Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona

NN 125/2011 (7.11.2011.), Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona

HRVATSKI SABOR

2504

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OVRŠNOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. listopada 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/200

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 26. listopada 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA OVRŠNOG ZAKONA

Članak 1.

U Ovršnom zakonu (»Narodne novine«, br. 139/10.) u članku 91. točki 8. iza riječi: »priznanja« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju se točke 9. i 10. koje glase:

»9. rodiljne i roditeljske novčane potpore, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno,

10. ostala primanja izuzeta od ovrhe po posebnim propisima.«.

Članak 2.

U članku 120. stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 4. i 5.

Članak 3.

U članku 122. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Po primitku obavijesti iz stavka 1. ovoga članka Agencija je bez odgode dužna uplatiteljima iz obavijesti dostaviti podatke iz te obavijesti i podatak o vrsti tražbine za koju je ovrha određena, radi uskrate uplata iz stavka 1. ovoga članka. Uplatitelji su dužni odmah uskratiti uplatu primanja i naknada iz članka 91. ili iznosa koji su izuzeti od ovrhe iz članka 92. ovoga Zakona«.

U stavku 3. u drugoj rečenici riječi: »radi uplate« zamjenjuju se riječima: »koji su dužni izvršiti uplatu«.

Članak 4.

U članku 148. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Na drugom i trećem ročištu za dražbu nekretnina se ne može prodati ispod jedne polovine njezine utvrđene vrijednosti.

(3) Između ročišta za dražbu mora proteći najmanje trideset dana.«.

U stavku 4. u prvoj rečenici riječ: »drugom« zamjenjuje se riječju: »trećem«.

Članak 5.

U članku 186. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ako se kod ovršenika ne mogu pronaći predmeti koji su kao predmet ovrhe određeni u ovršnom nalogu javni ovršitelj može po službenoj dužnosti od nadležnog suda zatražiti da se, sukladno posebnom propisu, naloži policiji raspisivanje objave radi pronalaženja i oduzimanja predmeta koji se ne mogu pronaći. Policija će raspisati objavu radi pronalaženja i oduzimanja predmeta koji se ne mogu pronaći i o tome bez odgode obavijestiti nadležni sud koji će o tome bez odgode obavijestiti javnog ovršitelja koji provodi ovrhu. Javni ovršitelj je obvezan presliku sudske obavijesti bez odgode dostaviti strankama.«.

Članak 6.

U članku 334. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička i pravna osoba ako postupi protivno odredbi članka 122. stavka 3. ovoga Zakona.

(4) Novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.«.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredaba članka 2., 4. i 5. koje stupaju na snagu 1. siječnja 2012.

Klasa: 711-01/11-01/05

Zagreb, 21. listopada 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.