Zakon o dopunama Zakona o zaštiti biljnih sorti

NN 124/2011 (4.11.2011.), Zakon o dopunama Zakona o zaštiti biljnih sorti

HRVATSKI SABOR

2481

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI BILJNIH SORTI

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o zaštiti biljnih sorti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. listopada 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/204

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 26. listopada 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI BILJNIH SORTI

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti biljnih sorti (»Narodne novine«, br. 131/97., 62/00. i 67/08.) u članku 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije: Uredbom Vijeća (EZ) br. 2100/94 od 27. srpnja 1994. godine o zaštiti biljnih sorti (SL L 227, 1. 9. 1994.).«.

Članak 2.

Iza članka 12.a dodaje se članak 12.b koji glasi:

»Članak 12.b

(1) Oplemenjivačko pravo neće biti povrijeđeno u slučaju kada se požeti materijal zaštićene sorte za određene biljne vrste, a koji je poljoprivredni proizvođač proizveo na vlastitom imanju, koristi u svrhu reprodukcije na vlastitom poljoprivrednom imanju.

(2) Poljoprivredni proizvođač koji koristi mogućnost iz stavka 1. ovoga članka mora platiti odgovarajuću naknadu nositelju oplemenjivačkog prava, a koja je niža od licencije koju plaća proizvođač sjemena.

(3) Poljoprivredni proizvođač koji koristi mogućnost iz stavka 1. ovoga članka, na zahtjev nositelja oplemenjivačkog prava mora mu dostaviti informaciju o zasijanim površinama.

(4) Mali poljoprivredni proizvođači su izuzeti od plaćanja naknade za mogućnosti koje su propisane stavkom 1. ovoga članka.

(5) Ministar propisuje kriterije za određivanje malih proizvođača te biljne vrste na koje se odnosi odredba stavka 1. ovoga članka.

(6) Pri uporabi požetog materijala iz stavka 1. ovoga članka u svrhu reprodukcije na vlastitom poljoprivrednom imanju, poljoprivredni je proizvođač obvezan postupati u skladu s propisima iz područja biljnog zdravstva, posebno vodeći računa o sprječavanju pojave štetnih organizama na usjevima zasnovanim korištenjem tog materijala.«.

Članak 3.

(1) Sorte iz članka 7. stavka 1. Zakona o zaštiti biljnih sorti (»Narodne novine«, br. 131/97., 62/00. i 67/08.) mogu biti predmet oplemenjivačkih prava od 1. rujna 2011.

(2) Iznimno od članka 8. stavka 1. Zakona o zaštiti biljnih sorti (»Narodne novine«, br. 131/97., 62/00. i 67/08.), za sve sorte biljnih vrsta osim: pšenice, ječma, zobi, kukuruza, običnog suncokreta, soje, uljane repice, šećerne repe, krumpira, lucerne, graška, krmnog kelja, kruške, topole i vrbe, oplemenjivač sorte ili njegov pravni sljednik može do 1. rujna 2013. podnijeti zahtjev za dodjeljivanje oplemenjivačkog prava.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-20/11-01/03

Zagreb, 21. listopada 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.