Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnim sudskim vještacima

NN 126/2011 (9.11.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnim sudskim vještacima

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2544

Na temelju članka 139. stavak 3. Zakona o sudovima (»Narodne novine« br. 150/05, 16/07, 113/08, 153/09, 116/10, 27/11), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA

Članak 1.

U Pravilniku o stalnim sudskim vještacima (»Narodne novine«, broj 88/08 i 8/09) u članku 2. stavak 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. da je nakon završenog odgovarajućeg studija odnosno odgovarajuće škole radio na poslovima u struci i to:

– najmanje 5 godina – ako je završio preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili preddiplomski sveučilišni studij i specijalistički diplomski stručni studij odnosno stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij;

– najmanje 8 godina – ako je završio odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij i

– sudsko vještačenje iznimno može obaviti i osoba sa najmanje 10 godina radnog iskustva u struci ako je završila odgovarajuću srednju školu.«

Članak 2.

U članku 5. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Predsjednik suda procijenit će kada se za sudskog vještaka može imenovati osoba iz članka 2. točke 4. podstavak 3. ovoga Pravilnika.«

Dosadašnji stavak 4. koji postaje 5. mijenja se i glasi:

»Prije odlučivanja o zahtjevu predsjednik odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda uputit će kandidata na stručnu obuku u odgovarajuću stručnu udrugu stalnih sudskih vještaka«.

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 5., 6. i 7.

Članak 3.

U članku 6. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Nadzor nad obavljanjem stručne obuke stalnih sudskih vještaka obavlja Ministarstvo pravosuđa.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 4.

U članku 11. stavak 5. mijenja se i glasi:

»U postupku ponovnog imenovanja stalnog sudskog vještaka kao i postupku proširenja područja vještačenja već imenovanog sudskog vještaka, vještak ne daje prisegu i nije dužan obaviti stručnu obuku.«

Članak 5.

U članku 21. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Vještaku protiv kojega je vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koje se goni po službenoj dužnosti, a koje kazneno djelo čini zapreku za prijam u državnu službu iz članka 49. stavak 1. točka a) Zakona o državnim službenicima, predsjednik županijskog odnosno trgovačkog suda izreći će privremenu zabranu obavljanja poslova stalnog sudskog vještaka.«

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 710-06/11-01/18

Urbroj: 514-02-02-11-1

Zagreb, 18. listopada 2011.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.