Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Financijskom planu Hrvatskih voda za 2011. godinu

NN 122/2011 (31.10.2011.), Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Financijskom planu Hrvatskih voda za 2011. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2426

Na temelju članka 7. stavka 1. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu (»Narodne novine«, broj 140/2010), a u vezi sa člankom 46. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. listopada 2011. godine donijela

ODLUKU

O PRERASPODJELI SREDSTAVA PLANIRANIH U FINANCIJSKOM PLANU HRVATSKIH VODA
ZA 2011. GODINU

I.

Vlada Republike Hrvatske preraspodjeljuje sredstva unutar Financijskog plana Hrvatskih voda za 2011. godinu (»Narodne novine«, broj 140/2010).

II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke preraspodijelit će se prema sljedećem rasporedu:

Šifra

Naziv

Plan 2011.

Povećanje

Smanjenje

Novi plan 2011.

01

HRVATSKE VODE

1.352.136.000

99.626.636

99.626.636

1.352.136.000

100

ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

6.000.000

0

4.000.000

2.000.000

K2003

POSLOVNE ZGRADE

6.000.000

0

4.000.000

2.000.000

421

Građevinski objekti

6.000.000

0

4.000.000

2.000.000

101

SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI

28.393.000

0

5.000.000

23.393.000

A1002

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

28.393.000

0

5.000.000

23.393.000

342

Kamate za primljene zajmove

28.393.000

0

5.000.000

23.393.000

103

TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA

259.453.000

12.500.000

12.500.000

259.453.000

A1014

REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA ZA JADRANSKO VODNO PODRUČJE

181.873.000

9.450.000

0

191.323.000

323

Rashodi za usluge

181.873.000

9.450.000

0

191.323.000

A1009

IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA

55.680.000

2.000.000

0

57.680.000

323

Rashodi za usluge

55.680.000

2.000.000

0

57.680.000

A1011

IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU

11.900.000

0

6.000.000

5.900.000

323

Rashodi za usluge

11.900.000

0

6.000.000

5.900.000

A1012

OSTALI IZVANREDNI IZDACI

10.000.000

1.050.000

6.500.000

4.550.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

9.950.000

0

6.500.000

3.450.000

383

Kazne, penali i naknade šteta

50.000

1.050.000

0

1.100.000

104

PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

1.058.290.000

87.126.636

78.126.636

1.067.290.000

K2005

ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE

236.614.000

34.519.636

4.519.636

266.614.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

5.000.000

0

4.519.636

480.364

386

Kapitalne pomoći

38.181.000

9.519.636

0

47.700.636

421

Građevinski objekti

193.433.000

25.000.000

0

218.433.000

K2016

VODOOPSKRBA – PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE EU

47.356.000

0

20.000.000

27.356.000

386

Kapitalne pomoći

47.356.000

0

20.000.000

27.356.000

K2018

VODOOPSKRBA HRVATSKO ZAGORJE

16.900.000

6.500.000

0

23.400.000

386

Kapitalne pomoći

16.900.000

6.500.000

0

23.400.000

K2021

VODOOPSKRBA – IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA BJELOVARSKO-
-BILOGORSKE ŽUPANIJE

9.600.000

3.500.000

0

13.100.000

386

Kapitalne pomoći

9.600.000

3.500.000

0

13.100.000

K2006

ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA

558.825.000

2.933.000

27.000.000

534.758.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

2.000.000

0

2.000.000

0

386

Kapitalne pomoći

5.258.000

2.933.000

0

8.191.000

421

Građevinski objekti

551.567.000

0

25.000.000

526.567.000

K2028

OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – ISPA KARLOVAC

5.220.000

4.067.000

0

9.287.000

386

Kapitalne pomoći

5.220.000

4.067.000

0

9.287.000

K2029

OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE BISTRA

2.000.000

5.000.000

0

7.000.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

2.000.000

5.000.000

0

7.000.000

K2031

OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE EU

103.270.000

0

20.000.000

83.270.000

386

Kapitalne pomoći

103.270.000

0

20.000.000

83.270.000

K2010

ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL., OSNOVNA SREDSTVA I DR.)

10.400.000

24.000.000

0

34.400.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

10.400.000

24.000.000

0

34.400.000

K2039

SUSTAV NAVODNJAVANJA – NAVODNJAVANJA BIĐ – BOSUTSKOG POLJA

35.720.000

6.036.000

0

41.756.000

421

Građevinski objekti

35.720.000

6.036.000

0

41.756.000

K2040

SUSTAV NAVODNJAVANJA – PPN OPATOVAC

2.400.000

225.000

0

2.625.000

421

Građevinski objekti

2.400.000

225.000

0

2.625.000

K2041

SUSTAV NAVODNJAVANJA – PPN KAŠTELA – TROGIR SEGET

2.500.000

0

183.000

2.317.000

421

Građevinski objekti

2.500.000

0

183.000

2.317.000

K2042

SUSTAV NAVODNJAVANJA – NPPN DONJA NERETVA

2.600.000

0

243.000

2.357.000

421

Građevinski objekti

2.600.000

0

243.000

2.357.000

K2045

SUSTAV NAVODNJAVANJA – SUSTAV NAVODNJAVANJA PŠŠ VINKOVCI

4.200.000

346.000

0

4.546.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

4.200.000

346.000

0

4.546.000

K2047

SUSTAV NAVODNJAVANJA – SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPTOL

3.500.000

0

18.000

3.482.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

3.500.000

0

18.000

3.482.000

K2048

SUSTAV NAVODNJAVANJA – T568108

17.185.000

0

6.163.000

11.022.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

17.185.000

0

6.163.000

11.022.000

III.

Ova Odluka je sastavni dio Financijskog plana Hrvatskih voda za 2011. godinu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/11-02/02
Urbroj: 5030120-11-18
Zagreb, 25. listopada 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.