Pravilnik o obrascu knjižice o specijalističkom usavršavanju doktora medicine

NN 123/2011 (2.11.2011.), Pravilnik o obrascu knjižice o specijalističkom usavršavanju doktora medicine

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2450

Na temelju članka 140. stavka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11 i 84/11) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O OBRASCU KNJIŽICE O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU DOKTORA MEDICINE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obrazac knjižice o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (u daljnjem tekstu: knjižica).

Članak 2.

Obrazac knjižice koji je tiskan u Prilogu I. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio sadrži sljedeće dijelove:

1. opći podaci o specijalizantu i specijalizaciji,

2. raspored obavljanja programa specijalizacije,

3. praćenje napredovanja u stjecanju općih i posebnih kompetencija,

4. praćenje obavljenih zahvata,

5. završno mišljenje glavnog mentora o savladanom programu specijalizacije.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Prilog broj 2. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju zdravstvenih djelatnika (»Narodne novine«, br. 33/94, 53/98, 64/98, 97/99, 84/01 i 43/03) u dijelu koji se odnosi na specijalističko usavršavanje doktora medicine, osim za doktore medicine iz članka 36. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (»Narodne novine«, br. 100/11).

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-04/27
Urbroj: 534-1/6-11-1
Zagreb, 7. listopada 2011.

Potpredsjednik Vlade
i ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

PRILOG I.

OBRAZAC KNJIŽICE O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU DOKTORA MEDICINE