Pravilnik o vrstama i visini naknada Financijskoj agenciji za usluge javne objave godišnjih financijskih izvještaja i izdavanja dokumentacije iz Registra godišnjih financijskih izvještaja

NN 126/2011 (9.11.2011.), Pravilnik o vrstama i visini naknada Financijskoj agenciji za usluge javne objave godišnjih financijskih izvještaja i izdavanja dokumentacije iz Registra godišnjih financijskih izvještaja

MINISTARSTVO FINANCIJA

2542

Na temelju članka 23. stavka 8. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 109/07, dalje u tekstu: Zakon), ministrica financija donosi

PRAVILNIK

O VRSTAMA I VISINI NAKNADA FINANCIJSKOJ AGENCIJI ZA USLUGU JAVNE OBJAVE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I IZDAVANJA DOKUMENTACIJE IZ REGISTRA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste i visina naknada koje Financijska agencija naplaćuje za uslugu javne objave dokumentacije zaprimljene u Registar godišnjih financijskih izvještaja (dalje u tekstu: Registar) i za izdavanje ispisa, preslike i izvatka iz Registra te način i rokovi njihova plaćanja.

II. VRSTE I VISINE NAKNADA

Članak 2.

Financijska agencija naplaćuje sljedeće vrste naknada:

1. naknada za uslugu javne objave dokumentacije zaprimljene u Registru,

2. naknada za izdavanje ispisa, preslike i izvatka iz Registra.

Članak 3.

(1) Naknada iz članka 2. točke 1. ovoga Pravilnika za zaprimljenu potpunu dokumentaciju u Registar u elektroničkom obliku putem internetskog servisa, naplaćuje se iz sredstava državnog proračuna.

(2) Naknada iz članka 2. točke 1. ovoga Pravilnika za zaprimljenu potpunu dokumentaciju u Registar dostavljenu na papiru ili u elektroničkome obliku na nekom od nositelja podataka naplaćuje se od poduzetnika prema Cjeniku usluga javne objave i izdavanja dokumentacije iz Registra (dalje u tekstu: Cjenik usluga) koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Visina naknade iz stavka 1. ovoga članka, te način i rokovi njihova plaćanja utvrdit će se ugovorom između Ministarstva financija i Financijske agencije.

Članak 4.

(1) Naknada iz članka 2. točke 2. ovoga Pravilnika naplaćuje se od svake zainteresirane osobe.

(2) Visina naknade iz članka 2. točke 2. ovoga Pravilnika utvrđena je Cjenikom usluga koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

III. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA

Članak 5.

(1) Naknade iz članka 2. ovoga Pravilnika uplaćuju se na račun Financijske agencije 2390001-1100017042.

(2) Naknadu navedenu pod rednim brojem 1. u Cjeniku usluga poduzetnici plaćaju unaprijed na broj računa iz stavka 1. ovoga članka, a u pozivu na broj upisuje se 05 7543000-OIB (upisuje se OIB poduzetnika koji plaća uslugu javne objave). Uz godišnji financijski izvještaj za potrebe javne objave poduzetnik Registru dostavlja i dokaz o uplaćenoj naknadi za javnu objavu.

(3) Naknada navedena pod rednim brojem 2. u Cjeniku usluga naplaćuje se unaprijed na temelju obavijesti o plaćanju. Zainteresirana osoba (tražitelj) obvezna je Financijskoj agenciji dostaviti dokaz o izvršenoj uplati na temelju obavijesti o plaćanju, nakon čega joj je Financijska agencija obvezna isporučiti zatraženu dokumentaciju i ispostaviti račun.

(4) Naknadu navedenu pod rednim brojem 3. u Cjeniku usluga Financijska agencija naplaćuje mjesečno na temelju ispostavljenog računa.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vrstama i visini naknada Financijskoj agenciji za vođenje Registra godišnjih financijskih izvještaja (»Narodne novine«, broj 12/09).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/11-01/261

Urbroj: 513-11/11-2

Zagreb, 28. listopada 2011.

Ministrica financija
mr. sc. Martina Dalić, v. r.

PRILOG I.

CJENIK USLUGA JAVNE OBJAVE I IZDAVANJA DOKUMENTACIJE IZ REGISTRA

Red. br.

Opis usluge

Osnovica za obračun

Iznos naknade u kunama (PDV uključen u iznos naknade)

1.

Javna objava godišnjih financijskih izvještaja i dokumenata iz članka 22. Zakona

dokumentacija

1.1.

Standardna dokumentacija poduzetnika koji nisu obveznici revizije predana u elektroničkom obliku – putem interneta, a nestandardna dokumentacija predana na papiru ili elektroničkom mediju

potpuna dokumentacija

160,00

1.2.

Standardna dokumentacija poduzetnika obveznika revizije predana u elektroničkom obliku – putem interneta, a nestandardna dokumentacija predana na papiru ili elektroničkom mediju

potpuna dokumentacija

190,00

1.3.

Standardna dokumentacija poduzetnika koji nisu obveznici revizije, predana u elektroničkom obliku – na nositelju podataka

potpuna

dokumentacija

230,00

1.4.

Standardna dokumentacija poduzetnika koji nisu obveznici revizije, predana na papiru

potpuna

dokumentacija

290,00

1.5.

Standardna dokumentacija (pojedinačnih ili konsolidiranih izvještaja) poduzetnika obveznika revizije predana u elektroničkom obliku – na nositelju podataka

potpuna dokumentacija

290,00

1.6.

Standardna dokumentacija (pojedinačnih ili konsolidiranih izvještaja) poduzetnika obveznika revizije predana na papiru

potpuna dokumentacija

350,00

2.

Ispis/preslika/izvadak iz Registra

2.1.

Ispis/preslika standardne dokumentacije

2.1.1.

Bilanca, račun dobiti i gubitka

dokumentacija

39,00

2.1.2.

Izvještaj o novčanom tijeku

izvještaj

19,00

2.1.3.

Izvještaj o promjenama kapitala

izvještaj

16,00

2.2.

Ispis/preslika nestandardne dokumentacije

dokumentacija do 5 stranica

25,00

svaka sljedeća započeta stranica

2,50

2.3.

Izvadak iz Registra

izvadak

15,00

3.

Preuzimanje dokumentacije putem interneta

3.1.

Bilanca, račun dobiti i gubitka

dokumentacija

29,00

3.2.

Izvještaj o novčanom tijeku

dokument

9,00

3.3.

Izvještaj o promjenama kapitala

dokument

6,00