Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje

NN 124/2011 (4.11.2011.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje

HRVATSKI SABOR

2480

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USKLADIŠTENJU I SKLADIŠNICI ZA ŽITARICE I INDUSTRIJSKO BILJE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. listopada 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/203

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 26. listopada 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USKLADIŠTENJU I SKLADIŠNICI ZA ŽITARICE I INDUSTRIJSKO BILJE

Članak 1.

U Zakonu o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje (»Narodne novine«, br. 79/09.) u članku 1. riječi: »jamstvenog dokumenta« zamjenjuju se riječima: »vrijednosnog papira«.

Članak 2.

U članku 2. točki 5. riječi: »jamstveni dokument« zamjenjuju se riječima: »vrijednosni papir«.

Iza točke 8. dodaju se točke 9. i 10. koje glase:

»9. Založni vjerovnik (u daljnjem tekstu: vjerovnik) je osoba u čiju korist je osnovano založno pravo na uskladištenoj robi žitaricama i/ili industrijskom bilju putem skladišnice sukladno odredbama ovoga Zakona.

10. Ovlašteni trgovac je ovlašteni skladištar iz točke 6. ovoga članka registriran i za djelatnost trgovine, a koja mu omogućuje prodaju žitarica i industrijskog bilja, kao i trgovinu skladišnicama.«.

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u provedbi ovoga Zakona vodi postupak za dodjelu rješenja o ovlaštenju, vodi Upisnik i objavljuje podatke o ovlaštenim skladištarima i ovlaštenim trgovcima (u daljnjem tekstu: ovlaštenim osobama), prati postupke izdavanja skladišnica sukladno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, kao i propisa o kakvoći žitarica i industrijskog bilja.«.

Članak 4.

U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo izdaje rješenje o ovlaštenju za ovlaštene osobe na temelju podnesenog zahtjeva.«.

Članak 5.

U članku 5. stavku 2. riječ: »kreditora« zamjenjuje se riječju: »vjerovnika«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Za izdavanje rješenja o ovlaštenju, ovlašteni trgovac mora uz dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta za ovlaštenog skladištara priložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta trgovanja žitaricama, industrijskim biljem i skladišnicama.«.

Članak 6.

U članku 7. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»- naziv ovlaštene osobe i OIB,«.

U stavku 3. riječi: »Ovlašteni skladištar je dužan« zamjenjuju se riječima: »Ovlaštena osoba je dužna«.

Članak 7.

U članku 8. stavku 1. riječi: »Ovlašteni skladištar« zamjenjuju se riječima: »Ovlaštena osoba«.

U stavku 2. riječi: »ovlaštenog skladištara« zamjenjuju se riječima: »ovlaštene osobe«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U slučaju otkazivanja, odnosno oduzimanja ovlaštenja, ovlaštena osoba je dužna nastaviti s obavljanjem poslova u vezi s uskladištenim žitaricama i industrijskim biljem sve do ispražnjenja skladišta predajom žitarica ili industrijskog bilja vlasniku skladišnice ili vjerovniku, odnosno do prestanka obveza po svim ranije izdanim skladišnicama.«.

U stavku 4. riječi: »Ovlašteni skladištar« zamjenjuju se riječima: »Ovlaštena osoba«.

U stavku 5. riječ: »skladištar« zamjenjuje se riječima: »ovlaštena osoba«.

Članak 8.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo može izmijeniti ovlaštenje izdano ovlaštenoj osobi na njezin zahtjev, uz predočenje dokaza o ispunjavanju propisanih uvjeta.

(2) Ministarstvo može oduzeti ovlaštenje izdano ovlaštenoj osobi ako:

a) utvrdi da je ovlaštenje izdano na temelju neistinitih ili netočnih podataka,

b) utvrdi da više ne ispunjava uvjete za stjecanje ovlaštenja,

c) ne obavlja djelatnost ovlaštene osobe u skladu s odredbama ovoga Zakona, odnosno ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

(3) Ovlaštenje se oduzima rješenjem Ministarstva u postupku koji se pokreće po službenoj dužnosti kada se u postupku nadzora nad ovlaštenim osobama ili na drugi način sazna za činjenice koje su razlog za oduzimanje ovlaštenja.

(4) Na rješenje o oduzimanju ovlaštenja iz stavka 3. ovoga članka može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba Povjerenstvu za žalbe, koje imenuje Vlada Republike Hrvatske.

(5) Povjerenstvo iz stavka 4. ovoga članka ima tri člana koji moraju imati završen agronomski fakultet ili prehrambeno-tehnološki fakultet te najmanje 5 godina staža u struci ili pravni fakultet s položenim državnim stručnim ispitom.

(6) Nastupom izvršnosti rješenja o oduzimanju ovlaštenja, ovlaštena osoba briše se iz Upisnika ovlaštenih skladištara.«.

Članak 9.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Skladištar je dužan voditi Evidenciju o izdanim skladišnicama.

(2) Način vođenja, kao i način uvida u podatke i uvjete izdavanja izvoda iz Evidencije iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: ministar).«.

Članak 10.

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Skladišnica je jedan dokument koji se sastoji od dva polja – priznanice i založnice.«.

U stavku 2. podstavak 11. mijenja se i glasi:

»- podatak o založenoj količini ukoliko se ista koristi kao zalog,«.

Iza podstavka 13. dodaje se podstavak 14. koji glasi:

»- priznanica i založnica moraju se pozivati jedna na drugu.«.

Članak 11.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) Vlasnik skladišnice može za osiguranje novčane tražbine vjerovnika dati u zalog uskladištene žitarice ili industrijsko bilje upisivanjem založnog prava na skladišnici u korist vjerovnika.

(2) Pri unosu podataka o založnom pravu iz stavka 1. ovoga članka, vlasnik skladišnice na skladišnicu upisuje naziv i sjedište ili ime i prezime/naziv i adresu vjerovnika, iznos tražbine uključujući ugovorene kamate i datum dospijeća.

(3) Stranke ugovorno uređuju iznos i uvjete kredita, odnosno zajma dobivenog na temelju zaloga robe (žitarica i/ili industrijskog bilja) na skladištu putem skladišnice.

(4) Po upisu podataka o založnom pravu na skladišnici u korist vjerovnika vlasnik skladišnice predaje skladišnicu vjerovniku, a vjerovnik ima pravo držanja skladišnice do namirenja osigurane novčane tražbine, odnosno do prodaje založene robe iz skladišnice za namirenje osigurane tražbine.

(5) Vjerovnik je u obvezi odmah, a najkasnije u roku od tri dana od upisa založnog prava na skladišnici izvijestiti skladištara koji je skladišnicu izdao.

(6) Skladištar je dužan upisati založno pravo iz skladišnice u Evidenciju o izdanim skladišnicama, kojim upisom je osnovano založno pravo na skladišnici i na založenim žitaricama i/ili industrijskom bilju iz skladišnice u korist vjerovnika, a nakon provedenog upisa založnog prava, skladištar vjerovniku izdaje Izvadak iz Evidencije o izdanim skladišnicama o upisanom založnom pravu u njegovu korist.

(7) Svoje pravo na namirenje zalogom osigurane novčane tražbine vjerovnik je ovlašten ostvarivati iz vrijednosti zaloga izvansudskim putem, prodajom založenih uskladištenih žitarica i industrijskog bilja, putem ovlaštenog trgovca i iz dobivenog iznosa namiriti svoju tražbinu.«.

Članak 12.

U članku 14. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Skladišnica je prenosiva na novog vlasnika indosamentom, čime se prenosi i založno pravo, ukoliko je na istoj upisano.

(2) Skladišnica može biti predmet trgovanja sukladno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.«.

Članak 13.

U članku 15. stavku 1. riječ: »naknadu« briše se.

U stavku 2. riječ: »založene« briše se.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»(3) Ukoliko je osnovano založno pravo na skladišnici u korist vjerovnika, vlasnik skladišnice ne može ostvariti svoja prava iz ovoga članka, odnosno skladištar ne može postupiti sukladno stavku 1. i 2. ovoga članka bez izričite prethodne pisane suglasnosti vjerovnika, osim ako vlasnik skladišnice kod skladištara položi za vjerovnika iznos koji mu treba biti isplaćen na dan dospjelosti tražbine.

(4) Za provjeru vrijednosti proizvoda založenih skladišnicom u slučaju prodaje zaloga ili traženja novčanog iznosa za isplatu mogu se koristiti izvori o kretanju cijena na tržištu.

(5) Način i uvjete postupanja sa skladišnicom pri upisu zaloga, u slučaju prodaje, postupke ovlaštenih osoba pri evidentiranju prijenosa, zaloga ili promjene vlasnika skladišnice, izvore podataka o kretanju cijena za pojedine robe te uvjete utvrđivanja vrijednosti, način prikupljanja i korištenja podataka pravilnikom propisuje ministar.«.

Članak 14.

U članku 16. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Vlasnik skladišnice ili vjerovnik kojemu skladištar nije isporučio robu u količini naznačenoj u skladišnici, ima pravo zahtijevati od skladištara isplatu u vrijednosti robe naznačenoj u skladišnici, u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva za predaju žitarica ili industrijskog bilja.«.

U stavku 2. iza riječi: »skladišnice« stavlja se zarez i dodaju riječi: »a ukoliko je osnovano založno pravo na skladišnici vjerovnik na teret vlasnika skladišnice«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) U slučaju osnivanja založnog prava, pravo iz stavka 1. ovoga članka pripada isključivo vjerovniku.«.

Članak 15.

U članku 17. stavku 1. iza riječi: »bilja« riječ: »i« briše se, a iza riječi: »skladišnica« dodaju se riječi: »i vjerovnika«.

U stavku 4. riječi: »ovlaštene skladištare« zamjenjuju se riječima: »ovlaštene osobe«.

Članak 16.

U članku 20. stavku 1. riječi: »ovlašteni skladištari koji« zamjenjuju se riječima: »ovlaštene osobe koje«.

U stavku 2. riječi: »ovlašteni skladištari su dužni« zamjenjuju se riječima: »ovlaštene osobe su dužne«.

Članak 17.

U članku 23. stavku 1. podstavku 1. iza riječi: »skladišnice« briše se zarez i dodaju se riječi: »ili vjerovniku,«.

Podstavak 2. mijenja se i glasi:

»- ne čuva Evidenciju o izdanim skladišnicama na propisani način ili na temelju nje ne izda izvadak iz skladišne knjige kao dokaz o zasnovanom založnom pravu na traženje vlasnika, vjerovnika ili ovlaštenog trgovca,«.

Članak 18.

(1) Dosadašnji obrazac skladišnice zamjenjuje se novim obrascem koji je tiskan u prilogu ovoga Zakona i čini njegov sastavni dio.

(2) Ovlaštene osobe iz članka 3. ovoga Zakona dužne su uskladiti svoja ovlaštenja s odredbama ovoga Zakona u roku od 6 mjeseci od njegovog stupanja na snagu.

Članak 19.

Pravilnik iz članka 9. i 13. ovoga Zakona donijet će ministar u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 20.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-01/11-01/02

Zagreb, 21. listopada 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

PRILOG