Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama

NN 125/2011 (7.11.2011.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama

HRVATSKI SABOR

2505

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM PRISTOJBAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. listopada 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/201

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 26. listopada 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM PRISTOJBAMA

Članak 1.

U Zakonu o sudskim pristojbama (»Narodne novine«, br. 74/95., 57/96. i 137/02.) članak 39. mijenja se i glasi:

»Sud će upozoriti stranku koja je nazočna sudskoj radnji za koju treba platiti pristojbu, a pristojbu nije odmah platila, da u roku od tri dana plati pristojbu. U upozorenju skrenut će pozornost stranci na posljedice neplaćanja pristojbe u tom roku (članak 40.). Na sudskom spisu naznačit će se da je dano upozorenje. Ukoliko stranka ne postupi po upozorenju, sud će donijeti rješenje o pristojbi kojim će stranku pozvati na plaćanje pristojbe u roku od osam dana od dostave rješenja.

Ako stranka nije bila nazočna sudskoj radnji za koju mora platiti pristojbu, sud će donijeti rješenje o pristojbi kojim će stranku pozvati da u roku od osam dana od dostave rješenja plati dužnu pristojbu i upozoriti je na posljedice iz stavka 1. ovoga članka.

Sud će voditi popis neplaćenih sudskih pristojbi.

Kada putem pošte primi podnesak za koji pristojba nije plaćena ili nije dostatno plaćena, sud će donijeti rješenje o pristojbi kojim će pozvati podnositelja podneska da u roku od osam dana od dana dostave rješenja plati pristojbu te će ga upozoriti na posljedice iz stavka 1. ovoga članka.

Rješenje o pristojbi iz stavka 1., 2. i 4. ovoga članka sadrži nalog stranci da utvrđeni iznos pristojbe u propisanom roku uplati na račun prihoda državnog proračuna Republike Hrvatske, kao i nalog Financijskoj agenciji za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima stranke sa svih njezinih računa i oročenih novčanih sredstava prema odredbama zakona koji uređuje provedbu ovrhe na novčanim sredstvima, u slučaju ako stranka ne plati dužnu pristojbu.

Kada neplaćena pristojba u pojedinim predmetima iznosi manje od 100,00 kuna, neće se primjenjivati odredbe ovoga članka.

Na rješenje o pristojbi iz stavka. 1. i 4. ovoga članka plaća se dodatna pristojba u iznosu od 100,00 kuna.«.

Članak 2.

Članak 39.a mijenja se i glasi:

»Protiv rješenja o pristojbi iz članka 39. stavka 1., 2. i 4. ovoga Zakona, stranka može, u roku od tri dana od dana kad joj je rješenje dostavljeno, podnijeti prigovor prvostupanjskom sudu.

Prvostupanjski sud može u povodu pravodobno podnesenog prigovora rješenjem o prigovoru, koje se mora otpremiti stranci u roku od tri dana, ukinuti ili preinačiti pobijano rješenje, odnosno odbiti prigovor. Na rješenje o prigovoru se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 39. stavka 5. ovoga Zakona.

Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka stranka može izjaviti žalbu u roku od tri dana od dana kad ga je primila, a o žalbi odlučuje drugostupanjski sud.

Drugostupanjski sud mora u roku od osam dana od dana kad je primio žalbu dostaviti prvostupanjskom sudu rješenje o žalbi.

Spis postupka u kojem je stranka izjavila žalbu protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka neće se dostavljati drugostupanjskom sudu. Postupak ne smije zastati zbog toga što je stranka podnijela prigovor, odnosno izjavila žalbu u skladu s odredbama ovoga članka.

Ako je stranka pravodobno podnijela prigovor iz stavka 1. ovoga članka, rok za plaćanje pristojbe teče od dostave rješenja o prigovoru, a u slučaju da je stranka pravodobno podnijela i žalbu iz stavka 3. ovoga članka rok za plaćanje pristojbe teče od dostave rješenja drugostupanjskog suda o žalbi.«.

Članak 3.

Članak 39.b mijenja se i glasi:

»Odredbe članka 39.a stavka 3., 4. i 5. ovoga Zakona ne primjenjuju se u postupku pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.«.

Članak 4.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»Kada stranka ne plati pristojbu u propisanom roku ili o tome bez odgađanja ne obavijesti sud, sud će u daljnjem roku od osam dana na rješenje o pristojbi, odnosno na rješenje o prigovoru staviti potvrdu o ovršnosti te dostaviti Financijskoj agenciji radi provedbe ovrhe na novčanim sredstvima stranke u skladu s odredbama zakona koji uređuje provedbu ovrhe na novčanim sredstvima. Navedene isprave predstavljaju osnovu za plaćanje u smislu zakona koji ureduje provedbu ovrhe na novčanim sredstvima.

Ako Financijska agencija u roku od godine dana ne provede ovrhu na novčanim sredstvima i oročenim novčanim sredstvima stranke u skladu s odredbama zakona koji uređuje provedbu ovrhe na novčanim sredstvima u cjelokupnom iznosu pristojbene obveze, dostavit će osnovu za plaćanje iz stavka 1. ovoga članka nadležnoj ispostavi Područnog ureda Porezne uprave prema prebivalištu, odnosno sjedištu stranke kao pristojbenog obveznika radi provedbe ovrhe na njezinoj cjelokupnoj imovini prema propisima o prisilnoj naplati poreza.

Ako stranka nema prebivalište, odnosno sjedište na području Republike Hrvatske, Financijska agencija će dostaviti osnovu za plaćanje iz stavka 1. ovoga članka ispostavi Područnog ureda Porezne uprave prema sjedištu suda koji je donio predmetnu osnovu za plaćanje.

Naplaćena pristojba uplaćuje se na račun prihoda državnog proračuna Republike Hrvatske, a o izvršenoj naplati obavijestit će se sud.«.

Članak 5.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»O zahtjevu za vraćanje pristojbe sud će donijeti rješenje i dostaviti ga Ministarstvu financija.

Ministarstvo financija na temelju rješenja iz stavka 1. ovoga članka obavlja vraćanje pristojbe na teret prihoda državnog proračuna Republike Hrvatske.«.

Članak 6.

U Tarifi sudskih pristojbi, Tar. br. 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

» (2) Za presudu zbog izostanka, za presudu zbog ogluhe, za presudu na temelju odricanja i za presudu na temelju priznanja, donesenu najkasnije na pripremnom ročištu ili na prvom ročištu za glavnu raspravu, ako pripremno ročište nije održano, plaća se pristojba iz stavka 2. Tar. br. 1.«.

Članak 7.

U Tar. br. 3. stavku 1. riječi: »za 25%« zamjenjuju se riječima: »za 100%«.

Članak 8.

U Tar. br. 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za sudsku nagodbu tijekom prvostupanjskog postupka ne plaća se pristojba.«.

Stavak 2. briše se.

Članak 9.

U Tar. br. 15. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Za e-podnesak kojim se traži upis u EOP zemljišnu knjigu uknjižbe ili predbilježbe ili upis njihovog brisanja iz EOP zemljišne knjige, plaća se pristojba u iznosu od 30,00 kuna.

(3) Ministar pravosuđa propisat će način naplate pristojbe za e-podneske iz stavka 2. ovoga članka posebnim pravilnikom u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.«.

Članak 10.

U Napomeni uz Tar. br. 16. točka 9. podstavak 2) mijenja se i glasi:

»2) za upis potpunog ili djelomičnog brisanja nekog upisanog prava,«.

Članak 11.

U Tar. br. 18. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

» (2) Za ispise iz Baze zemljišnoknjižnih podataka, ako se izdaju na zahtjev stranke, plaća se pristojba u iznosu od 30,00 kuna.

(3) Za povijesne izvatke iz digitalne zemljišne knjige i za povijesne ispise iz Baze zemljišnoknjižnih podataka, plaća se pristojba u iznosu od 30,00 kuna.«.

U Napomeni uz Tar. br. 18. u točki 2. iza riječi: »izvatka« briše se zarez i dodaju riječi: »i ispisa iz Baze zemljišnoknjižnih podataka«.

U Napomeni uz Tar. br. 18. u točki 3. iza riječi: »knjiga« dodaju se riječi: »i za ispise iz Baze zemljišnoknjižnih podataka«.

Članak 12.

Iza Tar. br. 18. dodaju se podnaslovi i Tar. br. 18.a i 18.b koji glase:

»5. Prijepis ili preslika zbirke isprava

Tar. br. 18.a

Za ovjeru prijepisa ili preslike isprava koje se nalaze u zbirci isprava plaća se pristojba u iznosu od 20,00 kuna, bez obzira na broj poluaraka izvornika.

Napomena:

Pod poluarkom se podrazumijeva list papira od dvije strane normalne uredske veličine. Započeti poluarak se računa kao cijeli poluarak.

6. Prijepis ili preslika ručno vođene zemljišne knjige

Tar. br. 18.b

(1) Za ovjeru prijepisa ručno vođene zemljišne knjige plaća se pristojba u iznosu od 30,00 kuna po poluarku.

(2) Za ovjeru preslike ručno vođene zemljišne knjige plaća se pristojba u iznosu od 30,00 kuna po poluarku.«.

Članak 13.

Iza Tar. br. 29. dodaje se Tar. br. 29.a koji glasi:

»Tar. br. 29.a

(1) Za tužbu u prvostupanjskom upravnom sporu, ako je vrijednost predmeta spora procjenjiva, plaća se pristojba iz Tar. br. 1., ali ne manje od 200,00 kuna.

(2) Ako je vrijednost predmeta spora neprocjenjiva, plaća se pristojba od 500,00 kuna.

(3) Za prijedlog za obnovu upravnog spora, plaća se pristojba od 500,00 kuna.

(4) Za prijedlog o ocjeni zakonitosti općih akata plaća se pristojba od 2.000,00 kuna.

(5) Za podneske kojima se pokreće postupak pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske plaća se pristojba iz stavka 1. i 2. ovoga Tar. broja.«.

Članak 14.

Iza Tar. br. 30. dodaju se Tar. br. 30.a i 30.b koji glase:

»Tar. br. 30.a

(1) Za prvostupanjsku presudu i rješenje u upravnom sporu, ako je vrijednost predmeta spora procjenjiva, plaća se pristojba iz Tar. br. 2, ali ne manje od 200,00 kuna.

(2) Za prvostupanjsku presudu i rješenje u upravnom sporu, ako vrijednost spora nije procjenjiva, plaća se pristojba od 500,00 kuna.

(3) Za odluku o prijedlogu za obnovu upravnog spora plaća se pristojba od 500,00 kuna.

(4) Za prvostupanjsku odluku Visokog upravnog suda Republike Hrvatske plaća se pristojba iz stavka 1. i 2. ovoga Tar. broja.

Tar. br. 30.b

(1) Za žalbu protiv prvostupanjske presude u upravnom sporu i za žalbu protiv rješenja donesenog u upravnom sporu, ako je vrijednost spora procjenjiva, plaća se iznos pristojbe iz stavka 1. Tar. br. 1. povećan za 25%.

(2) Za žalbu protiv prvostupanjske presude u upravnom sporu i za žalbu protiv rješenja donesenog u upravnom sporu, ako je vrijednost spora neprocjenjiva, plaća se iznos pristojbe od 500,00 kuna.«.

Članak 15.

Podnaslov iznad Tar. br. 39. »7. Prijepis« i Tar. br. 39. brišu se.

Članak 16.

Iza Tar. br. 40. dodaje se podnaslov i Tar. br. 40.a koji glase:

»8.a Imenovanje stalnih sudskih vještaka i stalnih sudskih tumača

Tar. br. 40.a.

(1) Za zahtjev za imenovanje stalnim sudskim vještakom i zahtjev za imenovanje stalnim sudskim tumačem plaća se sudska pristojba u iznosu od 100,00 kuna.

2) Za odluku o imenovanju stalnim sudskim vještakom i odluku o imenovanju stalnim sudskim tumačem plaća se sudska pristojba u iznosu od 200,00 kuna.«.

Članak 17.

Iza Tar. br. 41. dodaje se podnaslov i Tar. br. 41.a koji glase:

»9.a Primanje i čuvanje općih punomoći

Tar. br. 41.a

(1) Za zahtjev za pohranjivanje opće punomoći plaća se sudska pristojba u iznosu od 100,00 kuna.

(2) Za odluku o utvrđivanju da je opća punomoć pohranjena plaća se sudska pristojba u iznosu od 200,00 kuna.«.

Članak 18.

Sudska pristojba u predmetima Upravnog suda Republike Hrvatske u kojima nije donesena odluka do 31. prosinca 2011., a koje je predmete preuzeo Visoki upravni sud Republike Hrvatske, plaćat će se sukladno Tar. br. 29. i 30. Zakona o sudskim pristojbama (»Narodne novine«, br. 74/95., 57/96. i 137/02.).

Članak 19.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 13. i 14. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2012.

Klasa: 412-03/11-01/01

Zagreb, 21. listopada 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.