Zakon o dopuni Zakona o medicinskoj oplodnji

NN 124/2011 (4.11.2011.), Zakon o dopuni Zakona o medicinskoj oplodnji

HRVATSKI SABOR

2475

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O MEDICINSKOJ OPLODNJI

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o medicinskoj oplodnji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. listopada 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/195

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 26. listopada 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O MEDICINSKOJ OPLODNJI

Članak 1.

U Zakonu o medicinskoj oplodnji (»Narodne novine«, br. 88/09. i 137/09.) iza članka 15. dodaje se članak 15.a koji glasi:

»Članak 15.a

U slučajevima kada je kod muškarca i/ili žene prema saznanjima ili iskustvu medicinske znanosti ili tijekom postupka medicinske oplodnje utvrđen nedostatak spolnih stanica, na prijedlog liječnika specijalista ginekologije koji provodi postupak medicinske oplodnje, uz odobrenje Nacionalnog povjerenstva, odredbe članka 15. ovoga Zakona neće se primijeniti.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 543-01/11-01/01

Zagreb, 21. listopada 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.