Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krvi i krvnim pripravcima

NN 124/2011 (4.11.2011.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krvi i krvnim pripravcima

HRVATSKI SABOR

2476

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KRVI I KRVNIM PRIPRAVCIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krvi i krvnim pripravcima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. listopada 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/196

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 26. listopada 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KRVI I KRVNIM PRIPRAVCIMA

Članak 1.

U Zakonu o krvi i krvnim pripravcima (»Narodne novine«, br. 79/06.) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Direktiva 2002/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 2003. kojom se utvrđuju standardi kvalitete i sigurnosti za prikupljanje, ispitivanje, preradu, čuvanje i promet ljudske krvi i krvnih sastojaka i kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/83/EZ (SL L 033, 8. 2. 2003.),

– Direktiva 2004/33/EZ od 22. ožujka 2004. kojom se primjenjuje Direktiva 2002/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na određene tehničke zahtjeve za krv i krvne sastojke (SL L 091, 30. 3. 2004.),

– Direktiva Komisije 2005/61/EZ od 30. rujna 2005. kojom se primjenjuje Direktiva 2002/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na zahtjeve sljedivosti i obavješćivanje o ozbiljnim štetnim reakcijama i događajima (SL L 256, 1. 10. 2005.),

– Direktiva 2005/62/EZ od 30. rujna 2005. kojom se primjenjuje Direktiva 2002/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa standardima i specifikacije Zajednice u odnosu na sustav kvalitete krvnih ustanova (SL L 256, 1. 10. 2005.).«.

Članak 2.

U članku 2. točki 8. iza riječi: »liječenje« zarez se zamjenjuje točkom i dodaje tekst: »Pojam ovlaštene zdravstvene ustanove ne obuhvaća bolničke transfuzijske jedinice,«.

Članak 3.

U članku 8. stavku 3. riječ: »zapošljavati« zamjenjuje se riječju: »osigurati«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Odgovorna osoba iz stavka 3. ovoga članka zaposlenik je Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu, a poslove odgovorne osobe ovlaštene zdravstvene ustanove obavlja na temelju ugovora sklopljenog između Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu i ovlaštene zdravstvene ustanove.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 4.

U članku 20. stavku 1. riječi: »Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 5.

U članku 22. riječi: »Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu« zamjenjuju se riječju: »ministarstvo«.

Članak 6.

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu i ovlaštene zdravstvene ustanove obvezni su svoje poslovanje i akte uskladiti s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 500-01/11-01/09

Zagreb, 21. listopada 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.