Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o športu

NN 124/2011 (4.11.2011.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o športu

HRVATSKI SABOR

2482

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠPORTU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o športu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. listopada 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/205

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 26. listopada 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠPORTU

Članak 1.

U Zakonu o športu (»Narodne novine«, br. 71/06. i 124/10.), naslov ispred članka 13. mijenja se i glasi: »Pravne posljedice pravomoćne osude i kaznenog postupka«.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) Osoba pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, za kazneno djelo protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, za kazneno djelo protiv života i tijela, osim ako je počinjeno na mah ili iz nehaja te za drugo kazneno djelo za koje joj je izrečena bezuvjetna kazna zatvora od tri ili više godina, ne može sudjelovati u športskim natjecanjima, organizirati i voditi športska natjecanja, obavljati stručne poslove u športu ni sudjelovati u radu skupštine ili tijela upravljanja športske udruge ili trgovačkog društva dvije godine od izdržane, oproštene ili zastarjele kazne.

(2) Sud je dužan o pravomoćnoj presudi obavijestiti pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka kod kojih osuđena osoba obavlja poslove, dužnosti i funkcije i nadležno registarsko tijelo.

(3) Pravna osoba dužna je osobu iz stavka 1. ovoga članka udaljiti (raskinuti ugovor o radu ili drugi ugovor, razriješiti dužnosti i funkcija i s poslova i športskih djelatnosti koje ne može obavljati sukladno stavku 1. ovoga članka) u roku od osam dana od saznanja za pravomoćnu presudu i o tome obavijestiti registarsko tijelo.

(4) Registarsko tijelo, kod kojega je pravna osoba registrirana, dužno je u roku od osam dana od saznanja za pravomoćnu osudu iz stavka 1. ovoga članka donijeti odgovarajuće akte o izmjeni u registru, odnosno brisanju iz registra osoba iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Osoba protiv koje je započeo kazneni postupak za kazneno djelo za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna udaljit će se od sudjelovanja u športskim natjecanjima, obavljanja stručnih poslova u športu i sudjelovanja u radu skupštine ili tijela upravljanja športske udruge ili trgovačkog društva, do okončanja postupka.«.

Članak 2.

U članku 18. stavku 1. podstavak 5. mijenja se i glasi:

»– organiziranje športskog natjecanja,«.

Dodaje se novi podstavak 6. koji glasi:

»– vođenje športskih natjecanja i«.

Dosadašnji podstavak 6. postaje podstavak 7.

U stavku 3. iza riječi: »ministarstvo« briše se točka i dodaju riječi: »uz prethodno mišljenje Hrvatskog olimpijskog odbora.«.

Članak 3.

U članku 38. stavku 2. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»– koje su u posljednje tri godine pravomoćno kažnjene za kaznena djela ili prekršaje u športu i u vezi sa športom, kao ni osobe iz članka 13. ovoga Zakona,«.

Članak 4.

Iza članka 81. dodaje se naslov i članak 81.a koji glase:

»Trajne novčane naknade osvajačima medalja na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih

Članak 81.a

(1) Športaš koji osvoji medalju na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih, kao državno priznanje, ostvaruje na vlastiti zahtjev pravo na trajnu novčanu naknadu ukoliko ispunjava sljedeće uvjete:

– da ima hrvatsko državljanstvo,

– da ima prebivalište u Republici Hrvatskoj,

– da iznos ukupnog mjesečnog prihoda po članu obitelji ne prelazi iznos od 60% prosječne neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj u godini koja prethodi stjecanju prava na naknadu prema objavi Državnog zavoda za statistiku,

– da ima navršenih 55 godina života za športašice i 60 godina života za športaše.

(2) Iznos trajne mjesečne naknade športašu iz stavka 1. ovoga članka, za osvojenu zlatnu medalju je 100%, za osvojenu srebrnu medalju je 80%, a za osvojenu brončanu medalju je 60% prosječne neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj u godini koja prethodi stjecanju prava na naknadu prema objavi Državnog zavoda za statistiku.

(3) O priznanju i gubitku prava na trajnu mjesečnu naknadu športašu odlučuje ministarstvo rješenjem na koje stranka nema pravo žalbe.

(4) Protiv rješenja ministarstva iz stavka 3. ovoga članka može se pokrenuti upravni spor.

(5) Trajna mjesečna naknada koju ostvaruje športaš iz stavka 1. ovoga članka jest doživotna, ne može biti predmet nasljeđivanja, a gubi se ukoliko športaš više ne ispunjava sve uvjete propisane stavkom 1. ovoga članka.

(6) Športaš iz stavka 1. ovoga članka podnosi ministarstvu zahtjev radi dobivanja rješenja o pravu na trajnu novčanu naknadu, a uz zahtjev se obvezno prilažu i dokazi o ispunjavanju uvjeta.

(7) Športaš koji je osvojio više medalja, a koji ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka, može ostvariti pravo na trajnu novčanu naknadu samo u iznosu za osvojenu jednu medalju, pri čemu je mjerodavan iznos naknade koji ostvaruje za najvišu medalju.

(8) Način i postupak utvrđivanja trajnih novčanih naknada, gubitak prava na trajnu novčanu naknadu, način i postupak utvrđivanja ukupnog mjesečnog prihoda športaša, te druga pitanja vezana uz dodjeljivanje trajnih novčanih naknada uređuje Vlada Republike Hrvatske uredbom.

(9) Sredstva za isplate trajnih novčanih naknada športašima iz ovoga članka osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.«.

Članak 5.

U članku 82. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Nagrada se može dodijeliti i športašu, športskoj ekipi ili stručnoj športskoj osobi za osvojenu zlatnu medalju, prvo mjesto na svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u neolimpijskim, neparaolimpijskim športovima i neolimpijskim športovima gluhih koji u Republici Hrvatskoj imaju dulju tradiciju te u slučajevima kada športsko postignuće pojedinca ili športske ekipe ima osobitu međunarodnu vrijednost i značaj.«.

Članak 6.

Vlada Republike Hrvatske će donijeti uredbu o trajnim novčanim naknadama iz članka 4. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 620-01/11-01/01

Zagreb, 21. listopada 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.