Zakon o pučkom pravobranitelju

NN 125/2011 (7.11.2011.), Zakon o pučkom pravobranitelju

HRVATSKI SABOR

2499

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PUČKOM PRAVOBRANITELJU

Proglašavam Zakon o pučkom pravobranitelju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. listopada 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/188
Urbroj: 71-05-03/1-11-2
Zagreb, 26. listopada 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O PUČKOM PRAVOBRANITELJU

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju djelokrug i način rada te uvjeti za izbor i razrješenje pučkog pravobranitelja i njegovih zamjenika.

Pučki pravobranitelj

Članak 2.

(1) Pučki pravobranitelj je opunomoćenik Hrvatskoga sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom, zakonima i međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima i slobodama koji su dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske.

(2) Pučki pravobranitelj obavlja i druge poslove određene posebnim zakonima.

Rodna neutralnost izraza

Članak 3.

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u Zakonu korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. NAČELA

Promicanje i zaštita ljudskih prava i sloboda

Članak 4.

Pučki pravobranitelj promiče i štiti ljudska prava i slobode te vladavinu prava razmatrajući pritužbe o postojanju nezakonitosti i nepravilnosti u radu državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima te pravnih i fizičkih osoba u skladu s posebnim zakonima (u daljnjem tekstu: tijela).

Članak 5.

U području promicanja ljudskih prava i sloboda pučki pravobranitelj prati stanje i ukazuje na potrebu njihove zaštite, obavlja istraživačko-analitičku djelatnost, razvija i održava bazu podataka i dokumentacije, pravodobno i redovito informira javnost i zainteresirane sudionike, aktivno potiče i održava suradnju s organizacijama civilnog društva, međunarodnim organizacijama i znanstvenoistraživačkim institucijama te potiče usklađivanje zakonodavstva s međunarodnim i europskim standardima i njihovu primjenu.

Ustavnost zakona i drugih propisa

Članak 6.

(1) Pučki pravobranitelj prati usklađenost zakona i drugih propisa s odredbama Ustava Republike Hrvatske i međunarodnim pravnim aktima koji su dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske.

(2) Pučki pravobranitelj ima pravo podnijeti zahtjev za pokretanje postupka ocjene suglasnosti zakona s Ustavom i ocjenu suglasnosti drugih propisa te općih akata s Ustavom i zakonom.

Samostalnost i neovisnost pučkog pravobranitelja

Članak 7.

(1) Pučki pravobranitelj je u svom radu samostalan i neovisan. Zabranjen je svaki oblik utjecaja na rad pučkog pravobranitelja.

(2) U obavljanju svojih ovlasti pučki pravobranitelj djeluje u skladu s ustavnim i zakonskim odredbama te međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima i slobodama koji su dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske.

(3) Pučki pravobranitelj se u svom radu rukovodi načelom pravičnosti i morala te postupa nepristrano i u skladu sa standardima dobrog upravljanja.

(4) U obavljanju poslova iz svog djelokruga pučki pravobranitelj surađuje s javnošću, a posebno s udrugama koje promiču interese građana, akademskom zajednicom i medijima.

(5) U obavljanju poslova iz svog djelokruga pučki pravobranitelj može zatražiti pomoć znanstvenika, stručnjaka i ustanova.

Imunitet i sukob interesa

Članak 8.

(1) Pučki pravobranitelj i zamjenici pučkog pravobranitelja imaju imunitet kao i zastupnici u Hrvatskom saboru te se na njih na odgovarajući način primjenjuju odredbe Ustava Republike Hrvatske o imunitetu zastupnika u Hrvatskom saboru.

(2) Obavljanje dužnosti pučkog pravobranitelja i njegovih zamjenika nespojivo je s obavljanjem dužnosti u javnopravnom tijelu ili članstvom u političkoj stranci ili obavljanjem druge djelatnosti sukladno zakonu kojem se uređuju prava i obveze državnih dužnosnika.

Pristup informacijama i obveza čuvanja tajne

Članak 9.

(1) Pučki pravobranitelj ima pravo dobiti sve informacije te ima pravo uvida u sve podatke i dokumente tijela iz članka 4. ovoga Zakona u obavljanju zadaća iz svog djelokruga bez obzira na stupanj njihove tajnosti ili zaštićenosti.

(2) Pučki pravobranitelj, zamjenici pučkog pravobranitelja, državni službenici i namještenici u Uredu pučkog pravobranitelja obvezni su poštivati propise o tajnosti i zaštiti podataka za vrijeme i nakon prestanka rada u Uredu, bez obzira na način na koji su te podatke doznali.

III. OVLASTI I DUŽNOSTI PUČKOG PRAVOBRANITELJA

Preporuke, mišljenja, prijedlozi i upozorenja

Članak 10.

Pučki pravobranitelj daje preporuke, mišljenja, prijedloge i upozorenja tijelima iz članka 4. ovoga Zakona.

Izvješća Hrvatskom saboru

Članak 11.

(1) Pučki pravobranitelj podnosi redovito godišnje izvješće Hrvatskom saboru. Godišnje izvješće sadrži ocjenu ukupnog stanja zaštite prava i sloboda u Republici Hrvatskoj, ocjenu stanja vezanu za određene pojavne oblike povreda prava pojedinaca ili pojedinih društvenih skupina, zaključak o mjeri u kojoj su tijela iz članka 4. ovoga Zakona postupala u skladu s prethodnim preporukama, mišljenjima, prijedlozima i upozorenjima pučkog pravobranitelja te listu preporuka pučkog pravobranitelja za otklanjanje sustavnih nedostataka i nepravilnosti koje dovode do povreda ustavnih i zakonskih prava građana.

(2) Pučki pravobranitelj može podnositi i posebna izvješća Hrvatskom saboru o pojedinim pitanjima iz svog djelokruga, osobito ako se radi o ugroženosti ustavnih i zakonskih prava većeg stupnja ili značaja.

(3) Pučki pravobranitelj podnosi godišnje izvješće najkasnije do kraja prvog tromjesečja za prethodnu kalendarsku godinu.

(4) Godišnja i posebna izvješća objavljuju se na internetskim stranicama pučkog pravobranitelja te čine dostupnima javnosti na drugi odgovarajući način.

Sudjelovanje u radu Hrvatskoga sabora

Članak 12.

(1) Pučki pravobranitelj može Hrvatskom saboru, kada u praćenju stanja u okviru svog djelokruga rada to ocijeni potrebnim, ukazati na potrebu donošenja i izmjene zakona i drugih propisa, odnosno može upozoriti na potrebu usklađivanja zakonskih i podzakonskih propisa s međunarodnim standardima i Ustavom Republike Hrvatske.

(2) Pučki pravobranitelj sudjeluje u radu radnih tijela Hrvatskoga sabora i prisustvuje sjednicama Hrvatskoga sabora kada su na dnevnom redu pitanja iz djelokruga pučkog pravobranitelja.

Suradnja s Vladom Republike Hrvatske

Članak 13.

(1) Pučki pravobranitelj može ukazati Vladi Republike Hrvatske na potrebu donošenja zakona, podzakonskih propisa, strategija, programa te drugih akata iz područja zaštite ljudskih prava i sloboda te osiguranja vladavine prava.

(2) Pučki pravobranitelj sudjeluje u postupku izrade nacrta propisa iz svog djelokruga.

Pučki pravobranitelj i javnost

Članak 14.

(1) Pučki pravobranitelj osigurava redovito izvještavanje javnosti putem medija i internetske stranice, organiziranjem javnih rasprava i drugih događaja, publiciranjem izvještaja te na drugi odgovarajući način.

(2) O uočenim pojavama povreda ljudskih prava i sloboda te utvrđenim povredama ustavnih i zakonskih prava pučki pravobranitelj obavještava javnost.

(3) U ostvarenju načela javnosti pučki pravobranitelj surađuje s javnim informacijskim servisima i drugim medijima. Javne ustanove iz područja informiranja čiji su osnivači tijela javne vlasti dužni su bez naknade omogućiti pučkom pravobranitelju službeno obraćanje javnosti na odgovarajući način.

(4) Statistički i drugi skupni podaci koje prikuplja pučki pravobranitelj na odgovarajući način moraju se učiniti dostupnima javnosti.

(5) Izvještaji o pojedinačnim slučajevima mogu se objaviti samo u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

IV. POSTUPANJE PUČKOG PRAVOBRANITELJA

Pokretanje postupka

Članak 15.

(1) Svatko tko smatra da su nezakonitim ili nepravilnim radom tijela iz članka 4. ovoga Zakona ugrožena ili povrijeđena njegova ustavna ili zakonska prava i slobode može podnijeti pritužbu pučkom pravobranitelju radi pokretanja postupka.

(2) Pučki pravobranitelj može radi ispitivanja pojedinačnih ili učestalih istovrsnih povreda ustavnih ili zakonskih prava i sloboda pokrenuti postupak na vlastitu inicijativu.

(3) Ako pučki pravobranitelj namjerava pokrenuti postupak na vlastitu inicijativu ili na prijedlog osobe čija prava nisu povrijeđena, za provođenje postupka potrebno je pribaviti suglasnost osobe kojoj su ustavna ili zakonska prava i slobode neposredno ugrožena ili povrijeđena, osim ako je riječ o zaštiti dobrobiti djeteta, ako je za slučaj saznao putem medija ili ako se radi o hitnom slučaju.

(4) Nitko ne smije biti stavljen u nepovoljniji položaj niti pozvan na odgovornost zbog obraćanja pučkom pravobranitelju.

Podnošenje pritužbi i postupanje po pritužbama

Članak 16.

(1) Pritužba se podnosi u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik.

(2) Pritužba u pravilu sadržava ime i prezime podnositelja pritužbe ili osobe čija su prava povrijeđena, adresu stanovanja ili adresu za primanje pismena, okolnosti i činjenice na kojima se temelji pritužba, oznaku tijela koje je ugrozilo ili povrijedilo pravo, podatak je li već korišteno pravno sredstvo i kada je podneseno te potpis podnositelja pritužbe.

(3) Osobe lišene slobode podnose pritužbu i dobivaju odgovor od pučkog pravobranitelja u zatvorenoj omotnici bez ograničenja i nadzora sadržaja.

(4) Pritužba poslana elektroničkim putem obvezno mora sadržavati adresu podnositelja pritužbe za slanje pismena poštom. Elektroničkim putem mogu se samo razmjenjivati informacije koje ne sadrže zaštićene podatke.

(5) Na pritužbu pučkom pravobranitelju ne plaća se naknada ni upravna pristojba.

(6) Odredbe ovoga članka o sadržaju i obliku pritužbe ne primjenjuju se na pritužbe koje podnose djeca te osobe koje zbog svog invaliditeta ili bolesti ne mogu zadovoljiti odredbe o sadržaju i obliku pritužbe.

Članak 17.

(1) Pučki pravobranitelj ne postupa u slučajevima o kojima se vodi sudski postupak, osim ako se radi o nepotrebnom odugovlačenju postupka ili očitoj zloupotrebi ovlasti. U tom slučaju može zatražiti očitovanje predsjednika nadležnog suda.

(2) U slučaju izostanka pravodobnog očitovanja iz stavka 1. ovoga članka, pučki pravobranitelj obavijestit će predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

(3) Pučki pravobranitelj može odlučiti ne postupati po pritužbi u slučaju:

– ako je otvoren rok za podnošenje pravnog lijeka ili sredstva pravne zaštite prema posebnim propisima, a pravni lijek ili sredstva pravne zaštite prema posebnim propisima nisu podneseni,

– ako se odnosi na predmete o kojima je u tijeku postupak, osim u slučajevima neopravdanog odugovlačenja postupka ili očite zloupotrebe ovlasti,

– ako je od učinjene nepravilnosti ili odluke tijela iz članka 4. ovoga Zakona proteklo tri godine, osim ako ocijeni da se radi o predmetu od iznimnog interesa za zaštitu ljudskih prava i sloboda,

– ako podnositelj nije dopunio nepotpunu ili nejasnu pritužbu u skladu s prethodnom uputom pučkog pravobranitelja, zbog čega nema dovoljno podataka na temelju kojih bi pravobranitelj mogao postupati,

– ako se radi o ponovljenoj pritužbi, a ta pritužba ne sadrži nove činjenice, podatke ili dokaze koji bi mogli dovesti do drugačije ocjene pučkog pravobranitelja o povredi ustavnih i zakonskih prava podnositelja pritužbe,

– ako je sadržaj pritužbe uvredljiv ili na drugi način neprimjeren.

(4) Pučki pravobranitelj obavijestit će u što kraćem roku podnositelja pritužbe o razlozima iz stavka 3. podstavka 1. do 4. ovoga članka zbog kojih neće postupati po pritužbi.

Skraćeni postupak

Članak 18.

Pučki pravobranitelj razmotrit će pritužbu bez provođenja ispitnog postupka kada se iz činjenica navedenih u pritužbi i dostavljene dokumentacije nedvojbeno može utvrditi jesu li podnositelju ugrožena ili povrijeđena ustavna ili zakonska prava.

Ispitni postupak

Članak 19.

(1) U slučaju kada pučki pravobranitelj provodi ispitni postupak, zatražit će potrebna očitovanja, informacije i dokumentaciju od tijela iz članka 4. ovoga Zakona na koje se pritužba odnosi.

(2) Pučki pravobranitelj određuje rok prema okolnostima slučaja u kojem su tijela iz članka 4. ovoga Zakona dužna udovoljiti njegovom traženju.

(3) Ako tijelo iz članka 4. ovoga Zakona ne dostavi tražena objašnjenja, informacije i dokumentaciju u za to ostavljenom roku, pučki pravobranitelj obavijestit će tijelo nadležno za provođenje nadzora nad tijelom iz članka 4. ovoga Zakona, a može obavijestiti i Hrvatski sabor i javnost.

Obveza suradnje i pružanja pomoći

Članak 20.

Tijela iz članka 4. ovoga Zakona dužna su osigurati dostupnost i uvid u sve podatke, informacije i akte vezano za podnesenu pritužbu, odnosno pružiti svu potrebnu pomoć pučkom pravobranitelju na njegov zahtjev.

Izvješće o slučaju

Članak 21.

(1) Kada pučki pravobranitelj dovrši ispitni postupak u kojem je utvrdio povredu prava izradit će izvješće o slučaju kojeg će dostaviti tijelu na čiji se rad pritužba odnosi i podnositelju pritužbe.

(2) Izvješće o slučaju sadrži opis činjenica i okolnosti razmatranog slučaja, ocjenu o tome jesu li ugrožena ili povrijeđena ustavna ili zakonska prava podnositelja te na koji način je ugrožavanje ili povreda prava učinjena.

(3) Pučki pravobranitelj će u izvješću o slučaju kada je to moguće preporučiti ili predložiti tijelu način na koji se ugrožavanje ili povreda prava može otkloniti.

(4) Pučki pravobranitelj može predložiti pokretanje kaznenog, prekršajnog ili disciplinskog postupka ako u obavljanju dužnosti utvrdi da su povrijeđena prava podnositelja pritužbe s elementima kaznenog djela, prekršaja ili povrede radne discipline.

Obavijest o poduzetim mjerama

Članak 22.

(1) Tijela iz članka 4. ovoga Zakona dužna su obavijestiti pučkog pravobranitelja, u roku koji on odredi, o mjerama poduzetim povodom njegove preporuke ili prijedloga.

(2) Ako tijela iz članka 4. ovoga Zakona ne obavijeste u zadanom roku pučkog pravobranitelja o poduzetim mjerama ili ne postupe u skladu s njegovom preporukom ili prijedlogom, pučki pravobranitelj obavijestit će o tome tijelo nadležno za provođenje nadzora nad tijelima iz članka 4. ovoga Zakona.

(3) Ako tijelo koje obavlja nadzor u roku od osam dana od obavljenog nadzora ne izvijesti o utvrđenim činjenicama i poduzetim mjerama, pučki pravobranitelj će o tome obavijestiti Vladu Republike Hrvatske.

(4) Ako se radi o većem stupnju kršenja ili ugroženosti prava građana, ili o nepoduzimanju mjera u skladu s njegovom preporukom ili prijedlogom, pučki pravobranitelj može obavijestiti Hrvatski sabor i javnost.

(5) Pučki pravobranitelj može čelniku tijela iz članka 4. ovoga Zakona predložiti pokretanje odgovarajućeg postupka protiv osobe koja je nesavjesnim postupanjem prouzročila povredu ustavnih i zakonskih prava ili na prijedlog pučkog pravobranitelja nije poduzela odgovarajuće mjere da se nastala šteta umanji ili ispravi. O pokretanju postupka zbog povrede službene dužnosti čelnik tijela dužan je izvijestiti pučkog pravobranitelja u roku od osam dana od dana zaprimanja prijedloga.

Prijedlog za poništavanje i ukidanje rješenja u upravnom postupku

Članak 23.

(1) Ako u provedenom ispitnom postupku povodom pritužbe pučki pravobranitelj ima saznanja da su prava podnositelja pritužbe u postupku pred tijelom iz članka 4. ovoga Zakona povrijeđena donošenjem rješenja koje se kao nezakonito može poništiti ili ukinuti pod uvjetima propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, pučki pravobranitelj ovlašten je podnijeti prijedlog za poništenje ili ukidanje tog rješenja u cijelosti ili djelomično i nakon isteka roka za žalbu.

(2) Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka podnosi se nadležnom tijelu na način i pod uvjetima utvrđenim zakonom.

Zahtjev za obnovu upravnog postupka

Članak 24.

(1) Ako na temelju stanja utvrđenog u provedenom ispitnom postupku povodom pritužbe pučki pravobranitelj ima saznanja da su prava podnositelja pritužbe povrijeđena u postupku pred tijelom iz članka 4. ovoga Zakona donošenjem rješenja protiv kojeg se ne može izjaviti žalba, pučki pravobranitelj može podnijeti prijedlog za obnovu postupka, pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti za obnovu tog upravnog postupka.

(2) Prijedlog za obnovu upravnog postupka iz stavka 1. ovoga članka pučki pravobranitelj može podnijeti nadležnom tijelu pod jednakim uvjetima kao i podnositelj pritužbe koji je stranka u tom postupku.

Pregled

Članak 25.

(1) Pučki pravobranitelj može u svako doba bez prethodne najave pregledati mjesta u kojima se nalaze osobe lišene slobode, mjesta u kojima se nalaze osobe kojima je ograničena sloboda kretanja te mjesta u kojima su smještene ili borave pojedine skupine čija prava i slobode pučki pravobranitelj štiti. Pučki pravobranitelj ima pravo pregleda svih prostorija u tijelima u kojima obavlja pregled.

(2) Nakon obavljenog pregleda pučki pravobranitelj po potrebi sačinjava izvješće koje dostavlja tijelu iz stavka 1. i tijelu koje nad njim obavlja nadzor. Ukoliko u izvješću ima preporuka ili primjedbi, tijelo iz stavka 1. i tijelo koje nad njim obavlja nadzor obavijestit će odmah, a najkasnije u roku od 30 dana pučkog pravobranitelja o poduzetim mjerama vezano za njegovo izvješće.

(3) Ako nijedno od tijela iz stavka 2. ovoga članka ne obavijesti pučkog pravobranitelja o poduzetim mjerama, pučki pravobranitelj može obavijestiti Hrvatski sabor i javnost.

(4) Pučki pravobranitelj ima pravo razgovora sa svim osobama koje mogu dati informacije vezane za sumnju na kršenje ljudskih prava postupanjem u tijelu ili ustanovi koju se pregledava bez nazočnosti službenika iz tijela ili ustanova iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

(5) Pučki pravobranitelj obavještava javnost o obavljenim pregledima u posebnim izvješćima koje objavljuje na svojim internetskim stranicama.

V. ZAMJENICI PUČKOG PRAVOBRANITELJA

Članak 26.

(1) Pučki pravobranitelj ima pet zamjenika koji promiču i štite ljudska prava i slobode vodeći računa o interesima posebno osjetljivih društvenih skupina u skladu s važećim pravnim poretkom Republike Hrvatske.

(2) Zamjenici pučkog pravobranitelja nadležni su za sljedeća područja djelovanja:

– zamjenik pučkog pravobranitelja za ljudska prava i slobode,

– zamjenik pučkog pravobranitelja za prava djece,

– zamjenik pučkog pravobranitelja za ravnopravnost spolova,

– zamjenik pučkog pravobranitelja za osobe s invaliditetom,

– zamjenik pučkog pravobranitelja za starije osobe.

(3) Zamjenici pučkog pravobranitelja u svom radu obavljaju i druge poslove koje im povjeri pučki pravobranitelj dajući im smjernice i upute za rad na način utvrđen Poslovnikom o radu.

Zamjenik pučkog pravobranitelja za ljudska prava i slobode

Članak 27.

Zamjenik pučkog pravobranitelja za ljudska prava i slobode promiče i štiti ljudska prava i slobode u djelokrugu iz članka 4. ovoga Zakona osim u području djelovanja zamjenika pučkog pravobranitelja za djecu, zamjenika pučkog pravobranitelja za ravnopravnost spolova, zamjenika pučkog pravobranitelja za osobe s invaliditetom te zamjenika pučkog pravobranitelja za starije osobe.

Zamjenik pučkog pravobranitelja za djecu

Članak 28.

(1) Zamjenik pučkog pravobranitelja za djecu promiče i štiti prava djece na temelju Ustava Republike Hrvatske, međunarodnih ugovora i zakona, a osobito:

– postupa u skladu s načelom najboljeg interesa djeteta, načelom prioriteta dječjih potreba i prava te načelom individualnog pristupa,

– prati usklađenost zakona i drugih propisa u Republici Hrvatskoj koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece s odredbama Ustava Republike Hrvatske, Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih ugovora i dokumenata koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece,

– prati i promiče izvršavanje obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih ugovora i dokumenata koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece,

– sudjeluje u oblikovanju i prati primjenu politika, nacionalne strategije i programa koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece,

– prati i promiče primjenu svih propisa koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece,

– pruža savjetodavnu pomoć i informira o načinu ostvarivanja i zaštiti prava djece,

– razmatra pojedinačne povrede prava djece, proučava opće pojave i načine povreda prava i interesa djece te poduzima mjere za sprečavanje uočenih povreda,

– zalaže se za zaštitu i promiče prava i interese djece s posebnim potrebama,

– predlaže poduzimanje mjera za izgradnju cjelovitog sustava zaštite i promicanja prava i interesa djece te za sprečavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece,

– obavještava javnost o stanju prava djece,

– obavlja druge poslove određene zakonom.

(2) Zamjenik pučkog pravobranitelja za djecu surađuje s djecom, potiče djecu na izjašnjavanje i uvažava njihovo mišljenje, inicira i sudjeluje u javnim aktivnostima usmjerenim na poboljšanje položaja djece te predlaže mjere za povećanje utjecaja djece u društvu.

(3) Djetetom se u smislu ovoga Zakona smatra svaka osoba mlađa od 18 godina.

Zamjenik pučkog pravobranitelja za ravnopravnost spolova

Članak 29.

Zamjenik pučkog pravobranitelja za ravnopravnost spolova promiče i štiti ravnopravnost između spolova te aktivno djeluje na suzbijanju diskriminacije na temelju spola i spolne orijentacije, a osobito:

– prati usklađenost zakona i drugih propisa u Republici Hrvatskoj s odredbama Ustava Republike Hrvatske, međunarodnih dokumenata i zakona kojima se uređuje ravnopravnost spolova,

– prati i promiče izvršavanje obveza Republike Hrvatske iz međunarodnih ugovora koji se odnose na ravnopravnost spolova i sprečavanje diskriminacije na temelju spola i spolne orijentacije,

– prati provođenje zakona kojim se uređuje ravnopravnost spolova i drugih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova,

– pruža savjetodavnu pomoć i informira osjetljive društvene skupine i pojedince o načinu ostvarivanja i zaštiti njihovih prava i interesa te o načelu ravnopravnosti spolova,

– razmatra slučajeve povreda načela ravnopravnosti spolova, slučajeve diskriminacije prema pojedincima ili skupinama na temelju spola ili spolne orijentacije, koje su počinila tijela iz članka 4. ovoga Zakona,

– prikuplja i analizira statističke podatke o slučajevima diskriminacije na temelju spola i spolne orijentacije,

– provodi istraživanja o diskriminaciji i razmjenjuje raspoložive informacije s odgovarajućim međunarodnim tijelima,

– aktivno promiče jednake mogućnosti za žene i muškarce,

– uz pristanak stranaka provodi postupak mirenja uz mogućnost sklapanja izvansudske nagodbe,

– obavlja i druge poslove određene zakonom kojim se uređuje ravnopravnost spolova.

Zamjenik pučkog pravobranitelja za osobe s invaliditetom

Članak 30.

(1) Zamjenik pučkog pravobranitelja za osobe s invaliditetom promiče i štiti prava osoba s invaliditetom na temelju Ustava Republike Hrvatske, međunarodnih ugovora i zakona, a osobito:

– prati usklađenost zakona i drugih propisa u Republici Hrvatskoj, koji se odnose na zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom, s odredbama Ustava Republike Hrvatske, Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i drugih međunarodnih ugovora i dokumenata koji se odnose na zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom,

– prati i promiče izvršavanje obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i drugih međunarodnih ugovora i dokumenata koji se odnose na zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom,

– sudjeluje u oblikovanju i prati primjenu politika, nacionalnih strategija i programa Republike Hrvatske koji se odnose na zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom,

– skrbi o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom te o suzbijanju svih oblika diskriminacije zbog invaliditeta,

– pruža savjetodavnu pomoć i informira osobe s invaliditetom o načinu ostvarivanja i zaštiti njihovih prava i interesa,

– razmatra slučajeve povrede prava osoba s invaliditetom, izvještava javnost o povredama prava osoba s invaliditetom te poduzima radnje u svrhu njihova sprečavanja,

– zalaže se za zaštitu i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom,

– predlaže poduzimanje mjera za izgradnju cjelovitog sustava zaštite i promicanja prava i interesa osoba s invaliditetom,

– predlaže poduzimanje mjera usmjerenih na unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom i njihovih obitelji,

– obavlja druge poslove određene zakonom.

(2) Osoba s invaliditetom u smislu ovoga Zakona je osoba koja se prema važećim propisima smatra osobom s invaliditetom.

Zamjenik pučkog pravobranitelja za starije osobe

Članak 31.

(1) Zamjenik pučkog pravobranitelja za starije osobe promiče i štiti prava starijih osoba na temelju Ustava Republike Hrvatske, međunarodnih ugovora i zakona, a osobito:

– prati usklađenost zakona i drugih propisa u Republici Hrvatskoj, koji se odnose na zaštitu prava i interesa starijih osoba, s odredbama Ustava Republike Hrvatske i međunarodnih ugovora i dokumenata koji se odnose na zaštitu prava i interesa starijih osoba,

– prati i promiče izvršavanje obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz međunarodnih ugovora i dokumenata koji se odnose na zaštitu prava i interesa starijih osoba,

– sudjeluje u oblikovanju i prati primjenu politika, nacionalnih strategija i programa Republike Hrvatske koji se odnose na zaštitu prava i interesa starijih osoba,

– skrbi o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda starijih osoba te o suzbijanju svih oblika diskriminacije na temelju starosti,

– pruža savjetodavnu pomoć i informira starije osobe o načinu ostvarivanja i zaštiti njihovih prava i interesa,

– razmatra slučajeve povrede prava starijih osoba, izvještava javnost o povredama njihovih prava te poduzima radnje u svrhu njihova sprečavanja,

– zalaže se za zaštitu i promicanje prava i interesa starijih osoba,

– predlaže poduzimanje mjera za izgradnju cjelovitog sustava zaštite i promicanja prava i interesa starijih osoba,

– predlaže poduzimanje mjera usmjerenih na unapređenje kvalitete življenja starijih osoba i njihovih obitelji,

– obavlja druge poslove određene zakonom.

(2) Starijom osobom u smislu ovoga Zakona smatra se osoba koja je navršila godine života u kojima bi mogla ostvariti pravo na starosnu mirovinu prema važećim propisima o mirovinskom osiguranju.

Ostali poslovi zamjenika pučkog pravobranitelja

Članak 32.

(1) Zamjenici pučkog pravobranitelja poduzimaju i dodatne aktivnosti usmjerene na promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda, a osobito:

– pripremaju posebna izvješća o stanju poštivanja prava i interesa posebno osjetljivih društvenih skupina, odnosno načela ravnopravnosti spolova,

– sudjeluju u postupku izrade nacrta prijedloga propisa koji se odnose na prava i interese posebno osjetljivih društvenih skupina, odnosno na načelo ravnopravnosti spolova, ili kojima se uređuju pitanja koja su od značaja za njihov položaj ili su od značaja za ostvarivanje načela ravnopravnosti spolova,

– iniciraju održavanje javnih aktivnosti usmjerenih na poboljšanje položaja posebno osjetljivih društvenih skupina te promicanja načela ravnopravnosti spolova,

– publikacijama i drugim promotivnim materijalima promiču prava i interese posebno osjetljivih društvenih skupina te načelo ravnopravnosti spolova,

– surađuju s udrugama koje promiču i djeluju u korist prava i interesa posebno osjetljivih društvenih skupina te načela ravnopravnosti spolova,

– surađuju s javnim informacijskim servisima i drugim medijima u cilju promicanja prava i interesa posebno osjetljivih društvenih skupina te načela ravnopravnosti spolova.

(2) Zamjenici pučkog pravobranitelja imaju pravo pristupa u prostorije i uvida u način ostvarivanja brige o djeci, osobama s invaliditetom, starijim osobama, osobama lišenim slobode ili drugim posebno osjetljivim društvenim skupinama kada ona borave ili su privremeno ili trajno smještena kod fizičkih i pravnih osoba te drugih pravnih subjekata na temelju posebnih propisa.

VI. IZBOR PUČKOG PRAVOBRANITELJA I ZAMJENIKA PUČKOG PRAVOBRANITELJA

Izbor pučkog pravobranitelja

Članak 33.

(1) Najkasnije šest mjeseci prije isteka mandata pučkog pravobranitelja, odnosno najkasnije 30 dana nakon prestanka dužnosti iz drugih razloga, Hrvatski sabor objavljuje javni poziv za predlaganje kandidata za pučkog pravobranitelja.

(2) Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav uz prethodno pribavljeno mišljenje Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora, utvrđuje prijedlog najmanje dva kandidata za pučkog pravobranitelja na temelju pristiglih prijava iz javnog poziva te ga upućuju Hrvatskom saboru.

(3) Pučkog pravobranitelja bira Hrvatski sabor većinom glasova svih zastupnika na vrijeme od osam godina uz mogućnost ponovnog izbora.

Uvjeti za izbor pučkog pravobranitelja

Članak 34.

Za pučkog pravobranitelja može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– hrvatsko državljanstvo s prebivalištem na području Republike Hrvatske,

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravne struke ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravne struke ili četverogodišnji dodiplomski studij pravne struke kojim se stjecala visoka stručna sprema po ranijim propisima,

– najmanje 15 godina radnog iskustva u struci,

– istaknuti stručnjak koji u javnosti uživa ugled osobe visokih moralnih načela te zaštitnika i promicatelja ljudskih prava i sloboda, odnosno vladavine prava,

– koja nije osuđivana za kaznena djela i protiv koje se ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti,

– koja nije član političke stranke niti je obavljala javnu političku funkciju u predstavničkim tijelima ili tijelima izvršne vlasti u posljednjih pet godina do dana objave javnog poziva.

Izbor zamjenika pučkog pravobranitelja

Članak 35.

(1) Pučki pravobranitelj na temelju prethodnog javnog poziva za prijavu kandidata utvrđuje prijedlog novog zamjenika pučkog pravobranitelja najkasnije 60 dana prije isteka mandata zamjenika pučkog pravobranitelja.

(2) Zamjenike pučkog pravobranitelja bira Hrvatski sabor na vrijeme od osam godina uz mogućnost ponovnog izbora.

Uvjeti za izbor zamjenika pučkog pravobranitelja

Članak 36.

(1) Za zamjenika pučkog pravobranitelja može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– uvjete iz članka 34. podstavka 1., 5. i 6.,

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili četverogodišnji dodiplomski studij kojim se stjecala visoka stručna sprema po ranijim propisima,

– najmanje 10 godina radnog iskustva u struci,

– istaknuti stručnjak u području za koje se predlaže.

(2) Zamjenici pučkog pravobranitelja biraju se na način da se osigura ravnomjerna zastupljenost obaju spolova.

(3) Prednost pri izboru zamjenika pučkog pravobranitelja za osobe s invaliditetom ima osoba s invaliditetom ukoliko ispunjava sve propisane uvjete.

Prisega

Članak 37.

Pučki pravobranitelj i njegovi zamjenici prije stupanja na dužnost daju prisegu pred predsjednikom Hrvatskoga sabora koja glasi: »Prisežem da ću se u svom radu držati Ustava i zakona i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske i da ću svoju dužnost obavljati pravično, časno i savjesno, u najboljem interesu građana.«.

Privremena spriječenost obavljanja dužnosti te razrješenje pučkog pravobranitelja i njegovih zamjenika

Članak 38.

(1) U slučaju privremene spriječenosti ili prestanka obavljanja dužnosti pučkog pravobranitelja prije isteka vremena na koje je izabran jedan od zamjenika pučkog pravobranitelja kojeg prethodno odredi pučki pravobranitelj zamjenjuje pučkog pravobranitelja do izbora novog pučkog pravobranitelja.

(2) Hrvatski sabor razriješit će dužnosti pučkog pravobranitelja prije isteka vremena na koje je izabran ako to sam zatraži, ako nastupe okolnosti zbog kojih više ne ispunjava uvjete za izbor iz članka 34. ovoga Zakona ili ako je spriječen obavljati dužnost u razdoblju duljem od šest mjeseci.

(3) Pučkog pravobranitelja razrješuje Hrvatski sabor većinom glasova svih zastupnika uz prethodno mišljenje Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

(4) Zamjenike pučkog pravobranitelja razrješuje Hrvatski sabor na prijedlog pučkog pravobranitelja. Na razrješenje zamjenika na odgovarajući se način primjenjuju odredbe stavka 2. ovoga članka.

VII. URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA

Ustroj Ureda pučkog pravobranitelja

Članak 39.

(1) Za obavljanje poslova iz nadležnosti pučkog pravobranitelja osniva se Ured pučkog pravobranitelja kao stručna služba. U okviru Ureda pučkog pravobranitelja organiziraju se posebne ustrojstvene jedinice za pojedina područja rada.

(2) Na čelu Ureda pučkog pravobranitelja je tajnik Ureda.

(3) Sjedište Ureda pučkog pravobranitelja je u Zagrebu, a pučki pravobranitelj uspostavlja i područne urede izvan sjedišta Ureda pučkog pravobranitelja.

Poslovnik o radu i Pravilnik o unutarnjem redu

Članak 40.

(1) Pučki pravobranitelj donosi Poslovnik o radu kojim se uređuju pravila i način rada pučkog pravobranitelja i njegovih zamjenika, način održavanja zajedničkih kolegija, metodologija izrade godišnjih i posebnih izvješća, oblik istupa u javnosti, posebni načini rada u slučajevima povrede prava građana po višestrukim osnovama te druga pitanja od važnosti za obavljanje poslova pravobranitelja.

(2) Hrvatski sabor daje suglasnost na Poslovnik o radu koji se objavljuje u »Narodnim novinama«.

(3) Pučki pravobranitelj donosi Pravilnik o unutarnjem redu kojim se uređuje unutarnje ustrojstvo Ureda pučkog pravobranitelja, osnivanje posebnih ustrojstvenih jedinica, ovlasti tajnika Ureda pučkog pravobranitelja te broj službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga pučkog pravobranitelja.

(4) Pučki pravobranitelj može na temelju ovoga Zakona i Poslovnika o radu donijeti i druge akte potrebne za uredno obavljanje poslova pučkog pravobranitelja.

VIII. SAVJET ZA LJUDSKA PRAVA PUČKOG PRAVOBRANITELJA

Članak 41.

(1) Savjet za ljudska prava pučkog pravobranitelja savjetodavno je tijelo koje razmatra i predlaže strateške smjernice u području promicanja ljudskih prava i sloboda, osigurava kontinuiranu suradnju u području ljudskih prava i sloboda između pučkog pravobranitelja, civilnog društva, akademske zajednice i medija te razmatra druga pitanja od značaja za rad pučkog pravobranitelja u području promicanja ljudskih prava i sloboda.

(2) Članove Savjeta za ljudska prava imenuje pučki pravobranitelj na vrijeme od četiri godine iz redova predstavnika civilnog društva, nacionalnih manjina, akademske zajednice i medija. Članovi za svoj rad u Savjetu za ljudska prava ne primaju naknadu.

(3) Rad Savjeta za ljudska prava te broj i način predlaganja njegovih članova uređuje pučki pravobranitelj Poslovnikom o radu.

IX. FINANCIRANJE PUČKOG PRAVOBRANITELJA

Članak 42.

Sredstva za rad pučkog pravobranitelja osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, na temelju prijedloga pučkog pravobranitelja.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Izbor pučkog pravobranitelja i zamjenika pučkog pravobranitelja prema odredbama ovoga Zakona

Članak 43.

(1) Pučki pravobranitelj izabran sukladno odredbama Zakona o pučkom pravobranitelju (»Narodne novine« br. 60/92.) ostaje na dužnosti do isteka mandata na koji je izabran.

(2) Hrvatski sabor pokrenut će postupak izbora pučkog pravobranitelja prema odredbama ovoga Zakona šest mjeseci prije isteka mandata pučkog pravobranitelja izabranog sukladno odredbama Zakona o pučkom pravobranitelju (»Narodne novine« br. 60/92.).

Članak 44.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona pravobraniteljica za djecu imenovana sukladno odredbama Zakona o pravobranitelju za djecu (»Narodne novine« br. 96/03.), pravobraniteljica za ravnopravnost spolova imenovana sukladno odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine« br. 116/03.) te pravobraniteljica za osobe s invaliditetom imenovana sukladno odredbama Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (»Narodne novine« br. 107/07.) preuzimaju dužnost zamjenika pučkog pravobranitelja za djecu, za ravnopravnost spolova te za osobe s invaliditetom do isteka mandata na koje su imenovane.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona pučki pravobranitelj imenovat će iz redova zamjenika pučkog pravobranitelja imenovanih sukladno odredbama Zakona o pučkom pravobranitelju (»Narodne novine« br. 60/92.) iz redova zamjenika pravobraniteljice za djecu imenovanih sukladno odredbama Zakona o pravobranitelju za djecu (»Narodne novine« br. 96/03.), iz redova zamjenika pravobraniteljice za ravnopravnost spolova imenovanih sukladno odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine« br. 82/08.), te iz redova zamjenika pravobraniteljice za osobe s invaliditetom imenovanih sukladno odredbama Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (»Narodne novine« br. 107/07.), jednog zamjenika pučkog pravobranitelja za ljudska prava i slobode te jednog zamjenika pučkog pravobranitelja za starije osobe koji će privremeno obnašati dužnost zamjenika do provedbe postupka izbora zamjenika pučkog pravobranitelja za ljudska prava i slobode te zamjenika pučkog pravobranitelja za starije osobe prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 45.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona zamjenicima pučkog pravobranitelja imenovanim sukladno odredbama Zakona o pučkom pravobranitelju (»Narodne novine« br. 60/92.), zamjenicima pravobraniteljice za djecu imenovanim sukladno odredbama Zakona o pravobranitelju za djecu (»Narodne novine« br. 96/03.), zamjenicima pravobraniteljice za ravnopravnost spolova imenovanim sukladno odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine« br. 116/03.) te zamjenicima pravobraniteljice za osobe s invaliditetom imenovanim sukladno odredbama Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (»Narodne novine« br. 107/07.) prestaje mandat te oni postaju državni službenici Ureda pučkog pravobranitelja i raspoređuju se na odgovarajuća radna mjesta sukladno stručnoj spremi, stručnom znanju, vještinama, sposobnostima, dotadašnjem radnom iskustvu i rezultatima u radu do donošenja Pravilnika o unutarnjem redu iz članka 49. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Odredba iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na zamjenike pučkog pravobranitelja imenovane sukladno odredbama Zakona o pučkom pravobranitelju (»Narodne novine« br. 60/92.) na zamjenike pravobraniteljice za djecu imenovane sukladno odredbama Zakona o pravobranitelju za djecu (»Narodne novine« br. 96/03.), na zamjenike pravobraniteljice za ravnopravnost spolova imenovane sukladno odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine« br. 82/08.), te na zamjenike pravobraniteljice za osobe s invaliditetom imenovane sukladno odredbama Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (»Narodne novine« br. 107/07.) koje će pučki pravobranitelj imenovati za obavljanje dužnosti zamjenika pravobranitelja za ljudska prava i slobode te zamjenika pučkog pravobranitelja za starije osobe.

Članak 46.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona državni službenici i namještenici zatečeni u Uredu pravobraniteljice za djecu, Uredu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom preuzimaju se u Ured pučkog pravobranitelja i raspoređuju se na odgovarajuća radna mjesta sukladno stručnoj spremi, stručnom znanju, vještinama, sposobnostima, dotadašnjem radnom iskustvu i rezultatima u radu do donošenja Pravilnika o unutarnjem redu iz članka 49. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona državni službenici i namještenici zatečeni u Uredu pučkog pravobranitelja nastavljaju s radom u Uredu pučkog pravobranitelja i raspoređuju se na odgovarajuća radna mjesta sukladno stručnoj spremi, stručnom znanju, vještinama, sposobnostima, dotadašnjem radnom iskustvu i rezultatima u radu do donošenja Pravilnika o unutarnjem redu iz članka 49. stavka 3. ovoga Zakona.

(3) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona državni službenici i namještenici iz članka 45. stavka 1. te iz stavka 1. i 2. ovoga članka nastavljaju ostvarivati postojeća prava na plaću te ostala prava iz službe i ugovora o radu do donošenja Pravilnika o unutarnjem redu iz članka 49. stavka 3. ovoga Zakona.

Članak 47.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona pučki pravobranitelj preuzima poslove, imovinu, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze Ureda pravobraniteljice za djecu, Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.

Pripajanje Centra za ljudska prava

Članak 48.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona pučki pravobranitelj preuzima poslove, imovinu, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju te sredstva za rad Centra za ljudska prava.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona zaposlenici Centra za ljudska prava preuzimaju se u Ured pučkog pravobranitelja i raspoređuju se na odgovarajuća radna mjesta sukladno stručnoj spremi, stručnom znanju, vještinama, sposobnostima, dotadašnjem radnom iskustvu i rezultatima u radu do donošenja Pravilnika o unutarnjem redu iz članka 49. stavka 3. ovoga Zakona.

(3) Ministarstvo pravosuđa će u ime Vlade Republike Hrvatske provesti postupak brisanja Centra za ljudska prava iz sudskog registra u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Stupanje na snagu Zakona

Članak 49.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

– Zakon o pučkom pravobranitelju (»Narodne novine« br. 60/92.),

– Zakon o pravobranitelju za djecu (»Narodne novine« br. 96/03.),

– odredbe članka 19. – 26. i članka 42. stavka 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine« br. 82/08.) koje se odnose na pravobranitelja za ravnopravnost spolova,

– Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (»Narodne novine« br. 107/07.), te

– Uredba o osnivanju Centra za ljudska prava (»Narodne novine« br. 65/05. i 19/10.).

(2) Podzakonski propisi i opći akti doneseni na temelju propisa iz stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi do donošenja podzakonskih propisa i općih akata na temelju ovoga Zakona, osim ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

(3) Pučki pravobranitelj donijet će Poslovnik o radu i Pravilnik o unutarnjem redu prema odredbama ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 50.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona svi poslovi koji su posebnim zakonima stavljeni u djelokrug pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, pravobraniteljice za djecu i pravobraniteljice za osobe s invaliditetom prelaze u nadležnost pučkog pravobranitelja.

Članak 51.

Predmeti zaprimljeni u uredima pučkog pravobranitelja, pravobraniteljice za djecu, pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i pravobraniteljice za osobe s invaliditetom do 30. lipnja 2012. dovršit će se po odredbama:

– Zakona o pučkom pravobranitelju (»Narodne novine« br. 60/92.),

– Zakona o pravobranitelju za djecu (»Narodne novine« br. 96/03.),

– Zakona o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine« br. 82/08.) te

– Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (»Narodne novine« br. 107/07.).

Članak 52.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. srpnja 2012., a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 713-01/11-01/01

Zagreb, 21. listopada 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.