Rješenje kojim se nalaže društvu Croatia osiguranje d.d., Zagreb, odmah prestati s objavom promidžbenih informacija u kojima se navodi: "Dok vas neki pokušavaju preveslati, mi s vama plovimo kroz život. Dok vas neki vozaju, mi s vama putujemo do cilja. Dok vam neki skupo prodaju obećanja, mi svoja ispunjavamo."

NN 123/2011 (2.11.2011.), Rješenje kojim se nalaže društvu Croatia osiguranje d.d., Zagreb, odmah prestati s objavom promidžbenih informacija u kojima se navodi: "Dok vas neki pokušavaju preveslati, mi s vama plovimo kroz život. Dok vas neki vozaju, mi s vama putujemo do cilja. Dok vam neki skupo prodaju obećanja, mi svoja ispunjavamo."

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2461

Na temelju odredbe članka 15. točka 4. alineja 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05), članka 12. stavak 1. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 151/05, 87/08 i 82/09) i članka 42. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 47/09) u vezi s člankom 49. točke 2. tog Zakona, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, po službenoj dužnosti, na sjednici održanoj 20. listopada 2011. donijela je

RJEŠENJE

I. Nalaže se društvu Croatia osiguranje d.d. Zagreb, Miramarska 22, odmah prestati s objavom promidžbenih informacija u kojima se navodi: »Dok vas neki pokušavaju preveslati, mi s vama plovimo kroz život. Dok vas neki vozaju, mi s vama putujemo do cilja. Dok vam neki skupo prodaju obećanja, mi svoja ispunjavamo.«.

II. Nalaže se društvu Croatia osiguranje d.d. u roku od 8 dana od primitka ovog rješenja, dostaviti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga popis medija u kojima su objavljivane promidžbene informacije navedene u točki I. izreke ovog rješenja s dokazima o načinu izvršenja naloga iz točke I. izreke ovog rješenja.

III. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) utvrdila je da društvo Croatia osiguranje d.d. Zagreb, Miramarska 22, u promidžbenim aktivnostima pod nazivom »Sreća u nesreći«, u promidžbenom spotu objavljenom u programu Hrvatske radiotelevizije te u promidžbenom oglasu u časopisu »Osiguranje« broj 7-8, upućuje trećim osobama i potencijalnim osiguranicima promidžbene poruke sljedećeg sadržaja: »Dok vas neki pokušavaju preveslati, mi s vama plovimo kroz život. Dok vas neki vozaju, mi s vama putujemo do cilja. Dok vam neki skupo prodaju obećanja, mi svoja ispunjavamo.«.

Agencija ocjenjuje da navedene promidžbene poruke negativno, neistinito i pogrešno opisuju druge osiguratelje, jer iz njih proizlazi da jedino društvo Croatia osiguranje d.d. odgovorno i pošteno pruža usluge osiguranja dok ostala društva za osiguranje poslove osiguranja pružaju služeći se prevarama i lažnim obećanjima te ocjenjuje da su navedene promidžbene poruke u suprotnosti s odredbama članka 65.a Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 151/05, 87/08 i 82/09) i članka 2. Pravilnika o promidžbenim aktivnostima (»Narodne novine« broj 156/09 i 92/11, dalje: Pravilnik) a prema kojim odredbama promidžbene poruke moraju sadržavati jasne, istinite i potpune informacije koje se temelje na vjerodostojnim podacima o uspjehu i položaju društva za osiguranje na tržištu osiguranja, a ne smije sadržavati navode koji negativno, neistinito i pogrešno opisuju druge sudionike osiguravajućeg sustava, stoga je, na temelju članka 160. stavak 1. točka 8. Zakona o osiguranju i članka 4. Pravilnika, odlučeno kao pod točkom I. izreke ovog rješenja.

Sukladno članku 161. Zakona o osiguranju, kao dokaz o izvršenju naloga iz točke I. izreke ovog rješenja, društvo Croatia osiguranje d.d. dužno je u roku od 8 dana od primitka ovog rješenja, dostaviti Agenciji popis medija u kojima su objavljivane promidžbene informacije iz točke I. izreke ovog rješenja sa dokazima o načinu izvršenja naloga iz točke I. izreke ovog rješenja, kako je to i odlučeno pod točkom II. izreke ovog rješenja.

Ovo rješenje Agencija je donijela na temelju članka 49. točka 2. Zakona o općem upravnom postupku, bez provedbe ispitnog postupka, na temelju naprijed navedenih utvrđenih činjenica, radi zaštite javnog interesa koji se ogleda u zabrani promidžbenih informacija koje sadrže navode koji negativno opisuju druge sudionike osiguravajućeg sustava, pa je, sukladno članku 8. stavak 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05), odlučeno ovo rješenje objaviti kako je to navedeno pod točkom III. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-382-01/11-04/5

Urbroj: 326-112-11-1

Zagreb, 20. listopada 2011.

Član Uprave
Ivo Šulenta, v. r.