Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

NN 124/2011 (4.11.2011.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

HRVATSKI SABOR

2479

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORI POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. listopada 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/202

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 26. listopada 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORI POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

Članak 1.

U Zakonu o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 92/10. i 127/10.) u članku 2. iza točke 11. dodaju se točke 12. i 13. koje glase:

»12. Livada je poljoprivredno zemljište koje se koristi za prirodan uzgoj trave ili drugog zeljastog krmnog bilja, prirodnog (samoniklog) ili uzgojenog (zasijanog), koje nije uključeno u plodored usjeva na poljoprivrednom gospodarstvu pet ili više godina, a koje se održava košnjom sukladno uvjetima dobre poljoprivredne prakse.

13. Pašnjak je poljoprivredno zemljište koje se koristi za prirodan uzgoj trave ili drugog zeljastog krmnog bilja, prirodnog (samoniklog) ili uzgojenog (zasijanog), koje nije uključeno u plodored usjeva na poljoprivrednom gospodarstvu pet ili više godina, a koje se održava napasivanjem stoke sukladno uvjetima dobre poljoprivredne prakse ili alternativno napasivanjem i košnjom.«.

Članak 2.

U članku 4. točki 4. iza podstavka 4. briše se točka i dodaje se podstavak 5. koji glasi:

»- potporu za potrošnju plinskih ulja radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti.«.

Članak 3.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U okviru svojih programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu financirati mjere ruralnog razvoja te određene mjere posebne potpore poljoprivredi sukladno smjernicama koje će uredbom propisati Vlada Republike Hrvatske.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ministarstvo će, sukladno smjernicama propisanim uredbom iz stavka 1. ovoga članka i pratećim provedbenim propisima, donijeti odluku o odobrenju mjera ili odluku o odbijanju zahtjeva.«.

U stavku 6. riječi: »1. studenoga 2011.« zamjenjuju se riječima: »30. rujna 2012.«.

Članak 4.

U članku 8. riječi: »dok se ne isplate na račun korisnika« brišu se.

Članak 5.

U članku 9. stavku 1. iza riječi: »Korisnici izravnih plaćanja« dodaju se riječi: »te korisnici mjera ruralnog razvoja iz članka 60.a stavka 1. točke 3., 4., 5. i 6. ovoga Zakona«.

U stavku 2. iza riječi: »prava na izravna plaćanja« briše se točka i dodaju se riječi: »i prava na mjere ruralnog razvoja iz članka 60.a stavka 1. točke 3., 4., 5. i 6. ovoga Zakona.«.

U stavku 3. podstavku 3. iza riječi: » prava na izravna plaćanja« dodaju se riječi: »i prava na mjere ruralnog razvoja iz članka 60.a stavka 1. točke 3., 4., 5. i 6. ovoga Zakona«.

Članak 6.

U članku 23. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Uvjet za ostvarenje izravnih plaćanja i potpore za mjere ruralnog razvoja iz članka 60.a stavka 1. točke 3., 4., 5. i 6. ovoga Zakona, za obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarila više od 48.000,00 kuna primitaka od izravnih plaćanja i mjera ruralnog razvoja iz članka 60.a stavka 1. točke 3., 4., 5. i 6. ovoga Zakona, jest status obveznika poreza na dohodak nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva po osnovi obavljanja djelatnosti poljoprivrede.

(2) Za potrebe utvrđivanja ispunjavanja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka uračunat će se primici od izravnih plaćanja i mjera ruralnog razvoja iz članka 60.a stavka 1. točke 3., 4., 5. i 6. ovoga Zakona.«.

Stavak 4. briše se.

Članak 7.

U članku 24. stavku 3. riječi: »u stočarstvu« brišu se.

Članak 8.

Iza članka 24. dodaje se članak 24.a koji glasi:

»24.a

(1) Korisnici ostvaruju pravo na premiju za krave dojilje, ovce i koze te pravo na potporu za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja uz uvjet da su za ove vrste životinja osigurali primjereni smještaj i/ili odgovarajuće površine zemljišta za njihovu ispašu.

(2) Ministar pravilnikom utvrđuje detaljne uvjete iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 9.

U članku 27. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ukoliko su podneseni zahtjevi u pojedinim omotnicama manji od raspoloživih sredstava, neiskorištena sredstva proporcionalno se raspoređuju na sektorske omotnice za:

– plaćanja po površini,

– proizvodno vezana plaćanja za krave dojilje i ovce i koze i

– osjetljive sektore iz članka 45. stavka 2. podstavka 1., 2. i 4. ovoga Zakona do najviše 2,5% iznosa inicijalno utvrđenih omotnica za ove osjetljive sektore u Dodatku 1. ovoga Zakona, vodeći računa da ne dođe do prekoračenja maksimalnih jediničnih iznosa utvrđenih u Dodatku 1. ovoga Zakona.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Zahtjevi iz stavka 2., 3. i 4. ovoga članka su prihvatljivi zahtjevi nakon provedenih prilagodbi iz članka 22. stavka 1. ovoga Zakona, obračunati prije modulacije.«.

Članak 10.

Članak 31. mijenja se i glasi:

»Korisnici ostvaruju plaćanje za duhan I., II., III. i IV. klase za proizvedeni i predani list duhana na preradu registriranom obrađivaču duhana.«.

Članak 11.

U članku 37. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kod Korisnika koji ostvaruje plaćanje za manje od 5 mliječnih krava, krave ne moraju biti u sustavu kontrole mliječnosti.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 12.

U članku 42. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Zahtjev za sve vrste plaćanja u okviru programa jedinstvenih plaćanja za tekuću godinu podnosi se do 15. svibnja tekuće godine.«.

Članak 13.

U članku 43. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u Nacionalnu omotnicu za 2012. godinu uključena su i sredstva Državne pomoći iz članka 59. ovoga Zakona.

(4) Sredstva Nacionalne omotnice utvrđena su za 2012. godinu u Dodatku 3.a, koji je prilog i sastavni dio ovoga Zakona.«.

Članak 14.

Iza članka 43. dodaje se članak 43.a koji glasi:

»Članak 43.a

(1) Maksimalni jedinični iznosi plaćanja utvrđeni u Dodatku 3.a, koji je prilog i sastavni dio ovoga Zakona, predstavljaju najviše iznose po jedinicama proizvodnje koji se mogu isplatiti korisniku za proizvodnu 2012. godinu.

(2) Ukoliko zahtjevi za prava na plaćanja iz članka 49. stavka 1. ovoga Zakona, prava na proizvodno vezana plaćanja iz članka 46. stavka 1. ovoga Zakona i zahtjevi za državnu pomoć iz članka 59. stavka 2. ovoga Zakona premaše raspoloživa sredstva u Nacionalnoj omotnici za 2012. godinu utvrđena u Dodatku 3.a ovoga Zakona, maksimalni jedinični iznosi iz stavka 1. ovoga članka proporcionalno se smanjuju.

(3) Ukoliko su zahtjevi za potporu nakon konačnog obračuna, a prije modulacije, iz članka 22. ovoga Zakona manji od raspoloživih sredstava unutar pojedinih omotnica utvrđenih u Dodatku 3.a ovoga Zakona, neiskorištena sredstva proporcionalno se raspoređuju na omotnice za regionalno plaćanje i proizvodno vezana plaćanja iz Dodatka 3.a ovoga Zakona vodeći računa da ne budu premašeni maksimalni jedinični iznosi.«.

Članak 15.

U članku 44. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Jedinični iznos vrijednosti prava za regionalno plaćanje za livade i pašnjake ne može biti veći od jedne četvrtine vrijednosti jediničnog prava za ostale vrste korištenja zemljišta.«.

Članak 16.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»(1) Sredstva Nacionalne rezerve osiguravaju se u Nacionalnoj omotnici za dodjelu dodatnih prava na plaćanje:

– korisnicima u osjetljivim sektorima zbog prijelaza na Program jedinstvenih plaćanja,

– novim Korisnicima koji su se počeli baviti poljoprivredom i upisali u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava nakon 1. srpnja 2013., a čija gospodarstva u razdoblju od 5 godina prije podnošenja zahtjeva za upis nisu bila upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

(2) Osjetljivi sektori iz stavka 1. ovoga članka jesu:

– mlijeko,

– tov goveda,

– ovce i koze,

– duhan.

(3) Prava na plaćanja iz Nacionalne rezerve dodjeljuju se sukladno objektivnim kriterijima kojima se osigurava jednako postupanje prema svim korisnicima izravnih plaćanja iz referentnog razdoblja.

(4) Gornja granica Nacionalne rezerve se utvrđuje na način da korisnici osnovnog plaćanja po poljoprivrednoj površini pri izračunu prava na regionalno plaćanje ne budu u nepovoljnijem položaju u odnosu na razinu plaćanja u referentnom razdoblju.

(5) Referentno razdoblje za utvrđivanje visine Nacionalne rezerve za dodjelu dodatnih prava na plaćanje korisnicima u osjetljivim sektorima iz stavka 1. ovoga članka je 2011. godina.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, korisnicima u osjetljivim sektorima koji su zbog više sile imali značajno smanjenu proizvodnju u 2011. godini može se kao referentno razdoblje za dodjelu dodatnih prava koristiti prethodna 2010. godina.

(7) Prava na plaćanje za korisnike u osjetljivim sektorima iz stavka 2. ovoga članka utvrđena u 2012. godini primjenjivat će se i nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju u skladu s pozitivnim propisima EU.

(8) Za 2012. i 2013. godinu sredstva Nacionalne rezerve mogu iznositi najviše 20% od ukupne Nacionalne omotnice utvrđene za te godine.

(9) Način i uvjete za dodjelu dodatnih prava na plaćanje iz Nacionalne rezerve propisat će ministar posebnim propisom.«.

Članak 17.

U članku 54. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Način izračuna uvjetnih grla iz stavka 1. ovoga članka propisat će ministar posebnim propisom.«.

Članak 18.

U članku 59. stavku 1. riječi: »od 2012. do 2014. godine« zamjenjuju se riječima: »do tri godine nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju«.

U stavku 4. riječi: »ostatak će se preraspodijeliti unutar ostalih posebno osjetljivih sektora« zamjenjuju se riječima: »neiskorištena sredstva proporcionalno se raspoređuju na ostale posebno osjetljive sektore u kojima su prihvatljivi zahtjevi premašili raspoloživa sredstva, vodeći računa da ne mogu biti premašeni maksimalni jedinični iznosi iz Dodatka 3. ovoga Zakona«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Za dodjelu sredstava državne pomoći primjenjuju se odredbe članka 29., 30., 31., 37. i 38. ovoga Zakona.«.

Članak 19.

Podnaslov iznad članka 60. mijenja se i glasi: »Mjere ruralnog razvoja do kraja 2013. godine«.

U članku 60. stavku 1. riječi: »do pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju« zamjenjuju se riječima: »za 2011. godinu«.

Članak 20.

Iza članka 60. dodaje se članak 60.a koji glasi:

»60.a

»(1) Mjere ruralnog razvoja za 2012. i 2013. godine obuhvaćaju:

1. mjere u sklopu IPARD programa ruralnog razvoja 2007. – 2013., prema Zakonu o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u vezi s financijskom pomoći Europske komisije Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru komponente V. (IPARD) Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 10/08.),

2. potporu za osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi,

3. potporu za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja,

4. potporu za ekološku poljoprivrednu proizvodnju,

5. potporu za integriranu poljoprivrednu proizvodnju,

6. potporu za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi i

7. potporu za organizaciju manifestacija.

(2) Opće odredbe o izravnim plaćanjima iz Glave II. ovoga Zakona, osim odredbi iz članka 20., 21., 22. i 24. ovoga Zakona, odgovarajuće se primjenjuju i na mjere ruralnog razvoja iz stavka 1. točke 3., 4., 5. i 6. ovoga članka.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka mjere ruralnog razvoja za 2012. godinu obuhvaćaju i potporu dohotku poljoprivrednih gospodarstava.

(4) Način i uvjete provedbe mjera ruralnog razvoja iz stavka 1. točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. i iz stavka 3. ovoga članka te područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi utvrđuje ministar pravilnikom.«.

Članak 21.

U članku 61. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Mjera potpore dohotku poljoprivrednih gospodarstava za 2011. godinu namijenjena je korisnicima I. i II. skupine koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava do 31. prosinca 2010., a za 2012. godinu namijenjena je korisnicima I. i II. skupine koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava do 31. prosinca 2011.«.

Stavak 7. briše se.

Članak 22.

Iza članka 61. dodaju se članci 61.a, 61.b, 61.c i 61.d koji glase:

»Članak 61.a

(1) Korisnici mjera iz članka 60.a stavka 1. točke 3. ovoga Zakona ostvaruju pravo na potporu po grlu/kljunu upisane uzgojno valjane rasplodne izvorne i zaštićene pasmine domaće životinje koje su upisane u JRDŽ i središnji popis matičnih grla, odnosno Središnji registar kopitara, odnosno Središnji popis matičnih jata i matični popis ovlaštenih organizacija za uzgoj uzgojno valjanih kopitara.

(2) Korisnici iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju pravo na potporu ukoliko se obvežu da će tijekom 5 godina držati u uzgoju izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja.

Članak 61.b

(1) Korisnici mjera iz članka 60.a stavka 1. točke 4. i 5. ovoga Zakona ostvaruju pravo na potporu po hektaru poljoprivrednog zemljišta koje je registrirano u ARKOD sustavu i koje je u sustavu kontrole ekološke, odnosno integrirane proizvodnje.

(2) Korisnici iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju pravo na potporu ukoliko se obvežu da će tijekom 5 godina obavljati poljoprivrednu aktivnost na poljoprivrednom zemljištu u sustavu ekološke, odnosno integrirane proizvodnje.

Članak 61.c

(1) Korisnici mjere iz članka 60.a stavka 1. točke 6. ovoga Zakona ostvaruju pravo na potporu po hektaru poljoprivrednog zemljišta koje je registrirano u ARKOD sustavu i koje se nalazi u području s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi.

(2) Korisnici iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju pravo na potporu ukoliko se obvežu da će tijekom 5 godina obavljati poljoprivrednu aktivnost na poljoprivrednom zemljištu u području s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi.

Članak 61.d

(1) Agencija za plaćanja izdaje Odluke kojima se utvrđuju prava i obveze korisnika iz članka 61.a, 61.b i 61.c ovoga Zakona, u skladu s uvjetima iz pravilnika iz članka 60.a stavka 4. ovoga Zakona.

(2) Ministar pravilnikom iz članka 60.a stavka 4. ovoga Zakona utvrđuje i umanjenja potpore te isključenja iz sustava potpore radi neispunjenja obveza za korisnike iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 23.

U članku 62. stavku 2. iza riječi: »Maksimalna visina javne potpore« dodaju se riječi: »u 2011. godini«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4., 5., 6. i 7. koji glase:

»(3) Maksimalna visina javne potpore za 2012. i 2013. godinu za mjere iz članka 60.a stavka 1. točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. ovoga Zakona utvrđena je u Dodatku 5.a, koji je prilog i sastavni dio ovoga Zakona.

(4) Maksimalne obveze državnog proračuna na godišnjoj razini za mjere iz članka 60. stavka 1. točke 2., 3., 6. i 7. i za mjere iz članka 60.a stavka 1. točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. ovoga Zakona utvrđene su u Dodatku 5.b, koji je prilog i sastavni dio ovoga Zakona.

(5) Maksimalna visina javne potpore za 2012. godinu te maksimalne obveze državnog proračuna na godišnjoj razini za mjeru iz članka 60.a stavka 3. ovoga Zakona utvrđena je u Dodatku 5.c, koji je prilog i sastavni dio ovoga Zakona.

(6) Ukoliko godišnji zahtjevi za potporu u pojedinim mjerama iz članka 60. stavka 1. točke 2., 3., 4., 6. i 7. i članka 60.a stavka 1. točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. i stavka 3. ovoga Zakona premaše maksimalne godišnje obveze državnog proračuna utvrđene u Dodatku 5.b i Dodatku 5.c maksimalne visine potpore za pojedine mjere utvrđene u Dodatku 5., Dodatku 5.a i Dodatku 5.c proporcionalno se smanjuju.

(7) Ukoliko su godišnji zahtjevi za potporu u pojedinim mjerama iz članka 60. stavka 1. točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. i članka 60.a stavka 1. točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. i stavka 3. ovoga Zakona manji od osiguranih sredstava u državnom proračunu, neiskorištena sredstva proporcionalno se raspoređuju na mjere utvrđene u Dodatku 5., Dodatku 5.a i Dodatku 5.c, u kojima su zahtjevi premašili raspoloživa sredstva.«.

Članak 24.

U članku 63. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Mjere iz članka 60. stavka 1. točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. i članka 60.a stavka 1. točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. i stavka 3. ovoga Zakona financiraju se sredstvima državnog proračuna.«.

Članak 25.

Podnaslov iznad članka 64. mijenja se i glasi: »Mjere ruralnog razvoja od 2014. godine«.

U članku 64. stavku 1. riječi: »nakon pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju« zamjenjuju se riječima: »od 1. siječnja 2014.«.

Stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Strateški plan i Program izrađuju se prema kriterijima EU propisa kojima se definira potpora ruralnom razvoju putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD) (u daljnjem tekstu: EU propisi o ruralnom razvoju).

(3) Trošenje sredstava EAFRD fonda podrazumijeva i trošenje sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, u omjerima kako je predviđeno EU propisima o ruralnom razvoju.«.

Stavci 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»(5) Program odobrava Europska komisija, u skladu s odredbama EU propisa o ruralnom razvoju.

(6) Strateški plan i Program izrađuju se za razdoblje od sedam godina.«.

Članak 26.

U članku 65. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Vrste mjera ruralnog razvoja koje će se financirati kroz EAFRD fond (u daljnjem tekstu: EAFRD mjere), korisnici mjera, kriteriji za ostvarivanje potpore, maksimalna visina javne potpore te način raspodjele sredstava EAFRD fonda između pojedinih mjera utvrđuju se Programom, u skladu s odredbama EU propisa o ruralnom razvoju.«.

Stavci 2., 3. i 4. brišu se.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 2.

Članak 27.

Članak 68. mijenja se i glasi:

»(1) EAFRD mjere provode se na temelju Programa i pravilnika koje donosi ministar.

(2) Administrativnu kontrolu zahtjeva za potporu u sklopu EAFRD mjera provodi Agencija za plaćanja, a kontrolu na terenu provode Agencija za plaćanje i Hrvatska poljoprivredna komora.«

Članak 28.

U članku 69. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Poslove poljoprivredne inspekcije u prvom stupnju obavljaju poljoprivredni inspektori u Ministarstvu i poljoprivredni inspektori u područnim jedinicama Ministarstva sukladno Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva, a u drugom stupnju rješava Povjerenstvo za rješavanje o žalbama pri Ministarstvu čije članove imenuje Vlada Republike Hrvatske. Povjerenstvo čine tri člana koji se imenuju iz reda državnih službenika u Ministarstvu koji imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Članak 78. mijenja se i glasi:

»(1) Uredbu iz članka 5. stavka 4. ovoga Zakona donijet će Vlada Republike Hrvatske do 30. lipnja 2012.

(2) Strateški plan i program iz članka 64. ovoga Zakona donijet će Vlada Republike Hrvatske do 31. svibnja 2013.«.

Članak 30.

U članku 79. stavak 4. briše se.

Članak 31.

U članku 80. stavku 1. iza riječi: »naređuje korisniku povrat sredstava« briše se točka i dodaju se riječi: »ako je to povoljnije za korisnika državne potpore.«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»'(2) Odredbe članka 3. stavka 6. i 7. ovoga Zakona odgovarajuće se primjenjuju i na korisnike državne potpore koji su na temelju Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu (»Narodne novine«, br. 87/02., 117/03., 82/04., 12/05. – ispravak, 85/06., 141/06., 134/07., 85/08. i 4/09.) i Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 83/09., 153/09. i 60/10.) ostvarili pravo na državnu potporu i kojima je poljoprivredni inspektor rješenjem iz članka 72. stavka 3. ovoga Zakona naredio povrat nezakonito ostvarenih sredstava državne potpore.«.

Članak 32.

(1) U Dodatku 1., u retku koji se odnosi na vrstu izravnog plaćanja za krave dojilje brojka: »1.177« zamjenjuje se brojkom: »1.320«, a u retku koji se odnosi na vrstu izravnog plaćanja za ovce i koze brojka: »122« zamjenjuje se brojkom: »144«.

(2) Postojeći Dodaci 2. i 3. zamjenjuju se novim Dodacima 2. i 3. i kao sastavni dio Zakona objavljuju se uz ovaj Zakon.

(3) Iza Dodatka 3. dodaje se Dodatak 3.a i kao sastavni dio Zakona objavljuje se uz ovaj Zakon.

(4) Naziv Dodatka 5. mijenja se i glasi: »Dodatak 5. Maksimalna visina potpore u 2011. godini, prema članku 62. stavku 2. ovoga Zakona«.

(5) U Dodatku 5., u retku koji se odnosi na mjeru ekološka poljoprivredna proizvodnja brojka: »2.894,00« zamjenjuje se brojkom: »3.531,00«; brojka: »2.394,00« zamjenjuje se brojkom: »2.202,00« i brojka »1.548,00« zamjenjuje se brojkom: »1.115,00«.

(6) Iza Dodatka 5. dodaju se Dodatak 5.a, Dodatak 5.b i Dodatak 5.c i kao sastavni dio Zakona objavljuju se uz ovaj Zakon.

(7) Dodatak 6. briše se.

Članak 33.

Uredbu iz članka 3. ovoga Zakona donijet će Vlada Republike Hrvatske do 30. lipnja 2012.

Članak 34.

(1) Ministar će donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona propise:

– iz članka 16. i 17. ovoga Zakona i

– iz članka 46. stavka 5., članka 55. stavka 5. i članka 58. Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 92/10. i 127/10.).

(2) Ministar će donijeti propise iz članka 8. i članka 20. ovoga Zakona do 31. prosinca 2011.

(3) Ministar će donijeti propise iz članka 27. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana odobrenja Programa od strane Europske komisije.

Članak 35.

Odredbe članka 55. Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 92/10. i 127/10.) neće se primjenjivati na prava na plaćanja dodijeljena za 2012.

Članak 36.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 18. u dijelu koji se odnosi na članak 59. stavak 4. koji stupa na snagu 1. siječnja 2013.

Klasa: 320-01/11-01/03

Zagreb, 21. listopada 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

Dodatak 2. Minimalno poticane količine

Vrsta izravnog plaćanja

Jedinica mjere

Minimalno poticane količine

Osnovno plaćanje po površini – livade i pašnjaci

ha

1,00

Osnovno plaćanje po površini – za gospodarstva koja imaju isključivo trajne nasade

ha

0,25

Osnovno plaćanje po površini – ostale vrste korištenja

ha

1,00

Šećerna repa

ha

1,00

Maslinovo ulje, ekstra djevičansko i djevičansko

l

50

Duhan

kg

sve isporučene količine

Krave dojilje

grlo

1

Ovce i koze

grlo

10

Tov goveda

grlo

1

Mliječne krave

grlo

1

Krmače

grlo

6

Mlijeko kravlje

kg

6.000

Mlijeko ovčje ili kozje

kg

500

Dodatak 3. Državna pomoć za proizvodno vezana plaćanja u razdoblju od tri godine nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju

Vrsta izravnog plaćanja

Godišnja vrijednost (kuna)

Jedinica mjere

Maksimalni jedinični iznos

Šećerna repa

30.969.000

ha

1.395

Maslinovo ulje, ekstra djevičansko i djevičansko

15.380.000

l

10,00

Duhan

40.125.780

kg

3,35

Mliječne krave

48.000.000

grlo

836

Krmače

33.120.000

grlo

530

Dodatak 3.a Nacionalna omotnica za 2012. godinu

Vrsta izravnog plaćanja

Godišnja vrijednost (kuna)

Jedinica mjere

Maksimalni jedinični iznos (kuna)

1. Jedinstveno regionalno plaćanje po poljoprivrednoj površini (Regionalno plaćanje)

Osnovno plaćanje po površini – livade i pašnjaci

52.041.103

ha

525

Osnovno plaćanje po površini – ostale vrste korištenja

1.603.469.418

ha

2.100

2. Proizvodno vezana plaćanja

Krave dojilje

147.134.004

grlo

1.408

Ovce i koze

43.403.626

grlo

86

3. Nacionalna rezerva

Mlijeko (kravlje, ovčje, kozje), tov goveda, ovce i koze, duhan

502.286.836

4. Državna pomoć

Šećerna repa

30.969.000

ha

1.395

Maslinovo ulje, ekstra djevičansko i djevičansko

15.380.000

l

10,00

Duhan

40.125.780

kg

3,35

Mliječne krave

48.000.000

grlo

836

Krmače

33.120.000

grlo

530

Dodatak 5.a Maksimalna visina javne potpore u 2012. i 2013. godini prema članku 62. stavku 3. ovoga Zakona

Mjera

Maksimalna visina potpore

Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi

do 25% troška premije osiguranja godišnje

Očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja

godišnje, do:

– 3.000,00 kn/grlu goveda

– 2.000,00 kn/grlu konja

– 1.000,00 kn/grlu magarca

– 700,00 kn/grlu svinje

– 350,00 kn/grlu ovce i koze

– 150,00 kn/kljunu zagorskog purana

– 60,00 kn/kljunu kokoši hrvatice

Ekološka poljoprivredna proizvodnja

godišnje, do:

– 4.300,00 kn/ha za povrće i višegodišnje nasade

– 2.646,00 kn/ha za oranice

– 1.323,00 kn/ha za livade i pašnjake

Integrirana poljoprivredna proizvodnja

godišnje, do:

– 1.000,00 kn/ha za povrće

– 800,00 kn/ha za oranice i višegodišnje nasade

Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi

godišnje, do:

– 1.050,00 kn/ha za brdsko-planinska područja i otoke

– 250,00 kn/ha za ostala područja

Organizacija manifestacija

godišnje:

– za znanstveno-stručne skupove – do 150 kn po sudioniku skupa, ali ne više od 30.000 kn po manifestaciji i organizatoru

– za gospodarske manifestacije – do 300 kn po izlagaču, ali ne više od 45.000 kn po manifestaciji i organizatoru

– za lokalno-tradicijske manifestacije – do 5.000 kn po manifestaciji i organizatoru

Dodatak 5.b Maksimalne obveze državnog proračuna na godišnjoj razni prema članku 62. stavku 4. ovoga Zakona

mjera

max godišnje obveze, kn

2011

2012

Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi

27.000.000

30.000.000

Očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja

23.000.000

23.500.000

Ekološka poljoprivredna proizvodnja

65.357.486

84.964.732

Integrirana poljoprivredna proizvodnja

21.613.300

29.177.955

Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi:

– za brdsko-planinska područja i otoke

40.823.469

53.580.803

– za ostala područja

33.922.679

50.867.741

Organizacija manifestacija

5.000.000

5.000.000

Dodatak 5.c Maksimalna visina javne potpore za 2012. godinu i maksimalne obveze državnog proračuna na godišnjoj razni za mjeru iz članka 60a. stavka 3. ovoga Zakona, prema članku 62. stavku 5. ovoga Zakona

Mjera

Maksimalna visina potpore

Potpora dohotku poljoprivrednih gospodarstava

– I. skupina do 12.000 kn/osobi, a maksimalno do 24.000, 00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu

– II. skupina do 5.000 kn/osobi, a maksimalno do 10.000 kn po poljoprivrednom gospodarstvu

– vrijednost ukupnih sredstava za mjeru u 2011. godini iznosi do 135.000.000 kn

max godišnje obveze, kn

120.000.000