Pravilnik o dopuni Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika

NN 126/2011 (9.11.2011.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2543

Na temelju odredbe članka 84. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine«, broj 16/07) donosim

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O SLUŽBENIM SJEDIŠTIMA JAVNIH BILJEŽNIKA

Članak 1.

U Pravilniku o službenim sjedištima javnih bilježnika (»Narodne novine«, broj 55/10) – Raspored javnobilježničkih mjesta i njihovih službenih sjedišta, u Ličko-senjskoj županiji, za područje mjesno nadležnog Općinskog suda u Gospiću, u koloni »Broj javnobilježničkih mjesta«, broj: »4« zamjenjuje se brojem: »5«, a u koloni »Službeno sjedište javnog bilježnika« – Otočac, broj: »1« zamjenjuje se brojem: »2«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 714-02/11-01/132

Urbroj: 514-02-02-11-2

Zagreb, 25. listopada 2011.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.