Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

NN 124/2011 (4.11.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

MINISTARSTVO FINANCIJA

2491

Na temelju članka 26. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine«, broj 91/10) ministrica financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VRSTAMA I VISINI NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROPISANIH ZAKONOM O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine« broj 105/10) u članku 3. na kraju točke 1. dodaju se riječi: »te za obradu zahtjeva sa određenim postupanjima s osnovama za plaćanje i sredstvima izuzetim od ovrhe,«.

Članak 2.

U članku 4. točki 1. iza riječi: »koji su potrebni za njezino izvršenje« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »obrade zahtjeva za zastajanjem, rješenja o odgodi, zahtjeva za povlačenjem i/ili povratom osnove za plaćanje i za poslove dostave obavijesti ovršeniku odnosno uplatitelju primanja i naknada izuzetih od ovrhe«.

Članak 3.

U članku 8. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

1.

Provjera mogućnosti provedbe osnove za plaćanje i obrada zahtjeva za određenim postupanjima s osnovama za plaćanje

1.1.

Provjera mogućnosti provedbe osnove za plaćanje / obrada zahtjeva za zastajanjem / odgodom / opozivom naplate / povratom osnove za plaćanje ili obrada rješenja o namirenju

osnova za plaćanje

65,00

1.2.

Dostava obavijesti ovršeniku i uplatitelju primanja i naknada izuzetih od ovrhe

1.2.1.

Dostava obavijesti o ovrsi

1.2.1.1.

– preporučeno poštom s povratnicom

primanje/naknada

14,30

1.2.1.2

– elektroničkim putem

primanje/naknada

2,00

1.2.2.

Dostava obavijesti o posebnom računu

1.2.2.1.

– poštom

primanje/naknada

5,10

1.2.2.2.

– elektroničkim putem

primanje/naknada

2,00

Točke 3.1. i 3.2. mijenjaju se i glase:

3.1.

Izvršenje odjednom u cijelosti iz sredstava u jednoj banci

osnova za plaćanje

15,00

3.2.

Izvršenje odjednom u cijelosti iz sredstava u više banaka

osnova za plaćanje

35,00

Točke 4.1. i 4.2. mijenjaju se i glase:

4.1.

Podaci i potvrde iz Očevidnika

4.1.1.

– na papiru – poslovnom subjektu

stranica

40,00

4.1.2.

– u obliku datoteke – poslovnom subjektu

slog

0,20

min. 10,00

4.1.3.

– na papiru – fizičkoj osobi

stranica

15,00

4.1.4.

– u obliku datoteke – fizičkoj osobi

slog

0,20

min. 5,00

4.2.

Preslike dokumentacije iz Očevidnika

4.2.1.

– na papiru

stranica

2,50

4.2.2.

– u obliku datoteke

osnova za plaćanje

2,50

Iza točke 4.2. dodaje se točka 4.3. koja glasi:

4.3.

Davanje podataka o iznosu blokade i danima insolventnosti ovršenika

4.3.1.

– na papiru

ovršenik

43,00

4.3.2.

– elektroničkim putem za 1 do 100 ovršenika

slog

37,00

4.3.3.

– elektroničkim putem za 101 do 200 ovršenika

slog

31,00

Članak 4.

U članku 9. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Tijela državne vlasti u kaznenim, upravnim i prekršajnim postupcima ne plaćaju naknadu za podatke, potvrde i preslike dokumentacije iz Očevidnika.«

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-01/90

Urbroj: 513-11/11-1

Zagreb, 28. listopada 2011.

Ministrica financija
mr. sc. Martina Dalić, v. r.