Pravilnik o kontroli bolovanja

NN 123/2011 (2.11.2011.), Pravilnik o kontroli bolovanja

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2448

Na temelju članka 33. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 153/09., 71/10., 139/10. i 49/11.) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O KONTROLI BOLOVANJA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje postupak i način provođenja kontrole bolovanja osiguranika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod), vrste kontrole te ovlaštene osobe za provođenje kontrole bolovanja i njihove ovlasti prilikom provođenja kontrole bolovanja.

Članak 2.

Kontrola bolovanja iz članka 1. ovog Pravilnika obavlja se pri izabranom doktoru primarne zdravstvene zaštite opće/obiteljske medicine (u daljnjem tekstu: izabrani doktor) koji je nadležan za utvrđivanje prava osiguranika Zavoda na bolovanje prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon), propisima donesenim na temelju Zakona i općim aktima Zavoda.

Članak 3.

Kontrola bolovanja može biti redovna i izvanredna.

Redovnu kontrolu bolovanja obavljaju ovlašteni doktori Zavoda u skladu sa Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona i općim aktima Zavoda.

Izvanredna kontrola bolovanja obavlja se po nalogu ravnatelja Zavoda, u skladu s općim aktom Zavoda o ovlastima i načinu rada kontrolora Zavoda, kao i u slučaju sumnje na zlouporabu bolovanja.

Izvanredna kontrola bolovanja može se obaviti i na temelju pisanog zahtjeva poslodavca osiguranika Zavoda, kojim traži kontrolu opravdanosti bolovanja tog osiguranika, kao i na temelju pisanog zahtjeva samog osiguranika Zavoda, koji u okviru ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja traži kontrolu svog bolovanja kod izabranog doktora.

Redovna kontrola bolovanja te iznimno i izvanredna obavlja se uz prethodnu najavu zbog pravodobne pripreme potrebne dokumentacije, kako bi se kontrola mogla obaviti u što kraćem vremenu i bez prekida rada izabranog doktora.

Članak 4.

Ovlaštene osobe za provedbu kontrole bolovanja osiguranika Zavoda, u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona i općim aktima Zavoda su kontrolori Zavoda, ovlašteni doktori i liječnička povjerenstva Zavoda.

Članak 5.

Ovlaštene osobe iz članka 4. ovog Pravilnika kontrolu bolovanja osiguranika Zavoda obavljaju pregledom medicinske i druge dokumentacije kod izabranog doktora, a mogu obaviti i pregled osiguranika kada ocijene da je to nužno za utvrđivanje objektivne dijagnoze i zdravstvenog stanja osiguranika.

Članak 6.

Pod medicinskom dokumentacijom iz članka 5. ovoga Pravilnika na osnovi koje ovlaštene osobe Zavoda obavljaju stručno-
-medicinsko vještačenje bolovanja sukladno ovom Pravilniku smatra se dokumentacija koja obvezno sadrži podatke:

1. o dijagnozi, početku i tijeku bolesti,

2. o provedenim dijagnostičkim i terapijskim postupcima te bolničkom liječenju,

3. o uspješnosti provedenih rehabilitacijskih i drugih terapijskih postupaka,

4. o ocjeni i mišljenju izabranog doktora o potrebi bolovanja,

5. o prethodnim istim ili sličnim zdravstvenim problemima osiguranika,

6. o ocjeni i mišljenju izabranog doktora s nalazom o pregledu osiguranika, te druge podatke o zdravstvenom stanju osiguranika.

Članak 7.

U provođenju kontrole iz članka 5. ovoga Pravilnika utvrđuje se postojanje indikacije:

– za korištenje bolovanja,

– za daljnje korištenje bolovanja osiguranika po isteku roka do kojeg je izabrani doktor nadležan utvrđivati pravo na bolovanje i duljinu trajanja bolovanja sukladno pravilniku o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o vrsti bolesti,

– za prestanak korištenja bolovanja i prije isteka roka do kojeg je izabrani doktor ovlašten utvrđivati pravo na bolovanje.

Ako se utvrdi da bolovanje nije medicinski opravdano o istome se obvezno odmah donosi stručno-medicinska ocjena kojom se ujedno utvrđuje datum radne sposobnosti osiguranika osnovom koje će izabrani doktor prekinuti bolovanje osiguranika.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-02/129

Urbroj: 534-07-11-1

Zagreb, 27. listopada 2011.

Potpredsjednik
Vlade i ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.