Odluka o jediničnom iznosu novčanog poticaja za proizvodnju biogoriva u 2012. godini

NN 123/2011 (2.11.2011.), Odluka o jediničnom iznosu novčanog poticaja za proizvodnju biogoriva u 2012. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2437

Na temelju članka 19. stavka 5. Zakona o biogorivima za prijevoz (»Narodne novine«, br. 65/2009, 145/2010 i 26/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. listopada 2011. godine donijela

ODLUKU

O JEDINIČNOM IZNOSU NOVČANOG POTICAJA ZA PROIZVODNJU BIOGORIVA U 2012. GODINI

I.

Utvrđuje se jedinični iznos novčanog poticaja za proizvodnju biogoriva u 2012. godini izražen u kn/l i to:

1. biodizela u visini 3,46 kn/l

2. bioetanola u visini 1,75 kn/l.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/11-01/13

Urbroj: 5030116-11-1

Zagreb, 27. listopada 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.