Izmjene i dopune Sudskog poslovnika

NN 123/2011 (2.11.2011.), Izmjene i dopune Sudskog poslovnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2444

Na temelju članka 68. stavaka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, br. 150/05, 16/07, 113/08, 153/09, 116/10, 27/11) donosim

IZMJENE I DOPUNE

SUDSKOG POSLOVNIKA

Članak 1.

U Sudskom poslovniku (»Narodne novine«, broj 158/09, 3/11, 34/11 i 100/11) u članku 180. stavku 1. riječi: »velikog slova abecednim redom« zamjenjuju se riječima: »rednih brojeva (1., 2., 3., ....).«

Članak 2.

U članku 302. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Predmeti se smatraju dovršenim u trenutku otpravka iz referade suca i to otpreme presude ili rješenja kojim se konačno dovršava postupak, rješenja o prekidu postupka, rješenja o prihvaćanju ili odbijanju platnog naloga, rješenja o obustavi postupka, rješenja o ustupanju nadležnom sudu ili odbacivanje tužbe odnosno prijedloga. Sudska pisarnica u daljnjem roku od 8 dana ima obvezu otpremiti predmetnu odluku sa suda.«

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»Predmet u kojem je izdan prekršajni nalog smatra se dovršenim i u upisniku se označuje kao riješen predmet u sljedećim slučajevima:

– kada nije podnesen prigovor okrivljenika, čime izdani prekršajni nalog postaje pravomoćan,

– kada podnesenim prigovorom okrivljenik prigovara povodom izrečene odnosno primijenjene prekršajnopravne sankcije, oduzete imovinske koristi ili određenih troškova u povodu izdavanja prekršajnog naloga, a izdavatelj prekršajnog naloga ne donese rješenje sukladno članku 238. stavak 1., 4. i 5. Prekršajnog zakona.

U ostalim slučajevima kada je podnesen prigovor, a izdavatelj prekršajnog naloga ne donese rješenje sukladno članku 238. stavak 1., 4. i 5. Prekršajnog zakona, izdani prekršajni nalog se stavlja izvan snage i sud nastavlja postupak pod istom oznakom spisa predmeta pod kojom je već vođen izdani prekršajni nalog.«

Članak 3.

U članku 317. stavku 1. točka 2. ispod riječi: »Upisnik za ovrhu Ovr i Ovrv (Obrazac br. 35)« dodaju se riječi: »Upisnik za ovršne predmete proslijeđene od javnih ovršitelja Ovr-jo (Obrazac 35.a)«

Članak 4.

U članku 319. stavku 1. ispod riječi: »Upisnik za razne predmete Pr (Obrazac br. 31)« dodaju se riječi: »Upisnik za razne prekršajne zahtjeve Prz (Obrazac br. 31.a)«.

Članak 5.

Iza članka 323. dodaje se novi članci 323.a i 323.b koji glase:

»Članak 323.a

Upravni sudovi vode ove upisnike:

Upisnik za ocjenu zakonitosti pojedinačne odluke javnopravnog tijela i ocjenu zakonitosti propuštanja donošenja pojedinačne odluke javnopravnog tijela UsI (Obrazac br. 51.a)

Upisnik za ocjenu zakonitosti postupanja javnopravnog tijela i propuštanja postupanja javnopravnog tijela Uszp (Obrazac br. 51.b).

Upisnik za ocjenu zakonitosti sklapanja, raskidanja i izvršavanja upravnog ugovora Usug (Obrazac 51.c)

Upisnik za razne upravne predmete UrI (Obrazac br. 51.d)

Upisnik za izvršenje sudskih odluka Usi (Obrazac br. 51.e)

Članak 323. b

Visoki upravni sud Republike Hrvatske vodi ove upisnike:

Upisnik za drugostupanjske predmete povodom žalbe Usž (Obrazac br. 51.f)

Upisnik za ocjenu zakonitosti odluka javnopravnih tijela kada Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučuje u prvom stupnju UsII (Obrazac br. 51.g)

Upisnik za ocjenu zakonitosti općih akata Usoz (Obrazac br. 51.h)

Upisnik za predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Uszp (Obrazac br. 51.i)

Upisnik za razne upravne predmete UrII (Obrazac br. 51.j).«

Članak 6.

Članak 328. briše se.

Članak 7.

U članku 401. stavak 4. iza riječi: »kaznenog upisnika« dodaju se riječi: »odnosno prekršajnog upisnika«.

Članak 8.

U članku 403. stavak 1. iza riječi: »kaznenog postupka« dodaju se riječi: »odnosno prekršajnog postupka«.

Članak 9.

Obrazac prekršajnog upisnika Pp (P, G, J) – (Obrazac br. 28.a) i Obrazac upisnika za predmete izvršenja prekršajnih sankcija Ikp (Ikps, Ikpu) – (Obrazac br. 60.b) zamjenjuju se novim obrascima koji čine sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Sudskog poslovnika.

Članak 10.

U članku 461. stavak 1. mijenja se i glasi:

»U upisnik Ovrv upisuju se samo predmeti proslijeđeni od javnih bilježnika na temelju odredbi članka 58. stavak 1 i članka 60. Ovršnog zakona, zahtjevi, prijedlozi i pravni lijekovi stranaka u kojima rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave nije postalo pravomoćno.«

Članak 11.

Ove izmjene i dopune Sudskog poslovnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 3. i 10. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 011-02/11-02/4

Urbroj: 514-02-02-11-3

Zagreb, 20. listopada 2011.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.

Obrazac broj 28a (319.SP) – Prekršajni upisnik – Pp (P, G, J) (800 x 500 mm)

Redni broj

Datum primitka

Sudac

Tužitelj

Okrivljenik

Pravna oznaka prekršaja

Prvostupanjski postupak

Predmeti dovršeni rješenjem

Prekršajni nalog

Rješenje u postupku prema maloljetniku

Presuda

Datum donošenja – objave presude / rješenja

Datum izrade presude / rješenja

Datum otpreme presude / rješenja

Prekršajno pravne sankcije

Datum izdavanja prekršajnog naloga

Datum podnošenja prigovora

Datum pravomoćnosti prekršajnog naloga

Vrsta presude

Razlog ili pravni osnov za donošenje odbijajuće ili oslobađajuće presude

Odbijajuća (zbog zastare)

Novčana kazna

Kazna zatvora

Mjere upozorenja

Zaštitne mjere

Odgojne mjere

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Postupak po žalbi

Pravomoćnost

Trajanje postupka

Datum plaćanja novčane kazne

Datum plaćanja troška

Izvršenje odluke

Izmjena pravomoćne odluke

Spis

Primjedba

Trošak

Postupak na
prvostupanjskom sudu

Postupak na VPS RH

Primitak odluke VPS-a RH

Datum podnošenja žalbe

Podnositelj žalbe

Odbačaj žalbe

Datum otpreme žalbe VPS-u RH

Datum donošenja odluke

Vrsta odluke

Izvanredni pravni lijek

Vrsta odluke

Stavljen u arhiv

Ustupljen

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

UPUTA ZA POPUNJAVANJE PRKRŠAJNOG UPISNIKA – Pp (P, G, J) Obrazac br. 28. a (čl. 319. Sudskog poslovnika)

U stupac broj 3 upisuje se redni broj referade i prezime i ime suca / sudskog savjetnika kojem je predmet dodijeljen u rad.

U stupac broj 4 upisuje se naziv tijela i broj, odnosno prezime i ime osobe, te adresa podnositelja optužnog prijedloga.

U stupac broj 5 upisuje se prezime i ime okrivljenika, datum rođenja, OIB i adresa stanovanja odnosno naziv i sjedište pravne osobe, MB iz sudskog registra, OIB i ostali podaci.

U stupac broj 6 upisuje se pravna oznaka prekršaja iz optužnog prijedloga s tim da se podatak mijenja prema presudi ukoliko je pravna kvalifikacija iz optužnog prijedloga presudom izmijenjena.

U stupac broj 7 upisuje se vrsta donijetog rješenja, te zakonski osnov za njegovo donošenje

(čl. 102. st. 1., čl. 155. st. 1., čl. 161. st. 4., čl. 239. st. 6., čl. 243. st. 2. ili st. 3. PZ-a).

U stupac broj 11 upisuje se vrsta rješenja prema maloljetniku kojim se izriču sankcije, obustavlja postupak ili nezapočinje odnosno obustavlja postupak zbog načela svrhovitosti.

U stupac broj 12 upisuje se vrsta presude: osuđujuća, odbijajuća ili oslobađajuća.

U stupac broj 13 upisuje se razlog za donošenje odbijajuće presude iz čl. 181. PZ-a osim zastare, kao i razlog za donošenje oslobađajuće presude iz čl. 182. PZ-a.

U stupac 23 upisuje se ukupan trošak postupka u kunama (paušalni, alkotesta, vještačenja i dr.) koje snosi okrivljenik.

U stupac 34 upisuje se datum plaćanja ukupnog troška postupka.

U stupac 35 upisuje se datum kada je pravomoćna presuda dostavljena na izvršenje.

Obrazac br. 60. b (čl. 319. SP) – Upisnik za predmete izvršenja prekršajnih sankcija Ikp (Ikps i Ikpu) (1000 x 350) mm

Redni
broj

Datum
prijema

Naziv
podnositelja

Broj
predmeta

Sudac

Prezime i ime
(ili naziv osuđenika)

Prekršaji

Datum
pravomoćnosti presude

Datum
izvršnosti presude

1

2

3

4

5

6

7

8

9

NOVČANA KAZNA

ZATVOR

SUPLETORNI
ZATVOR

RAD ZA OPĆE
DOBRO

ZAŠTITNE MJERE

I POSEBNE
OBVEZE

Iznos izrečene novčane kazne

Iznos neplaćene novčane kazne

Iznos plaćene novčane kazne

Datum naplate kazne

Broj dana zatvora

Zatvor izdržan

Broj dana supletornog zatvora

Supletorni zatvor izdržan

Broj dana rada za opće dobro

Rad za opće dobro izvršen

Izrečene mjere ili obveze

Datum izvršenja mjera ili obveza

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

IMOVINSKA KORIST

TROŠKOVI POSTUPKA

POSTUPAK PO ŽALBI

Iznos imovinske koristi

Datum oduzimanja imovinske koristi

Datum slanja na prisilno oduzimanje

Ukupan iznos izrečenih troškova postupka

Iznos plaćenih troškova postupka

Datum naplate troškova postupka

Poslano na
prisilnu
naplatu
(datum)

Datum podnošenja žalbe

Odluke po žalbi

Način

izvršenja

Datum razvođenja

Stavljen u arhivu

Primjedba

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

UPUTA ZA POPUNJAVANJE UPISNIKA ZA PREDMETE IZVRŠENJA PREKRŠAJNIH SANKCIJA – Ikp (Ikps i Ikpu) Obrazac br. 60 b) (čl. 319. Sudskog poslovnika)

U stupac broj 5 upisuje se redni broj referade i prezime i ime suca ili sudskog savjetnika kojem se spis dodjeljuje u rad.

U stupac broj 6 upisuje se prezime i ime osuđenika, datum rođenja, OIB i adresa stanovanja, odnosno naziv i sjedište osuđene pravne osobe, MB – matični broj iz sudskog registra, OIB i ostali podaci.

U stupce broj 11, 12 i 13 upisuju se podaci o iznosu neplaćene novčane kazne, plaćene novčane kazne i datumu naplate novčane kazne. Podaci su promjenjivi, ovisno o naknadnim uplatama novčane kazne tijekom postupka izvršenja.

U stupac 21 upisuje se uz svaku mjeru ili obvezu datum kada je ista izvršena.

Obrazac br. 31 a) (čl. 319. SP) – Upisnik za razne prekršajne zahtjeve – Prz (420 x 297 mm)

Redni

broj

Datum

primitka

Naziv tijela i broj odnosno prezime i ime osobe koje stavlja zahtjev i adresa

(oznaka spisa)

Sadržaj zahtjeva

Datum donošenja rješenja

Vrsta rješenja

1

2

3

4

5

6

Postupak po žalbi

Postupak na prvostupanjskom sudu

Postupak na Visokom prekršajnom sudu RH

Datum
pravomoćnosti

Primjedba

Datum podnošenja žalbe

Podnositelj

žalbe

Odbačaj

žalbe

Datum

otpreme

žalbe VPS-u RH

Datum

donošenja

odluke

Vrsta

odluke

Primitak

odluke

VPS-a RH

7

8

9

10

11

12

13

14

15

UPUTA ZA POPUNJAVANJE UPISNIKA ZA RAZNE PREKRŠAJNE ZAHTJEVE – Obrazac br. 31 a (čl. 319. Sudskog poslovnika)

U stupac broj 3 upisuje se: Naziv tijela i broj koje je podnijelo zahtjev, odnosno prezime, ime osobe, njegova adresa i oznaka spisa na koji se zahtjev odnosi ukoliko je spis zaveden u Pp upisnik.

U stupac broj 4 upisuju se: Zahtjev za obnovom postupka, Zahtjev za pretragu stana, Zahtjev za skidanje klauzule pravomoćnosti, Zahtjev za izricanjem zaštitne mjere prije pokretanja prekršajnog postupka, Zahtjev za izricanjem zaštitne mjere oduzimanja predmeta.

U stupac broj 12 upisuje se: Vrsta odluke VPS-a RH, s tim da se kod ukinute odluke upisuje razlog ukinuća.

Obrazac br. 51.a (čl. 323.aSP) – Upisnik za ocjenu zakonitosti pojedinačne odluke javnopravnog tijela i ocjenu zakonitosti propuštanja donošenja pojedinačne odluke javnopravnog tijela –UsI (420x297 mm)

(lijeva strana)

Redni broj

Datum primitka

Vijeće
Izvjestitelj

Sudac
pojedinac

Ime, prezime i adresa -naziv i sjedište ako je tijelo, naznaka poslovnog broja spisa tog tijela

Predmet spora

Ročište – datum

Vještačenje

Ustup

Prekid spora

Tužba povučena, odbačena

Obustava sudskog spora

Nagodba

Tužitelj

Tuženik

Zainteresirana osoba

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

(desna strana)

Odluka

Datum otpremanja odluke i trajanje postupka

Postupak po žalbi

Datum pravomoćnosti

Odluka povodom izvanrednih pravnih lijekova

Primjedbe

Odluka drugostupanjskog suda

O kretanju spisa

O
ostalom

Presuda rješenje

Na temelju priznanja

Ogledni spor

Bez održavanja rasprave

Žalba odbačena

Odluka

Potvrđena

Poništena

preinačena

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

Obrazac br. 51.b (čl. 323.aSP) – Upisnik za ocjenu zakonitosti postupanja javnopravnog tijela i propuštanja postupanja javnopravnog tijela –Uszp (420x297 mm)

(lijeva strana)

Redni broj

Datum primitka

Vijeće
Izvjestitelj

Sudac
pojedinac

Ime, prezime i adresa – naziv i sjedište ako je tijelo,
naznaka poslovnog broja spisa tog tijela

Predmet spora

Ročište – datum

Vještačenje

Ustup

Prekid spora

Tužba povučena, odbačena

Obustava sudskog spora

Nagodba

Tužitelj

Tuženik

Zainteresirana osoba

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

(desna strana)

Odluka

Datum otpremanja odluke i trajanje postupka

Postupak po žalbi

Datum
pravomoćnosti

Odluka povodom izvanrednih pravnih lijekova

Primjedbe

Odluka drugostupanjskog suda

O
kretanju spisa

O
ostalom

Presuda

rješenje

Na temelju priznanja

Ogledni spor

Bez održavanja rasprave

Žalba
odbačena

Odluka

Potvrđena

Poništena
preinačena

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

Obrazac br. 51.c (čl. 323.aSP) – Upisnik za ocjenu zakonitosti sklapanja, raskidanja i izvršavanja upravnog ugovora –Usug (420x297 mm)

(lijeva strana)

Redni broj

Datum primitka

Vijeće Izvjestitelj

Sudac
pojedinac

Ime, prezime i adresa -naziv i sjedište ako je tijelo,
naznaka poslovnog broja spisa tog tijela

Predmet spora

Ročište – datum

Vještačenje

Ustup

Prekid spora

Tužba povučena, odbačena

Obustava sudskog spora

Nagodba

Tužitelj

Tuženik

Zainteresirana osoba

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

(desna strana)

Odluka

Datum otpremanja odluke i trajanje postupka

Postupak po žalbi

Datum
pravomoćnosti

Odluka povodom izvanrednih pravnih lijekova

Primjedbe

Odluka drugostupanjskog suda

O
kretanju spisa

O
ostalom

Presuda
rješenje

Na temelju priznanja

Ogledni spor

Bez održavanja rasprave

Žalba odbačena

Odluka

Potvrđena

Poništena
preinačena

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

Obrazac br. 51.d (čl. 323.aSP) – Upisnik za razne upravne predmete –Ur i UrI (420x297 mm)

Redni broj

Datum primitka

Sudsko vijeće –
izvjestitelj

Ime, prezime i adresa, ako je tijelo naziv i sjedište

Kratki sadržaj zahtjeva

Način rješavanja

Datum

Bilješka

1

2

3

4

5

6

7

8

Obrazac br. 51.e (čl. 323.aSP) – Upisnik za izvršenje sudskih odluka –Usi (420x297 mm)

Redni broj

Datum primitka

Sudsko vijeće – izvjestitelj

Sudac pojedinac

Predlagatelj izvršenja
(ime prezime, adresa, naziv i sjedište ako je tijelo)

Izvršenik
(naziv i sjedište tijela)

Predmet izvršenja

Ročište – datum

Odluka

Datum

Primjedbe

O kretanju spisa

O
ostalom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Obrazac br. 51.f (čl. 323.b SP) – Upisnik za drugostupanjske predmete povodom žalbe –Usž (420x297 mm)

Redni broj

Datum primitka

Prvostupanjski sud koji je predmet dostavio i oznaka spisa toga suda

Stranke

Tko je izjavio žalbu

Postupak po žalbi

Nagodba

Datum otpremanja i trajanje postupka

Odluka u povodu izvanrednih pravnih lijekova

Primjedba

žalba odbačena

Datum sjednice

ročišta

Prvostupanjska odluka

Tužitelj

Tuženik

Zainteresirana osoba

potvrđena

Poništena – preinačena

Zbog bitne povrede postupka

Zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja

Zbog pogrešno primijenjenog materijalnog prava

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Obrazac br. 51.g (čl. 323.b SP) – Upisnik za ocjenu zakonitosti odluka javnopravnih tijela kada Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučuje u prvom stupnju –UsII (420x297 mm)

(lijeva strana)

Redni broj

Datum primitka

Sudsko vijeće – izvjestitelj

Sudac
pojedinac

Ime i prezime, adresa – naziv i sjedište ako je tijelo, naznaka poslovnog broja spisa tog tijela

Predmet spora

Ročište – datum

Vještačenje

Ustup

Prekid spora

Tužba povučena, odbačena

Obustava sudskog spora

Nagodba

Tužitelj

Tuženik

Zainteresirana osoba

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

(desna strana)

Odluka

Datum otpremanja odluke i trajanje postupka

Odluka povodom izvanrednih
pravnih lijekova

Primjedbe

O
kretanju spisa

O
ostalom

Datum

Presuda

rješenje

Na temelju priznanja

Ogledni spor

Bez održavanja rasprave

17

18

19

20

21

22

23

24

Obrazac br. 51.h (čl. 323.bSP) – Upisnik za ocjenu zakonitosti općih akata –Usoz (420x297 mm)

Redni broj

Datum primitka zahtjeva

Ime prezime adresa,/ naziv i sjedište
podnositelja

Naziv osporenog općeg akta i naznaka njegova donositelja

Postupak suda po zahtjevu

Objava u službenom glasilu

Bilješka

Datum sjednice

Zahtjev odbačen

Opći akt ukinut

Postupak
obustavljen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Obrazac br. 51.i (čl. 323.b SP) – Upisnik za predmete zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku –Uszp (420x297 mm)

(lijeva strana)

Redni broj

Datum primitka

Podnositelj

zahtjeva

Naziv nižeg suda koji vodi postupak i oznaka spisa tog suda

Datum utvrđenja osnovanosti zahtjeva

Određeni rok u kojem niži sud mora donijeti odluku

Određena visina naknade podnositelju zahtjeva

Datum odbijanja zahtjeva

Zahtjev riješen na drugi način

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(desna strana)

Datum
otpremanja rješenja

Datum pravomoćnosti rješenja

Datum žalbe

Datum odbacivanja žalbe

Datum otpremanja spisa VSRH

Kratki sadržaj rješenja VSRH o žalbi

Datum otpremanja rješenja VSRH

Ustavna
tužba

Primjedbe

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Obrazac br. 51.j (čl. 323.b SP) – Upisnik za razne upravne predmete – UrII (420x297 mm)

Redni broj

Datum primitka

Sudsko vijeće – izvjestitelj

Ime, prezime i adresa, ako je tijelo naziv i sjedište

Kratki sadržaj zahtjeva

Način rješavanja

Datum

Bilješka

1

2

3

4

5

6

7

8

Obrazac br. 35.a (čl. 317.SP) – Upisnik za ovršne predmete proslijeđene od javnih ovršitelja – Ovr-jo (420x297 mm)

Redni broj

Datum primitka

Sudac

Podnesak upućen od javnog ovršitelja

Kretanje spisa

Odluka suda u svezi podneska javnog ovršitelja

Pravomoćnost odluke

Napomena

1

2

3

4

5

6

7

8