građevinski objekti

7.280.000

400.000

0

7.680.000

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

800.000

0

-500.000

300.000

454

Dodatna ulaganja za ostalu nefinan. imovinu

1.200.000

0

-130.000

1.070.000

K810008

IPA II 2007 – MREŽA POVEZIVANJA USTANOVA ZA PRAĆENJE I UPRAVLJANJE VODNOG PUTA NA RIJECI DUNAV – NEWADA

206.500

11.000

0

217.500

321

Naknade troškova zaposlenima

148.500

2.000

0

150.500

412

Nematerijalna imovina

58.000

9.000

0

67.000

06551

Agencije u prometu i infrastrukturi

4.073.340

699.000

-579.000

4.193.340

44934

Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga

1.060.840

168.000

-168.000

1.060.840

3102

RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA

1.060.840

168.000

-168.000

1.060.840

A839001

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA

1.060.840

168.000

-168.000

1.060.840

321

Naknade troškova zaposlenima

207.840

83.000

0

290.840

322

Rashodi za materijal i energiju

94.000

10.000

0

104.000

323

Rashodi za usluge

499.000

75.000

0

574.000

422

Postrojenja i oprema

192.000

0

-130.000

62.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

68.000

0

-38.000

30.000

45084

Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova

3.012.500

531.000

-411.000

3.132.500

3106

RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE

3.012.500

531.000

-411.000

3.132.500

A838002

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA

3.012.500

531.000

-411.000

3.132.500

311

Plaće (Bruto)

940.000

490.000

0

1.430.000

313

Doprinosi na plaće

182.500

41.000

0

223.500

323

Rashodi za usluge

1.275.000

0

-30.000

1.245.000

343

Ostali financijski rashodi

40.000

0

-21.000

19.000

422

Postrojenja i oprema

325.000

0

-165.000

160.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

150.000

0

-150.000

0

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

100.000

0

-45.000

55.000

06560

Hrvatski hidrografski institut

1.150.000

0

-200.000

950.000

3104

RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE

1.150.000

0

-200.000

950.000

A663000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA

1.150.000

0

-200.000

950.000

322

Rashodi za materijal i energiju

1.150.000

0

-200.000

950.000

075

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

258.227.292

3.092.000

-10.305.296

251.013.996

07505

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

71.943.559

855.000

-7.635.000

65.163.559

3402

ZAŠTITA OKOLIŠA

25.500.000

630.000

-4.410.000

21.720.000

A576007

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PROSTORNIM UREĐENJEM I GRADITELJSTVOM

18.650.000

530.000

-330.000

18.850.000

321

Naknade troškova zaposlenima

4.110.000

50.000

0

4.160.000

322

Rashodi za materijal i energiju

3.630.000

0

-320.000

3.310.000

323

Rashodi za usluge

10.845.000

450.000

0

11.295.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

20.000

30.000

0

50.000

343

Ostali financijski rashodi

45.000

0

-10.000

35.000

A576173

SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI

1.400.000

0

-300.000

1.100.000

321

Naknade troškova zaposlenima

1.400.000

0

-300.000

1.100.000

A576181

ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA

1.390.000

50.000

0

1.440.000

322

Rashodi za materijal i energiju

1.390.000

50.000

0

1.440.000

K576155

OPREMANJE ZGRADA

280.000

50.000

0

330.000

422

Postrojenja i oprema

280.000

50.000

0

330.000

K576219

MONITORING JADRANSKOG MORA – IBRD

3.780.000

0

-3.780.000

0

323

Rashodi za usluge

3.400.000

0

-3.400.000

0

422

Postrojenja i oprema

380.000

0

-380.000

0

3502

REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU

570.000

225.000

-225.000

570.000

A576115

USKLAĐIVANJE GRAĐEVNO-TEHNIČKOGA ZAKONODAVSTVA S TEHNIČKIM ZAKONODAVSTVOM EU-a

320.000

225.000

0

545.000

323

Rashodi za usluge

320.000

225.000

0

545.000

K576117

ODRŽIVA GRADNJA, ENERGETSKA EFIKASNOST I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA

250.000

0

-225.000

25.000

323

Rashodi za usluge

250.000

0

-225.000

25.000

3504

POTICANJE STAMBENE GRADNJE

45.873.559

0

-3.000.000

42.873.559

K576202

STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

45.873.559

0

-3.000.000

42.873.559

421

Građevinski objekti

45.873.559

0

-3.000.000

42.873.559

07520

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

6.847.000

135.000

-135.000

6.847.000

3503

PROMETOVANJE NEKRETNINAMA

4.526.000

135.000

-20.000

4.641.000

A551000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

3.662.000

35.000

-20.000

3.677.000

321

Naknade troškova zaposlenima

587.000

20.000

0

607.000

323

Rashodi za usluge

2.975.000

0

-20.000

2.955.000

422

Postrojenja i oprema

100.000

15.000

0

115.000

K260345

KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA

864.000

100.000

0

964.000

323

Rashodi za usluge

864.000

100.000

0

964.000

3504

POTICANJE STAMBENE GRADNJE

2.321.000

0

-115.000

2.206.000

A551007

UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM

2.321.000

0

-115.000

2.206.000

323

Rashodi za usluge

2.321.000

0

-115.000

2.206.000

07525

Državna geodetska uprava

179.436.733

2.102.000

-2.535.296

179.003.437

3505

IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA

179.436.733

2.102.000

-2.535.296

179.003.437

A664000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

147.301.214

1.978.000

-510.000

148.769.214

311

Plaće (Bruto)

84.806.000

1.000.000

0

85.806.000

312

Ostali rashodi za zaposlene

4.515.000

50.000

0

4.565.000

313

Doprinosi na plaće

14.580.000

248.000

0

14.828.000

321

Naknade troškova zaposlenima

9.970.000

180.000

0

10.150.000

322

Rashodi za materijal i energiju

9.473.000

0

-500.000

8.973.000

323

Rashodi za usluge

23.176.000

400.000

0

23.576.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

743.214

100.000

0

843.214

343

Ostali financijski rashodi

38.000

0

-10.000

28.000

A664001

ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA

18.250.000

0

-400.000

17.850.000

323

Rashodi za usluge

18.250.000

0

-400.000

17.850.000

A664004

USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH

470.000

0

-1.296

468.704

323

Rashodi za usluge

470.000

0

-1.296

468.704

K664031

IZGRADNJA I OPREMANJE SREDIŠNJEG UREDA I PODRUČNIH UREDA ZA KATASTAR

1.595.519

124.000

-124.000

1.595.519

421

Građevinski objekti

1.401.519

124.000

0

1.525.519

422

Postrojenja i oprema

194.000

0

-124.000

70.000

K664032

UKNJIŽBA NEKRETNINA S PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM RH

720.000

0

-300.000

420.000

323

Rashodi za usluge

720.000

0

-300.000

420.000

K664037

PREDZAJAM ZA PRIPREMU PROJEKTA IMPLEMENTACIJA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE – IBRD BR.P459-HR

3.000.000

0

-100.000

2.900.000

323

Rashodi za usluge