Pravilnik o izmjenama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama

NN 123/2011 (2.11.2011.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2446

Na temelju članka 26. stavka 9. i stavka 12., članka 27. stavka 3., članka 28. stavka 5. i članka 29. stavka 4. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 56/10, 117/10 i 55/11) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POVLASTICI ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU I REGISTRU O IZDANIM POVLASTICAMA

Članak 1.

U Pravilniku o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama (»Narodne novine«, br. 144/10) u članku 9. iza stavka 14. dodaju se stavci 15., 16. i 17. koji glase:

»(15) Iznimno od odredbi stavka 3., 4., 5. i 6. odobriti će se prijenos prava odnosno upis prava u povlasticu za sva plovila na kojima je izvršena promjena motora i povećanje GT-a do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(16) Iznimno od odredbi stavka 3., 4., 5. i 6. odobriti će se prijenos prava odnosno upis prava u povlasticu za sva plovila na kojima je došlo do promjene GT-a i snage motora na temelju premjeravanja a da nije bilo zahvata na plovilu odnosno motoru, te upis veće snage postojećeg motora koji imaju upisanu reduciranu snagu motora u upisnom listu a radi upisa nominalne snage u registar ribarske flote.«

(17) Kod prijenosa odnosno upisa prava iz stavaka 15. i 16. potrebno je za brodove priložiti svjedodžbu o sposobnosti broda za plovidbu izdanu od Hrvatskog registra brodova.«

Članak 2.

U članku 10. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ministarstvo je dužno objaviti Javni poziv za prijenos povlastice ili ponuditi otkup za prijenos povlastice u državno vlasništvo sukladno članku 32. Zakona 15. dana u mjesecima ožujku, lipnju, rujnu i prosincu, odnosno ranije ukoliko se prije tih datuma prikupi najmanje deset ponuda za prijenos povlastice.«.

Članak 3.

(1) U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Povlastice izdane prije stupanja na snagu ovog Pravilnika vrijedi do izdavanja novih povlastica a najkasnije do 1. rujna 2012. godine ukoliko je vlasnik plovila predao zahtjev za izdavanje nove povlastice najkasnije do 31. prosinca 2011. godine o čemu nadležna područna jedinica radi zabilježbu u WEB aplikaciji »Registar povlastica.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/247

Urbroj: 525-08-1-0314/11-3

Zagreb, 20. listopada 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.