Pravilnik o mjerilima za priznavanje naziva primarijus doktorima dentalne medicine

NN 124/2011 (4.11.2011.), Pravilnik o mjerilima za priznavanje naziva primarijus doktorima dentalne medicine

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2493

Na temelju članka 144. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08, 71/10, 139/10 i 22/11) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA ZA PRIZNAVANJE NAZIVA PRIMARIJUS DOKTORIMA DENTALNE MEDICINE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se mjerila te postupak i način priznavanja naziva primarijus doktorima dentalne medicine specijalistima, sukladno propisima koji reguliraju specijalističko usavršavanje doktora dentalne medicine.

Kratica naziva primarijus je »prim.« i stavlja se ispred akademskog stupnja prije imena i prezimena osobe.

II. POSTUPAK ZA PRIZNAVANJE NAZIVA PRIMARIJUS

Članak 2.

Postupak za priznavanje naziva primarijus provodi Povjerenstvo Hrvatske komore dentalne medicine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Postupak priznavanja naziva primarijus pokreće se podnošenjem pisane zamolbe Povjerenstvu.

Zamolbi se prilaže dokumentacija kojom se dokazuje da kandidat za stjecanje naziva primarijus (u daljnjem tekstu: kandidat) ispunjava sve uvjete i mjerila propisana ovim Pravilnikom.

Članak 3.

Mjerila i bodovna lista za izbor kandidata u postupku priznavanja naziva primarijus tiskani su u Prilogu ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

Mjerila iz stavka 1. ovoga članka jesu:

A. sudjelovanje na stručnim sastancima,

B. organizacija stručnih skupova bodovanih od Hrvatske komore dentalne medicine (u daljnjem tekstu: Komora),

C. članstvo u tijelima Komore,

D. sudjelovanje u edukaciji,

E. publikacije,

F. stručni i znanstveni radovi,

G. radno iskustvo i ocjena stručnog rada,

H. sudjelovanje u organizacijskim strukturama na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

Članak 4.

Pravo na podnošenje pisane zamolbe iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika imaju doktori dentalne medicine, državljani Republike Hrvatske koji imaju odobrenje za samostalan rad izdano od Komore te:

– imaju najmanje 10 godina rada u svojstvu specijalista na određenom području specijalizacije,

– imaju objavljene stručne i/ili znanstvene radove i uspješne rezultate na stručnom uzdizanju zdravstvenih radnika, uspješne rezultate u svojoj specijalnosti i u svojem radnom okruženju,

– u posljednjih deset godina protiv doktora dentalne medicine specijalista nije donesena konačna odluka disciplinskih tijela Komore kojom ga se proglašava odgovornim za disciplinsku povredu niti se protiv doktora dentalne medicine specijalista ne vodi disciplinski postupak pred nadležnim tijelima Komore.

Ispunjenje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Povjerenstvo.

III. POVJERENSTVO ZA PRIZNAVANJE NAZIVA PRIMARIJUS

Članak 5.

Izbor kandidata za priznavanje naziva primarijus provodi Povjerenstvo.

Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.

Predsjednika i članove Povjerenstva predlaže Komora iz redova istaknutih stručnjaka dentalne medicine koji imaju stručno zvanje primarijus.

Predsjednika i članove Povjerenstva imenuje ministar nadležan za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministar).

Povjerenstvo donosi poslovnik o svome radu uz prethodnu suglasnost ministra.

Članak 6.

Administrativne poslove vezane uz rad Povjerenstva obavlja tajnik Povjerenstva.

Tajnika Povjerenstva na prijedlog Komore imenuje ministar.

Tajnik priprema i organizira sjednice Povjerenstva, vodi zapisnik o radu sjednice te vodi registar specijalista doktora dentalne medicine kojima je priznat naziv primarijus.

IV. TROŠKOVI POSTUPKA

Članak 7.

Predsjedniku, članovima i tajniku Povjerenstva te recenzentu pripada naknada za rad u Povjerenstvu sukladno općim aktima Komore.

Članak 8.

Kandidat koji podnese zamolbu za priznavanje naziva primarijus snosi troškove postupka priznavanja naziva primarijus.

O visini troškova iz stavka 1. ovoga članka odlučuje Komora uz prethodnu suglasnost ministra.

V. MIŠLJENJE POVJERENSTVA

Članak 9.

Mišljenje o ispunjavanju uvjeta za priznavanje naziva primarijus Povjerenstvo donosi u roku od 60 dana od dana primitka zamolbe kandidata iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 10.

U postupku donošenja mišljenja iz članka 9. ovog Pravilnika, Povjerenstvo može tražiti mišljenje recenzenta.

Recenzent se određuje iz redova istaknutih stručnjaka određenog područja specijalizacije za koje se traži recenzija.

Članak 11.

Mišljenje o zamolbi za priznavanje naziva primarijus, Povjerenstvo dostavlja ministru u roku od 30 dana od dana donošenja mišljenja.

VI. ODLUKA O PRIZNAVANJU NAZIVA PRIMARIJUS

Članak 12.

Na temelju dostavljenog mišljenja iz članka 9. ovoga Pravilnika, ministar donosi odluku i dodjeljuje uvjerenja o priznavanju naziva primarijus.

Odluku o priznavanju naziva primarijus iz stavka 1. ovoga članka ministar donosi u roku od 30 dana od dana zaprimanja mišljenja iz članka 11. ovoga Pravilnika. Odluka se javno proglašava.

Popis osoba kojima je priznat naziv primarijus objavljuje se u službenom glasilu Komore te na internetskoj stranici Komore i ministarstva nadležnog za zdravstvo.

Članak 13.

Ako Povjerenstvo u roku od 90 dana od dana podnošenja pisane zamolbe iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika, ministru ne dostavi mišljenja iz članka 9. ovoga Pravilnika, smatra se da je dalo pozitivno mišljenje.

Članak 14.

Kandidat kojemu se ne prizna naziv primarijus može ponovno pokrenuti postupak u roku koji ne može biti kraći od šest mjeseci od dana primitka odluke kojom se odbija zamolba za priznavanje naziva primarijus.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Postupci priznavanja naziva primarijus započeti do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima za priznavanje naziva primarijus (»Narodne novine«, br. 66/05).

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjerilima za priznavanje naziva primarijus (»Narodne novine«, br. 66/05).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-04/19

Broj: 534-07-11-1

Zagreb, 5. srpnja 2011.

Potpredsjednik Vlade
i ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

PRILOG

MJERILA I BODOVNA LISTA ZA IZBOR KANDIDATA U POSTUPKU PRIZNAVANJA NAZIVA PRIMARIJUS DOKTORIMA DENTALNE MEDICINE