Pravilnik o javnobilježničkim uredima

NN 123/2011 (2.11.2011.), Pravilnik o javnobilježničkim uredima

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2441

Na temelju članka 13. stavak 1. točka. 9. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine«, broj 78/93, 29/94, 16/07 i 75/09) donosim

PRAVILNIK

O JAVNOBILJEŽNIČKIM UREDIMA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji za određivanje smještaja, prostora, opreme i uređenja javnobilježničkih ureda.

Članak 2.

Svaki javni bilježnik dužan je imati ured u mjestu koje mu je određeno kao njegovo sjedište, koji će po svom smještaju, prostoru, opremi i uređenju odgovarati zahtjevima propisanim Zakonom o javnom bilježništvu, Javnobilježničkim poslovnikom i ovim Pravilnikom.

Javnobilježnički ured mora biti smješten u takvim prostorijama i opremljen na način koji je primjeren ugledu javnobilježničke službe.

Članak 3.

Prostorije u kojima je smješten javnobilježnički ured moraju biti posebna građevinska cjelina, s odvojenim ulazom.

Javnobilježnički ured mora imati najmanje 5 prostorija, i to: prijemnu prostoriju, prostoriju za održavanje ostavinske rasprave, radnu sobu, čekaonicu i prostoriju za arhivu koja ne može biti manja od 12 m2 i mokri čvor. Ukupna površina javnobilježničkog ureda, ne može biti manja od 85 m2. U izuzetnim slučajevima, u javnobilježničkim uredima gdje javnobilježničku službu obavljaju javni bilježnik i do dva djelatnika, može se odobriti obavljanje službe i u manjim uredima, ali čija ukupna površina ne može biti manja od 50 m2.

Zajednički javnobilježnički ured mora imati osim prostorija navedenih u stavku 2. ovoga članka i radnu sobu za drugog javnog bilježnika i prostor za arhiv koji ne može biti manji od 20 m2 ili dva odvojena prostora za arhiv od po najmanje 12 m2. Ukupna površina zajedničkog javnobilježničkog ureda ne može biti manja od 120 m2.

Pisarnica u kojoj javni bilježnik održava uredovne dane mora udovoljavati svim kriterijima propisanim ovim Pravilnikom (osim broja prostorija), a čija ukupna površina ne može biti manja od 20 m2.

Članak 4.

Javnobilježnički ured mora biti smješten u poslovnom prostoru, a koji se može nalaziti u stambenoj ili stambeno-poslovnoj zgradi, koja svojim vanjskim i unutarnjim stanjem neće bitno odstupati od uobičajenog poslovnog prostora namijenjenog za obavljanje kakve državne ili druge javne službe.

Javnobilježnički ured ne smije biti smješten u zgradi koja bi po svom izgledu, odnosno djelatnostima koje se u njoj obavljaju mogla dovesti u pitanje ugled javnobilježničke službe.

Javnobilježnički ured mora se nalaziti u prizemlju ako u stambenoj ili poslovnoj zgradi nema dizala.

Članak 5.

Javnobilježnički ured mora biti na prikladan način zaštićen od provale (protuprovalna vrata i rešetke na prozorima ili alarmni uređaj s dojavom i sl).

Članak 6.

Prostorije u javnobilježničkom uredu moraju biti uredne, čiste i opskrbljene protupožarnim uređajima i sredstvima, prema propisima koji uređuju protupožarnu zaštitu u državnoj upravi.

Članak 7.

Svaki javnobilježnički ured mora imati prostoriju za arhiv koja mora ispunjavati uvjete i standarde definirane Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (»Narodne novine«, br. 63/2004 i 106/07).

Svaki javnobilježnički ured mora imati sigurnosnu blagajnu radi pohrane primljenog novca, dragocjenosti, vrijednosnih papira i drugih vrijednih pologa te spisa koji se moraju posebno čuvati.

Svaki javnobilježnički ured mora imati telefon, telefaks, sredstvo mehaničkog pisanja i fotokopirni aparat, dva računala s mogućnošću pristupa internetu te odgovarajući broj pisača.

Svaki javnobilježnički ured mora imati odgovarajući broj atestiranih protupožarnih aparata, sukladno propisima koji uređuju tu materiju, te protuprovalnu zaštitu u vidu protuprovalnih vrata ili ugovorene usluge protuprovalne zaštite.

Članak 8.

Svaki javnobilježnički ured mora imati pisaće stolove i odgovarajući broj stolica za javnog bilježnika i osobe zaposlene u njegovom uredu. Javnobilježnički ured mora imati potreban broj stolica za stranke u radnoj prostoriji u kojoj se održavaju ostavinske rasprave i čekaonice.

Članak 9.

U svakoj radnoj prostoriji i čekaonici javnog bilježnika mora biti izvješen na zid grb Republike Hrvatske. Zabranjeno je u uredu javnog bilježnika isticati materijale u svezi s političkom djelatnošću.

Članak 10.

Pregled javnobilježničkog ureda obavlja Komisija Ministarstva pravosuđa.

Komisiju iz prethodnog stavka ovoga članka imenuje ministar pravosuđa na vrijeme od četiri godine.

Članak 11.

Osoba koja je imenovana za javnog bilježnika, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja, zatražit će od Ministarstva pravosuđa da pregleda prostorije i opremu namijenjene za njegov javnobilježnički ured.

Ministar pravosuđa može od predsjednika općinskog suda zatražiti da obavi pregled iz stavka 1. ovoga članka. O utvrđenom činjeničnom stanju predsjednik suda sastavit će poseban zapisnik u kojemu će iznijeti i svoje mišljenje o tome odgovara li taj prostor zahtjevima Zakona o javnom bilježništvu, Javnobilježničkog poslovnika i ovoga Pravilnika. U slučaju negativnog mišljenja predsjednika suda, osoba iz stavka 1. ovoga članka može u roku od osam dana zatražiti da poslovni prostor pregleda Komisija Ministarstva pravosuđa.

Zapisnik s mišljenjem predsjednika suda ili mišljenje Komisije Ministarstva pravosuđa iz prethodnog stavka 1. i 2. ovoga članka ima značenje dokaza da je javni bilježnik osigurao opremu i prostorije koje su prema kriterijima iz ovoga Pravilnika potrebni i primjereni za obavljanje javnobilježničke službe.

Članak 12.

Ako prostor i oprema za javnobilježnički ured ne odgovara kriterijima utvrđenim ovim Pravilnikom, Komisija Ministarstvo pravosuđa u zapisniku o pregledu prostora iz prethodnog članka, utvrdit će nedostatke predloženog prostora i opreme i dati nalog javnom bilježniku da u roku od 30 dana od izvršenog pregleda osigura drugi odgovarajući prostor i opremu, odnosno da otkloni nedostatke predloženog prostora i opreme.

Ako javni bilježnik u roku iz prethodnog stavka ovoga članka ne udovolji nalogu Ministarstva pravosuđa, javni bilježnik sukladno članku 21. stavak 1. točka 1. Zakona o javnom bilježništvu bit će razriješen javnobilježničke dužnosti.

Članak 13.

Prije nego što Hrvatska javnobilježnička komora odredi i objavi datum početka rada javnog bilježnika, Komisija Ministarstva pravosuđa utvrdit će da su prostor i oprema javnobilježničkog ureda pripremljeni za uporabu.

Na pregled prostorija i opreme iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način primijenit će se odredbe članka 10. ovoga Pravilnika.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Javni bilježnici koji obavljaju javnobilježničku službu u prostorima i s opremom sukladno Pravilniku o javnobilježničkim uredima (»Narodne novine«, broj 38/94, 82/94 i 64/02) nastavljaju s radom u postojećim uredima, a dužni su uskladiti opremu ureda s odredbama ovog Pravilnika u roku od šest mjeseci.

U slučaju podnošenja zahtjeva za preseljenje ureda u novi poslovni prostor, na njih će se primijeniti odredbe ovog Pravilnika.

Članak 15.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o javnobilježničkim uredima (»Narodne novine«, broj 38/94, 82/94 i 64/02).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 133-05/11-01/12

Urbroj: 514-02-02-11-1

Zagreb, 20. listopada 2011.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.