Pravilnik o obrascu dnevnika rada doktora medicine na specijalističkom usavršavanju

NN 123/2011 (2.11.2011.), Pravilnik o obrascu dnevnika rada doktora medicine na specijalističkom usavršavanju

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2449

Na temelju članka 140. stavka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11 i 84/11) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O OBRASCU DNEVNIKA RADA DOKTORA MEDICINE NA SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obrazac dnevnika rada doktora medicine na specijalističkom usavršavanju (u daljnjem tekstu: Dnevnik rada).

Članak 2.

Obrazac dnevnika rada koji je tiskan u Prilogu I. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio sadrži sljedeće dijelove:

1. opći podaci o specijalizantu i specijalizaciji,

2. evidencija dnevnih aktivnosti,

3. evidencija provjere usvojenih znanja i vještina,

4. evidencija prikaza slučaja bolesnika,

5. evidencija stručnih radova iz područja specijalizacije,

6. bilješke.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-04/26

Urbroj: 534-1/6-11-1

Zagreb, 7. listopada 2011.

Potpredsjednik
Vlade i ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.


PRILOG I.

OBRAZAC DNEVNIKA RADA DOKTORA MEDICINE NA SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU