Pravilnik o obrascu diplome o specijalističkom usavršavanju

NN 123/2011 (2.11.2011.), Pravilnik o obrascu diplome o specijalističkom usavršavanju

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2452

Na temelju članka 140. stavka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11 i 84/11) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O OBRASCU DIPLOME O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obrazac diplome o specijalističkom usavršavanju (u daljnjem tekstu: Diploma).

Članak 2.

Obrazac Diplome tiskan je u Prilogu I. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Prilog broj 4. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju zdravstvenih djelatnika (»Narodne novine«, br. 33/94, 53/98, 64/98, 97/99, 84/01 i 43/03) u dijelu koji se odnosi na specijalističko usavršavanje doktora medicine, osim za doktore medicine iz članka 36. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (»Narodne novine«, br. 100/11).

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-04/28

Urbroj: 534-1/6-11-1

Zagreb, 7. listopada 2011.

Potpredsjednik Vlade i
ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

PRILOG I.